Velayetin Değiştirilmesi veya Kişisel İlişkinin Düzenlenmesi Terditli Olarak Dava Edilebilir

Velayetin Değiştirilmesi veya Kişisel İlişkinin Düzenlenmesi Terditli Olarak Dava Edilebilir

  • Velayetin değiştirilmesi davasında terditli olarak kişisel ilişki tesisi veya yeniden düzenlenmesi talep edilebilir.
  • O halde velayetin değiştirilmesi koşulları sağlanmamış olursa davaya kişisel ilişkinin tesis edilmesi yönünden devam edilip dava kabul edilecektir.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

DAVA TÜRÜ : Velayetin Değiştirilmesi-Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm taraflarca temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 14/02/2017 günü temyiz eden davacı-karşı davalı … vekili Av. … ile karşı taraf temyiz eden davalı-karşı davacı … vekili Av. … geldiler.
Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü.
Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Hüküm sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir (HMK m. 297/2).
Davacı-karşı davalı, boşanma ile velayeti davalı-karşı davacı anneye bırakılan ortak çocuk 03.01.2003 doğumlu ….’ın velayetinin değiştirilerek kendisine verilmesini, bunun mümkün olmaması halinde çocukla aralarında kurulan kişisel ilişkinin artırılmasını talep etmiş, mahkemece “asıl davanın kısmen kabulüne” şeklinde hüküm kurulmuştur.
Mahkemece kurulan hükümde davacı-karşı davalının terditli olarak açtığı davada hangi talebinin kabul edildiği, hangi talebinin reddedildiği anlaşılamamaktadır. Hüküm bu haliyle Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297/2. maddesine uygun olmadığından, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre her iki dava yönünden yeniden hüküm kurulması zorunlu hale geldiğinden sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 1.480,00 TL vekalet ücretinin Toygun’dan alınarak Semra’ya verilmesine ve 1.480,00 TL vekalet ücretinin de Semra’dan alınıp Toygun’a geri verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 14.02.2017 (Salı) )( 2. Hukuk Dairesi 2016/14443 E. , 2017/1493 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 6 Haziran 2020 09:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.