Veraset İlamı Talebi Dilekçesi

Eki 31, 2017 | Miras Hukuku Avukatlığı

Mahkeme tarafından “veraset ilamı”nın çıkarılması talebinde bulunmak için hazırlanan “veraset ilamı dilekçesi” örnekleri aşağıdaki gibidir. Veraset ilamı “miras hukukunun” konusu içerisinde yer alır. Aşağıda Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan “veraset ilamı dilekçesini” bulabilirsiniz.

Veraset İlamı Dilekçesi -1-

İcra Dairesine yapılan itiraz sonucunda itirazın kaldırılması için yazdığımız örnek bir veraset ilamı talep dilekçesi:


ADANA NÖBETÇİ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI(ALACAKLI):

VEKİLİ                         : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana

KONU                         :……………..’ın (T.C.No) ve mirasçılarının veraset belgesinin çıkartılması talebi hakkında

AÇIKLAMALAR

 

1-Davacı müvekkil tarafından X’in (T.C.No:) mirasçıları hakkında Adana 2.İcra Müdürlüğü’nün 2017/X E. sayılı icra dosyası açılmıştır.

2- Borçluların itiraz etmesi üzerine Adana 2.İcra Müdürlüğü’nün 2017/X E. sayılı dosyasından icra müdürlüğü X’ın (T.C.No:) veraset belgesinin çıkartılması için tarafımıza yetki belgesi verilmiştir.(EK-1-İcra Müdürlüğü tarafından verilen yetki belgesi)

3-İcra Müdürlüğü tarafından verilen yetki belgesine dayanılarak öncelikle Adana 9.Noterliği’ne veraset belgesi çıkartılması için başvuruda bulunulmuş ancak başvurumuz reddedilmiştir. (EK-2-Noter tarafından verinle mirasçılık talebi red belgesi)

Noter, mirasçılık belgesinin ancak mahkeme vasıtasıyla çıkartılabileceğini belirtmiş olduğundan mahkemenize başvurulması zorunluluk arz etmiştir.

4-Muris’in nüfus kayıt örneğini ekte mahkemenize sunuyoruz.(EK-3-Nüfus Kayıt Örneği)

5- Adana 2.İcra Müdürlüğü’nün 2017/…… E.  sayılı icra dosyasına yapılan itirazların iptali davası için veraset belgesine ihtiyacımız bulunmaktadır.

SONUÇ VE İSTEM  :Yukarıda açıkladığımız ve resen göz önüne alınacak sebeplerle …………..’ın (T.C.No:……………..) veraset belgesinin çıkartılması, yargılama giderleri ve vekalet ücretin işbu davayı açmak zorunda bırakan …………… mirasçılarından alınarak davacı müvekkile verilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.16.10.2017

                                                                                                                                                                            Davacı Vekili

                                                                                                                                                                       Av. Saim İNCEKAŞ

 

Ek:  1-İcra Müdürlüğü tarafından verilen yetki belgesi

        2-Noter tarafından verilen mirasçılık talebi red belgesi

        3-Nüfus Kayıt Örneği

Veraset İlamı Dilekçesi -2-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                 

DAVACI      :        

VEKİLİ          :  

DAVA          : Veraset İlamı. (Mirasçılık Belgesi Verilmesi)

AÇIKLAMA  :

1- Müvekkil Dedesi Olan …….03/12/1988 tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçı olarak amcaları,kuzenleri,babası ( vefat etmiştir.) ve kendileri kalmışlardır.

2- Murisin başkaca kanuni ve mansup mirasçıları  bulunmamaktadır.

3-Bazı resmi kurumlarda kullanılması zorunlu bulunduğundan  muris Hüseyin DENLİ mirasçılarını  gösterir  Veraset ilamının tarafımıza verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: MK ‘nun ilgili maddeleri,her türlü delil ve tanıklar.

SONUÇ       : Yukarıda arz edildiği gibi, Muris X’in mirasçılarını gösterir Veraset Belgesinin tarafımıza verilmesini  saygıyla arz ve talep ederim. …./…./….

                                                                                                                                 Davacı Vekili

Veraset İlamı Dilekçesi -3-

ADANA  NÖBETÇİ (…) SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                      :   

ADRES                                      :

VEKİLİ                                         : Av.

ADRES                                        :

DAVALI                                        : Hasımsız

KONU                                          : Veraset ilamı verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR  :

1-) Müvekkilimin üst soyu olan babası muris ABDULHAMİT’ in (murisi) olan ilk eşi  MÜNEVVER (T.C.) 31/07/1944 tarihinde vefat etmiştir.Geriye kanuni mirasçısı olarak, müvekkilin babası ABDULHAMİT  ve çocukları Yılmaz, Güner ve Serpin mirasçı olarak kalmıştır.

2-) Müvekkilimin üst soyu olan babası muris ABDULHAMİT (tc) daha sonra müvekkilin annesi olan FATMA  ile evlenmiş ve bu evlilikten müvekkil Göngör ve ABDULHAMİT  in başka eşlerinden olan çocukları doğmuştur.Daha sonra ise müvekkilimin üst soyu olan babası muris ABDULHAMİT  (tc) 30/04/1968 tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçı olarak ,müvekkilin babası ABDULHAMİT’ in   ilk eşi olan ve kendisinden önce vefat eden MÜNEVVER  ‘den olma çocukları YILMAZ, GÜNER ve SERPİN ile ikinci eşi olan ve yine kendisinden sonra vefat eden ikinci eşi FATMA ve Fatma’dan olma müvekkilimiz GÜNGÖR  ve başka eşlerinden olan çocukları kalmıştır.

3-) Müvekkilin annesi FATMA  de daha sonra 28/10/1990 tarihinde vefaat ederek geriye mirasçı olarak tek çocuğu olan müvekkil GÜNGÖR  kalmıştır.

4-) 25/07/2018 tarihinde resmi işlemlerde gerek duyulduğu üzere müvekkilin babası ABDULHAMİT  e ait veraset ilamı Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/….E – 2018/… K. Sayılı dosyasından veraset ilamı alınmış ve tapuda işlemlere başlatılmıştır.

5-) Bu kerre Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından, intikal işlemlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi ve kök muristen intikal edecek tüm taşınmazların intikalinin tamamlanması için MÜNEVVER ‘ nin veraset ilamımının getirilmesi istendiğinden;  miras intikal  ile paylaşma işlerinde ve diğer resmi işlemlerde kullanılmak üzere MÜNEVVER (T.C.)’ nin mirasçılarını gösteren veraset ilamı verilmesi için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.  

HUKUKİ SEBEPLER               : T.M.K. ve ilgili mevzuat       

DELİLLER                                 : Nüfus Kayıtları, Tanık ve sair Deliller.

 

SONUÇ ve  İSTEM       : Yukarıda arz edildiği gibi, Muris MÜNEVVER ‘in mirasçılarını ve miras hisselerini gösterir Veraset Belgesinin tarafımıza verilmesini  saygıyla arz ve talep ederim. 15.02.2019

                                                                                                                                                                      Davacı Vekili

                                                                                                                                                             

EKLER:

1-) Vekaletname

2-) 1. S.H.Mah. Veraset ilamı

Veraset İlamı Dilekçesi -4-

 ADANA (  ) SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’ NE

 

Davacı lar                : *****

                               

Vekilleri                 : ******

Davalı                    : Hasımsız

Konu                     :  Yetki gereği mirasçılık belgesinin düzenlenerek tarafımıza verilmesi istemidir.

Açıklamalar         :

Düzce 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin **** E. sayılı dosyası ile açılan davada 12.10.2017 tarih ve 1 no.lu ara kararı ile muris ******’in mirasçılık belgesi alınmak üzere tarafımıza yetki verilmiştir. ( Ek 1: Duruşma Zaptı )

İlgili dosyadan tarafımıza verilen yetki gereği Muris ***** ( TC No : ******** )  mirasçılık belgesinin düzenlenerek tarafımıza verilmesini talep etmek gereği doğmuştur.

Hukuki Nedenler      : TMK ve ilgili mevzuat

 

Deliller                       : Nüfus kayıtları ve yasal her türlü delil

Sonuç Ve İstem          :

Talebimizin kabulü ile ********* ( TC No : ******* )  veraset ilamının çıkarılarak tarafımıza verilmesi saygı ile vekaleten arz ve talep olunur. 13.10.2017

                                                                                                              Davacı Vekili

 

Ek:1- Yetki Belgesi

2- Vekâletname

Veraset İlamı Dilekçesi -5-

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                                :

                                                              

VEKİLİ                                                  :

                                                              

DAVALI                                                : Hasımsız.

KONU                                                    : Veraset ilamı verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                                 :

  1. Müvekkilin annesi X 1947 yılında dul ve çocuklu olarak vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçısı olarak çocuklarından müvekkil ile Ali, Salih, Kıymet, Mustafa kalmıştır.
  2. Müvekkilin anne bir baba ayrı kardeşi X ise 1952 yılında evli ve çocuksuz olarak vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçısı olarak eşi X ile anne-baba bir kardeşleri Ali, Salih, Kıymet ve müvekkil kalmıştır.
  3. Müvekkilin murisleri olan annesi Fatma ve kardeşi Mustafa’nın başkaca gaip veya sağ mirasçısı bulunmamaktadır.
  4. Miras intikal ve paylaşma işlerinde kullanılmak üzere mirasçılık belgesi verilmesi için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                          : M.K ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER                                             : Nüfus kayıtları, tanık ve deliller.

SONUÇ                                                : Yukarıda arz edildiği üzere muris X ile X’in mirasçılarını gösterir veraset ilamının tarafımıza verilmesini vekaleten talep ederim. 26.01.2018

                                                                                                                                                               Davacı Vekili

Veraset İlamı Dilekçesi -6-

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI          :

VEKİLİ             : Av. 

DAVALI           : Hasımsız.

KONU             : Mirasçılık Belgesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

  1. Müvekkilimin babası …..TC kimlik numaralı ….R Çankırı İli, Kızılırmak İlçesi, Kahyalı Köyü nüfusuna kayıtlı olup, 10.03.198.. tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçıları olarak müvekkil ve müvekkilin kardeşleri kalmıştır.
  2. Nüfus Müdürlüğü’nden nüfus kayıt örnekleri celbedildiğinde, yine ekte sunmuş olduğumuz tarafımızca temin edilen bir kısım nüfus kayıt örnekleri de dikkate alındığında bu husus netlik kazanmış olacaktır.
  3. Tarafımızca açılacak olan izale-i şüyu davasında ortakların tespiti önem arz ettiğinden muris ….’in mirasçılarını  gösterir  veraset ilamının çıkartılması amacıyla Sayın Mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER     : Medeni Kanun hükümleri ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                     : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak nedenlerle muris ….’in (TCKN: ….) mirasçılık belgesinin tarafımıza verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 15.12.2018

                                                                                                             Davacı Vekili

                                                                                                          Av.

Ekler:

  1. Bir kısım nüfus kayıt örnekleri,
  2. Vekaletname sureti.

Veraset İlamı Dilekçesi -7-

Adana Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne

Davacı            :

Vekilleri         :

Davalı             :Hasımsız

Dava               :Veraset İlamı çıkarılması talebidir

Açıklamalar   :

1-)Müvekkilimin üst soyu olan muris X (TC:) X tarihinde vefat etmiştir.

2-)Murisin oğlu X (TC: X) X, torunu X  (TC: X) ise X tarihlerinde vefat etmişlerdir.

3-) X’in tek mirasçısı olarak müvekkilim X kalmıştır.

4-)Murisin kalan malları üzerinde tasarrufta bulunabilmek için veraset ilamına ihtiyacımız olduğundan işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebebi          :İlgili mevzuat hükümleri

Deliller                       :Nüfus kaydı ve sair her tür yasal delil

Netice                         :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafımıza verilmesini saygıyla ve bilvekale arz ve talep ederiz.

                                                                                                                 Davacı Vekilleri

Eki:  4 adet Nüfus kaydı

Veraset İlamı Dilekçesi -8-

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE;

 

TALEP EDEN                                    :

VEKİLİ                                             :

TALEP KONUSU                              :Müvekkilin,  muris eşi  … (TC:…) mirasçısı olduğunu gösterir veraset ilamının tarafımıza verilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR                              :

 

1- X kimlik numaralı müvekkil X’in, X  TC kimlik numaralı eşi X ölmüş olup geriye müvekkil ve diğer mirasçıları kalmıştır.

2- Müvekkil adına muristen intikal eden malvarlığı  için mirasın hükmen reddi davası ikame edileceğinden,  müvekkilin murisin  mirasçısı olduğunu gösterir veraset ilamının tarafımıza verilmesi talebi zorunluluğu hasıl olmuştur.

                       

HUKUKİ NEDENLER                      :47021 S. K. ilgili hükümler ve diğer Türk Hukuku mevzuatı

 

HUKUKİ DELİLLER                        :Nüfus kayıtları, ölüm belgesi, v.s delil

 

SONUÇ VE İSTEM                           :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı müvekkilin, muris X’in mirasçısı olduğunu gösterir veraset ilamının tarafımıza verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 04.03.2019

Ek

1-Vekaletname

                                                                                                                           Talep Eden Vekil

                       Av.

Borçluya Ait Veraset İlamı Talebi -9-

ADANA ( ) NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                    : 

ADRES                      : 

VEKİLİ                      : 

DAVALI                    : HASIMSIZ

MURİS                       : 

DAVA                        : Veraset İlamı. (Mirasçılık Belgesi Verilmesi)

AÇIKLAMA  :

Müvekkilim muris …………….’dan alacaklıdır. Muris sağken müvekkilimden nakit borç para almış ve karşılığında 02.01.2018 düzenleme, 30.06.2018 ödeme tarihli, X-TL miktarlı senet vermiştir. (EK-1)

Senet vadesinde ödenmediği için borçluya 04.07.2018 tarihinde ödememe protestosu çekilmiştir. Ancak borçlu borcunu ödememiştir.

Söz konusu senedin vadesinde ödenmemesi üzerine tarafımızca senet icra takibine konu edilmeye çalışılmış ancak icra takibi açılış işlemlerinde ”BORÇLU HAKKINDA ÖLÜ KAYDI VARDIR” uyarısı üzerine borçlunun ölmüş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Tarafımızca alacağımıza kavuşmak için borçlu murisin mirasçıları hakkında dava ve icra takibi işlemleri yapılacaktır. Ancak tarafımızca borçlunun mirasçıları bilinmemektedir. Bu sebeple tarafımıza mirasçılık belgesi verilmesini talep ediyoruz.

İş bu davada her ne kadar mirasçı sıfatımız olmasa da hukuki yararımız bulunmaktadır. Yukarıda da bahsedildiği üzere müvekkilim muristen alacaklıdır. Dolayısıyla açılacak olan icra takibi ve davaların murisin mirasçılarına yöneltilmesi gerekmektedir. Ancak tarafımızca mirasçıların kim olduğu bilinmemektedir. Konu ile ilgili Yargıtay :

T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No:2014/1698 Karar No:2014/20921

Davacı Y.. A.. vekili dava dilekçesinde;……. vefat eden borçlunun mirasçılarının belirlenmesi ve mirasçılar hakkında icra takibinin yapılabilmesi açısından veraset belgesinin verilmesini istemiştir.

Yapılan açıklamalar ve dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler ile davacı Banka’nın borçlu O.. D..’a ait veraset belgesini alması konusunda hukuki yararının bulunduğu, aksi halde hak arama yollarının sınırlandırılması durumunun ortaya çıkacağı, bu nedenlerle mevcut dosya kapsamı gözetilerek durum değerlendirildikten sonra işin esası hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

Yargıtay kararının tam metni ekte sunulmuştur. (EK-2)

HUKUKİ DELİLLER           :

X düzenleme, X ödeme tarihli, X-TL miktarlı senet

X tarihli ödememe protestosu

Yargıtay Kararları

HUKUKİ NEDENLER         :

TMK, HMK, İİK vs ilgili mevzuat

TALEBİMİZ              :

Yukarıda arz edildiği gibi, Muris …………….. un mirasçılarını gösterir Veraset Belgesinin tarafımıza verilmesini  talep ederim.  (Tarih)

Davacı Vekili

Av

VERASET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.