Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Vekaletin kötüye kullanılması tapu iptali ve tescil dava dilekçesi

Vekaletin kötüye kullanılması tapu iptali ve tescil dava dilekçesi

X NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

DAVALILAR:

KONU: Tapu iptali ve tescil davasıdır. (Araştırmalar sonucunda tespit edilen,  başkaca  miras kalan gayrimenkullere ilişkin haklarımız mahfuzdur.)

DAVA DEĞERİ:10.000 TL (Bu değer, keşifle ve bilirkişi incelemesi ile saptanacak olan  gerçek değer olmayıp, ve saptanacak olan gerçek değere göre, eksik kalan harç tamamlanacaktır. Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

DAVA KONUSU

TAŞINMAZLAR                     :

AÇIKLAMALAR                    : Müvekkilenin, murisleri babası… ve annesi …, kalan  işbu ; yukarıda (DAVA KONUSU TAŞINMAZLAR) başlığı altında yazılı 6 adet taşınma hisseli taşınmazdır. Müvekkile, …. yaşadığından işbu taşınmazlardaki hissesine denk düşen karşılıksız tarım desteği bedelinin (Ziraat  Bankasından tarla parası) alınması ve kendi adına veraseten intikal işlemlerinin yapılması için kardeşi davalı …yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vekaletname vermiştir.

Okuma yazma bilmeyen müvekkile, vekili …. sadece tarım desteğinin alınması ve intikal işlemeleri için yetki verdiğini düşünürken, bundan bir ay önce tapuya gidip adına kayıtlı mallara ilişkin tapu kaydı istediğinde, murislerinden kalan taşınmaz malların sadece 4 küsür dönümünün müvekkile adına olduğunu; diğer taşınmazların ise diğer mirasçılar arasında taksim edildiğini öğrenmiştir. Bu paylaşımın nasıl yapıldığına anlam veremeyen müvekkile, bu işlemin nasıl yapıldığını tapu görevlilerine sorduğunda ‘’ …. vekâlet vermişsiniz sizin adınıza ….taksim yapmıştır’’ bilgisini almıştır. Yani, müvekkileden tarım desteğinin alınması ve intikal işlemelerinin yapılması adı altında taksim yetkisini de içerir vekaletname alınmıştır.(Ek-1 Düzenleme şeklinde vekaletname)Taksim yetkisinin sonuçlarını dahi bilmeyen müvekkilenin bu durumundan faydalanılarak alınan vekâletle, vekili …. ve diğer mirasçılar arasında haksız bir taksim yapılmıştır. Kaldı ki müvekkile taksim yetkisinin farkında olarak vekil …a yetki versidi dahi yapılan taksim tamamen haksız bir taksimdir. Şöyle ki murislerden kalan tüm hisseli taşınmazlar üzerinde 1/10 oranında hissesi bulunan müvekkileye, hemen hiç pay verilmemiştir.

Muris……; müvekkile ve 9 kardeşi olmak üzere toplamda 10 mirasçısı vardır.(Ek-2 Mirasçılık Belgesi) Müvekkilenin vekili olan kardeşi…; davaya konu edilen 6 adet taşınmazın intikal işlemeleri sırasında, Vekalet yetkisini kötüye kullanarak, kendisi ve diğer davacılar adına tapuda intikal ve taksim yapmıştır. Şöyle ki müvekkilye sadece dava dışı …..4.046,88 metrekaresi      tarihinde … yevmiye numarasıyla verilmiş olup; yukarıda sayılan hisseli taşınmazları da tüm mirasçılar kötüniyetli olarak kendi aralarında paylaşmışlardır. Şöyle ki;

…. ve …-K mevkii,6 Parsel’de bulunan hisseli taşın..….yevmiye numarasıyla davacılar, sadece erkek mirasçılar olan vekil …..arasında haksız olarak paylaştırılmıştır.- …..numarasıyla kadın mirasçılar davacılar … arasında haksız olarak paylaştırılmıştır.   Yukarıda belirtildiği gibi mirasçı davalı tarafların ,,,,yevmiye numarasıyla kötüniyetli olarak aralarında taksim yaptığı aşikardır. Vekil …. vekalet yetkisini kötüye kullanmıştır.

Şöyle ki: BK.m. 309/2. Maddesinde ‘’vekil, müvekkiline karşı vekaleti hüsnüniyetle ile ifa ile mükelleftir…’’ hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla vekil,vekil edenin yararına ve iradesine uygun hareket etme,onu zararlandırıcı işlemlerden kaçınama YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDADIR. (Yargıtay 1.Hukuk Dairesi, 23.02.2012, Esas:2012/452, Karar:2012/1796) Temsil yetkisi, temsil edilenin çıkarlarına hizmet eder. Üçüncü kişinin, temsil (vekalet) yetkisinin kötüye kullanıldığını bilmesi ya da ağır ihmali nedeniyle bilmeyişi durumunda, kötü niyetli temsilcinin (vekilin) gerçekleştirdiği sözleşme, vekil edeni bağlamaz. Eğer vekil, vekaletnameye dayanan temsil yetkisini kasden vekil edenin zararına ya da iş ve el- elbirliği saptanan başka birinin yararına kullanırsa, yapılan işlem, temsil yetkisinin sınırları içinde kalsa bile, vekalet vereni (temsil olunanı) bağlamaz. (Yargıtay 1.Hukuk Dairesi, 14.12.1990, Esas: 14086, Karar: 14697).

Yine,Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun, 16.11.1979 tarihli, 582/1371 nolu , kararında, . vekil, karşı tarafla anlaşarak vekil edenin yararlarına aykırı bir sözleşme yapmışsa, vekil eden, doğrudan doğruya sözleşmenin karşı tarafı aleyhine dava açabilir denmiş ve taşınmazın aynına (tapunun iptaline) yönelik davanın dinlenebilme olanağı vurgulanmıştır.

Mülkiyetten kaynaklanan hak istekleriyle,vekalet yetkisinin kötüye kullanılması iddasına dayalı,ayın istekli davaların bir süreye bağlı olmaksızın her zaman ileri SÜRÜLEBİLMESİ OLANAKLIDIR.Bu nitelikteki davaların zamanaşımı ve hak düşürücü süreye tabi olmadığı da KUŞKUSUZDUR…(Yargıtay 1.Hukuk Dairesi, 23.02.2012, Esas:2012/452, Karar:2012/1796)

Davalı mirasçılardan bazıları haksız taksimle kendilerine verilmiş olan taşınmazlara hala malik iken, bazıları da hisselerini üçüncü dördüncü kişilere satmış bulunmaktadır. Kendilerine verilen hisseleri haksız olarak satmış olan davalılar şu şekildedir; Tapuda yapılan incelemede;

1-Davalı ….kendisine düşen tüm hisseleri  23/12/20008 tarihinde Mehmet Yıldırım isimli şahısa Mehmet Yıldırım isimli şahıs da18/02/2010 tarihinde Nejmeddin Yılmaz isimli şahısa satmıştır. Satışın yapıldığı kişilerin iyiniyet veya kötüniyetli olup olmadıkları hususu yargılama aşamasında yapılacak olan araştırmalar sonucunda ortaya çıkacaktır.

-Davalı…….kendisine verilen hissesini 16/06/2011tarihinde yeğeni …..’a satmıştır. Davalı …, davalıların hukuka aykırı davranıp davranmadıklarını bilebilecek durumda olup; babası …’ın da içinde olduğu mal paylaşımının doğru yapılıp yapılmadığını incelemeden, amcası ….’ın hissesini yasal yolla alıp almadığını araştırmadan, taşınmazı satın alması nedeniyle,   iyiniyetli olduğundan bahsedilemez. Bu nedenle yapılan satış işleminin iptali gerekmektedir.

Yukarıda satış işlemlerine konu edilmiş taşınmazlarda kötüniyetli ve hukuka aykırı davranıldığını bilebilecek durumda olan davalılar açısından yapılan işlemlerin iptali ile müvekkilenin payı oranında tapuya tesciline; tapuya güven ilkesinin gereği olarak, iyiniyetli 3. kişilerin sözkonusu olması ve tapunun iptal edilememsi durumunda; kötüniyetli olarak hisselerini devir eden davalı mirasçıların, müvekkileye hissesi oranında yasal faizi ile birlikte rayiç bedellerinin ödenmesne karar verilmesi talep olunur.  Yukarıda belirtilen taşınmaz hisseleri dışında, davalı mirasçıların haksız taksimle edindikleri ve şuan hala malik oldukları hisselerin iptali ile, kendisine düşen pay oranında müvekkile adına tesciline karar verilmesi talep olunur.

HUKUKİ NEDENLER           : 6098 S. K. m. 502…vd. 4721 S.K.m.2 ve ilgili sair   mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER              : Vekalet sözleşmesi, Mirasçılık Belgesi,Tapu kayıtları, bilirkişi, incelemesi,keşif yemin, tanık beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM   : Davalılar adına kayıtlı olan yukarıda (DAVA KONUSU TAŞINMAZLAR) başlığı altında yazılı 6 adet ….bulunan taşınmazlarda muris Ai ve S’a düşen hissenin, 1/10 payının tapu kaydının iptaliyle bu taşınmazlardaki iptal edilen 1/10 hissesinin müvekkilem A kızı B adına tapuya tesciline; bunun mümkün olmaması halinde, davalı mirasçıların müvekkileye taşınmazlardaki hissesi oranında, yasal faizi ile birlikte normal rayiç bedellerinin ödenmense; yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine; davalı mirasçılar davayı konusuz bırakmak için temlik hazırlıklarında bulunduğunda, kötüniyetili oldukları gayet açık bulunduğundan ve müvekkilim de son derece mağdur ve yeterli parası bulunmadığından öncelikle teminatsız olarak dava sonuna kadar iş bu taşınmazlarda dava konusu hisseler üzerine 3. kişilere devirin önlenmesi yolunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve bu müzekkeresinin tapuya yazılmasına bilvekale karar verilmesi saygı ile arz ve talep olunur. tarih

Davacı Vekili

EKLER:

1-Onanmış Vekaletname

2-Düzenlem şeklinde vekaletname

3-Mirasçılık Belgesi

Son düzenleme tarihi 19 Mayıs 2020 15:01

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Yorumları Göster

  • Iyi günler saim bey bundan 40 yıla yakın geçmişte dedemiz kendi annesinin vekaletini alıp bir arsayı önce kızına satıyor kızıda kızına satiyor diye gösteriyor ama bunu onların üzerine devretmek icin yapıyor size sorum şu anki mirasçılar bu arsayı geri alabilir mi sahit ise yarar mi

    Cevap vermekten vazgeç

    Bir yorum bırakın

    E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.