Vekaletin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Dava Dilekçesi

Vekaletin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İHTİYADİ TEDBİR İSTEMLİDİR

DAVACI                                :

VEKİLİ                                   :

DAVALI                                :

DAVA                                    : Tapu iptali ve Tescil

DAVA DEĞERİ                    : 57.000 TL

TALEP KONUSU                : ******** İli ****** İlçesi **** Köyünde kain *** parsel sayılı taşınmaz ile ** Ada ** Parsel sayılı taşınmazların tapularının iptali ile Müvekkil adına tescil edilmesi, taşınmazların üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi amacı ile tedbir kararı verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                  : 1- Davacı Müvekkil, Ankara’da ikamet etmekte olup ***** İli ***** İlçesi ve diğer yerlerdeki taşınmazları için kardeşi olan ******’a 19.06.2015 tarih ve ***** sayılı yevmiye numarası ile düzenleme şeklinde vekaletname vermiştir.

2- Vekil sıfatını alan *********, vekaletnamenin vermiş olduğu yetkileri kötüye kullanarak Müvekkil adına kayıtlı olan ***** İlçesi ***** Köyünde kain *** parsel sayılı taşınmaz ile **** Ada ** Parsel sayılı taşınmazları Müvekkilin diğer kardeşi olan ********’a, Müvekkilin yakın zamanda öğrendiği  ancak gerçekte 04.04.2016’te, satış yolu ile intikal ettirmiştir. Bu satıştan Müvekkilin haberi olmadığı gibi 39 parsel sayılı taşınmazın DSİ Genel Müdürlüğünün kamulaştırması kapsamında olduğunu da kendi araştırmaları neticesinde öğrenmiştir. Bu gelişmeler Vekil tarafından Müvekkile bildirilmemiştir.

Bilindiği gibi, Borçlar Yasasının gerek temsile ve gerekse vekalet akdine ilişkin hükümlerinden anlaşılacağı üzere, vekaleten temsil yetkisi kural olarak vekalet verenin yararına kullanılmalıdır. Vekil,vekaletnameye dayalı temsil yetkisi kasten vekalet verenin zararına, kendisinin yada iş ve elbirliği yaptığı başka birinin yararına kullandığı takdirde, yapılan işlem temsil yetkisinin sınırları içerisinde kalmış olsa bile vekalet vereni (temsil olunanı) bağlamaz. Böyle bir davranışla vekil, vekalet görevini kötüye kullanmakta, yetkisini kötüye kullandığını bilerek vekil ile sözleşme yapanda hakkını kötüye kullanan kişi durumuna düşmektedir.

3- Davacı Müvekkil, kardeşine verdiği vekaletnamenin kötüye kullanıldığını öğrendiği  andan itibaren dava konusu edilen taşınmazın tekrardan kendi adına tescil edilmesini davalı kardeşi ve vekalet sahibi kardeşinden istemesine  rağmen bu talep yerine getirilmemiştir. Bunun üzerine Müvekkil vekalet sahibi kardeşini vekillikten azletmiş ve azilnameyi kendisine tebliğ ettirmiştir.

Söz konusu taşınmazların Müvekkilin bilgisi olmadan Müvekkilin diğer kardeşine devrinin yapılması, satış karşılığında bir ücret alınmış ise bunun Müvekkile gönderilmemesi ve Müvekkil zararına olması, yapılan taşınmaz devrinin iptalini gerektirdiğinden işbu tapu iptal ve tescil davasının açılmasını zorunlu kılmaktadır.

HUKUKİ DAYANAK          : Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, HMUK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER  : Tapu Kayıt Örnekleri ve dayanak bilgi ve belgeler, Müvekkil tarafından verilmiş olan Vekaletname ve düzenlenmiş bulunan azilname, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz edilen ve resen göz önüne alınacak sebeplerden dolayı fazlaya ilişkin tüm talep, iddia ve alacak hakkının saklı kalması kaydı ile davamızın kabul edilerek tensiple birlikte;

1- Öncelikle dava konusu edilen ****** İli ****** İlçesi ****** Köyünde kain ** parsel sayılı taşınmaz ile ***** Ada ** Parsel sayılı taşınmazların üçüncü şahıslara devrinin önlenebilmesi amacı ile duruşma günü beklenmeksizin tensiben ihtiyadi tedbir kararının verilmesini

2- Tensiben **** Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılarak **** İlçesi **** Köyünde kain ** parsel sayılı taşınmaz ile **** Ada 1 Parsel sayılı taşınmazların tapu kayıt örneklerinin, satış işlemlerine konu  dayanak bilgi ve belgelerinin çıkartılarak dosyaya sunulması

3- Tensiben DSİ ***.Bölge Müdürlüğüne müzekkere yazılarak  **** İlçesi **** Köyünde kain ** parsel sayılı taşınmaz ile *** Ada 1 Parsel sayılı taşınmazların Kamulaştırma kapsamında olup olmadıklarının sorulmasını, kamulaştırma kapsamında olunması durumunda dayanak bilgi ve belgelerin bir örneğinin dosyaya sunulmasının istenmesini

4-****** İlçesi *** Köyünde kain ** parsel sayılı taşınmaz ile **** Ada 1 Parsel sayılı taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile Müvekkil adına tescil edilmesine karar verilmesini

5- Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Eki:

-Onaylı vekaletname

-Aile tablosu örneği

– Azilname örneği

– Örnek Yargıtay İlamı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 18:27

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.