Veraset İlamının İptali Dava Dilekçesi Örneği

Veraset İlamının İptali Dava Dilekçesi Örneği

ADANA (….) ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI                       :

VEKİLİ                         : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI                        :

KONU                          : HASIMSIZ OLAN İKİ FARKLI VERASET İLAMININ İPTALİ

AÇIKLAMALAR :

1-Davalıların miras bırakanı …, … tarihinde vefat etmiştir. Miras bırakanın vefatı ile geriye; ilk evliliği …’den olma …, ikinci evliliği ..’den olma … ve … ile üçüncü evliliği …’den .., …. …. olmak üzere 7 adet mirasçısı kalmıştır.

2-Antalya … Sulh Hukuk Mahkemesi … E ve … K sayılı ilamı ile miras bırakan … mirasçıları olarak …, … ….’nın kaldığı doğru olarak tespit edilmiştir.

3-Davalıların … Sulh Hukuk Mahkemesi … E ve … K sayılı veraset ilamında ise …, …,.. mirasçı olarak görünmemektedir. Davalılar ile mirasın paylaşımı hususunda defalarca görüşülmüş ancak bir sonuç elde edilememiş ve müvekkilden gizli yolsuz tescile tabi tapuda intikal yaptıkları tespit edilmiştir.

4-Davalıların … Sulh Hukuk Mahkemesi … E ve … K sayılı veraset ilamında hatalı olup, davacıların miras payını ve tapudaki haklarını etkiler nitelikte olduğundan hasımsız ve hatalı verilen veraset ilamının iptali ve miras bırakan ..’nin mirasçılarının tespitini isteme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : Dava hasımsız olarak alınan iki farklı veraset ilamının iptali davasıdır. Yetkili mahkeme 6100 sayılı HMK m.11/3 maddesi uyarınca mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

Görevli Mahkeme; Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2012-14417 E ve 2012-14849 K; Yargıtay 7. Hukuk dairesi 2012-8699 E ve 2012-9564 K sayılı içtihatları uyarınca 6100 sayılı HMK gereğince hasımlı olarak açılan veraset ilamlarının iptali davalarının sonucu kesin hüküm teşkil edeceğinden ve mirasçılık paylarının değişikliğe sebep olacağından ÇEKİŞMELİ YARGI İŞİ olduğundan ve Mirasçılık Belgesinin iptali davalarının Sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiğine ilişkin düzenleme olmadığından görevli mahkeme ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİDİR.

Bu davalarda davalı sıfatı YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2011/3936 K. 2012/1595 T. 8.3.2012 ilamı uyarınca iptali istenen veraset ilamındaki mirasçılar zorunlu davalıdır. YARGITAY  2. HD, 13.11.1998, E. 10592, K. 12212: “Mirasçılardan birinin diğer mirasçıları gizleyerek tapuda intikal yaptırması suretiyle, ketmedilen (gizlenen) mirasçının payını kazandırıcı zamanaşımı yoluyla iktisap etmesi mümkün değildir…Bu bağlamda, iptal edilen mirasçılık belgesine göre yapılmış olan tapu sicil kayıtlarının düzeltilmesi için MK m. 1025 uyarınca dava açmak gerekir 73 . Ancak, üçüncü kişilerin iyiniyetle kazanmış oldukları haklar saklıdır (MK m. 988, m. 1023).

DELİLLER                                :

1-… Sulh Hukuk Mahkemesi … E ve … K sayılı VERASET İLAMI

2-Antalya .. Sulh Hukuk mahkemesi .. E sayılı veraset ilamı

3-Nüfus kaydı.

NETİCE-İ TALEP                       : Yukarıda açıklandığı üzere DAVANIN KABULÜ ile;

1-Antalya .. Sulh Hukuk mahkemesi …E sayılı veraset ilamı ile çelişen … Sulh Hukuk Mahkemesi …E ve .. K sayılı VERASET İLAMININ İPTALİNE,

2-Miras bırakan …’nin MİRASÇILARININ TESPİTİNE ve geriye mirasçı olarak mirasçıları olarak …, …,… ’nın kaldığının tespitine,

3-Yargılama Gideri ve ücreti vekaletin karşı taraf üzerine bırakılmasını vekil eden adına arz ve talep ederiz.

                                         Davacı Vekili

EKLER

1-Vekaletname

2-Antalya … Sulh Hukuk Mahkemesi … E ve … K sayılı veraset ilamı

3-… Sulh Hukuk Mahkemesi … E ve … K sayılı veraset ilamı

Veraset İlamının İptali ile İlgili Okunması Gereken Yargıtay Kararları

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]Üyeliğiniz henüz aktifleştirilmemiştir.[/ihc-hide-content]

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 4 Eylül 2020 13:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.