Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasında Tenfize de Karar Verilemez – Yargıtay Kararı: Y2HD, 18.01.2018, E. 2017/3461, K. 2018/771

Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasında Tenfize de Karar Verilemez – Yargıtay Kararı

“1-Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece verilen ilk hükümle,yabancı mahkeme ilamının tanınmasına karar verilmiş, verilen bu kararın davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizin 31.03.2016 tarihli bozma ilamı ile, dava ile Almanya mahkemesince verilen boşanma ilamının tanınmasının talep edildiği, dosyaya sunulan yabancı mahkeme kararında apostil mevcut olmadığı, apostil eksikliğinin giderilerek işin esasının incelenmesi gerekirken bu husus nazara alınmadan hüküm kurulmasının doğru olmadığından bahisle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyulmuş yapılan yargılama sonunda Almanya mahkemesince verilen boşanma karannm tanınması ve tenfizine karar verilmiştir. Uyulmasına karar verilen bozma ilamından da anlaşılacağı üzerine dava, yabancı mahkeme ilamının tanınmasına ilişkindir. Mahkemece yabancı mahkeme ilamının tenfizine de karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Ne var ki bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 1. bendinde yer alan “ve Tenfizine” sözcüğünün çıkarılmasına, hükmün bu bölümünün açıklanan şekilde DÜZELTİLEREK, temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte açıklanan sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi”

Y2HD, 18.01.2018, E. 2017/3461, K. 2018/771

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 15:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.