Bir Sayfa Seçin

Velayetin Değiştirilmesi Gerekçeli Mahkeme Kararı Örneği

   

TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
T.C.
… AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO :…
KARAR NO :…
HÂKİM : …
KÂTİP : …
DAVACI :… – T.C. Kimlik No:… -… ve… kızı… doğumlu –
(Adres)
VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana
DAVALI :… – T.C. Kimlik No:… -… ve… oğlu … doğumlu-
(Adres)
DAVA : Velayet (Velayetin Değiştirilmesi)
DAVA TARİHİ :…
KARAR TARİHİ :…
GEREKÇELİ KARAR
YAZMA TARİHİ :…
Mahkememizde görülmekte bulunan velayet (velayetin değiştirilmesi) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili mahkememize vermiş olduğu… /…/… havale tarihli dava dilekçesinde ve duruşmada alman beyanlarında özetle; Davalı ile Gaziantep… Aile Mahkemesinde boşandıklarını ve müşterek çocuklar…. ve…. ‘ın velayetlerinin davalıya bırakıldığını, ancak davalı ile müvekkilinin müşterek çocukların velayetlerinin davacıda kalması hususunda anlaştıklarını bu nedenle müşterek çocuklar… ve… ‘ın velayetlerinin davalıdan alınarak müvekkiline verilmesini, yargılama giderleri üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce taraflara usulüne uygun davetiye tebliğ edilerek taraf teşkili sağlanmıştır.

Davalı duruşmadaki beyanında: Açılan davayı kabul ettiğini, boşanma ile velayetleri tarafına bırakılan davacıyla müşterek çocukları… ve…. ‘ın velayetlerinin davacıya bırakılmasını kabul ettiğini çocukların her ne kadar Gaziantep… Aile Mahkemesinin… Esas… Karar sayılı ilamı ile velayetleri kendisine bırakılmış ise de müşterek çocukların hep annede kaldığını, bu nedenle velayetlerinin resmi olarak da anneye verilmesini talep ve beyan etmiştir.

Tarafların nüfus kayıtları dosya içerisine celp edilmiş olup incelenmesinde; Tarafların… /…/… tarihinde evlendikleri, 2011 tarihinde boşandıkları, bu evliliklerinden… /…/… doğumlu… ve… /…/… doğumlu… isimli müşterek çocuklarının olduğu görülmüştür.

Dosya kapsamına alınana… Aile Mahkemesinin… /… esas… /… karar sayılı ilamı incelendiğinde davacının… davalının… olduğu davanın boşanma davası olduğu yapılan yargılama sonucunda tarafların boşanmalarına ve müşterek çocuklar… ile… ‘ın velayetlerinin davacı babaya verilmesine karar verilmiş ve verilen karar… /…/… tarihinde kesinleştiği görülmüştür.

Dava; boşanma sonrası velayetleri davacı anneye bırakılan müşterek çocuklar… /…/… doğumlu… ve… /…/… doğumlu… ‘un velayetlerinin yeniden düzenlenerek davalı babadan alınarak davacı anneye verilmesi istemine yönelik davadır.

Tüm dosya kapsamından davacı dava dilekçesinde özetle Davalı ile… Aile Mahkemesinde boşandıklarını, mahkemenin müşterek çocukların velayetlerini davalıya verdiğini, ancak müşterek çocukların kendisinin yanında kaldığını, davalının da her iki çocuğun velayetini kendisine vermek istediğini bu nedenle velayetin değiştirilmesini talep etmiştir.

Velayet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar (4721 sayılı TMK m. 337, 340, 342, 346). Velayet, aynı zamanda ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri de içerir.

Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri, özellikle çocukların şahıslarına bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, yetiştirilmelerini ve eğitimlerini gerçekleştirmektir. Bu bağlamda sağlayacağı eğitim ile istenilen ölçüde dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, iyi ahlak sahibi, çalışkan ve bilgili bir insan olarak yetiştirmek hak ve yükümlülüğü bulunmaktadır.

Velayetin kaldırılması ve değiştirilmesi şartları gerçekleşmedikçe, ana ve babanın velayet görevlerine müdahale olunamaz. Öte yandan, ayrılık ve boşanma durumunda velayetin düzenlenmesindeki amaç, küçüğün ileriye dönük yararlarıdır.

