Velayet Davasında Tensip Zaptı

… AİLE MAHKEMESİ TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO 

HÂKİM

KÂTİP

DAVACI

DAVALI

DAVA                       : Boşanma

DAVA TARİHİ

Dava dilekçesinin mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapılmakla;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

  • Yargılamanın yazılı yargılama usulüne göre yapılmasına,
  • Dava dilekçesi ve eklerinin bir suretinin HMK 122-127 maddeleri uyarınca ihtaratlı olarak davalıya tebliğine, masrafın davacı tarafça karşılanmasına,
  • HMK yönetmeliğinin 40. maddesi uyarınca tarafların, HMK 121.maddesi ve maddesinin ikinci fırkası gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermeleri ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeleri, davacının delilleri için gider avansının kullanılacağı, davalının gerekiyorsa tespit edilecek delil avansını da yatırması, tarafların bu hususları yerine getirmedikleri takdirde, basit yargılama usulüne ilişkin hükümler saklı olmak üzere HMK 140. maddesinin beşinci fıkrası gereğince ancak ön inceleme aşamasında bu eksiklikleri tamamlayabilecekleri, aksi halde bu delillerinden vazgeçmiş sayılacaklarına,
  • HMK Yönetmeliğinin 40. maddesi uyannca dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verileceği, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma tarihinin dilekçelerin tamamlanmasından sonra belirleneceği ve avanstan karşılanarak bildirileceğine,
  • Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının tespitine dair ilgili kolluk birimlerine müzekkere yazılmasına,
  • Tarafların SGK kaydının UYAP sisteminden alınmasına, SGK kaydında yazılı işyerlerine yazı yazılarak tüm ek ödemeler ile birlikte aylık gelirlerinin bildirilmesinin istenilmesine, masrafın avanstan karşılanmasına,
  • İş bu tensip zaptının davacı ile davalıya tebliğine,

Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve davalının ikinci cevap dilekçesinin taraflara tebliği ve/veya dilekçelerin tebliğinden sonra iki haftalık sürenin geçmesinden sonra dosya üzerinde inceleme yapılarak ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verilmesine tensiben karar verildi.

Hakim

Kâtip

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

bir yorum bırakın