Velayet Davasına Cevap Dilekçesi

Velayet Davasına Cevap Dilekçesi

Velayet Davasına Cevap Dilekçesi -1-

ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO : ……

                                                                       ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

BEYANDA BULUNAN

(DAVALI )                        :

VEKİLİ                            :

 

DAVACI                          :

VEKİLİ                           :

 

T.KONUSU                     : DAVAYA İLİŞKİN BEYANLARIMIZIN SUNULMASIDIR .

AÇIKLAMALAR              :

1-) Taraflar  , ….  sayılı ilamı ile davacının ağır kusurlu olması gerekçesi ile boşanmışlardır . Boşanma ilamında , müşterek çocuklar ….  ve …. velayetleri müvekkil – anneye  bırakılmış  olup ; çocukların davacı baba ile  her ayın 1. Ve 3. Cumartesi günleri ,  resmi  tatil ve  her yıl temmuz ayında şahsi münasebetine ilişkin hüküm tesis edilmiştir . ( EK 1 )

2-) Davacı  , müşterek çocuklar lehine hükmolunan  iştirak nafakasını ve müvekkil lehine hükmolunan  yoksulluk nafakasını ödemeyince , …… sayılı icra dosyası ile davacı aleyhine takip başlatmış ; davacı mahkeme ilamı ve takibe rağmen herhangi bir ödemede bulunmamıştır.

3-)Boşanma sonrasında müşterek çocuklarla ilgilenmeyen ,nafakayı ödemeyen , bakımı ve ihtiyaçları için maddi – manevi hiçbir katkıda bulunmayan davacı ; müvekkilin mayıs 2014 de evlenmesinin akabinde haksız ve mesnetsiz olan söz konusu davayı ikame etmiştir .

4-) İşbu davanın açılmasında davacı kötüniyetli olup ; haksız ve hukuka aykırı ikame olunan davanın , reddi gerekmektedir. Şöyle ki ;

  • Dava dilekçesinde belirtilenin aksine , müşterek çocuklar müvekkil ve müvekkilin şimdiki eşi ile birlikte aynı konutta toplam 4  kişi yaşamaktadır . (EK 2 ) Müvekkilin şimdiki eşinin önceki evliliğinden olan 7 yaşındaki oğlu ise , müvekkilin eşinin annesi ve babası ile birlikte ayrı bir konutta yaşamaktadır. Müşterek çocuk …. açısından ruhsal ve ahlaki açıdan olumsuzluk yaratacak hiçbir durum yoktur . Davacının bu konudaki beyanları gerçeği yansıtmamaktadır .  
  • Çocukların ev ortamları ve yaşam koşulları rahat olup , kendilerine ait odaları  bulunmakta , müvekkil ve eşi çocukların eğitim ve gelişimlerine ilişkin her türlü ilgi ve alakayı göstermektedirler . Müşterek çocuk ….  dava dilekçesinde belirtilenin aksine  , ekte sunulan belge görüleceği üzere 1. Sınıfa gitmekte olup , geçen yıl da müvekkilce anaokuluna gönderilmiştir.  ( Ek 3 )
  • Müvekkilin, davacı babaya karşı psikolojik soğutma ve kötüleme iddiaları yersizdir. Davacı baba çocuklara ilgisiz kalmış, kendi davranışları ile çocukları  soğutmuştur . Müşterek çocuklarla şahsi ilişkisi bitmesine rağmen müvekkile teslim etmemiş , müvekkil polis zoruyla çocukları almak durumunda kalmıştır. Bu nedenle çocuklar babalarına gitmekten korkmakta , oraya gitmek istememektedirler.  ( Ek 4 )

5-)  Davacı , serbest olarak çalışmakta olup, düzenli geliri yoktur. Çocuklar davacıya gittiğinde de çocuklarla babaanneleri ilgilenmekte , davacı çocuklara yeterli ilgiyi göstermemektedir. Çocukların velayetinin davacıya verilmesi ihtimalinde  , müşterek çocukların hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını karşılanmayacağı açıktır .   

6-)Müvekkilin eşi sigortalı olarak çalışmakta olup  , müvekkilin ve çocukların bakımını üstlenmiştir. Çocukları kendi çocukları gibi benimsemiş , bir babadan beklenen bütün ilgi ve alakayı göstermektedir . Müşterek çocuklar müvekkil yanında huzurlu bir aile ortamında yetişmektedirler. Ayrıca çocuklar  yaşları gereği de , annelerinin şefkat ve  ilgisine   muhtaçtırlar .

Tüm bu hususlar göstermektedir ki , çocukların velayetinin müvekkilde kalmaya devam etmesi  çocukların menfaatine olup ; davacı tarafından haksız ve hakkaniyete aykırı olarak ikame olunan davanın reddi gerekmektedir .

HUKUKİ NEDENLER : HMK , TMK , İlgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER  :

1-) …  Sayılı boşanma ilamı

2-)Nüfus Kayıt Örneği

3-)Müşterek çocuk … nın Öğrenim Belgesi

4-)01/08/2014 tarihli teslim-tesellüm tutanağı

5-) …   görevlendirme yazısı

6-)Tanık beyanı

İsim : ….  

Tanık, davacının müşterek çocuklarla ilgilenmediğini, tüm ihtiyaçlarının müvekkilce karşılandığını, çocukların huzurlu ve mutlu bir ortamda yetiştirildiği yönünde beyanda bulunacaktır .

7-)Yasal ve takdiri her türlü delil

SONUÇ               :

Yukarıda açıklanan ve re’sen belirlenecek hususular karşısında öncelikle,  Adli yardım talebimizin kabulüne, Haksız ve hukuka aykırı ikame olunan davanın reddine, Yargılama gideri ve ücret–i vekaletin davacıya bırakılmasına karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep ederiz . ../../2014

EKLER

1-) …..  Sayılı boşanma ilamı

2-)Nüfus Kayıt Örneği

3-)Müşterek çocuk Öğrenim Belgesi

4-)../…/2014 tarihli teslim-tesellüm tutanağı

5-)….  görevlendirme yazısı   

   BEYANDA BULUNAN ( DAVALI ) VEKİLİ

Velayet Davasına Cevap Dilekçesi -2-

ADANA 1. AİLE MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO                                      :2016/…. E.

 

DAVAYA CEVAP VEREN :

DAVALI                                           :

DAVACI                                           :

KONUSU                                       :Cevap Dilekçesi

AÇIKLAMALAR                           :

1- Davacı ile Mersin 2. Aile Mahkemesinin 2013/… E, 2014/ …K sayılı kararı ile boşandık, boşanma davasında yapılan protokol ile davacı müşterek çocuklarımızın velayetinin tarafıma verilmesini ve her çocuk için 500,00 TL nafaka vermeyi kabul etmiştir.

2- Açmış olduğu dava ile şu an işsiz olduğu için ödemeyi kabul ettiği nafakayı ödeyemeyeceğini, müşterek çocukların okula kaydının yapılmadığını, bu nedenle nafakanın kaldırılmasına veya düşürülmesine veya çocukların velayetinin kendisine verilmesini talep etmektedir.

3- Davacının şu an işsiz olduğunu ileri sürmesi nafakanın kaldırılmasının veya azaltılmasının veya velayetin kendisine tevdiinin haklı bir gerekçesi olamaz. Kaldı ki davacının halen takdir edilen nafakayı ödeme gücü vardır.Yeniden çalışmasını engelleyecek bir durumu da mevcut değildir.Davacının çalışmıyor olması,  nafaka ödememesi için tek başına yeterli kabul edilmemekte, velayet kendisine verilmeyen eşin, çalışmaması için sağlık nedenleri gibi çalışmasına engel somut delilleri sunup, ortada çalışmama değil, çalışamama olgusunun bulunduğunu ispat etmesi gerekmektedir.
Davamızda da böyle bir durum asla sözkonusu değildir.

4- Çocukların okula kaydının yapılamamasının sorumlusu davacıdır. Zira kayıt döneminde müşterek çocukları ‘ben kaydınızı yaptıracağım’ diyerek kendi yanına almış ve kayıt süresinin geçirilmesine neden olmuştur. Bu konuda çocukların beyanlarının alınmasını talep ediyoruz.

5- Müşterek çocuklar kız çocuklarıdır. Davacı tır şoförüdür.Davacının genelde geceleri ve yurt dışına gidiş geliş yaparak çalışması nedeniyle iş ve genel yaşam şekli nazara alındığında velayetin davacıya verilmesi çocuklar açısından büyük sorunlara neden olacaktır. Ayrıca davacı şu an anne ve babasına ait evde kalmaktadır.Evde anne,baba, evli erkek kardeşi eşi ve çocukları bir de bekar kızkardeşi olmak üzere toplam 8 kişi birlikte kalmaktadırlar.

6- Ayrıca çocukların kimin velayeti altında kalmak istedikleri hususunun nazara alınarak çocukların bu konudaki istekleri ile ilgili beyanlarının alınmasını talep ediyorum.

DELİLLER VE AÇIKLAMASI       :

1-Adana 2. Aile Mahkemesinin  2013/… E, 2014/… K sayılı dosyası

2-Tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının tespiti için yapılacak araştırma

3-Tanık beyanları

4-Velayet altında bulunan Çocukların beyanları

HUKUKİ NEDENLER                     :TMK un ve ilgili mevzuat

TALEP VE SONUÇ                         :Yukarıda açıklanan ve resen nazara alınacak hususlarla haksız ve hukuka aykırı davanın reddine ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.07/12/2016

                                                                                               Davalı

Velayet Davasına Cevap Dilekçesi -3-

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DOSYA NO               :

 

CEVAP VEREN

DAVALI                   :

 

VEKİLİ                     :

 

DAVACI                   :

 

VEKİLİ                     : 

 

KONU                        : Karşı tarafın velayetin değiştirilmesi istemine karşı beyanlarımızı içeren dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR

 Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada müvekkilime karşı açılmış olan davayı kabul etmiyoruz. Açılan dava haksız ve mesnetsizdir. Karşı tarafın 05/12/2015 tarihli dilekçesinde belirtilen hususlar gerçek dışıdır ve kabul edilemez.

Davacı, çocuğu görebilmesine rağmen sadece müvekkilimden intikam alabilmek ve müvekkilimi uğraştırmak istediği için iş bu davayı açmıştır. Karşı tarafın dilekçesinde beyan ettiği hususların aksine davacı, müşterek çocuğu istediği her zaman görebilmekte; hatta oğlunun okuluna gidip okulda da ziyaret edebilmekte ve ona harçlık vermektedir. Davacı dilekçesinde sokakta çocuğunu görse dahi müvekkilimin konuşmalarına müsaade etmediği gibi doğru olmayan ifadeler kullanmıştır. Bu hususlar tamamen gerçek dışıdır; çünkü davacı çocuğuyla görüşme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamamaktadır.

Müşterek çocuğun hem anneden hem babadan alacağı sevgiye ihtiyacı vardır.  Çocuğun davacıyla görüşüp baba ilgisini alabilmesi için müvekkilim elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Ama yaşı itibariyle çocuğun annesine yani müvekkilime daha çok ihtiyacı vardır; bu kadar küçük yaştaki çocuğun ihtiyaçlarını, düzenini, ilgisini, ona iyi gelecek şeyleri en iyi şekilde müvekkilim anlayıp karşılayabilir.

Müvekkilim çocuğunu davacı ile kalması için gönderdiği günlerde çocukta bir değişim olduğunu fark etmiş; çocuk sürekli olarak müvekkilimin yanında yatmak istemiş ve tek başına tuvalete dahi gidememiştir. Bu durumun sebebini müvekkilim sonradan çocuğuyla konuşarak öğrenmiştir. Müvekkilim çocuğu davacı ile kalması için gönderdiği günlerde, davacı ve ailesi çocuğa korku filmi izlettirmektedir ve davacının bu düşüncesiz hareketi çocuğu kötü yönde etkilemektedir. Bu kadar küçük yaştaki bir çocuğa, tam gelişim çağlarındayken psikolojisini derinden etkileyebilecek olan korku filmlerini izletmek çocuğun gelişiminde önemli problemlerin doğmasına sebep olabilir. Bu durum çocuğun gelişimi açısından önemli bir yer tutsa da İcra Dairesi’ nce gelen sosyal uzmanlara bu husus belirtildiğinde bu uzmanlar yapabilecekleri bir şey olmadıklarını söylemişlerdir. Müşterek çocuk … babası tarafından alındıktan sonra geri getirilirken her seferinde üzerinde tabanca ya da tüfek benzeri silah tabir edilen oyuncaklarla gelmektedir. Müvekkilim ve ailesi tarafından çocuğun yaşı itibariyle bu tip oyuncaklarla oynamasının psikolojik gelişimine olumsuz etkisi defalarca söylendiği, bu çeşit oyuncakların alınmaması yönünde defalarca ikazda bulunulduğu halde davacı ve ailesi silah tabir edilen oyuncaklar almaktaki tutumlarına devam etmektedirler. Yine davacı ve ailesi …’ ı sokakta okulda veyahutta parkta gördüklerinde kendisine para vermektedirler. Müvekkilim bunun da yanlış bir davranış olduğunu yaşı itibariyle …’ ın sınırsız para harcamasının karakterine olumsuz etkileyeceğini belirttiği halde davacı ve ailesi bu tutumlarından da vazgeçmemektedirler. Davacı ve ailesi çocuk bakmanın o çocuğun her istediğini almak olarak algılamakta, bu davranışın çocuğu şımarık bir karaktere bürüyebilecek bir davranış olduğunu anlamamaktadırlar. Müvekkilim ve ailesi ile davacı ve ailesinin …’ ın yetiştirilmesi konusunda anlattığımız yönde çok ciddi anlaşamamazlıkları vardır.

Müvekkilimin davacıdan intikam alması için hiçbir sebep bulunmamaktadır. Aksine davacı boşanmanın verdiği hırs ile müvekkilimi uğraştırmak için müvekkilimle görüştüğü her seferde müvekkilime ağır hakaretler etmiştir. Bu husus davacı ile birebir iyiniyetli görüşmenin veya tutumun davacı nezdinde hiçbir anlam ifade etmediğini müvekkilime göstermiştir. Bu nedenle davacıya güvenmediği için müvekkilim çocuğun icrai yolla alınmasını istemektedir.

Müvekkilim oğluna güzel bir gelecek hazırlayabilmek ve onu daha iyi şartlarda yaşatabilmek için … adında bir yerde çalışmaktadır. İşyerinde çalışmakta iken aynı evi paylaştığı anne ve babası, oğlu ile ilgilenmektedir. Müvekkilim evin geçimini sağlamak ve oğluna bakabilmek için çalışmaktadır. Davacının söylediklerini kabul etmiyoruz çocuğun evde tek başına kalması gibi bir durum söz konusu dahi olamaz; çünkü müvekkilim evinde tek başına yaşayan bir insan değildir. Güvenebileceği ve oğlunu emanet edebileceği anne ve babası vardır. Müvekkilim çocuğuyla her gün birebir ilgilenmekte onun babasının eksikliğini hissetmemesi için ayrı bir özen göstermektedir. Müvekkilim çocuğuna çok düşkündür onun mutluluğunu sağlayabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaktadır.

Müvekkilim her daim çocuğuyla ilgilenmektedir. Oysa davacı çocuğunu aldıktan sonra kendi annesiyle babasının yanına bırakmakta, evlendiği halde eşinin bulunduğu eve götürmemektedir. Bu bile davacının …’ ı sadece müvekkilime eziyet etmek amacıyla aldığının bariz delilidir.

Velayet çocukların güvenliğine ilişkin bir husustur, velayetin düzenlenmesinde esas olan çocuğun üstün menfaati ve güvenliğidir. Çocuğun; bedeni, fikri, ahlaki, ruhi ve sosyal yönden gelişmesini olumsuz etkilemeyecek imkan ve kolaylıkların temin edilmesi velayete esas alınan unsurlardır.

