Velayetin Düzenlenmesi/Değiştirilmesi Tensip Zaptı Örneği

Ağu 2, 2019 | Velayetin Değiştirilmesi

T.C.

AİLE MAHKEMESİ
TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO … /… Esas
HÂKİM
KÂTİP
DAVACI … – T.C. Kimlik No:… – (Adres)
DAVALI T.C. Kimlik No:… – (Adres)
ÇOCUK … – (Adres)
DAVA Velayet (Velayetin Düzenlenmesi)
DAVA TARİHİ


Davacı vekili Avukat Saim İNCEKAŞ’ın geldiği görüldü. Davacı vekili tarafından 6100 sayılı HMK’nın 118. maddesi gereği davalı aleyhine açılan ve yapılan tevzi sonucu mahkememize gönderilen, Velayet (Velayetin Düzenlenmesi) davası evrakı mahkememiz esas defterinin yukarıdaki sırasına kaydedildi, dilekçe ve ekleri incelendi:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 • Dava dilekçesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. maddesinde düzenlenen zorunlu unsurları taşıdığının tespitine,
 • Davanın HMK’nın 316. maddesi gereğince BASİT YARGILAMA USULÜ hükümlerine göre yürütülmesine
 • Dava dilekçesi ekleriyle birlikte ayrıca tensip zaptının muhtıra olarak (posta gideri davacı tarafından mahkeme veznesine depo edilen gider avansından karşılanmak suretiyle) davalıya tebliğ edilmesine, davalı için çıkarılacak tebligat evrakına HMK’nın maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğinin bildirilmesine,
 • Davalıya cevap dilekçesi verecek ise;

A- HMK 126. maddesi doğrultusunda cevap dilekçesine davacı sayısı kadar örnek eklemesi gerektiğinin,

B- HMK’nın 129. maddesi doğrultusunda cevap dilekçesinde;

 1. Mahkemenin adını,
 2. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, davalı yurt dışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adresini,
 3. Davalının T.C. Kimlik numarasını,

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adreslerini,

 1. Davalının savunmasına dayalı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini,
 2. Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğini,
 3. Dayanılan hukuki sebepleri,
 4. Açık bir şekilde talep sonucunu,

ğ) Davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzasını, Bulunması gerektiğinin,

C- Davalıya cevap dilekçesi ile birlikte varsa ilk itirazlarını (HMK’nın 116. maddesinde belirtilen yetki itirazı, iş bölümü itirazı, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği) ileri sürmesi gerektiği aksi hâlde HMK’nın 131. maddesine göre cevap verme süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarını ileri süremeyeceğinin bildirilmesine,

Ç- Cevap dilekçesi ile birlikte HMK 318. maddesi doğrultusunda bu dava ile ilgili olarak elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte, harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin dilekçeye eklenmesi gerektiği, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamayı dilekçede belirtmesinin zorunlu olduğunun bildirilmesine,

D- Dava basit yargılama usulüne tabi olmakla tarafların cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi veremeyeceklerinin bildirilmesine (HMK md. 317/3).

E- Davalıya tüm delillerini yazılı olarak bildirmek, savunma olarak tanık gösterilmesi halinde tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunması için iki hafta süre verilmesine, bu listede gösterilmemiş olan kimseler tanık olarak dinlenemeyeceği ve ikinci bir liste verilemeyeceği, HMK 240.-318. maddeleri gereği bildirilmesine,

F- Davalıya Hukuk Muhakemeleri Kanunu gider avansı tarifesi uyarınca 50,00 TL genel giderler için, tanık ismi bildirilmesi hâlinde her bir tanığın davetiye ile çağrılması için gerekli 10,00’ar TL tebligat gideri ile her bir tanık için 20,00 TL tanıklık ücreti, – ayrıca tanıkların adresleri mahkememiz yargı sınırlan dışında olması ve o yer de istinabe ile dinlenmeleri gerekmesi hâlinde her bir tanık için davetiyeye uyulmaması halinde zorla getirme müzekkere gideri 5,10 TL, talimatın gidiş-dönüş posta gideri 20,00 TL- toplamında bulunacak rakamın delil avansı olarak Hukuk Mahkemeleri Veznesine iki hafta içerisinde yatırması gerektiğinin bildirilmesine,

Posta gideri davacı tarafından mahkeme veznesine depo edilen gider avansından karşılanmak suretiyle;

a- Davacı ve davalının ekonomik ve sosyal durumlarının araştırılması için adresleri dikkate alınarak bulundukları yer Emniyet Müdürlüğüne ayrı ayrı müzekkere yazılmasına,

b- Tarafların SGK kayıtlarının sorgulanarak aktif çalışmalarının tespiti hâlinde ilgili işyerlerinden maaş bordroları ve bordroya yansımayan ek gelirleri varsa tespit ve bildirilmesi için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına,

Uyap sisteminden tarafların nüfus aile kayıt tablosunun çıkarılarak dosyaya konulmasına,

Tarafların Uyap polnet ve takbis sisteminden araç ve taşınmaz malvarlığı sorgulamalarının yapılarak dosyaya konulmasına,

Davacı tarafın adli yardım talebinde bulunduğu anlaşılmakla talebin sosyal ekonomik durum araştırmasından sonra değerlendirilmesine,

Yargılamanın. günü saat ‘a bırakılmasına tensiben karar verildi.

Dava dilekçesi üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verildi…. /…/…

Kâtip

Hakim

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.