Vergi Hatası Düzeltme Davası ve Dilekçesi

Tem 4, 2020 | Vergi Hukuku Avukatlığı

Vergi Hatası Düzeltme Davası

  • Müvekkilin emlak vergisinden muaf olduğunun tespiti ile davalı idare tarafından verilen X sayılı X tarihli ret kararının dolayısı ile de müvekkilin emlak vergisi mükellefiyetinin iptali, Geriye dönük son 5 yıl içerisinde müvekkil tarafından ödenen toplam X  TL tutarındaki emlak vergisinin işleyecek kanuni faizi ile birlikte müvekkile iadesi dava açılarak talep olunabilir.

  • Vergi hukuku alanında Adana Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından ele alınan vergi hatası düzeltme davası ve dilekçesi aşağıdaki gibidir.

Vergi Hatası Düzeltme Dilekçesi

 

ADANA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

DAVACI                   :

VEKİLİ                      :

DAVALI                    :

İPTALİ İSTENEN KARAR : X Tarihli Vergi Hatasının Düzeltilmesi talebine karşı davalı idare tarafından verilen X sayılı X tarihli ret kararı

DAVAYA KONU VERGİNİN

NEVİ              : Emlak Vergisi( Bina Vergisi, Arazi Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Kültür Varlığını Koruma (Bina ve Arazi) Vergileri)

VERGİNİN DÖNEMİ          : X yılı

VERGİNİN MİKTARI         : X Yılı için tahakkuk ettirilen miktar X TL

DAVA KONUSU

İADESİ İSTENEN TUTAR  : X TL( X Yılı Emlak vergisi 2. taksidinden itibaren X yılı emlak vergisi 2. Taksidine kadar (2. Taksit dahil değil) yapılan ödemelerin toplamı)  

KONU            : Davalı belediye sınırları içerisinde yer alan müvekkile ait X ada X parselde bulunan taşınmaz için davalı idarece 2019 yılı için tahakkuk ettirilen X TL tutarındaki genel adı ile emlak vergisinin, müvekkilin emlak vergisinden muaf olması sebebi ile vergilendirme işleminin düzeltilmesi ve geriye dönük ödenen vergilerin iadesi için yapılan başvuruların reddi üzerine;

Müvekkilin emlak vergisinden muaf olduğunun tespiti ile davalı idare tarafından verilen X sayılı X tarihli ret kararının dolayısı ile de müvekkilin emlak vergisi mükellefiyetinin iptali,

Geriye dönük son 5 yıl içerisinde müvekkil tarafından ödenen toplam X  TL tutarındaki emlak vergisinin işleyecek kanuni faizi ile birlikte müvekkile iadesi taleplerini içerir dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

Tarafımızca mahkemeniz huzurunda X tarihinde açılan dava mahkemenizin 06.08.2019 tebliğ tarihli kararı kapsamında IYUK m. 3 ve m.15 gereği reddedilmiştir. Kararda belirtilen eksikliklerin tamamlanmış şekli ile yeni dava dilekçemiz şu şekildedir;

1) Müvekkil X bünyesinde faaliyet gösteren dünya genelinde tohumculuk faaliyetleri ile uğraşan ve seçilmiş bitki türlerinde verim ve kaliteyi esas alan aynı zamanda ülkemizde tarım ve zirai faaliyetlerin gelişmesine, dünya genelinde ihracatının yaygınlaşmasına katkı sağlayan X bir iştirakidir.

2) Şirket tarafından üretilen tohumluklar depolarda özenle muhafaza edilerek çiftçiye ulaştırılmaktadır. Tohumlukların alınması ve üretim akabinde çiftçilere devri sürecine kadar mahsül müvekkil tarafından muhafaza altına alınmakta bu muhafaza işlemleri ise şirkete ait zirai depolarda gerçekleştirilmektedir. Dava konusu X Belediyesi sınırları içerisinde yer alan X bulunan müvekkile ait taşınmaz(EK-1) da bu amaçla kullanılan bir zahiri ambardır.

3) Emlak Vergisi Kanunu m. 4 emlak vergisinden daimi muaf olan binaları açıkça düzenlemiştir. Buna göre “Zirai istihsalde kullanılmak şartıyla makina ve alet depoları, zahire ambarları, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler (seralar) ve benzeri binalarla, itçi ve bekçi bina, kulübe ve barakaları” kiraya verilmemek şartı ile emlak vergisinden daimi muaftır.

Kanunun ilgili maddesinde zirai üretimde kullanılan binalar örnekleme yöntemi ile ifade edilmiş, “benzeri binalar” ifadesi ile yalnızca zirai üretime tahsis edilen binaların emlak vergisinden muafiyeti olduğu belirtilmiştir.

Müvekkile ait davalı belediye sınırları içerisindeki tesis de iş bu kanun kapsamında yer alan ve tohumculuk faaliyetleri kapsamında tohumlukların sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla kullanılan zahiri ambar, tohumluk üretiminin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Dolayısı ile söz konusu bina Emlak Vergisi Kanunu m. 4/h kapsamında emlak vergisinden muaftır.

4) Emlak Vergisi Kanunu kapsamında emlak vergisinden daimi muaf olan binalar içerisinde değerlendirilen ve doğrudan müvekkil tarafından kullanılan söz konusu taşınmaz için davalı idare tarafından emlak vergisi mükellefiyeti oluşturulmuştur. Bu kapsamda müvekkile ait taşınmaz nedeni ile her yıl Bina Vergisi, Arazi Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Kültür Varlığını Koruma (Bina ve Arazi) Vergilerinden oluşacak şekilde vergi tahakkuk edilmekte olup herhangi bir ihbarname tebliği gerekmeksizin söz konusu vergiler en fazla 2 taksit halinde, Mayıs- Kasım aylarında en geç taksitlerin ödeneceği şekilde vergi ödemesi talep edilmektedir.

Davalı İdare tarafından X tarihinde X yılına ait  Bina Vergisi, Arazi Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Kültür Varlığını Koruma (Bina ve Arazi) Vergileri için toplam X TL vergi borcu tahakkuk ettirilmiştir. (EK-2) Aynı gün müvekkil şirket tarafından elden teslim alınan ek-2 de sunulan belge üzerine müvekkil şirket 18.04.2019 tarihli( EK-3) dilekçesinde emlak vergisinden muaf olduğu gerekçesi ile vergilendirme işlemindeki hatanın düzeltilmesi ve geriye dönük ödenen yersiz vergilerin iadesi için davalı idareye başvurmuştur.

Davalı idare müvekkilin başvurusu üzerine X tarih X 6242 sayılı cevabı( EK-4) ile müvekkilin başvurusunu reddetmiştir. Bu karar müvekkil tarafından aynı gün elden teslim alınmıştır.Bu sebeple tebliğ zarfı yoktur.

Bu süreç içerisinde müvekkil benzer şekilde Konya Sarayönü ve Çorumda bulunan taşınmazları için de  vergilendirme işlemindeki hatanın düzeltilmesi için başvurmuş ve ilgili belediyelerden olumlu cevaplar almıştır.( EK-5)

Söz konusu belediyelerin olumlu yanıtları üzerine müvekkil X tarihinde davalı idareye diğer belediyelerin cevaplarını da sunarak yeniden vergilendirme işlemindeki hatanın düzeltilmesi dolayısı ile emlak vergisinden muafiyetine ilişkin karar verilmesini talep eder biçimde başvurmuştur.(EK-6) Ancak müvekkilin başvurusu davalı idarenin X sayılı X tarihli  cevabi yazısı ile  reddedilmiştir(EK-7). Bu karar müvekkil tarafından X günü elden teslim alınmıştır. Bu sebeple tebliğ zarfı yoktur.

İdare başvurunun reddine ilişkin X tarihli yazısında müvekkile ait taşınmazın tohum üretimi yapmak için hazırlanan ve kullanılan yapılardan olduğu gerekçesi ile talebin reddine karar vermiştir.  Ancak mahkemeniz huzurunda keşif yapılması halinde de görülecektir ki, müvekkile ait taşınmaz; tohum üretiminde, çiftçilerle yapılan sözleşmeli üretim sonucunda tohumluk mahsulü muhafazası, üretim için kullanılan alet- edevatın korunması gibi faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Tohumculuk faaliyetleri, çiftçilerle yapılan sözleşmeli tohumluk üretim kanunun 4/h maddesinde belirtilen zirai üretim kapsamındadır. Dolayısı ile söz konusu taşınmaz 4/h maddesi kapsamında muaf binalar arasında yer almaktadır. Buna karşın davalı idarece taşınmazın üretim faaliyetinde kullanıldığı iddiası ile vergi tahakkuk ettirilmesi usul ve yasalara aykırıdır.

5) Vergi hukukunun temel prensiplerinden biri de Anayasamızın 73. Maddesi ile düzenlenen verginin kanuniliği ilkesidir. Hiçbir idare kanunda yer almamış bir vergilendirme yapamayacağı gibi, kanuna aykırı vergilendirme işlemi de gerçekleştiremez. Kanunda açıkça vergi muafiyeti olan binalar örnekleme metodu ile sayılmasına rağmen idare hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde vergilendirme işlemi yapmakta söz konusu eyleminde de direnmektedir.

Yukarıda arz edilen ve resen tespit edilecek hususlar doğrultusunda müvekkile ait xxxxtaşınmazın emlak vergisinden muaf olması sebebiyle, davalı idarenin X tarih, X sayılı müvekkilin düzeltme talebinin reddine ilişkin kararının iptaline, müvekkilin emlak vergisinden muaf olması sebebiyle  Bina Vergisi, Arazi Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Kültür Varlığını Koruma (Bina ve Arazi) Vergilerinden muaf tutulmasına, müvekkil tarafından son 5 yılda ödenen toplam X TL tutarındaki emlak vergilerinin yasal faizleriyle birlikte müvekkile iadesine ilişkin karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ DELİLLERİ: Karşı delil hakkımız saklı kalmak kaydı ile;

X tarih, X sayılı ret kararı, müvekkli tarafından yapılan başvuru dilekçeleri, davalının cevabi yazıları, son 5 yıla ait ödeme belgeleri,tapu kayıtları, ödeme dekont, mahkeme kararları, gereken hallerde keşif, tanık, bilirkişi ve her türlü sair delil

HUKUKİ NEDENLER: Emlak Vergisi Kanunu, VUK, İYUK, T.C. Anayasası, ilgili mevzuat.

NETİCE- İ TALEP:

Yukarıda izah edilen ve resen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

Haklı davamızın kabulüne,

İdarenin X tarih, X sayılı ret kararının ve davalı idarece müvekkile yükletilen emlak vergisi mükellefiyetinin iptaline,

Müvekkil tarafından son 5 yılda davalıya ödenen toplam X TL

Emlak vergisinin yasal faizi ile birlikte müvekkile iadesine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine ilişkin karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. tarih

 

Ekler:

Tapu Kaydı

X yılı vergi tahakkukunu gösterir hesap kartı

X tarihli düzeltme başvurusu

X sayılı ret kararı

Diğer belediyelerin düzeltme kararları

X tarihli düzeltme talebi

X tarihli X sayılı ret kararı

Ödeme Dekontu

Vekaletname Örneği

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.