Yargıtay bir kararında; “olgunluk çağında olup dinlenen müşterek çocuğun anne yanında kalmak arzusu dikkate alınarak velayetin anneye verilmesi gerekirken velayetin yazılı şekilde babaya verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmektedir” görüşüne başvurulması gerekli olduğundan ve mahkemenizin … Esas sayılı dosyasında da sosyal uzman raporuna bakıldığında çocuğun menfaati açısından ve yaşı itibariyle annede kalmasının daha doğru olduğu yönünde rapor verildiği görülecektir.

Davamızın konusu olan müşterek çocuk …’ ın celse arasında duruşmadan önce sosyal uzman tarafından ivedi olarak dinlenmesini talep ediyoruz. Ayrıca …’ ın anne ve babasının olmadığı sırada mahkeme hakimi tarafından birebir mahkeme hakiminin odasında ya da duruşma salonunda sosyal uzmanın da bulunduğu bir sırada dinlenmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ DELİLLERİMİZ  : Tanık Beyanları, Sosyal uzman(pedagog) raporu, sosyal ekonomik durum araştırması, nüfus kayıtları, davacının cumhuriyet savcılığında kendisinin yaptığı şikayetler ve şüpheli sıfatıyla kendisine karşı yapılan şikayetler, tanık beyanları(isim ve adresleri sonradan bildirilecektir), Yemin, Diğer Tüm Deliller

TALEP SONUCU                : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere; tarafımıza karşı haksız olarak açılmış olan davanın reddi ile birlikte yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil edenim adına saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                             

       Davalı Vekili

                                                                                                          Av.

EKİ: Vekaletname

Velayet Davasına Cevap Dilekçesi -4-

 ADANA AİLE MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO                              :

CEVAP VEREN DAVALI    : 

DAVACI                                   : 

VEKİLİ                                    : 

KONU                                     : Cevaplarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

Davacı yukarıda esas numarasını belirttiğimiz dosya kapsamında tarafıma karşı velayet davası açmıştır.

Öncelikle velayet davalarında yetkili mahkeme davalının ikametgahı mahkemeleridir. Dava konusu velayeti talep edilen müşterek çocuğun ikametgahı ve davalı şahsımın ikametgahı …… bulunduğundan dolayı yetkili mahkeme ……. mahkemeleridir. Sonuç olarak …….. mahkemelerinin işbu dava konusunda yetkisizdir ve yetkili mahkeme … mahkemeleridir. Bu konuda açıkça yetki itirazında bulunuyorum.

Davacı taraf dava dilekçesinde müşterek çocuğa tarafımca gereği gibi bakılamadığı ve velayet görevimi ifada ağır ihmalimin bulunduğunu iddia etmiştir. Yine davacı tarafımın da müşterek çocuğa iyi bakamadığımı kabul ettiğimi ve velayeti almasını davacıdan rica ettiğimi iddia etmektedir. Söz konusu iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Benim müşterek çocuğun velayetini davacının almasını rica etmek bir yana böyle bir teklifi kabul etmem dahi söz konusu değildir. Benim  müşterek çocuğun sağlığı, eğitimi ve maddi manevi tüm ihtiyaçlarını velayetinin bende bulunduğu süre içerisinde eksiksiz olarak sağlamış olmam bundan sonra da müşterek çocuğun fiziki ve ruhsal gelişimi için elimden geleni fazlasıyla yapacağımın bir göstergesidir.

Müşterek çocuğumuz …’nın velayetinin davacı babaya verilmesi hususunda … günü yazılı olarak mutabakata varmamız söz konusu değildir. Müşterek çocuk 2014 yılı yaz tatilinde davacının yanında kalmıştır. Tatil dönüşünde ise o güne kadar hiç sorun yaşamamış olmamıza rağmen tarafıma karşı sert ve isyankar bir tutum sergilemeye başlamıştır. Bu tutumun davacının yanından gelmesinden sonra başlaması açıkça göstermektedir ki bu davranışların sebebi oğlumun davacının etkisi altında kalmasıdır. Alerjisi sebebiyle 5 yıldır tedavi görmekte olan oğlum davacının yanından geldikten sonra tedavisini bırakmıştır. Yine tatil dönüşü okulunu aksatmaya başlamıştır. Söz konusu durumu çözebilmek için Yrd. Doç. Dr. …… …… isimli pedagog ile görüşmemeden sonra oğlumun okuluna devam edebilmesi için geçici olarak babasının yanına gitmesine izin vermiş bulunmaktayım. Bu izin müşterek çocuğumuzun gelişiminin zarar görmemesi için geçici bir süre için verilmiştir. Velayetin davacıya verilmesini istemem ise söz konusu dahi değildir.

Tüm bunların yanında dava dilekçesinde her ne kadar davacı tarafın çocuğuna çok düşkün olduğu ve fiziken ve ruhen gelişimini sağlıklı olabilmesi için varını yoğunu harcamaya hazır olduğu belirtilmişse de davacı boşanma sürecinin ardından iki yıl boyunca çocuğuyla hiç ilgilenmemiş hiç görüşmemiştir. İki yılın sonunda yaz tatillerinde görüşmeye başlamıştır.  Çocuğun ihtiyaçları için tayin edilen iştirak nafakasına ise itiraz etmiştir. Buna rağmen çocuğu için varını yoğunu harcamaya hazır olduğunu ifade etmesi gerçekleri kesinlikle yansıtmamaktadır.  Velayetin bende olduğu 5 yıl boyunca 175 TL nafaka ödemiş bu yıl oğlumuzun ihtiyaçlarının artması sebebiyle nafaka artırım davası açmam karşılığında bana ve aileme karşı tehditlerde bulunmuştur. Varını yoğunu oğlu için harcamaya hazır olduğunu iddia etmesine karşılık onun için ödeyeceği miktarın artması ihtimaline bile tahammül edememiştir.  Açmış olduğu velayetin değiştirilmesi davası da benim açmış olduğum nafakanın artırılması davasına karşı tamamen kötü niyetle açılmış bir davadır.  Davacı kendisine karşı açtığım davanın ilk duruşmasına geldiği gün oğlumu götürmüştür. Bu husus da göstermektedir ki davacının tek amacı kendisine açılan davada nafakanın artırılmasına engel olmaktır. Davacı kötü niyetle açmış olduğu bu davaya oğlumuzun duygusal gelişimini hiçe sayarak onu da dahil etmiş ve bana karşı kötü yönde etkilemiştir. Şu an çocuğumla görüşememekteyim. 

Tüm bu hususların yanında müşterek çocuk 5 yıldır benimle birlikte yaşamaktadır ve oğlumla birlikte düzenli bir yaşam idame etmiş bulunmaktayız. Hal böyleyken çocuğumun alışmış olduğu bu çevreden koparılması ve yeni bir hayata ayak uydurması yaşı gereğince psikolojisini kötü yönde etkileyebilecektir. Ergenlik çağına yeni giren çocukların aileleri ile sorun yaşaması, ailesinden uzaklaşıp arkadaş çevresiyle daha yakın ilişki kurmasına sebep olmaktadır. Kötü arkadaşlıklar kurması ise geleceği açısından çok ciddi zararlara sebep olabilecektir. Hal böyleyken müşterek çocuğun ergenlik çağına girdiği bu tehlikeli zamanlarda büyük yenilikler yaşaması, çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimi açısından yarar sağlaması bir tarafa zarara sebebiyet verecektir. Mahkemenizce verilecek kararda bu hususun göz önünde bulundurulmasını talep ediyorum. 

DELİLLER                     : Nüfus aile kayıt tablosu, Sed araştırması, tanık beyanları vs delil.

SONUÇ-İSTEM        : Yukarıda açıklanan ve yargılama aşamasında müşahhas olgular olarak tespit edilecek nedenlerden dolayı davanın REDDİNE, yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekâletin davacı taraf üzerine bırakılmasına, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 24.11.2014

                                                                                                          Davalı

Velayet Davasına Cevap Dilekçesi -5-

 ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO                              :2019/

CEVAP VEREN DAVALI    :

DAVACI                                   :

KONU                                     :Davaya cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Davacı yukarıda esas numarasını belirttiğimiz dosya kapsamında tarafıma karşı velayet ve yoksulluk nafakasının kaldırılması davası açmıştır.

