Velayetin Kaldırılması Davasında Ön İnceleme Zaptı

Ağu 2, 2019 | Velayetin Kaldırılmasıu

ESAS NO

CELSE NO          

CELSE TARİHİ 

HÂKİM               

KÂTİP

Belli gün ve saatte celse açıldı.

Taraf asilleri ve taraf vekilleri geldi. Açık ön inceleme duruşmasına başlandı.

DAVACI                   :-Adı ve Soyadı-: T.C Kimlik No:…-… ve… kızı… doğumlu, dilekçede yer alan adreste oturur.

DAVALI                   : Adı ve Soyadı: T.C Kimlik No:… -… ve… kızı… doğumlu, dilekçede yer alan adreste oturur.

DAVACIDAN SORULDU: Dava dilekçemizi aynen tekrar ederiz, her ne kadar torunum Ayşe’nin velayetinin bana verilmesini talep etmiş isem de bunu sehven yazdım çocuğa vasi olmak istiyorum bu nedenle kızım Fatma’nın torunum üzerindeki velayet hakkının kaldırılmasını talep ediyorum dedi.

DAVALIDAN SORULDU: Açılan davayı kabul ediyorum, küçük kızım Ayşe doğduğundan bu yana annemin yanında kalmaktadır annem bakmaktadır, bu nedenle Ayşe’nin üzerindeki velayet hakkının kaldırılmasını talep ediyorum dedi.

Dava dilekçesi ve dosyaya ibraz edilen dilekçeler, ön inceleme aşamasında ibraz edilen belgeler ile getirtilen tüm bilgi ve evraklar ayrı ayrı okundu.

HMK’nın 137 ve devamı maddelerinde düzenlenen ön incelemeye ilişkin gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak tutanak düzenlenmesine geçildi.

ÖN İNCELEME TUTANAĞI VE KONTROL FORMU

 1. Ön İncelemenin Duruşmalı Yapılıp Yapılmadığı

Ön incelemenin duruşmalı yapılmasına

 1. Ön İncelemede Yapılan İşlemler
 2. Dava Şartları Bakımından
 • Türk mahkemelerinin yargı hakkı mevcuttur.
 • Yargı yolu caizdir.
 • Mahkeme görevli olup göreve yönelik bir itiraz bulunmamaktadır.
 • Mahkememizin yetkili olduğu, yetki itirazının mevcut olmadığı,
 • Taraflar, taraf ehliyetine sahiptir, bu yönde bir itiraz bulunmamaktadır.
 • Taraflar dava ehliyetine sahiptir, ehliyete yönelik itiraz bulunmamaktadır.
 • Kanunî temsilci atanması gereken haller mevcut değildir.
 • Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekil davaya vekâlet ehliyetine sahip
  ve usulüne uygun düzenlenmiş bir vekâletnameleri mevcuttur.
 • Teminat gösterilmesine gerek bulunmamaktadır.
 • Davacının, dava açmakta hukuki yararı vardır.
 • Aynı dava, daha önceden açılmış ve hâlen görülen bir dava bulunmamaktadır
  (derdestlik itirazı yoktur).
 • Aynı dava hakkında daha önce verilmiş kesin hüküm bulunmamaktadır.
 • Özel dava şartı mahiyetinde başkaca bir dava şartı bulunmamaktadır.
 1. İlk İtirazlar Bakımından
 • Yetki itirazı yapılmamıştır.
 • İşbölümü itirazı yapılmamıştır.
 • Tahkim itirazı yapılmamıştır.
 1. Tarafların İddia ve Savunmaları ile Uyuşmazlık Noktaları Bakımından
 • Davacı iddiaları ve talepleri özetle; Davalı Fatma’nın çocuğu Ayşe…. ’nin üze-
  rindeki velayet haklarının kaldırılmasını istediği,
 • Davalı savunmaları ve talepleri özetle, davanın kabulüne karar verilmesini talep
  ettiği,
 • Tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde uyuşmazlık noktaları somut olarak,
  tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği haklardan olması nedeniyle velayetin
  kaldırılması talebinden ibarettir.
 1. Tarafların Sulh Olup Olmadıkları ve Sonucu Bakımından,

Taraflar sulh olmuşlardır.

 1. Esasa İlişkin Süreler Bakımından

Hak düşürücü süre veya zamanaşımı defi söz konusu olmadığının tespiti ile tuta-
nak hep birlikte imza altın alındı.

Kâtip Davacı                            Davalı                                              Hâkim

DAVACIDAN SORULDU: Delillerimizi bildirmek üzere süre talep ediyoruz dedi.

DAVALIDAN SORULDU: Delillerimizi bildirmek üzere süre talep ediyoruz dedi.

Dosya incelendi.

Gereği Düşünüldü.

 • Ön inceleme duruşmasının tamamlandığının ve bir sonraki oturumda tahkikat duruşması yapılacağının taraflara tefhimine, (tefhim edildi)
 • Taraflara bu aşamaya kadar ileri sürdükleri ancak dosyaya ibraz etmedikleri de- lillerini, tanıklarının isim ve adres bilgilerini ibrazı için iki haftalık kesin süre verilmesine, verilen kesin sürede deliller ve tanık deliline başvurulmuş ise adres bilgileri ibraz edilmediği takdirde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının ihtarına.( ihtar edildi)
 • Davacı tanıklarından 2 tanesi adına HMK’nın 243 ve 244 maddesi uyarınca meşruhatlı davetiye çıkartılmasına, tanıklar için ayrı ayrı 20 TL ücret takdirine, davetiye gideri ile tanıklık ücretlerinin yatırılan avanstan karşılanmasına, eksik avans varsa davacı tarafından karşılanmasına, tanıklar adres itibari ile yargı sınırımız dışında ise talimat yazılmasına,
 • Davalı tanıklarından 2 tanesi adına HMK’nın 243 ve 244 maddesi uyarınca meşruhatlı davetiye çıkartılmasına, tanıklar adres itibari ile yargı sınırımız dışında ise tali- mat yazılmasına, tanıklar için ayrı ayrı 20 TL ücret takdirine, her tanık için ayrı ayrı 11,00 TL davetiye gideri ile tanıklık ücretlerinin yatırılan avanstan karşılanmasına, eksik yatırılan avans var ise davalıya yatırmak üzere iki hafta kesin süre verilmesine, verilen kesin süre içerisinde eksik avans yatırılmaz ise tanık dinletme talebinden vaz- geçmiş sayılacağının ihtarına (ihtar edildi),
 • Davacı tarafa Küçük Ayşe’nin duruşma hazır etmesi için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine, duruşmada hazır ettiğinde bilirkişi nezaretinde beyanının alınmasına,
 • Bu nedenle duruşmanın… /…/… günü saat… ‘a bırakılmasına karar verildi….

Katip

Hâkim

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.