Velayetin Değiştirilmesi Davası Duruşma Tutanağı Örneği

T.C.
… AİLE MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI
SAYI Esas
CELSE NO : 1
CELSE TARİHİ :…
HÂKİM :…
KÂTİP :…
Mahkememiz dosyası her ne kadar… /…/… tarihine atılı ise de… /…/… gün ve saat 15:36:24 da celse açıldı.

Taraf asiller ve davacı vekili geldi. Açık yargılamaya devam olundu.


Davacı -Adı ve Soyadı-: T.C. Kimlik No:… -… ve… kızı… doğumlu dilekçede yazılı adreste ikamet etmektedir.

Davalı -Adı ve Soyadı-: T.C. Kimlik No:… -… ve… oğlu… doğumlu dilekçede yazılı adreste ikamet etmektedir.

Taraf asillerden soruldu:

Ayrı ayrı beyanlarında; 6100 sayılı HMK’nın tahkikat duruşması öncesinde lehimize tanıdığı tüm sürelerden feragat ediyoruz, yargılamada tahkikat aşamasına geçilmesini talep ediyoruz dediler.

Beyanları okundu. Ayn ayrı imzaları alındı.

DAVACI DAVALI

İstem incelendi.

Gereği Düşünüldü:
6100 sayılı HMK’nın taraflara tahkikat aşaması öncesindeki tanıdığı sürelerden, taraf beyanları doğrultusunda vazgeçilerek tahkikat duruşmasına geçilmesine karar verildi.

Tefhimle açık yargılamaya devam olundu.

Dava dilekçesi okundu. Taraflar 4787 Sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca sulha teşvik edildi. Davacı ben müşterek çocukların velayetlerinin davalıdan alınarak tarafıma verilmesini talep ediyorum dedi.

Davalı müşterek çocukların velayetlerini davacıya vermeyi kabul ediyorum dedi.
Davacıdan soruldu: Dava dilekçesini aynen tekrar ederim, müşterek çocuklar 7 yıldır benim yanımda kalmaktadır, tüm bakım ve gözetimini ben yapmaktayım, talebim  gibi müşterek çocuklar … ve …’nin velayet haklarının davalı… ‘dan alınarak tarafıma bırakılmasını talep ediyorum, yargılama gideri ve vekalet ücreti talep etmiyorum dedi.

Beyanı okundu imzası alındı.

DAVACI

Davacı vekilinden soruldu: Müvekkilimin beyanına aynen katılıyorum, yargılama gideri ve vekalet ücreti talebim bulunmamaktadır dedi.

Davalıdan soruldu: Açılan davayı kabul ediyorum, boşanma ile velayetleri tarafıma bırakılan davacıyla müşterek çocuklarımız… ve… ‘nin velayetlerinin davacıya bırakılmasını kabul ediyorum çocuklar her ne kadar… Aile Mahkemesinin… Esas… Karar sayılı ilamı ile velayetleri bana bırakılmış ise müşterek çocuklarımız hep annede kalmıştır, bu nedenle velayetlerinin resmi olarak da anneye verilmesini talep ediyorum dedi.
Beyanı okundu imzası alındı.

DAVALI

Yargılamanın bitirileceği ihtarıyla davacıdan soruldu: Davanın kabulüne karar verilsin dedi.

Yargılamanın bitirileceği ihtarıyla davalıdan soruldu: Davanın kabulüne karar verilsin dedi.

Dosya incelendi. Açık yargılamaya son verildi. Duruşmanın bittiği bildirildi.

Gereği Düşünüldü:

Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;
Davanın Kabulü İLE … İli,… İlçesi,… Mahallesi/ Köyü, Cilt no: … hane no:…. , BSN:…., TC Kimlik No:… de nüfusa kayıtlı… ve….’den olma,… doğumlu… ve aynı yer … BSN’de nüfusa kayıtlı… T.C. Kimlik Numaralı… ve… ‘den olma… doğumlu… ‘un velayet haklarının, aynı yer… BSN’de nüfusa kayıtlı… ve… oğlu… doğumlu babaları… ‘dan KALDIRILMASINA, Tarafların müşterek çocukları… ve… ‘un velayetlerinin… ili,… İlçesi…. Mahallesi …Cilt No.. Hane No… BSN’de nüfusa kayıtlı… T.C. Kimlik Nolu… ve… kızı  doğumlu… ‘na VERİLMESİNE,

Velayetleri davacı anneye verilen müşterek çocuklar… ve… ile davalı baba… arasında şahsi ilişki tesisine, ayrıntıların gerekçeli kararda gösterilmesine, TMK’nın velayet, vesayet, miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. maddesi ve TMK’nın 353. maddesi uyarınca çocuğun mallarının korunması hususunda küçüğe ait mal varlığı edinildiğinde defter tutması gerektiği ve mahkememize bilgi vermesi gerektiği hususunun davacıya ihtarına, (davacı ihtar edildi),

Dair; karar tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf inceleme yolu açık olmak üzere taraf asillerin ve davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı…. /…/…

Kâtip 

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

bir yorum bırakın