Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Velayet-Kardeşlerin Birbirinden Ayrılmaması İlkesi-Yargıtay Kararı

Velayet-Kardeşlerin Birbirinden Ayrılmaması İlkesi

  • Kural olarak çocuklar ayrılmamalı ancak durum ve şartların gerekliliği ortaya koyularak anlaşmalı bir şekilde çocukların ayrılması sağlanabilir.
  • Aşağıda yer alan yargıtay kararı çekişmeli boşanma davasında velayetin tesisi noktasında çocukların ayrılmaması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/18720
Karar : 2018/6623
Tarih : 24.05.2018

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı kadın tarafından kusur belirlemesi, reddedilen tazminat talepleri ile ortak çocuk …’nin velayeti ile kişisel ilişki kurulmaması yönünden, davalı -davacı erkek tarafından ise, kadının davasının kabulü, ortak çocuk …’nın velayeti, velayeti kendisinde bırakılan … yararına verilen tedbir nafakasının devamı kararı ile kadın yararına verilen tedbir nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle değişen koşullara göre kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesinin talep edilmesinin mümkün bulunmasına göre, davacı-davalı kadının tüm, davalı-davacı erkeğin ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Mahkemece yapılan yargılama neticesinde tarafların ortak çocuklarından 16.12.2004 doğumlu …’nin velayeti davalı-davacı babaya, 25.10.2008 doğumlu … velayeti ise davacı-davalı anneye, verilmiştir. 11.09.2015 tarihli sosyal inceleme raporuna göre velayeti davacı -davalı anneye verilen …’nın anne yanında, velayeti babaya verilen …’nin de baba yanında kaldığı, baba yanında kalan …’nin anneye karşı tepkili olduğu, anne ile görüşmek istemediği, …’nın ise her iki ebeveyn ile ilişkisinin iyi olduğu her iki ebeveyninde velayet görevini üstlenmeye istekli olduğu anlaşılmaktadır. Velayetin düzenlemesinde, çocukların kardeşlik ve paylaşım duygusunun gelişimi için çocuğun üstün yararı gerektirmediği taktirde “kardeşlerin birbirinden ayrılmaması ilkesi” esastır. Kardeşlerin birbirinden ayrılmasının onların bedeni ve ruhi gelişimlerine olumsuz etki yapacağı kuşkusuzdur. Açıklanan nedenlerle ortak çocuk  X’nın velayetinin davalı-davacı baba yerine davacı-davalı anneye verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

Mahkemece tarafların ortak çocukları 2004 doğumlu … davacı-davalı anne yanında bulunduğu gerekçesi ile 15.06.2015 tarihli celse ile anne yararına ayrı ayrı 500 Türk lirası tedbir nafakasına ve tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına karar verilmiş ise de, dosya kapsamına göre ortak çocuk  X’nin davanın devamı sırasında 2015 yılı temmuz ayında annenin yanından ayrılarak fiilen baba ile yaşamaya başladığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle mahkemece, ortak çocuk  X’nin dava sırasındadavacı anne yanında fiilen kaldığı süre belirlenerek bu süreye sınırlı olmak üzere anne yararına tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar kesinleşinceye kadar tedbir nafakası takdiri doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın …’ye yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna143.50 TL temyiz başvuru harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran…’e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 24.05.2018 (Prş.)

Son düzenleme tarihi 11 Temmuz 2020 09:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.