Web Sitesi Satış Sözleşmesi -2018

Eyl 19, 2018 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

Web Sitesi Satış Sözleşmesi -2018


Web Sitesi Satış Sözleşmesi

Madde 1. TARAFLAR
1.1 Bu sözleşme X adresinde kain Saim İncekaş, İncekaş Web Tasarım (İncekaş olarak anılacaktır) ile kimlik ve diğer bilgileri sözleşmenin diğer sayfasında yazılı _______________________________________ adresinde faaliyetlerini sürdüren ____________________________ (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında karşılıklı okunup anlaşıldıktan sonra sözleşmenin ön yüzündeki koşullarla ve aşağıdaki şartlarla imza altına alınmıştır.
1.2 Taraflar işbu sözleşmede  yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 2. SÖZLEŞME KONUSU
2.1 İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin sözleşmenin diğer yüzünde yapmış olduğu tercihleri doğrultusunda Domain Name Tescili (İnternet adresi), Web Sitesi Tasarımı ve Hosting (bulundurma) hizmetlerinden her hangi bir veya bir kaçını kullanabilmesi için İncekaş sağlayacağı olanakları ve karşılığında ödenecek ücreti düzenler. Bu hizmetlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:
2.2 Alan Adı Tescili: MÜŞTERİ‘nin talebi ve tercihine göre alınacak olan İnternet adresinin tescili için gerek tüm yasal başvuruların yapılarak adresin MÜŞTERİ adına rezerve edilmesini sağlamaktadır.
2.3 Web Sitesi Tasarımı: MÜŞTERİ‘nin talebi ve tercihine göre İnternet Sitesinin teknik ve görsel tasarımını yaparak bunu tercih edilen adresin altına sağlıklı çalışabilen bir şekilde yerleştirmek.
2.4 Hosting (Bulundurma): İncekaş  hazırladığı yada bir başkası tarafından daha önceden hazırlanmış olan İnternet sitesinin, İncekaş seçeceği Hosting Firmasının İnternet’e açık bilgisayarlarında bulundurulması işlemidir.
2.5 Site tesliminden sonra MÜŞTERİ‘nin isteği üzerine, site üzerinde yapılacak olan her türlü değişiklik, ilave ve güncelleme sözleşme konusu dışındadır.

Madde 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
3.1 İşbu sözleşme imzalanması ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
3.2 Sözleşmenin süresi 1 yıldır.
3.3 MÜŞTERİ sözleşmenin sona ermesinden 2 ay öncesine kadar sözleşmenin süre  sonunda  sona  ereceğini  ihtar  etmemişse, sözleşme Domain Name Tescili (Madde 2.2) ve Hosting  (Madde2.4) hizmetleri konusunda aynı şartlarda 1 yıl daha uzar. 

Madde 4. ÜCRET
4.1 İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret sözleşmenin ön yüzünde belirtilen hususlar hesaplanarak, yine sözleşmenin ön yüzünde ayrıca ve açıkça belirtilir. Belirtilen ücrete KDV dahil değildir.
4.2 İncekaş önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. MÜŞTERİ işbu değişiklik yapma yetkisini ve söz konusu değişiklikleri şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.3 MÜŞTERİ, ücretin %50’sini nakit olarak, sözleşme tarihinde, kalan ücreti de iş tesliminde fatura kesim tarihini takip eden 7.gün bitimine kadar nakit olarak İncekaş  ödemekle yükümlüdür.
4.4 Ücretin, ilk %50’si sözleşme tarihindeki Merkez Bankası Efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir; kalan ücret de fatura tarihindeki Merkez Bankası Efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.
4.5 Gecikmeli ödemelerde İncekaş kur farkı faturası kesme hakkı saklıdır.

Madde 5. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLAR
5.1 MÜŞTERİ, Domain Name Tescili ve Hosting hizmetlerinin kullandırılmasından kaynaklanan yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek tüm vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.2 MÜŞTERİ, İncekaş tarafından kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı İnternet Sitesinin içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür datanın kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa MÜŞTERİ kendisi katlanmayı beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu konuda İncekaş  herhangi bir kusur atfedilemez.
5.3 JWT‘in iş teslim yükümlülüğü, internet sitesine konacak olan dökümanların MÜŞTERİ tarafından kendisine teslim edilmesinden itibaren başlar ve ___ gündür.

Madde 6. SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI
6.1 Tercih edilen ödeme biçimine göre hizmet bedellerinin tam ve zamanında ödenmemesi durumunda halinde MÜŞTERİ‘ye verilen hizmetlerin tümü durdurulur.

Madde 7. FESİH VE TAZMİNAT HAKLARI
7.1 MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada işbu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, 6. Madde’de belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 15 günden fazla devam etmesi halinde JWT, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
7.2 Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında MÜŞTERİ; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 3 katı ticari cezai tazminat ödemeyi  beyan, kabul ve taahhüt eder.
7.3 MÜŞTERİ, hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 2 ay önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

Madde 8. TEBLİGATA ESAS POSTA VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
8.1 Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sözleşmenin ön yüzünde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
8.2 Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İşbu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
8.3 İncekaş sözleşme süresi içinde MÜŞTERİ’ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. MÜŞTERİ söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 9. İncekaş KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
9.1 MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; İncekaş defter kayıtlarının, microfilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının, İncekaş göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle Müşteri’nin İnternet ortamında yaptığı ve İncekaş bilgisayarlarında depolanmış kayıtlarının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen İncekaş kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 10. MÜŞTERİNİN BORCU ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞMESİ
10.1 MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin 4.4 maddesindeki ödememe durumunun gerçekleşmesi halinde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda İncekaş kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %12 gecikme faizi talep edebilir. MÜŞTERİ gecikme faizini yada kur farkı faturasını ödemeyi, beyan, kabul ve taahhüt eder.
10.2 MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğan her türlü alacak için İncekaş dava yada icra takibi açması halinde aylık %12 gecikme faizi, bakiye miktarının %50’si kadar cezai şart, %10’u kadar Avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
10.3 MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için İncekaş yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir için başvurması halinde, İncekaş teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 11. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
11.1 İşbu sözleşme bununla birlikte 11 madde alt başlıklarla ve arkalı önlü tek sayfadan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır.
11.2 İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Istanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.