Eş söyleyişle, velayetin düzenlenmesinde asıl olan, küçüğün yararını korumak ve geleceğini güvence altına almaktır. Velayet, kamu düzenine ilişkin olup bu hususta ana ile babanın istek ve beyanlarından ziyade çocuğun menfaatlerinin dikkate alınması zorunludur.

Bu genel bilgiler ışığında dava konusuna dönersek tarafların… Aile Mahkemesinin… /… Esas… /… Karar sayılı dosyası ile boşandıkları boşanma sonucunda tarafların müşterek çocuklarının velayetinin tarafların anlaşması sonucunda davalı babaya verildiği ve verilen hükmün… /…/… tarihinde kesinleştiği görülmektedir.

Davalının duruşmada alınan beyanlarında müşterek çocukların velayet haklarını davacı anneye vermek istediğini beyan etmiştir.

Tüm bu bilgiler ışığında… Aile Mahkemesinin… /… Esas… /… Karar sayılı ilamı ile her ne kadar müşterek çocukların velayet hakları davalıya verilmiş ise de küçüklerin hep davacı annenin yanında kaldığı tarafların beyanlarından anlaşıldığı nazara alınarak müşterek çocukların velayet haklarının anneye verilmesinde küçüklerin fiziki ve manevi gelişimleri açısından küçüklerin menfaatine olacağı kanaati mahkememizde hasıl ol-makla davalı babanın küçükler üzerindeki velayet haklarının kaldırılmasına, küçüklerin velayet haklarının davacı anneye verilmesine, küçükler ile davalı baba arasında şahsi ilişki tesisine karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; İli, İlçesi, Mahallesi/ Köyü, Cilt no:…. , hane no: , BSN:… , TC Kimlik No: de nüfusa kayıtlı…. ve., ‘den olma, doğumlu ve aynı yer…. BSN’de nüfusa kayıtlı T.C. Kimlik Numaralı ve…. ‘den olma…. doğumlu  ‘un velayet haklarının, aynı yer BSN’de nüfusa kayıtlı…. ve…. oğlu…. doğumlu babaları ‘dan KALDIRILMASINA,

Tarafların müşterek çocukları…. ve…. ün velayetlerinin…. ili… İlçesi… Mahallesi… Cilt No… Hane No.. BSN’de nüfusa kayıtlı T.C. Kimlik Nolu… ve kızı… doğumlu…. ’na VERİLMESİNE,

Velayetleri davacı anneye verilen müşterek çocuklar… ve… ile davalı baba
…ün aynı şehirde olmaları halinde her ayın 1. Cumartesi saat 09:00-17:00 saatleri arası ve ayrıca her ayın 3. Cumartesi günü saat 09:00 dan pazar günü saat 17:00 ye kadar yanına almak sureti ile, dini bayramların ilk günü saat 09:00’dan 17:00’ye kadar ve ayrıca Temmuz ayının 1. günü saat 09:00 dan 15.günü saat 17:00 ye kadar yanına almak suretiyle şahsi ilişki tesisine, tarafların farklı şehirlerde olmaları halinde her ayın 1. Cumartesi günü sabah 09:00’dan pazar günü akşam saat 17:00’a kadar ve dini bayramların ilk günü aynı saatler arasında ve her yıl Temmuz ayının 1. günü saat 09:00’dan 30.günü saat 17:00’ye kadar yanma almak suretiyle şahsi ilişkinin tesisine,

TMK’nın velayet, vesayet, miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Tüzüğün 4. maddesi ve TMK’nın 353. maddesi uyarınca çocuğun mallarının korunması hususunda küçüğe ait mal varlığı edinildiğinde defter tutması gerektiği ve mahkememize bilgi
vermesi gerektiği hususunun davacıya ihtarına, (davacı ihtar edildi),
Davacı tarafça yatırılan harcın mahsubu ile başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

Davacı tarafça yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, Karar kesinleştiğinde iki suretin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine, Dosya kapsamında davacı tarafından yatırılan gider avansından kullanılmayan
kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair; karar tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf inceleme yolu açık olmak üzere taraf asillerin ve davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı…. /…/…

Kâtip
E-imzalı 

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız