Bir Sayfa Seçin

Vergi Cezası/Borcu Zamanaşımı İtirazı

ADANA NÖBETÇİ VERGİ MAHKEMESİNE

 

DAVACI                   : 

VEKİLİ                     : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI                   :                              

KONUSU : Müvekkil şirkete yükletilen vergi borçları zaman aşımına uğramış olduğundan itirazlarımızın sunulmasını havi dava dilekçemizdir.

TEBLİĞ TARİHİ    :

TAKİP DOSYA NO :

DÜZENLENME TARİHİ :

MİKTARI                      :

AÇIKLAMALAR

1- Davalı idare tarafından ne müvekkil şirkete ne de yetkilisine herhangi bir ödeme emri tebliğ edilmemiştir. Müvekkil e-devletten sorgu yaptığı zaman üzerinde vergi borcu olması nedeniyle aracının haczedildiğini görmüştür. Durumu detaylıca incelediğinde işbu vergi borcunun kayınvalidesiyle birlikte kurmuş olduğu “…………….” ait bir borç olduğunu fark etmiştir. Müvekkilimin kayınvalidesi söz konusu şirketin yetkili müdürü iken 2011 yılında vefaat etmiştir. Ayrıca şirket …. Yılında tescilden men edilmiş olup, herhangi bir ticari faaliyeti bulunmamaktadır.

2- Ancak yukarıda belirttiğimiz üzere ne müvekkile ne de tarafıma herhangi bir ödeme emri tebliğ yapılmamıştır. Vergi Usul Kanunu’ nun “Tebliğ esasları” başlıklı 93. Maddesi; “Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilümum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasiyle ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir.” Hükmünü amirdir. Yine Vergi Usul Kanunu’nun “ Tebliğ Yapılacak Kimseler” başlıklı 94.maddesindeTebliğ, mükellefe, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır.” hükmü yer almaktadır. Ödeme emrinin içeriğini teşkil eden vergi ve cezaların tebligatı adreslerimiz bilinmesine rağmen ne tarafıma ne de müvekkile yapılmıştır. Hal böyleyken tarafımıza herhangi bir tebliğ yapılmadan müvekkil şirkete vergi borcu tahakkuk edilmekle birlikte tahsil işlemlerine başlanmıştır.

3- Müvekkil e-devletten sürekli vergi borçlarını sorgulamaktadır. Hali hazırda 07.11.2016 tarihi itibarıyla müvekkilin herhangi bir vergi borcu sistemde gözükmemektedir.(EK 1: Borc sorgulama ekran görüntüleri) Ancak aracına haciz konulması üzerine e-devletten yapılan sorgulama sonucunda müvekkil, 2006-2007-2008-2009-2010-2012 yıllarına ait vergi borçlarıyla karşılaşmıştır. 

Vergi Hukukunda zamanaşımı, vergi alacağını ortadan kaldıran nedenlerden birisidir. Vergi borçlarına ve cezalarına ilişkin zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğu Vergi Usul Kanunu’nun amir hükmüdür. Vergi Usul Kanunu’ nun 114. Maddesinde; “Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.“  denilmektedir. Bu düzenleme ile tahakkuk zaman aşımı süresi beş yıl olarak kabul edilmiş olup, vergi alacağının doğduğu takvim yılı başlangıç olarak kabul edilip, beşinci yılın dolmasıyla vergi borcu zamanaşımına uğramaktadır. Dava konusu vergi borçlarının zamanaşımına uğradığı açıktır.

Danıştay 3. Dairesi’nin 20.01.2009 gün, 2006/3902 E., 2009/51 K. sayılı kararında; Kanuni temsilci olduğu limited şirkete ait vergi borcunun tahsili amacıyla 29/11/2004 tarihinde tebliğ edilen dava konusu ödeme emri düzenlenmeden önce asıl borçlu şirket hakkında zamanaşımını kesecek nitelikte herhangi bir işlem yapılmaması nedeniyle 31/12/2003 tarihinde zamanaşımına uğradığı anlaşılan vergi borcunun kanuni temsilci sıfatıyla davacıdan istenilmesi mümkün bulunmamaktadır. Davacının araçlarına ve evine uygulanan haczin davalı idarece zamanaşımını kestiği öne sürülmekte ise de, bu durum asıl borçlu adına yapılan bir işlem olmaması nedeniyle, beş yıl içinde tahsil edilemeyen vergi borcunun zamanaşımına uğradığı açık olduğundan kanuni temsilciden aranmasında hukuka uygunluk görülmemiştir. “ denilmektedir.

Yukarıdaki Danıştay kararı uyarınca söz konusu vergiler ve yargı harcı alacakları zamanaşımına uğramıştır.  Vergi daireleri amme alacağının tahsilinde zamanaşımını re’sen dikkate almak zorundadır. Çünkü zamanaşımına ilişkin hüküm kamu düzeninden kaynaklanmaktadır. İşbu nedenlerle zamanaşımına uğramış olan vergi borçlarının iptalini talep ediyoruz.

4- Yukarıda açıkladığımız üzere tarafımıza herhangi bir ödeme emri tebliğ edilmemiştir. Buna rağmen davalı İdare tarafından vergi borcunun tahsili yoluna gidilmesi müvekkil açısından telafisi imkansız zararlara yol açmış, aracına haciz konulmuştur. Dolayısıyla 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun yürütmenin durdurulmasına ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen 27. maddesinde yer alan şartların eksiksiz bulunduğu kanaatindeyiz.

Bu nedenlerle yürütmeyi durdurma talebimizin kabulü ile dava konusu vergi borçlarının tahsili işlemlerinin dava sonuna kadar durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER            : VUK. Her türlü yasal mevzuat.

DELİLLER                          : Vergi Dairesi kayıtları, e-devlet çıktıları, Resmi Kurum kayıtları, Keşif, Bilirkişi incelemesi, karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü kanuni ve takdiri delil.

NETİCE VE TALEP                : Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle;

1-Öncelikle yürütmenin durdurulması talebimizin kabulü ile dava konusu ödeme emrinin tahsili işleminin dava sonuna kadar DURDURULMASINA ,

2-Davamızın kabulü ile zamanaşımına uğramış olan vergi borçlarının KALDIRILMASINA,

3-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idare üzerine BIRAKILMASINA,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 15/03/2019

      DAVACI VEKİLİ

                                                                                                           …………

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
1 Yorum
Eski
Yeni En çok oylanan
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız