Vekil ile Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılması Gerekir – Yargıtay Kararı: Esas : 2016/14519 Karar : 2017/6390 Tarih : 25.04.2017

Oca 31, 2020 | İcra Hukuku

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/14519
Karar : 2017/6390
Tarih : 25.04.2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu hakkında başlatılan tedbir nafakası alacağına dayalı genel haciz yolu ile ilamsız takipte; alacaklının, borçlunun süresi içinde yapmış olduğu borca itirazının kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulü ile itirazın kaldırılmasına,takibin devamına karar verildiği görülmektedir.

Somut olayda;… 2. Aile Mahkemesi’nin 2015/217 E. sayılı boşanma davası yargılaması sırasında verilen 27/11/2015 tarihli ara kararında; dava tarihi olan 23/02/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere müşterek çocuk için aylık 300 TL davacı … için 1.200 TL olmak üzere aylık toplam 1500 TL tedbir nafakasının …’den alınarak asaleten ve velayeten…’e verilmesine karar verildiği, borçlu hakkında, işbu ara karara istinaden başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte, borçlunun takip miktarı kadar borcu olmadığı itirazında bulunduğu anlaşılmaktadır.

Takibe dayanak yapılan mahkeme ara kararında da belirtildiği üzere; dava tarihi olan 23/02/2015 tarihinden itibaren takip harcının yatırıldığı ve takibin başlatıldığı 13/11/2015 tarihine kadar ki toplam 9 aylık tedbir nafakası miktarı olan 13.500 TL’nin takip konusu yapılması gerekirken, ödeme emrinde alacak miktarının 31.500 TL olarak gösterilmesi doğru değildir.

O halde mahkemece,… 2.Aile Mahkemesi’nin kararı ile hükmedilen nafaka bedelini aşan 18.000 TL’lik kısma ilişkin itirazın kaldırılması isteminin reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile tümden itirazın kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

Öte yandan; 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 11 ve Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 18. maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması zorunludur.

Borçlu, vekili aracılığıyla… 2. İcra Müdürlüğü’nün 2015/12991 Esas sayılı dosyasından gönderilen ödeme emrine karşı süresi içerisinde borca itiraz ettiğinden ve vekile ait vekaletname takip dosyası içinde bulunduğundan, itirazın kaldırılması davasında, ekinde dava dilekçesi bulunan ve üzerinde duruşma gününün yazılı olduğu tebligatın vekile yapılması gerekirken asile yapılması doğru değildir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.04.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vekil ile Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılması Gerekir - Yargıtay Kararı

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.