Yabancı ilamın o ülke kanunlarına göre kesinleşmiş olması tanıma davasının kabulü için yeterlidir- Yargıtay Kararı

Yabancı ilamın o ülke kanunlarına göre kesinleşmiş olması tanıma davasının kabulü için yeterlidir

Dava, yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması isteğine ilişkindir. Mahkemece; “yabancı ilamın üzerinde kesinleştiğine dair şerh bulunmadığı” gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Usul kuralları hakimin hukukuna (Lex Fori) tabidir.

Bu itibarla yabancı mahkemeden; Türk yargılama hukukundaki hükümlere göre bir karar vermesi ve kararı kesinleştirilmesi beklenemez. Yabancı mahkeme kararının X tarihinde verildiği, bu karara karşı itiraz ya da temyiz yoluna başvurulmadığı, mahkemenin 8.1.2009 tarihli yazısında bildirildiği gibi, Brüksel Nüfus Müdürlüğünün 5.1.2009 tarihli yazısından kararın 4.3.2008 tarihinde kesinleştiği, X tarihinde ise kaydedildiği anlaşılmaktadır. Yabancı ilam Belçika kanunlarına göre kesinleşmiştir. O halde tanıma davasının kabulü gerekirken yazılı şekilde ret hükmü kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 29.09.2011, E. 2010/22888, K. 2011/14440.)

Yabancı ilamın o ülke kanunlarına göre kesinleşmiş olması tanıma davasının kabulü için yeterlidir

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 50. maddesinde yer alan hükme göre, yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de
geçerli olabilmesi için yetkili Türk Mahkemesi tarafından tanıma kararı verilmesine bağlıdır.

Anılan hükümde tanınması istenen yabancı mahkeme kararının kesinleşmiş olması gerektiği açıkça ifade edildiği gibi, Kanunun 53. maddesinde de tanıma dilekçesine ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin de eklenmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Toplanan delillerden, yabancı mahkemenin 13.6.1995 tarihli boşanma kararının temyiz edilmeyerek 04.07.1995 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Davanın kabulü ile tanıma karan verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 16.03.2011, E. 2010/15075, K. 2011/4678.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 09:59

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.