Velayet Davasında Gerekirse Heyetten Rapor Alınmalıdır – Yargıtay Kararı: Esas : 2016/20075 Karar : 2017/6862 Tarih : 05.06.2017

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/20075
Karar : 2017/6862
Tarih : 05.06.2017

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından, kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin ve yoksulluk nafakasının reddi, tedbir nafakası miktarı ve velayet yönünden, davalı erkek tarafından ise, tedbir nafakası, velayetin karar tarihi itibariyle verilmemesi ve iştirak nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin inceleme kapsamı dışında kalan iştirak nafakası hariç olmak üzere tüm temyiz itirazlarının, davacı kadının ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Mahkemece, 2013 ve 2014 doğumlu müşterek çocuklar Siraç ve Miraç’m velayetleri davalı babaya verilmiştir.

Velayetin düzenlenmesinde asıl olan çocuğun üstün yararıdır. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5. maddesi gereğince Aile Mahkemesi bünyesinde bulunan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan oluşan uzmanlardan, her iki ebeveyn ve çocukla görüşmek suretiyle inceleme ve rapor istenip; tarafların barınma, gelir, sosyal ve psikolojik durumlarına göre çocuğun sağlıklı gelişimi için velayeti üstlenmeye engel bir durumun bulunup bulunmadığının araştırılması, mahkemece idrak çağındaki çocuğun bizzat dinlenerek, görüşü alınıp ve diğer deliller de gözönüne alınmak suretiyle ebeveynlerinden hangisi yanında kalmasının çocuğun menfaatine olacağı tespit edilerek velayet konusunda bir karar verilmesi gerekir.

Somut olayda, mahkemece her iki ebeveyn ve müşterek çocuklar yönünden uzmana rapor tanzim ettirilmiştir. Ancak, düzenlenen raporda, velayetin bu aşamada anneye verilmesi tavsiyesinde bulunulduktan sonra, annenin kadın sığınma evinden ayrılarak planladığı ve yaşayacağını belirttiği yerde yeniden sosyal inceleme raporu alınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu haliyle uzman raporu hüküm tesisi için yeterli olmadığı gibi ayrıca davacı kadın tarafından, temyiz aşamasında babalarının çocuklara şiddet uyguladığı iddiasında bulunulduğu ve bu iddiasına ilişkin olarak mahkemece verilen tedbir kararlarını da dosyaya sunduğu gözönüne alındığında, yukarıda açıklanan ve belirtilen kıstaslar dikkate alınarak oluşturulacak bir heyetten rapor alınıp, diğer delillerle birlikte değerlendirildikten sonra, gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırmayla velayet yönünden yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, 2. bentte belirtilen bozma sebebine göre de davalı tarafından iştirak nafakasına yönelik olarak yapılan temyiz ilirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, bozma ve inceleme kapsamı dışında kalan tepiyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 143.50 TL temyiz başvuru harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 05.06.2017(Pzt.)

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.