Velayet Sahibi Eş Ölürse Diğer Eş Dava Açarak Velayeti Alabilir

Velayet Sahibi Eş Ölürse Diğer Eş Dava Açarak Velayeti Alabilir

Velayet sahibi eşin ölmesi durumunda velayetin kendiliğinden diğer eşe geçip geçmeyeceği merak konusu olabilmektedir. Bu yönde tarafımıza çok defa sorular gelmiştir. Özetle velayet sahibi eşin ölmesi durumunda diğer eşin velayeti alabilmesi için dava açması gerekmektedir. Aşağıdaki yargıtay kararı da bu yöndedir.

İlgili yargıtay kararı:

Dava dilekçesinde, vasi atanması istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm vasi adayı G. G. tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Alanya Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün 24.12.2012 tarih 35112 Sayılı yazısı ile M. Emin Tekin’in Türk Medeni Kanununun 404. maddesi gereğince vesayet altına alınması istenilmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.
1-) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 336/3. fıkrasında; velayetin, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuğun kendisine bırakılan tarafa ait olacağı; 404/1. fıkrasında ise; velayet altında bulunmayan her küçüğün vesayet altına alınacağı düzenlenmiştir.
Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; G. G. ile (dava dışı) H. T.’in evliliğinden 5.8.2010 tarihinde küçük M. E. T.’in doğduğu, tarafların Alanya 2. Asliye (Hukuk) Mahkemesi’nin 2011/409 E.-392 K. sayılı ilamıyla boşandıkları, küçük M. E.’in velayetinin babası H.’ye verildiği, ancak H. T.’in 18.12.2012 tarihinde vefat ettiği anlaşılmaktadır.
Vesayet hakkındaki hükümler kamu düzenine dair olup, aslolan ergin olmayan çocukların velayet altında bulunmasıdır. Boşanma sonucunda velayet kendisine verilmiş olan tarafın (babanın) ölümü nedeniyle, velayet kendiliğinden diğer tarafa (anneye) geçmez. Bu sebeple mahkemece sağ olan annenin beyanı alınarak, onun tarafından velayetin kendisine verilmesi yönünde dava açılması halinde sonucunun beklenmesi, velayeti anne talep etmediği takdirde eldeki davanın sonuca bağlanması gerekirken yazılı gerekçeyle hüküm kurulması,
Kabule göre de;
2-) Mahkemenin gerekçeli kararının 1 numaralı hüküm fıkrasının (a) bendinde, Türk Medeni Kanununun 404. maddesi gereğince kısıtlanmasına karar verilirken “kısıtlılık hali sona erinceye kadar kısıtlanmasına” şeklinde karar verilmesi, yine gerekçeli kararın 1 numaralı hüküm fıkrasının (b) bendinde küçüğün dedesi olan M. T.’in vesayeti altına bırakılmasına karar verilmesi gerekirken “velayeti altında bırakılmasına” karar verilmiş olması,
3-) Mahkemenin gerekçeli kararının “delillerin değerlendirilmesi” başlığı altında “4721 Sayılı TMK’nun 404. maddesi gereği bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her erginin kısıtlanması gerektiği, mahkememizce yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamının incelenmesi neticesinde hükümlü S. İpekdokuyan’ın kısıtlanmasına, kendisine vasiliğe engel hali bulunmayan ve aralarında menfaat çatışması olmayan dedesi M. Tekin’in vasi olarak atanmasına,” dair gerekçe ile hüküm fıkrası arasında çelişki oluşturacak şekilde karar verilmiş olması,
Doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 18.3.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.( T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2013/19474 K. 2014/4943 T. 18.3.2014)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 4 Haziran 2020 13:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.