Vekaletin kötüye kullanılması tapu iptali ve tescil dava dilekçesi

Şub 5, 2020 | Genel Yazılar

Vekaletin kötüye kullanılması tapu iptali ve tescil dava dilekçesi

X NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI:

DAVALILAR:

KONU: Tapu iptali ve tescil davasıdır. (Araştırmalar sonucunda tespit edilen,  başkaca  miras kalan gayrimenkullere ilişkin haklarımız mahfuzdur.) 

DAVA DEĞERİ:10.000 TL (Bu değer, keşifle ve bilirkişi incelemesi ile saptanacak olan  gerçek değer olmayıp, ve saptanacak olan gerçek değere göre, eksik kalan harç tamamlanacaktır. Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

DAVA KONUSU

TAŞINMAZLAR                     :

AÇIKLAMALAR                    : Müvekkilenin, murisleri babası… ve annesi …, kalan  işbu ; yukarıda (DAVA KONUSU TAŞINMAZLAR) başlığı altında yazılı 6 adet taşınma hisseli taşınmazdır. Müvekkile, …. yaşadığından işbu taşınmazlardaki hissesine denk düşen karşılıksız tarım desteği bedelinin (Ziraat  Bankasından tarla parası) alınması ve kendi adına veraseten intikal işlemlerinin yapılması için kardeşi davalı …yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vekaletname vermiştir.

Okuma yazma bilmeyen müvekkile, vekili …. sadece tarım desteğinin alınması ve intikal işlemeleri için yetki verdiğini düşünürken, bundan bir ay önce tapuya gidip adına kayıtlı mallara ilişkin tapu kaydı istediğinde, murislerinden kalan taşınmaz malların sadece 4 küsür dönümünün müvekkile adına olduğunu; diğer taşınmazların ise diğer mirasçılar arasında taksim edildiğini öğrenmiştir. Bu paylaşımın nasıl yapıldığına anlam veremeyen müvekkile, bu işlemin nasıl yapıldığını tapu görevlilerine sorduğunda ‘’ …. vekâlet vermişsiniz sizin adınıza ….taksim yapmıştır’’ bilgisini almıştır. Yani, müvekkileden tarım desteğinin alınması ve intikal işlemelerinin yapılması adı altında taksim yetkisini de içerir vekaletname alınmıştır.(Ek-1 Düzenleme şeklinde vekaletname)Taksim yetkisinin sonuçlarını dahi bilmeyen müvekkilenin bu durumundan faydalanılarak alınan vekâletle, vekili …. ve diğer mirasçılar arasında haksız bir taksim yapılmıştır. Kaldı ki müvekkile taksim yetkisinin farkında olarak vekil …a yetki versidi dahi yapılan taksim tamamen haksız bir taksimdir. Şöyle ki murislerden kalan tüm hisseli taşınmazlar üzerinde 1/10 oranında hissesi bulunan müvekkileye, hemen hiç pay verilmemiştir.

Muris……; müvekkile ve 9 kardeşi olmak üzere toplamda 10 mirasçısı vardır.(Ek-2 Mirasçılık Belgesi) Müvekkilenin vekili olan kardeşi…; davaya konu edilen 6 adet taşınmazın intikal işlemeleri sırasında, Vekalet yetkisini kötüye kullanarak, kendisi ve diğer davacılar adına tapuda intikal ve taksim yapmıştır. Şöyle ki müvekkilye sadece dava dışı …..4.046,88 metrekaresi      tarihinde … yevmiye numarasıyla verilmiş olup; yukarıda sayılan hisseli taşınmazları da tüm mirasçılar kötüniyetli olarak kendi aralarında paylaşmışlardır. Şöyle ki;

…. ve …-K mevkii,6 Parsel’de bulunan hisseli taşın..….yevmiye numarasıyla davacılar, sadece erkek mirasçılar olan vekil …..arasında haksız olarak paylaştırılmıştır.- …..numarasıyla kadın mirasçılar davacılar … arasında haksız olarak paylaştırılmıştır.   Yukarıda belirtildiği gibi mirasçı davalı tarafların ,,,,yevmiye numarasıyla kötüniyetli olarak aralarında taksim yaptığı aşikardır. Vekil …. vekalet yetkisini kötüye kullanmıştır.

Şöyle ki: BK.m. 309/2. Maddesinde ‘’vekil, müvekkiline karşı vekaleti hüsnüniyetle ile ifa ile mükelleftir…’’ hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla vekil,vekil edenin yararına ve iradesine uygun hareket etme,onu zararlandırıcı işlemlerden kaçınama YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDADIR. (Yargıtay 1.Hukuk Dairesi, 23.02.2012, Esas:2012/452, Karar:2012/1796) Temsil yetkisi, temsil edilenin çıkarlarına hizmet eder. Üçüncü kişinin, temsil (vekalet) yetkisinin kötüye kullanıldığını bilmesi ya da ağır ihmali nedeniyle bilmeyişi durumunda, kötü niyetli temsilcinin (vekilin) gerçekleştirdiği sözleşme, vekil edeni bağlamaz. Eğer vekil, vekaletnameye dayanan temsil yetkisini kasden vekil edenin zararına ya da iş ve el- elbirliği saptanan başka birinin yararına kullanırsa, yapılan işlem, temsil yetkisinin sınırları içinde kalsa bile, vekalet vereni (temsil olunanı) bağlamaz. (Yargıtay 1.Hukuk Dairesi, 14.12.1990, Esas: 14086, Karar: 14697).

 Yine,Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun, 16.11.1979 tarihli, 582/1371 nolu , kararında, . vekil, karşı tarafla anlaşarak vekil edenin yararlarına aykırı bir sözleşme yapmışsa, vekil eden, doğrudan doğruya sözleşmenin karşı tarafı aleyhine dava açabilir denmiş ve taşınmazın aynına (tapunun iptaline) yönelik davanın dinlenebilme olanağı vurgulanmıştır.

Mülkiyetten kaynaklanan hak istekleriyle,vekalet yetkisinin kötüye kullanılması iddasına dayalı,ayın istekli davaların bir süreye bağlı olmaksızın her zaman ileri SÜRÜLEBİLMESİ OLANAKLIDIR.Bu nitelikteki davaların zamanaşımı ve hak düşürücü süreye tabi olmadığı da KUŞKUSUZDUR…(Yargıtay 1.Hukuk Dairesi, 23.02.2012, Esas:2012/452, Karar:2012/1796) 

Davalı mirasçılardan bazıları haksız taksimle kendilerine verilmiş olan taşınmazlara hala malik iken, bazıları da hisselerini üçüncü dördüncü kişilere satmış bulunmaktadır. Kendilerine verilen hisseleri haksız olarak satmış olan davalılar şu şekildedir; Tapuda yapılan incelemede;

1-Davalı ….kendisine düşen tüm hisseleri  23/12/20008 tarihinde Mehmet Yıldırım isimli şahısa Mehmet Yıldırım isimli şahıs da18/02/2010 tarihinde Nejmeddin Yılmaz isimli şahısa satmıştır. Satışın yapıldığı kişilerin iyiniyet veya kötüniyetli olup olmadıkları hususu yargılama aşamasında yapılacak olan araştırmalar sonucunda ortaya çıkacaktır.

-Davalı…….kendisine verilen hissesini 16/06/2011tarihinde yeğeni …..’a satmıştır. Davalı …, davalıların hukuka aykırı davranıp davranmadıklarını bilebilecek durumda olup; babası …’ın da içinde olduğu mal paylaşımının doğru yapılıp yapılmadığını incelemeden, amcası ….’ın hissesini yasal yolla alıp almadığını araştırmadan, taşınmazı satın alması nedeniyle,   iyiniyetli olduğundan bahsedilemez. Bu nedenle yapılan satış işleminin iptali gerekmektedir.

Yukarıda satış işlemlerine konu edilmiş taşınmazlarda kötüniyetli ve hukuka aykırı davranıldığını bilebilecek durumda olan davalılar açısından yapılan işlemlerin iptali ile müvekkilenin payı oranında tapuya tesciline; tapuya güven ilkesinin gereği olarak, iyiniyetli 3. kişilerin sözkonusu olması ve tapunun iptal edilememsi durumunda; kötüniyetli olarak hisselerini devir eden davalı mirasçıların, müvekkileye hissesi oranında yasal faizi ile birlikte rayiç bedellerinin ödenmesne karar verilmesi talep olunur.  Yukarıda belirtilen taşınmaz hisseleri dışında, davalı mirasçıların haksız taksimle edindikleri ve şuan hala malik oldukları hisselerin iptali ile, kendisine düşen pay oranında müvekkile adına tesciline karar verilmesi talep olunur.

                                              

 HUKUKİ NEDENLER           : 6098 S. K. m. 502…vd. 4721 S.K.m.2 ve ilgili sair   mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER              : Vekalet sözleşmesi, Mirasçılık Belgesi,Tapu kayıtları, bilirkişi, incelemesi,keşif yemin, tanık beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM   : Davalılar adına kayıtlı olan yukarıda (DAVA KONUSU TAŞINMAZLAR) başlığı altında yazılı 6 adet ….bulunan taşınmazlarda muris Ai ve S’a düşen hissenin, 1/10 payının tapu kaydının iptaliyle bu taşınmazlardaki iptal edilen 1/10 hissesinin müvekkilem A kızı B adına tapuya tesciline; bunun mümkün olmaması halinde, davalı mirasçıların müvekkileye taşınmazlardaki hissesi oranında, yasal faizi ile birlikte normal rayiç bedellerinin ödenmense; yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine; davalı mirasçılar davayı konusuz bırakmak için temlik hazırlıklarında bulunduğunda, kötüniyetili oldukları gayet açık bulunduğundan ve müvekkilim de son derece mağdur ve yeterli parası bulunmadığından öncelikle teminatsız olarak dava sonuna kadar iş bu taşınmazlarda dava konusu hisseler üzerine 3. kişilere devirin önlenmesi yolunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve bu müzekkeresinin tapuya yazılmasına bilvekale karar verilmesi saygı ile arz ve talep olunur. tarih

                                                                                                                      Davacı Vekili

EKLER:

1-Onanmış Vekaletname

2-Düzenlem şeklinde vekaletname

3-Mirasçılık Belgesi

 

Vekaletin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                                 İHTİYADİ TEDBİR İSTEMLİDİR

DAVACI                                :

VEKİLİ                                   :

DAVALI                                :

DAVA                                    : Tapu iptali ve Tescil

DAVA DEĞERİ                    : 57.000 TL

TALEP KONUSU                : ******** İli ****** İlçesi **** Köyünde kain *** parsel sayılı taşınmaz ile ** Ada ** Parsel sayılı taşınmazların tapularının iptali ile Müvekkil adına tescil edilmesi, taşınmazların üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi amacı ile tedbir kararı verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                  : 1- Davacı Müvekkil, Ankara’da ikamet etmekte olup ***** İli ***** İlçesi ve diğer yerlerdeki taşınmazları için kardeşi olan ******’a 19.06.2015 tarih ve ***** sayılı yevmiye numarası ile düzenleme şeklinde vekaletname vermiştir.

2- Vekil sıfatını alan *********, vekaletnamenin vermiş olduğu yetkileri kötüye kullanarak Müvekkil adına kayıtlı olan ***** İlçesi ***** Köyünde kain *** parsel sayılı taşınmaz ile **** Ada ** Parsel sayılı taşınmazları Müvekkilin diğer kardeşi olan ********’a, Müvekkilin yakın zamanda öğrendiği  ancak gerçekte 04.04.2016’te, satış yolu ile intikal ettirmiştir. Bu satıştan Müvekkilin haberi olmadığı gibi 39 parsel sayılı taşınmazın DSİ Genel Müdürlüğünün kamulaştırması kapsamında olduğunu da kendi araştırmaları neticesinde öğrenmiştir. Bu gelişmeler Vekil tarafından Müvekkile bildirilmemiştir.

Bilindiği gibi, Borçlar Yasasının gerek temsile ve gerekse vekalet akdine ilişkin hükümlerinden anlaşılacağı üzere, vekaleten temsil yetkisi kural olarak vekalet verenin yararına kullanılmalıdır. Vekil,vekaletnameye dayalı temsil yetkisi kasten vekalet verenin zararına, kendisinin yada iş ve elbirliği yaptığı başka birinin yararına kullandığı takdirde, yapılan işlem temsil yetkisinin sınırları içerisinde kalmış olsa bile vekalet vereni (temsil olunanı) bağlamaz. Böyle bir davranışla vekil, vekalet görevini kötüye kullanmakta, yetkisini kötüye kullandığını bilerek vekil ile sözleşme yapanda hakkını kötüye kullanan kişi durumuna düşmektedir. 

3- Davacı Müvekkil, kardeşine verdiği vekaletnamenin kötüye kullanıldığını öğrendiği  andan itibaren dava konusu edilen taşınmazın tekrardan kendi adına tescil edilmesini davalı kardeşi ve vekalet sahibi kardeşinden istemesine  rağmen bu talep yerine getirilmemiştir. Bunun üzerine Müvekkil vekalet sahibi kardeşini vekillikten azletmiş ve azilnameyi kendisine tebliğ ettirmiştir.

Söz konusu taşınmazların Müvekkilin bilgisi olmadan Müvekkilin diğer kardeşine devrinin yapılması, satış karşılığında bir ücret alınmış ise bunun Müvekkile gönderilmemesi ve Müvekkil zararına olması, yapılan taşınmaz devrinin iptalini gerektirdiğinden işbu tapu iptal ve tescil davasının açılmasını zorunlu kılmaktadır.  

HUKUKİ DAYANAK          : Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, HMUK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER  : Tapu Kayıt Örnekleri ve dayanak bilgi ve belgeler, Müvekkil tarafından verilmiş olan Vekaletname ve düzenlenmiş bulunan azilname, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz edilen ve resen göz önüne alınacak sebeplerden dolayı fazlaya ilişkin tüm talep, iddia ve alacak hakkının saklı kalması kaydı ile davamızın kabul edilerek tensiple birlikte;

1- Öncelikle dava konusu edilen ****** İli ****** İlçesi ****** Köyünde kain ** parsel sayılı taşınmaz ile ***** Ada ** Parsel sayılı taşınmazların üçüncü şahıslara devrinin önlenebilmesi amacı ile duruşma günü beklenmeksizin tensiben ihtiyadi tedbir kararının verilmesini

2- Tensiben **** Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılarak **** İlçesi **** Köyünde kain ** parsel sayılı taşınmaz ile **** Ada 1 Parsel sayılı taşınmazların tapu kayıt örneklerinin, satış işlemlerine konu  dayanak bilgi ve belgelerinin çıkartılarak dosyaya sunulması

3- Tensiben DSİ ***.Bölge Müdürlüğüne müzekkere yazılarak  **** İlçesi **** Köyünde kain ** parsel sayılı taşınmaz ile *** Ada 1 Parsel sayılı taşınmazların Kamulaştırma kapsamında olup olmadıklarının sorulmasını, kamulaştırma kapsamında olunması durumunda dayanak bilgi ve belgelerin bir örneğinin dosyaya sunulmasının istenmesini

4-****** İlçesi *** Köyünde kain ** parsel sayılı taşınmaz ile **** Ada 1 Parsel sayılı taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile Müvekkil adına tescil edilmesine karar verilmesini

5- Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Eki:

-Onaylı vekaletname

-Aile tablosu örneği

– Azilname örneği

– Örnek Yargıtay İlamı

Bu yazımızla ilgili olarak Vekalet Yetkisinin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Suç Duyurusu isimli yazımız da ilginizi çekebilir.

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

  1. Turan

    Iyi günler saim bey bundan 40 yıla yakın geçmişte dedemiz kendi annesinin vekaletini alıp bir arsayı önce kızına satıyor kızıda kızına satiyor diye gösteriyor ama bunu onların üzerine devretmek icin yapıyor size sorum şu anki mirasçılar bu arsayı geri alabilir mi sahit ise yarar mi

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vekaletin kötüye kullanılması tapu iptali ve tescil dava dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.