Bir Sayfa Seçin

Veraset İlamının İptali Dava Dilekçesi Örneği

Veraset İlamının İptali Dava Dilekçesi Örneği

ADANA (….) ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI                       :

VEKİLİ                         : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI                        :

KONU                          : HASIMSIZ OLAN İKİ FARKLI VERASET İLAMININ İPTALİ 

AÇIKLAMALAR :                                                                                                                           

1-Davalıların miras bırakanı …, … tarihinde vefat etmiştir. Miras bırakanın vefatı ile geriye; ilk evliliği …’den olma …, ikinci evliliği ..’den olma … ve … ile üçüncü evliliği …’den .., …. …. olmak üzere 7 adet mirasçısı kalmıştır.

2-Antalya … Sulh Hukuk Mahkemesi … E ve … K sayılı ilamı ile miras bırakan … mirasçıları olarak …, … ….’nın kaldığı doğru olarak tespit edilmiştir. 

3-Davalıların … Sulh Hukuk Mahkemesi … E ve … K sayılı veraset ilamında ise …, …,.. mirasçı olarak görünmemektedir. Davalılar ile mirasın paylaşımı hususunda defalarca görüşülmüş ancak bir sonuç elde edilememiş ve müvekkilden gizli yolsuz tescile tabi tapuda intikal yaptıkları tespit edilmiştir.

4-Davalıların … Sulh Hukuk Mahkemesi … E ve … K sayılı veraset ilamında hatalı olup, davacıların miras payını ve tapudaki haklarını etkiler nitelikte olduğundan hasımsız ve hatalı verilen veraset ilamının iptali ve miras bırakan ..’nin mirasçılarının tespitini isteme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : Dava hasımsız olarak alınan iki farklı veraset ilamının iptali davasıdır. Yetkili mahkeme 6100 sayılı HMK m.11/3 maddesi uyarınca mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

Görevli Mahkeme; Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2012-14417 E ve 2012-14849 K; Yargıtay 7. Hukuk dairesi 2012-8699 E ve 2012-9564 K sayılı içtihatları uyarınca 6100 sayılı HMK gereğince hasımlı olarak açılan veraset ilamlarının iptali davalarının sonucu kesin hüküm teşkil edeceğinden ve mirasçılık paylarının değişikliğe sebep olacağından ÇEKİŞMELİ YARGI İŞİ olduğundan ve Mirasçılık Belgesinin iptali davalarının Sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiğine ilişkin düzenleme olmadığından görevli mahkeme ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİDİR.

Bu davalarda davalı sıfatı YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2011/3936 K. 2012/1595 T. 8.3.2012 ilamı uyarınca iptali istenen veraset ilamındaki mirasçılar zorunlu davalıdır. YARGITAY  2. HD, 13.11.1998, E. 10592, K. 12212: “Mirasçılardan birinin diğer mirasçıları gizleyerek tapuda intikal yaptırması suretiyle, ketmedilen (gizlenen) mirasçının payını kazandırıcı zamanaşımı yoluyla iktisap etmesi mümkün değildir…Bu bağlamda, iptal edilen mirasçılık belgesine göre yapılmış olan tapu sicil kayıtlarının düzeltilmesi için MK m. 1025 uyarınca dava açmak gerekir 73 . Ancak, üçüncü kişilerin iyiniyetle kazanmış oldukları haklar saklıdır (MK m. 988, m. 1023).

DELİLLER                                :

1-… Sulh Hukuk Mahkemesi … E ve … K sayılı VERASET İLAMI

2-Antalya .. Sulh Hukuk mahkemesi .. E sayılı veraset ilamı

3-Nüfus kaydı.

NETİCE-İ TALEP                       : Yukarıda açıklandığı üzere DAVANIN KABULÜ ile;

1-Antalya .. Sulh Hukuk mahkemesi …E sayılı veraset ilamı ile çelişen … Sulh Hukuk Mahkemesi …E ve .. K sayılı VERASET İLAMININ İPTALİNE,

2-Miras bırakan …’nin MİRASÇILARININ TESPİTİNE ve geriye mirasçı olarak mirasçıları olarak …, …,… ’nın kaldığının tespitine,

3-Yargılama Gideri ve ücreti vekaletin karşı taraf üzerine bırakılmasını vekil eden adına arz ve talep ederiz.                                                              

                                                                                                                    Davacı Vekili

EKLER

1-Vekaletname 

2-Antalya … Sulh Hukuk Mahkemesi … E ve … K sayılı veraset ilamı

3-… Sulh Hukuk Mahkemesi … E ve … K sayılı veraset ilamı

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

Haz 7, 2019 | Veraset İlamı | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız