Velayetin Değiştirilmesi İstinaf Dilekçesi

Tem 28, 2019 | Velayetin Değiştirilmesi

İSTİNAF( ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(Gönderilmek Üzere)

KOZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)

 

DOSYA NO                         :

KARARA İTİRAZ EDEN    :

VEKİLİ                                : Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

DAVACI                             :                                         

KONU                               : Velayetin Değiştirilmesi İsteminin reddedilmesine ilişkin 25/04/2017 tarihli kararının itirazen bozulması isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR               :

 • Müvekkil ile davacı eş arasında mahkemenizde görülen esası yazılı boşanma davasında, Ön İnceleme zaptı ile çocukların durumuyla ilgili olarak sosyal araştırmacı görevlendirilmiş ve de sosyal güvenlik uzmanı raporuna göre hareket edilerek verilen ara karar uyarınca müşterek çocuklar … ve …’ın velayetleri  dava sonuna kadar  anneye verilmiştir.
 • Ancak mahkemeniz tarafından söz konusu çocukların velayetlerinin annelerine verilmesinden sonra, anne tarafından velayet hakkı kötüye kullanılmak suretiyle çocuklar müvekkile haber verilmeden ikamet ettikleri … ilçesinden ve okulundan koparılarak İstanbul iline götürülmüşlerdir.
 • Müşterek çocuklar İstanbul iline götürüldükten sonra müvekkil söz konusu çocuklardan haber alamamış ve de yaptırmış olduğu araştırmalar sonucunda davacının çocukları abisine ait evde odalara kilitlediği ve de çocukların dışarı dahi çıkarılamadığı bilgisini almış ve de bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur.
 • Ekte sunmuş olduğumuz YHGK kararında da belirtildiği üzere velayet;  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK)’nun 339-347. maddeleri uyarınca velayet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar. Velayet, aynı zamanda ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri de içerir.Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri, özellikle çocuklara bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, yetiştirilmelerini ve eğitimlerini gerçekleştirmektir. Bu bağlamda sağlayacağı eğitim ile çocuğu istenilen ölçüde dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, iyi ahlak sahibi, çalışkan ve bilgili bir insan olarak yetiştirmek hak ve yükümlülüğü bulunmaktadır. 
  Ayrılık ve boşanma durumunda velayetin düzenlenmesindeki amaç, küçüğün ileriye dönük yararlarıdır. Buna göre, velayetin düzenlenmesinde asıl olan, küçüğün yararını korumak ve geleceğini güvence altına almaktır. 

  Velayet, kamu düzenine ilişkin olup, bu hususta ana ile babanın istek ve beyanlarından ziyade çocuğun menfaatlerinin dikkate alınması zorunludur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.04.1992 gün ve 1992/2-140 E. 1992/248 K sayılı kararında da belirtildiği üzere, boşanma ile düzenlenen velayetin değiştirilebilmesi için velayet kendisine verilen tarafın ya da velayete konu çocuğun durumunda boşanma hükmünden sonra esaslı değişikliklerin olması şart olup, ayrıca esaslı değişikliğin önemli ve sürekli olması da gerekmektedir.
  Velayetin anne ya da babaya verilmesi, daha çok çocuğu ilgilendiren, onun menfaatine ilişkin bir husus olduğuna göre, gerek yukarıda açıklanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin 3. ve 6.maddelerinde yer alan hükümler, gerekse velayete ilişkin yasal düzenlemeler karşısında, velayeti düzenlenen çocuğun, idrak çağında olması halinde, kendisini yakından ilgilendiren bu konuda ona danışılması ve görüşünün alınması gerekir.

  Gerçekten, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesi: 

  “Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar. Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturmada çocuğun ya doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa, özellikle sağlanacaktır.” hükmünü içermektedir.
  Diğer taraftan, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin:

  Çocuğun usule ilişkin haklarından, davalarda bilgilendirilme ve dava sırasında görüşünü ifade etme hakkının düzenlendiği 3.maddesinde: 

  “…Yeterli idrake sahip olduğu iç hukuk tarafından kabul edilen bir çocuğun, bir adli merci önündeki, kendisini ilgilendiren davalarda, yararlanmayı bizzat da talep edebileceği aşağıda sayılan haklar verilir: 

  a)İlgili tüm bilgileri almak; 

  b)Kendisine danışılmak ve kendi görüşünü ifade etmek; 

  c)Görüşlerinin uygulanmasının olası sonuçlarından ve her tür kararın olası sonuçlarından bilgilendirilmek.”; 

  Adli mercilerin rolünden, karar sürecinin düzenlendiği 6. maddenin (b) ve (c ) bentlerinde ise:

  “b)…Çocuğun iç hukuk tarafından yeterli idrak gücüne sahip olduğunun kabul edildiği durumlarda,…çocuğun yüksek çıkarına açıkça ters düşmediği takdirde, gerekirse kendine veya diğer şahıs ve kurumlar vasıtasıyla, çocuk için elverişli durumlarda ve onun kavrayışına uygun bir tarzda çocuğa danışmalıdır, çocuğun görüşünü ifade etmesine müsaade etmelidir.

  c)Çocuğun ifade ettiği görüşe gereken önemi vermelidir.” hükümleri yer almaktadır.

  Yeri gelmişken belirtilmelidir ki, velayetin düzenlenmesinde asıl olan, küçüğün yararını korumak ve geleceğini güvence altına almak olduğundan, çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini engelleyen ve süreklilik arz edeceği anlaşılan her olay, tehlikenin büyüklüğü, doğuracağı onarılması güç sonuçlar değerlendirilerek sonuca varılmalı; velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde öncelikle çocuğun yararı göz önünde tutulmalıdır. 

  Bu kapsamda, çocuğun cinsiyeti, doğum tarihi, eğitim durumu, kimin yanında okumakta olduğu, talepte bulunanın çocuğun eğitim durumu ile ilgilenip ilgilenmediği, sağlığı, sağlık durumuna göre tedavi olanaklarının kimin tarafından sağlanabileceği gibi özel durumuna ilişkin hususlar göz önünde tutulmalıdır. 

  Velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde ana babadan kaynaklanan özelliklerin de dikkate alınması kaçınılmazdır. Bu nedenle, mahkemece çocuğu başkasına bırakma, ihmal etme, kaçırma, iradi olarak terk etme, yönlendirme hususları ile tarafın velayet talebinin olup olmaması, şiddet uygulaması, sadakatsizliği, ekonomik durumu, mesleği, yaşadığı ortam, kötü davranışı, alkol bağımlılığı, sağlığı, dengesiz davranışları dikkate alınmalıdır.

  Mahkemece, açıklanan özellikler yanında mümkün oldukça çocuğun alıştığı ortamın değiştirilmemesine, kardeşlerin ayrılmamasına özen gösterilmeli, velayetin verileceği taraf yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olup olmayacağı yönünde ciddi ve inandırıcı delil olup olmadığı veya hemen meydana gelecek tehlikenin varlığının ispat edilip edilemediği ve maddi durumun iyiliğinin tek başına velayetin değiştirilmesini gerektirmeyeceği hususu da mutlaka değerlendirilmelidir.

 • Arz ve izah edilen sebepler ve de Yargıtay içtihatları birlikte değerlendirildiğinde davacının sadece müvekkili cezalandırmak ve çocuklarını görmesine engel olmak için müşterek çocuklarının eğitim ve öğretimlerini akamete uğratmış, onları bilmedikleri ve daha önce hiç tanımadıkları insanların evine hapsetmiş Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre çocuklarına karşı velayet hakkını kötüye kullanmış bulunmaktadır.
 • Müşterek çocukların velayet hakkı Sosyal Araştırmacının tamamen tek taraflı raporuna dayanılarak verilmiş bulunmaktadır; Zira, Sosyal araştırmacı tarafından anne ile hiç görüşülmemiş velayetlerin anneye verilmesi durumunda çocukların nerede ve ne şartlarda yaşayacağı konusuna raporda yer verilmemiştir. Sosyal araştırmacı tamamen tek taraflı ve yanlı olarak sadece babaya ait evde incelemelerde bulunmuş ve söz konusu raporu vermiştir. Bunun doğal sonucu olarak da kendisine ait evi ve oturacağı herhangi ikameti bulunmayan anne de çocuklarını eğitim ve öğretim yılının ortasında okullarından alarak abisinin İstanbul ilindeki evinde sığıntı gibi yaşamaya mahkum etmiştir.
 • Sosyal araştırma raporu gerçeklere aykırı olduğu gibi yukarıda hükümlerini yazmış olduğumuz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesine de aykırıdır. Zira 2006 ve 2007 doğumlu olan ve kendilerini açıkça ifade eden çocukların beyanlarına ve babalarının yanında kalmak istemelerine rağmen velayetlerinin zorla anneye verilmesi hukuka aykırıdır.

NETİCE VE TALEP         :

Yukarıda arz ve izahına çalışılan ve mahkemece resen nazara alınacak sebeplerle davacı eşin velayet hakkını kötüye kullanmış olmasından dolayı özellikle çocukların eğitim ve öğretimlerine bir an önce geri dönmesinin sağlanması zorunluluğu bulunduğundan, Çocukların babalarının yanında kalmak istemelerinden  dolayı ilk derece mahkemesi kararının bozularak, müşterek çocukların velayetlerinin anneden alınarak müvekkile verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.27/04/2017

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş -Velayet Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.