1-Öncelikle velayet davalarında yetkili mahkeme davalının ikametgahı mahkemeleridir. Dava konusu velayeti talep edilen müşterek çocuğun ikametgahı ve davalı şahsımın ikametgahı Kocasinan/KAYSERİ’de  bulunduğundan dolayı yetkili mahkeme Kayseri mahkemeleridir. Sonuç olarak Gaziantep mahkemelerinin işbu dava konusunda yetkisizdir ve yetkili mahkeme Kocasinan mahkemeleridir. Bu konuda açıkça yetki itirazında bulunuyorum.

2-Davacı taraf ile Gaziantep 2.Aile mahkemesi esas sayılı dosyası ile boşanmış bulunmakta ve yapılan protokolde davacıda çocuğun velayetinin bana verilmesini söylemiştir.Dava dilekçesinde müşterek çocuğa tarafımca gereği gibi bakılamadığı ve evlenmiş olmamdan dolayı velayet görevimi ifada ağır ihmalimin bulunduğunu iddia etmiştir. Söz konusu iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Benim  müşterek çocuğumun sağlığı, eğitimi ve maddi manevi tüm ihtiyaçlarını velayetinin bende bulunduğu süre içerisinde eksiksiz olarak sağlamış olmam bundan sonra da müşterek çocuğun fiziki ve ruhsal gelişimi için elimden geleni fazlasıyla yapacağımın bir göstergesidir.

 3-Müşterek çocuğumuz Halil Emir’in davacı babayla şahsi münasebet tesisi açısından da tarafımca zorluk çıkartılmamış yeri geldiğinde mahkemenin belirlemiş olduğu zaman diliminden daha fazla babasında kalmasına müsaade ettim. Tüm bunların yanında dava dilekçesinde her ne kadar davacı tarafın çocuğuna çok düşkün olduğu ve fiziken ve ruhen gelişimini sağlıklı olabilmesi için varını yoğunu harcamaya hazır olduğu belirtilmişse de davacının boşanma sürecinden önce kardeşleri tarafından darp edildim ve karnıma tekmeler vurarak çocuğumu düşürtmeye çalışmışlardır.Bu durum kolluk ve savcılık ifade tutanakları ile sabittir.Söz konusu soruşturma ve kovuşturma dosyaları halen derdesttir.Buna rağmen çocuğunu kendi örf adetiyle yetiştirmek istediğini de beyan etmiş olsa da ailesi çocuğu istememekte ve çocuğumla kişisel ilişki kurulması noktasında aldığında çocuğumun hayatından endişe duymaktayım.

4-Açmış olduğu velayetin değiştirilmesi davası ve nafakanın kaldırılması istemli bu dava kesinlikle kötü niyetli olarak açılmıştır.Çünkü çocuğun aylık geçimi için bağlanmış olan nafakanın kaldırılmasını bile isteyecek kadar aciz bir insandır. Yeni evliliğimde eşimin de daha önceden baba olmayı bildiği için çocuğuma hemen uyum sağlamış  kendi çocuğuymuş gibi davranmakta ve oğlumu çok sevmektedir.Baba olmak sadece biyolojik olarak olmamaktadır.Eşini ve çocuğunu korumak onların bakımlarını ihtiyaçlarını gidermek korumak bunların hepsini tanımlayabilen kişi gerçek babadır ve bu kişi yeni eşim. Çocuğuma ve bana en iyi şekilde bakmakta abisiyle beraber ortaklaşa oto lastik tamir işletmeleri bulunmaktadır.Çocuğumla ailemin yanına geldiğimde görüntülü olarak aramakta ve oğlumla konuşmaktadır,sevgisini göstermektedir bu denli duyarlı ve sevgi dolu bir insandır.

DELİLLER                     : Mahkeme ilamları ,Nüfus aile kayıt tablosu, Sed araştırması, tanık beyanları vs delil.

SONUÇ-İSTEM            : Yukarıda açıklanan ve yargılama aşamasında müşahhas olgular olarak tespit edilecek nedenlerden dolayı davanın REDDİNE, yargılama harç ve giderlerinin davacı taraf üzerine bırakılmasına, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 03.04.2019

                                                                                                          Davalı

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.