Velayet Davasında Dinlenen Çocuğun Sonradan Beyanını Değiştirmesi – Yargıtay Kararı: Esas : 2018/5795 Karar : 2018/11487 Tarih : 18.10.2018

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2018/5795
Karar : 2018/11487
Tarih : 18.10.2018

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Velayetin Değiştirilmesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı anne, boşanma kararı ile velayetleri davalı babaya bırakılan ortak çocuklar 01.09.2002 doğumlu … ile 10.04.2010 doğumlu …’in velayetlerinin değiştirilerek kendisine verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, ilk hükümle ortak çocukların velayetlerin değiştirilerek davacı anneye bırakılmasına karar verilmesi üzerine hüküm, davalı baba tarafından temyiz edilmiş, Dairemizin 07.02.2017 tarihli ilamı ile davalının delil listesinde bildirdiği tanık … dinlenilmeden ve idrak çağındaki ortak çocuklar mahkemece dinlenilmeden, görüşlerine başvurulmadan eksik inceleme ile karar verildiğinden bahisle hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyulmuş, yapılan yargılama sonunda ise davanın reddine karar verilmiştir.

Velayet hususu, çocukları ilgilendiren konuların en başında gelir. Velayet düzenlemesinde; çocukla ana ve baba yararının çatışması halinde, çocuğun yararına üstünlük tanınması gereklidir. Çocuğun yararı ise; çocuğun bedensel, fikri ve ahlaki bakımdan en iyi şekilde gelişebilmesi ve böyle bir gelişmenin gerçekleştirilmesi için, çocuğa sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sağlanmış olmasıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3 ve 6. maddeleri idrak çağındaki çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşünün alınması ve görüşlerine gereken önemin verilmesini öngörmektedir. Çocukların üstün yararı gerektirdiği takdirde, görüşlerinin aksine karar verilmesi mümkündür. Velayet kamu düzenine ilişkin olup, re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Bu nedenle yargılama sırasında meydana gelen gelişmelerin bile göz önünde tutulması gerekir.

Yukarıda belirtilen ilkeler ışığında somut olay değerlendirildiğinde, dosya içerisinde bulunan sosyal inceleme raporunda baba yanında bulunan …’in öz bakımının zayıf olduğu, …’in baba tarafından ihmal edildiği, çocukların anneleri ile kalmak istedikleri, annenin çocukların velayetinin almasına engel bir durumunun bulunmadığının tespiti yapılmıştır. Bozma doğrultusunda çocukların beyanları mahkemece alınmış, ortak çocuk … mahkemedeki ilk beyanında velayetinin anneye verilmesini, bundan sonra annesi ile yaşamak isteğini, ortak çocuk … ise takdiri mahkemeye bıraktığını beyan etmiştir. Daha sonraki celsede ise ortak çocuklar yeniden mahkemece dinlenmiş bu kez velayetlerinin babada kalmasını istediklerini ifade etmişlerdir. Ortak çocukların sonradan değiştirdikleri beyanlarını destekler dosyaya yansıyan yeni bir durum meydana gelmemiştir. Dosya içerisinde annenin velayeti kullanmasına engel bir delil de bulunmamaktadır. O halde uzman bilirkişi tarafından yapılan tespitler, çocukların alınan ilk beyanları, annenin velayeti kullanmasına engel bir durumun bulunmaması dikkate alındığında davanın kabulü ile ortak çocukların velayetlerinin değiştirilerek davacı anneye verilmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 18.10.2018(Prş.)

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Çocuğun Mahkemede Dinlenmesi

Aileyi ilgilendiren davalar söz konusu olduğunda cevabı en çok merak edilen sorulardan biri de çocuğun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: