Liman Vergi Cezasına İtiraz Dilekçesi

Liman Vergi Cezasına İtiraz Dilekçesi


 MERSİN NÖBETÇİ VERGİ MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

SUNULMAK ÜZERE

İZMİR NÖBETÇİ VERGİ MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                                                   

Davacı             : X

Vekili               : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana  

Davalı              : Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı ( Liman Vergi Dairesi )

Konu               : Mersin Vergi Dairesi Başkanlığınca ( Liman Vergi Dairesince ) müvekkile salınan 2010/1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 dönemlerine ait toplam X TL KDV ile aynı döneme ait toplam 2.322.882,70 TL tutarında ki VZCZ ile 2010/1-12 dönemine ait X TL tutarında ki ÖVCZ’nin ( Vergi Ceza İhbarnamelerinin ) iptali talebidir.

Tebliğ Tarihi     :  23.12.2015

Dava Konusu Edilen Verginin

Türü                 Tutarı ( TL)                  Dönemi            Vergi Ceza İhbarname Numarası        

KDV               29.996,76                   2010/1             X

KDV               45.468,63                   2010/2             X

KDV               25.377,66                   2010/3             X

KDV               47.897,87                   2010/4             X

KDV               47.372,78                   2010/5             X

KDV               29.159,85                   2010/6             X

KDV               59.517,57                   2010/7             X

KDV               40.442,90                   2010/8             X

KDV               34.980,12                   2010/9             X

KDV               44.154,71                   2010/10           X

KDV               64.192,76                   2010/11           X

KDV               47.634,54                   2010/12           X

Dava Konusu Edilen Cezanın

Türü                 Tutarı ( TL )                 Dönemi            Vergi Ceza İhbarname Numarası        

VZCZ              134.985,42                 2010/1             20151221135060000001

VZCZ              204.608,84                 2010/2             20151221135060000002

VZCZ              114.199,47                 2010/3             20151221135060000003

VZCZ              215.540,42                 2010/4             20151221135060000004

VZCZ              213.177,51                 2010/5             20151221135060000005

VZCZ              131.219,33                 2010/6             20151221135060000006

VZCZ              267.829,07                 2010/7             20151221135060000007

VZCZ              181.993,05                 2010/8             20151221135060000008

VZCZ              157.410,54                 2010/9             20151221135060000009

VZCZ              198.696,20                 2010/10           20151221135060000010

VZCZ              288.867,42                 2010/11           20151221135060000011

VZCZ              214.355,43                 2010/12           20151221135060000012

ÖVCZ             1.300,00                     2010/1-12       20151221135060000013

Açıklamalar 

            1 – Müvekkil şirket halen; kara yolu ile yük taşımacılığı alanında faaliyet göstermektedir.

            2 – Müvekkil şirket hakkında 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin Katma Değer Vergisi yönünden inceleme başlatılmıştır. Vergi müfettişi tarafından tanzim olunan raporlara istinaden de her iki yıl yönünden de KDV ve buna bağlı Vergi Zıyaı Cezaları tanzim olunmuştur.

            3 – Davalı kurumca salınan vergi ve cezaların dayanağı inceleme raporlarında şu şekilde belirtilmiştir.

            Ziyapaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 946 006 8020 vergi kimlik numaralı mükellefi Has – Er İnş. Dek. Gıda Tekstil Akaryakıt Pet.Tic. Ltd. Şti hakkında yapılan inceleme neticesinde düzenlenen 30.03.2011 tarihli Vergi Tekniği Raporunda; adı geçen şirketin düzenlediği faturaların sahte olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildiği tespiti / iddiası…

 

            Ziyapaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 766 015 7845 vergi kimlik numaralı mükellefi Hüseyin Sevindik hakkında yapılan inceleme neticesinde düzenlenen 28.06.2012 tarihli Vergi Tekniği Raporunda; adı geçenin düzenlediği faturaların sahte olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildiği tespiti / iddiası…

 

            X Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün X vergi kimlik numaralı mükellefi X Akaryakıt Nakliyat Tic. Ltd. Şti. hakkında yapılan inceleme neticesinde düzenlenen X tarihli Vergi Tekniği Raporunda; adı geçen şirketin X tarihinden itibaren düzenlediği faturaların herhangi bir mal teslim ve hizmet ifası içermeyen komisyon karşılığı düzenlenen sahte belge olduğu bu tarihten sonra düzenlenen KDV dahil X TL üzerinde ki faturaların akaryakıt satışlarının gerçek bir mal / hizmet satışına dayanmayan komisyon karşılığında düzenlenen sahte fatura niteliğinde olduğu belirtildiği tespiti / iddiası…

 

            X Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün X vergi kimlik numaralı mükellefi X Akaryakıt Nakliyat Madeni Yağ Ltd. Şti. hakkında yapılan inceleme neticesinde düzenlenen X tarihli Vergi Tekniği Raporunda; adı geçen şirketin X ve X hesap döneminde ödeme kaydedici cihaz fişiyle satışını yapmış olduğu akaryakıt ve LPG satışları dışında ki faturalı akaryakıt satışlarının gerçek bir mal / hizmet satışına dayanmayan komisyon karşılığında düzenlenen sahte fatura niteliğinde olduğu belirtildiği tespiti / iddiası…

 

            Üzerine müvekkil şirketin ilgili yıllara ait Ba formları incelenmiş sahte fatura kullanıldığı iddiası ile anılı raporlar, dava konusu edilen vergi ve cezalar tanzim edilmiştir.

            Bu bağlamda VUK madde 341 ve 344 uyarınca vergi zıyaı cezası kesilmesi gerektiği belirtilmiş. Vergi zıyaına 359. Maddede yer alan fiillerle sebebiyet verildiği için de cezanın 3 kat uygulanması öngörülmüştür.

            Müfettişin VUK madde 359 kapsamına aldığı fiil de; defter ve belge ibraz edilmediği iddiasıdır.

            Netice itibariyle; dava konusu edilen dönemde indirilen KDV’ler reddedilmiş ve devamında VUK m. 344/2 ile 359/a-2 tatbik edilmiştir.

            4 – İdarece tesis edilen işlem birçok yönden hukuka aykırıdır.

            A – DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEDİĞİ İDDİASI HAKKINDA Kİ AÇIKLAMALARIMIZ            :

            Vergi ve cezalara dayanak olan 10.12.2015 gün ve 2015- A – 3431/49 sayılı raporun ‘Genel Bilgi’ başlıklı 1 nolu bölümünde; müvekkilin merkez adresine 23.11.2015 tarihli yazı gönderildiği, müvekkilin adreste bulunmadığı için tespit tutanağı düzenlendiği. Yine 23.11.2015 tarihinde şirket müdürü  X ’A 23.11.2015 tarihli yazı gönderildiği, mernis adresinde bulunan ödevlinin imzadan imtina etmesi nedeni ile evrakın önüne atılarak muhtar imzası ile 24.11.2015 tarihinde tebliğ edildiği. Ancak süresi içerisinde defter ve belgelerin teslim edilmediği belirtilmiştir.

            Bu açıklama ve iddiada da birden fazla yanlış vardır. Şöyle ki;

            Vergi Usul Kanunu’nun 93. ve devamında ki maddeleri Tebligat hükümlerine ilişkindir.

            Yasanın 93. Maddesi;

 

            Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir.

 

            Şu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartıyla, tebliğin daire veya komisyonda yapılması caizdir.

  

 1. maddesi;

 

             Tebliğ mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır.

 

            Tüzel kişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır. Tüzel kişilerin mütaaddit müdür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine yapılması kafidir.

 

 1. maddesi;

 

             Bilinen adrese gönderilen mektuplar posta idaresince muhatabına teslim edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

 

 1. maddesi;

 

            Bu kanuna göre bilinen adresler şunlardır;

 

 1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler;

 

 1. Adres değişikliğinde bildirilen adresler;

 

 1. İşi bırakmada bildirilen adresler;

 

 1. Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler;

 

 1. Yoklama fişinde tesbit edilen adresler;

 

 1. Vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen adresler;

 

 1. Yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tesbit edilen adresler (İlgilinin tutanakta imzası bulunmak şartiyle);

 

 1. Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tesbit edilen adresleri.

 

            Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden tarih itibariyle tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tesbit edilmiş olanı nazara alınır.

 

            Hükümlerine haizdir.

            Müvekkil şirket 18.06.2012 tarihinden bu yana; Cami Şerif Mah. Çakmak Caddesi No: 19/29 Akdeniz  – Mersin adresinde faaliyetini sürdürmektedir.

            Bu husus ekte yer alan; Mersin Ticaret Sicil Memurluğu ilanı ile sabittir. Ayrıca adres değişikliği 28.06.2012 gün ve 8100 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Müvekkil şirket adres 15.06.2012 tarihinde adres değişikliğini Liman Vergi Dairesi’ne bildirmiştir. 02.07.2012 tarihli yoklama fişinde yine aynı adreste tanzim edilmiştir. Hatta 2012/2013/2014 yıllarına ait Vergi Levhasında da müvekkilin adresi yukarıda yazılandır.

            Bunların da ötesinde; 11.11.2015 gün ve 42195 sayılı ‘ Özel Esaslar ‘ konulu ve bizzat davalı kurumca tebliğe çıkartılan evrakın üzerinde yazılı olan adres; X’dir. Bu tebligat müvekkile 27.11.2015 tarihinde yapılmıştır. Müvekkil X tarihinde ilgili evrakları idareye teslim etmiştir. Ve bu teslim yazısında da aynı adres belirtilmiştir.

 

            İşbu davanın konusunu oluşturan vergi ceza ihbarnameleri de yine aynı adrese tebliğ edilmiştir.

            Ancak son iki tebligatın arasında yapılan belge istem yazısının tebliğinde; davalı idare ciddi bir maharet göstermiştir!

            Müvekkilin adresinin ne olduğuna ilişkin bu kadar bilgi var iken davalı yan ‘ Defter ve Belge İstem ‘ yazısını müvekkil şirketin eski adresine tebliğe çıkartmıştır! Burada ihmal mi vardır yoksa kasıt mı?

            İdare tanzim ettiği her evrakı müvekkilin geçerli adresine tebliğe çıkartmışken, hayati önem taşıyan defter ve belge istem yazısını niye geçersiz bir adrese tebliğe çıkartmıştır? Amaç nedir?

             X TL vergi aslının üç katı cezayı salıvermek bu denli kolay mıdır? İdare savunma dilekçesinde ne diyecektir? Evrakı tanzim eden memurun yaptığı maddi hatadır, sehven olmuştur!

 

         Bu hatanın karşılığı ise X TL’nin üç katıdır. Bu işlemi hukuki addetmek ne kadar mümkündür?

            Yapılan hata bununla da sınırlı değildir. Raporda iddia olunan müvekkil şirketin müdürünün mernis adresine tebligat çıkartıldığı, ancak tebliğden imtina edildiğidir.

            Bu da doğru değildir. Evet, müvekkil şirket müdürünün mernis adresine tebligat çıkartılmıştır. Ancak tebliğ edilen evrakla davanın bir ilgisi yoktur. Tebliğ edilen evrakın onaylı sureti ektedir. ( Evrak aslı tarafımda olup, Sayın Başkanlığınızca talep edilmesi durumunda ibraz edilecektir.)

            X gün ve Defter Belge İstemli yazının muhatabı; X ( X İnş. Tem. Taş. Yemek Özel Eğit. Sağ. Ve Tic. AŞ ) ‘dir.

 

         Bu şirketin müvekkil şirketle bir ilgisi yok.

 

         X’UN da adı geçen şirketle bir ilgisi yoktur.

            Görüleceği üzere idare işleme temel tebliğ işlemlerinin tamamını yanlış yapmış ve müvekkil yönünden ciddi bir mağduriyet yaşanmasına sebebiyet vermiştir. 

            Oysaki VUK madde 101/son gayet nettir. En son bilinen / tespit edilen adrese tebligat çıkartılır.

            Ancak idare bilinen / en son tespit edilen adres dışında her yere tebligat çıkartmış ve neticesinde de müvekkil ile ilgisi olmayan bir evrakı tebliğ ederek VUK madde 359 tatbikine gitmiştir.

            İşlem öncelikle bu yönüyle hukuka aykırıdır.  

            B – ANILI DÖNEMDE KDV’LERİN REDDEDİLMESİ İSABETSİZDİR.

            Yukarıda belirtildiği üzere; idare sınırlı biçimde ( iki şirket yönünden ) inceleme yapmıştır.

            İdare 11.11.2015 gün ve 42195 sayılı ‘ Özel Esaslar ‘ konulu yazısında; müvekkilden bilgi ve belge istemiştir. İstenilen bilgi ve belge; X Akaryakıt Nak. Mad. Yağlar Gıda Tur. İhr. San. Şti ile yapılan ticari faaliyete ilişkin 2010/2011 yılını kapsayan evraklardır.

            Bu yazı müvekkile X tarihinde tebliğ edilmiştir. İlgi yazıda müvekkil şirkete 15 günlük süre verilmiştir.

            Müvekkil X tarihinde kayda giren dilekçesi ile 43 adet ‘ Banka Dekont Aslını ‘ idareye sunmuştur. 

            Takdir edileceği üzere; bir alış verişin gerçek olduğunu gösteren en önemli unsur, ödeme işlemidir.

            Müvekkil bu anlamda üstüne düşeni yapmış ve belgelerin ibrazını gerçekleştirmiştir. Ancak Bunlar yok sayılmıştır. Daha doğru bir tabirle incelenmemiştir!

            İşlemlere dayanak raporun tanzim tarihi X ’tir.

            Müvekkilin dekont asıllarını ibraz ettiği tarih de X ’tir.

            Yani Vergi Dairesi usulü eksiklik olmasın diye evrak istemiştir. Zira evrak teslim tarihi ile rapor tanzim tarihinin aynı olması, sunulan evrakların incelenmediğini göstermektedir.   

            Öte yandan X TL’lik ödeme dekontları kabul edilmeyecek de ne kabul edilecek?

            C – SAVUNMA HAKKI KISITLANMIŞTIR.

Bilindiği üzere mükellefin hakkında ki iddialar karşısında kendisini savunabilmesi için elverişli imkanlar sunulmalıdır. 

             Nitekim Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 18.06.2014 gün ve 2014/304 Esas ve 2014/563 sayılı kararında;  Vergi Usul Kanununun ilgili maddelerinde takdir komisyonu kararı veya inceleme raporunun birer suretinin ihbarnameye eklenmesini öngören düzenlemesinin, talep veya dava hakkının gereği gibi kullanılmasını amaçladığı buradan hareketle, mükelleflerin uzlaşma, dava açma ve savunma gibi yasal haklarını kullanabilmeleri için tarhiyatın dayanağı olan ve tarhiyatın yapılma nedeniyle matrah farkının tespitine ilişkin hesaplamaların nasıl yapıldığına dair açıklamaları içeren takdir komisyonu kararının, vergi inceleme raporunun ve tarhiyata dayanak alınan mükellef adına düzenlenmiş vergi tekniği raporunun ihbarnameye eklenmesi gerektiğinehükmetmiştir. 

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu aynı kararda; VTR’nin vergi mahremiyeti gerekçesi ile ibraz edilmeyerek mükellefin hangi suç ile isnad edildiğini öğrenme ve bu duruma göre savunma yapma hakkının elinden alındığını ayrıca kendisine ait bilgileri içeren VTR’nin mükellefe verilmemesinin, 213 s. Kanunun “Vergi Mahremiyeti” başlıklı 5’inci maddesi kapsamında da değerlendirilemeyeceğini ve bunun tesis edilen işlemi hükümsüz kılacak nitelikte esasa etkili bir şekil hatası olduğunu vurgulamıştır. 

            Dava konusu vergi ve cezaların asıl dayanağı; dört farklı mükellef hakkında tanzim olunan Vergi Tekniği Raporlarıdır.

            İdare bu mükelleflere ait raporları müvekkilin incelemesine sunmamıştır.

            3 mükellef hakkında bilgi / belge dahi istememiştir.

            Diğer şirket yönünden bilgi  / belge istemiş, ancak sunulan evraklar incelenmeden rapor tanzim edilmiştir. ( Yukarıda değinildiği üzere banka ödeme evraklarının teslim tarihi ile rapor tarihi aynıdır )

            Savunma hakkını kısıtlayan asıl unsur ise yukarıda detaylı olarak izah edilen usulsüz tebligattır. Zira hayati derece de öneme sahip olan müvekkil şirkete ait defter ve belgeler müvekkilden istenilmeden rapor hazırlanmış devamında da vergi ve cezalar salınmıştır.

            İşlem bu yönüyle de hukuka aykırıdır.

Hukuki Sebep  : İlgili yasal mevzuat

Deliller : Vergi ceza ihbarnameleri

                          Vergi inceleme raporları

                          Karşıt Vergi Tekniği Raporları

                          Müvekkil şirketinin adresini gösterir ticaret sicil kayıtları ve vergi dairesi kayıtları

                          Ve ikamesi yasal sair delil.  

Sonuç              : Yukarıda bahsi geçen ve resen nazara alınacak sebeplere istinaden;

            Mersin Vergi Dairesi Başkanlığınca ( Liman Vergi Dairesince ) müvekkile salınan 2010/1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 dönemlerine ait toplam 516.196,15 TL KDV ile aynı döneme ait toplam X TL tutarında ki VZCZ ile 2010/1-12 dönemine ait X TL tutarında ki ÖVCZ’nin ( Vergi Ceza İhbarnamelerinin ) iptaline,

            Yargılama gideri ile Avukatlık ücretinin davalı idareden tahsiline, karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur. (tarih)

Davacı Vekili

   Av.   

EKLER:

Vekaletname

Vergi Ceza İhbarnameleri

Vergi İnceleme Raporu

X Ticaret Sicil Memurluğunun X tarihli Adres Değişiklik ilanı

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 28.06.2012 gün ve 8100 sayılı yazısı

Liman Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne müvekkilce sunulan 15.06.2012 tarihinde kayda giren yazı

2012-2013-2014 yıllarına ilişkin Vergi Levhası

02.07.2012 tarihli Yoklama Fişi

X AŞ adına, müvekkil şirket müdürü X’A gönderilen X yanlış ‘ defter Belge İsteme ‘ yazısı

X Tic Ltd Şti ile müvekkil arasında 2010-2011 yıllarında gerçekleştirilen mal alımına ilişkin X tarihli belge isteme yazısı

Müvekkilin X tarihli yazısı ( X adet ödeme dekont aslı yazı ile birlikte idareye teslim edilmiştir ) 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir