Anasayfa » MAKALELER » VERGİ CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

VERGİ CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Not: Her uyuşmazlık kendine özgü farklılıklar taşımaktadır.Her dava süreci kendisine özerk bir nitelik taşır.


 

ANKARA NÖBETÇİ VERGİ MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA  

 

                                                                  Yürütmenin Durdurulması Taleplidir.

                                                                                 Bilirkişi Taleplidir.

 

 

   DAVACI                                                    :                     

       

   ADRESİ                                                     :

 

   VERGİ DAİRESİ – VERGİ KİMLİK NO  : 

 

   VEKİLİ                                                      : Av. 

 

                           

   DAVALI                                                    : ANKARAVERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

                                                                         (MİTHATPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ)

  

  

 

 VERGİ / CEZA           (TARİHİ                : 

İHBARNAMESİNİN   (NUMARASI          :

                                       (TEBLİĞ TARİHİ  : 

 

 

                                         (NEVİ                   : 0015- KDV   

 VERGİNİN:                  (DÖNEMİ            :

                                         (MİKTARI          :

 

 

                                          (NEVİ                   :  3080- VERGİ ZİYAI CEZASI  

 CEZANIN :                    (DÖNEMİ            : 

                                          (MİKTARI           : 

 

 

I-DAVA KONUSU                 : ………………………. Vergi Dairesi Müdürlüğü, Vergi Müfettişi tarafından düzenlenen ………….. tarih ve ……………. sayılı   Vergi Tekniği Raporunu esas alarak …………….. tarih ………….nolu Takdir Komisyonu kararı ile adımıza, yukarıda belirtilen miktarlarda  Katma Değer Vergisi  re’sen salınmış, salınan  vergilere ek olarak vergi ziyaı cezası ödenmesi talep edilmiştir. Yukarıda belirtilen vergi/ceza ihbarnamesi ile (Ek-1) istenen vergi ve cezaların aşağıda belirtilecek sebeplerle kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz.

 

 

II-DAVANIN  ÖZETİ  VE İTİRAZ NEDENLERİ               :

 

1- Müvekkil firma, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ………… Vergi Dairesi’nin ……………….. vergi kimlik numaralı kurumu ………………… SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ………………………../ANKARA olarak “konut, imar, inşaat, taahhüt ve madencilik” faaliyeti ile iştigal etmektedir.

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurumu Ankara Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nın …………… tarih ve …………………. sayılı yazısı ile müvekkil firmanın 2008 hesap dönemi işlemlerinin sahte belge kullanımı olduğundan bahisle incelenmesi talep edilmiştir.

Bu görevlendirme neticesinde, 2008 dönemi hesaplarının sahte belge kullanımı ile ilgili olarak Takdir Komisyonuna done sunulması için sınırlı inceleme yoluyla, Vergi Müfettişi ………………… tarafından hazırlanan …………….. tarih ve ……………… sayılı Vergi Tekniği Raporu hazırlanmıştır.(Ek-2)

Söz konusu Vergi Tekniği Raporunda, mükellef kurumun sahte belge düzenleme fiili yönünden incelenmesinin gerekçesi, hakkında sahte belge düzenleme tespiti yapılan ……………………….. (Vergi Müfettişi …………… tarafından düzenlenen …………… tarih ve ……………….. sayılı Vergi Tekniği Raporu) adına fatura düzenlemesi olarak açıklanmıştır. Vergi Müfettişi …………………… yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde Raporun 4.maddesinde Sahte Belge Düzenleme Yönünden Yapılan Değerlendirme bölümünde ;

“Rapora ek inceleme tutanağının 5. ve 6. maddesinde tespit edildiği üzere mükellef kurum tarafından  …………………. adına düzenlenen faturaların herhangi bir mal/hizmet satışına dayanmayan fiyat farkı faturası olması nedeniyle (6 adet fatura tutanağı ek yapılmıştır.), mükellef kurum hakkında sahte belge düzenleme yönünden yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.”  denilerek, müvekkil kurum aklanmaktadır.

Hal böyle iken, mükellef kurumun iyiniyetli olarak, gerçek bir ticaret kapsamında emtia satın aldığı ………………………’nin hakkında Vergi Tekniği Raporu düzenlenmesi neticesinde, derinlemesine bir araştırma yapılmadan, sübjektif değerlendirmeler ile karar verilmekte ve  müvekkilimiz, raporun sonuç bölümünde belirtildiği şekilde, 2008 yılı KDV matrahlarının Takdir Komisyonu tarafından takdir edilmesi için 2008 dönemi itibariyle ödenmesi gereken fark KDV’lerinin done olarak dikkate alınması gerekçesi ile müvekkil firmayı Takdir Komisyonuna sevk etmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 2 No.lu Daimi Takdir Komisyonunun ……………….. tarih ve ….. karar nolu, ………. takip defteri takdirle ilgili sıra nolu  kararında; 03/2008 vergilendirme dönemi için müvekkil kurumun beyan ettiği ………………….. KDV matrahını,

“213 sayılı VUK’nun 72.maddesine göre toplanan Komisyon; ilgili mükellefin takdire sevk fişine ekli belgeleri, tarh dosyası bilgileri, Gelir İdaresi Başkanlığı e-VEDO bilgisayar sistemi ile TAK-KOM bilgisayar sistemi üzerinden mükellef bilgileri ait kontroller ile mükellefin; aynı vergi türünden önceki beyanlarının ortalaması ile Ankara tüketici fiyatları indeksi, ekonomik büyüme hızı, sair piyasa koşulları ve faaliyet konusu ile ilgili diğer bilgileri ile emsali mükellef beyanları doğrultusunda ilgili dönem matrahının ……………………… olarak kabul ve takdirine ve gereği yapılmak üzere evrakın Vergi Dairesine gönderilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.” diyerek herhangi bir matrah farkı tespit etmeden onaylamıştır.

2- Bu kapsamda, müvekkil firmanın mal aldığı, Kavaklıdere Vergi Dairesinin ………… vergi kimlik numaralı mükellefi …………………..’nin düzenlemiş olduğu faturaların gerçekte bir mal ve hizmet hareketi olmaksızın komisyon karşılığında düzenlenen sahte faturalar olduğu ve bu sebeple sözkonusu faturaları kullanan müvekkil firmaya 213 sayılı VUK’nun 341.maddesi ve 344.maddesinin birinci fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmiştir.

Ancak Müvekkile uygulanan bu vergi ve ceza hukuka aykırı olup, iptali gerekmektedir.

3- Müvekkil firma, ………………. unvanı ve ……………. sicil no ile …………… tarih ve ……. sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek kurulmuştur. Söz konusu firma ………….. tarih ve ……………. sayılı Ticaret Sicil Gazetesindeki ilan ile unvanını ……………………. olarak değiştirmiştir.

Müvekkil firma, ……………………… ile 2007 yılından bu yana ticari faaliyet icra etmekte ve emtia alışverişinde bulunmaktadır. Ekteki cari hesap ekstrelerinden de bu durum açık bir biçimde görülecektir. (Ek-3) Vergi Tekniği Raporunda belirtilen, …………………..’den satın alınan Blok Tuğla ve İzo Tuğla malzemeleri için düzenlenen faturalara ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Sıra NoFatura TarihiFatura NoYevmiye NoMal ve Hizmetin CinsiMiktarıFatura TutarıKDVGenel Toplam
1
2
3
4
5
T O P L A M   

 

Tablonun 1.sırasında yer alan …………tarih ve ……….. nolu fatura ile 2.sırasında yer alan ……….. tarih ve …………. nolu faturanın tutarı, KDV ve genel toplam bilgileri Vergi Müfettişi raporunda sehven yanlış yazılmıştır. Doğru rakamlar yukarıdaki tabloda belirtildiği gibidir. (Ek-4 ve E-5)

 

Yukarıda belirtilen faturalar karşılığında ödemeler, çek düzenlemek suretiyle banka kanalı ile ödenmiştir.

 

CinsiKeşide TarihiÇek NoBanka Adı/ŞubesiBanka Hesap NoVadesiTutarı
Çek
Çek
Çek
Çek
Çek
Çek
Çek
Çek
T O P L A M 

           

İşbu çekler karşılığında yapılan ödemelerin tamamı çek vadelerinde yapılmış olup, tediye makbuzu ile çek fotokopileri ile ödemeleri gösterir banka ödeme dekontları ektedir. (Ek-6 ve Ek-7)

4- Müvekkilin,……………..’den sözkonusu malzemeleri alması için ödeme yapmak zorunda olduğu aşikardır. Bu sebeple, müvekkil firmanın söz konusu sahte faturalara konu emtiaları almadan faaliyete geçemeyeceği bilinmesi gereken bir gerçektir. Dolayısı ile müvekkil firmanın …………………. ile arasındaki ilişki gerçek anlamda gerçekleştirilmiş ticari bir ilişkidir. Tüm bu iddialarımız dilekçemizde ekli ödeme dekontları ve alınan emtiaların tamamen gerçek olması ile sabittir. Kaldı ki, muhasebe ve defter kayıtlarından müvekkilin almış olduğu işbu faturalar, yapılan işin hem miktar olarak hem de yapılan hizmetin bedeli ile tamamen örtüşmektedir. Vergi inceleme raporunda da beyan edildiği üzere; sahte faturalarda yer alan hizmetlerin müvekkilin kullanmış olduğu sahte faturalarda gösterilen tutarların yasal defterine kaydetmiş ve beyan etmiş olduğu, ödemelerini çek keşide ederek gerçekleştirmesi ve müvekkil şirketin yetkilisi tarafından verilen beyanlar karşısında söz konusu faturaların muhteviyatını oluşturan emtianın müvekkil kurum tarafından alındığı yönünde kanaat oluşmuştur. Dolayısı ile inceleme raporuna dahil müvekkil ve ……………………………… arasındaki ilişkinin tamamen gerçek bir ticari ilişki olduğu ve bu ilişki neticesinde malzemelerin alındığı kabul edilmiştir.

5- 213 sayılı VUK229. Ve 232. Maddelerinde belirtildiği üzere fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında borçlanılan meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşterisine verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. Bu tanım karşısında inceleme raporunda belirtilenin aksine müvekkil firmanın almış olduğu faturalarda kanunen ve şeklen herhangi bir hukuka aykırılık söz konusu değildir. Müvekkilin almış olduğu faturalarda iddiaların aksine kanunen faturanın asıl tanımında yer aldığı gibi; fatura malı satan firma tarafından verilmiş, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında borçlanılan meblağı göstermiştir. Kısaca faturanın asıl tanımında yer alan bütün unsurları taşıması karşısında geçerli bir fatura olarak kabul görmeyerek bu şekilde haksız ve hukuksuz olarak ceza kesmesi kabul edilemez.

6- …………………………….’nin alış faturalarının gerçek olmadığı kabul edilse dahi, satış faturası düzenlendiği iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarının korunması gerekmektedir. Taraflar arasındaki mal teslimleri için irsaliye düzenlenmek suretiyle gerçek anlamda ticaret yapılmış, yapılan iş bedeli müvekkil firma tarafından çek karşılığı ödenmiştir ve ………………………..’nden ilgili faturalar alınmıştır. Buraya kadar ticari anlamda hiçbir usulsüzlük bulunmazken müvekkil firmanın faturaların sahte olduğunu bilmesi mümkün değildir. Müvekkil firma tamamen iyi niyetli olup, bu şekilde vergi cezalarının uygulanmasının kabulü mümkün değildir.

 

7- Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu ‘ nun Esas:2008/41 Karar:2009/156, 03.04.2009 tarihli kararında da belirtildiği üzere;

 

“3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29’ uncu maddesinin 1’ inci fıkrasının (a) bendinde; mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin indirilebileceği hükmüne yer verilmiş, 213  sayılı  Vergi  Usul  Kanunun  3 ’ üncü maddesinin  (b) bendinde, vergilendirmede, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu; gerçek mahiyetin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan tanık ifadesinin ispatlama vasıtası olarak kullanılamayacağı; iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde, ispat külfetinin iddia edene ait olduğu kurala bağlanmıştır.

 

Mükellefler tarafından Katma Değer Vergisi Kanununun 29’ uncu maddesinde düzenlenen katma değer vergisi indiriminin yapılabilmesi için vergisi indirim konusu yapılacak işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtması ve bu fatura ve vesikalarda gösterilerek indirim konusu yapılan katma değer vergisinin de gerçekten ödenmiş yani, indirim konusu yapan tarafından yüklenmiş olması gerekmektedir. Gerçekleşmemiş teslim ve hizmetler dolayısıyla katma değer vergisi ödenmesi,  dolayısıyla yüklenilmiş  bir  katma  değer  vergisi  söz  konusu olamayacağından vergi indirimi de yapılmaz. Bu nedenle vergi indirimine dayanak teşkil eden faturaların gerçekten yapılmış bir teslime ilişkin olup olmadığının tespiti önem taşımaktadır………… Davacı bu faturalarda  gösterilen emtianın gerçekten… tarafından kendisine teslim edildiği insandadır. Bu iddia karşısında,  …’ nun davacıya söz konusu emtiayı gerçekten teslim edip edemeyeceğinin belirlenmesi gereklidir.” denmektedir.

Diğer taraftan, Vergi Müfettişi tarafından hazırlanan vergi tekniği raporunda, sözkonusu faturalarda belirtilen emtianın gerçekten alınmadığı yönünde bir tespit bulunmaması ve dolayısıyla emtia alımlarının gerçekten yapılıp yapılmadığı konusunda yeterli inceleme yapılmadan sahteliği ileri sürülen faturaya dayanarak cezalı tarhiyat uygulanması hukuka aykırıdır. Nitekim, Danıştay 3.Dairesi’nin 04.11.1999 gün, 1999/292 E., ve 1999/3674 K. Sayılı kararında;

“Davacının adlarına fatura düzenlediği kişiler ile davacı arasındaki ticari ilişkinin mahiyeti araştırılmadan, faturaların gerçek mal satışı karşılığı olarak düzenlenmediği hususunda hukuken itibar edilebilir nitelikte herhangi bir tespitte bulunmadan varsayım yoluyla faturalar içeriği itibariyle yanıltıcı (sahte) addedilmek ve komisyon geliri elde edildiği kabul edilmek suretiyle bulunan matrah farkı üzerinden yapılan cezalı tarhiyatta hukuka uygunluk bulunmadığından aksi yönde verilen Vergi Mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

Yine Danıştay 4.Dairesi’nin 09.05.2001 gün ve 2000/1327 E., ve 2001/1962 K. Sayılı kararında;

“Sahte olduğu ileri sürülen faturalardan dolayı tarhiyat yapılabilmesi için fatura içeriği emtianın gerçekte alınıp alınmadığının, yapılan işte kullanılıp kullanılmadığının ve söz konusu giderlerin işin niteliği ve büyüklüğü ile orantılı olup olmadığının Vergi Usul Kanunu’nun 134.maddesine uygun bir incelemeyle ortaya konulması gerektiği…” ifade edilmiştir.

Görüldüğü üzere, Danıştay tarafından Mahkemenin yapması gerekenin re’sen araştırma ilkesi gereği adeta idarenin yerine geçerek, vergiyi doğuran olayın varlığını ve ödenmesi gereken gerçek vergiyi ortaya çıkarmak için gerekli bütün incelemelerin yapılması olduğu belirtilmektedir.

 

Bu nedenlerle, Vergi Müfettişi tarafından fatura konusu araştırmanın gerçekten yapılıp yapılmadığı hususu araştırılmadan, yapılan tarhiyatın hukuka uyarlığı bulunmamaktadır.

8- Bu bağlamda, mükellefler tarafından katma değer vergisi indirimi yapılabilmesi için vergisi indirim konusu yapılacak işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtması ve bu fatura ve vesikalarda gösterilen ve indirim konusu yapılan katma değer vergisinin gerçekten ödenmiş, yani indirim konusu yapan tarafından yüklenilmiş olması gerekmektedir. Gerçekleşmemiş teslim ve hizmetler dolayısıyla bir katma değer vergisi ödenmesi, dolayısıyla yüklenilmiş bir katma değer vergisi söz konusu olamayacağından vergi indirimi de yapılamaz. Bu nedenle vergi indirimine dayanak teşkil eden faturaların gerçekten yapılmış bir teslime ilişkin olup olmadığının tespiti önem taşımaktadır.

Tüm bu bilgiler ışığında müvekkil firma ile   ………………………..arasında gerçek bir ticari ilişki olup taraflar arasındaki emtialar-hizmetler ve ödemeler karşılıklı olarak gerçekleşmiştir. Müvekkil firmaya kesilen vergi cezaları haksızdır ve iptali gerektiği kanaatindeyiz.

 

9- Dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmelidir. Müvekkil firmaya uygulanan vergi cezalarının hukuka aykırı olduğu yukarıda da tüm dayanaklarıyla ortaya konulmuştur. Dolayısıyla davada ileri sürdüğümüz iptal nedenleri aksi kanıtlanamayacak kadar ciddi yürütmeyi durdurmayı haklı kılacak nitelikte bulunmaktadır. Bu kararın uygulanmasıyla müvekkil haksız yere vergi cezası ödemeye mahkum bırakılmış olacaktır.

10- Yukarıda açıkladığımız nedenlerle davalı vergi dairesi tarafından yapılan tarhiyatın kaldırılması/iptali için Mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

Ill – HUKUKİ NEDENLER : 213 Sayılı Kanun md. 377, 378, 193 sayılı Kanun md. 40, 3226 sayılı Kanun md. 1, 4, 5, 6, 7 ve ilgili mevzuat.

lV – HUKUKİ DELİLLER : Müvekkile ait tüm ticari defter ve kayıtları, banka kayıtları ve hesap hareketleri, tüm dosya kapsamında sunulan fatura ve sevk irsaliyeleri, vergi raporları ve her türlü delil.

V – SONUÇ VE İSTEM  :

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle; bilirkişi atanmasına, davalı vergi dairesince tahakkuk ettirilen vergi ve kesilen vergi cezalarının kaldırılmasına/iptaline, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla müvekkilimiz adına arz ve talep ederim

 

Davacı

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekler  ( Suret )  :

Ek-1   Vergi / Ceza İhbarnamesi,

Ek-2   …………….. tarih ve …………………… sayılı Vergi Tekniği Raporu

Ek-3   ………………………………..’ye ait muavin defter dökümleri

Ek-4   ………………………………… tarafından tanzim edilen fatura suretleri

Ek-5   …………………………… tarafından tanzim edilen sevk irsaliyeleri

Ek-6   ………………………….’ye keşide edilen ve ödenen çek suretleri

Ek-7   Banka kanalı ile ödenen çeklere ait ödeme dekontları

Ek-8   Vekaletname örneği

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi