Vekaleti Kötüye Kullanma Neticesinde İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Haz 30, 2020 | Alacak Davası Avukatı, İcra Hukuku

Vekaleti Kötüye Kullanma Neticesinde İtirazın İptali

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                  

Davacı:

Vekili:

 

Davalı:

 

Konu: İtirazın iptali istemidir.

İcra Dosyası :  X İcra Müdürlüğünün X E. Sayılı dosyası

AÇIKLAMALAR 

Müvekkilimiz banka müşterisi olan X SGK tarafından ödenecek emekli maaşlarını, maaş farklarını, sosyal yardım paralarını buna bağlı olarak ödenecek paraları tahsil etmeye ve bu doğrultuda diğer işlemleri gerçekleştirmeye yetkili olarak Davalı X’u X Noterliğinin X tarihli X Yevmiye No’lu vekaletnamesi ile vekil tayin etmiştir. (Ek 1 Vekaletname sureti)

 

Davalı borçlu X adı geçen vekaletnameye dayanarak (vekaletnamede verilen yetki sadece yukarıdaki SGK ödemeleri ile sınırlı olduğu halde) yetkisizce Ek-‘2′de sunulu soruşturma bilgi notunda yazılı tarihlerde müvekkilimiz bankadan dava dışı X’un hesabından toplam X TL ve X Euro para tahsil etmiştir. (Ek-2 Soruşturma bilgi notu sureti)

 

Davalı borçlu X’a X tarafından verilen vekaletnamede para çekme yetkisi sadece SGK tarafından X a yapılacak ödemelerle sınırlı olmasına rağmen, davalı kötü niyetli olarak bu yetkiyi geniş yorumlamış ve müvekkilimiz bankanın müşterisi X’un mevduat hesabındaki (yukarıda meblağları yazılı) tutarları da tahsil etmiştir. (Ek-3 toplam 12 adet ödeme dekontu sureti X TL (Yüz On Beş Bin Türk Lirası)   ve X Euro)

X X’da ikamet etmekte olduğundan bu süreçte kendisine ulaşmak da mümkün olamamıştır. Nihayetinde durumdan haberdar edilen X Konsolosluğunun X tarih ve X (A) yevmiye nolu azilnamesi ile davalı X’u adı geçen vekaletten azletmiştir.( Ek-4 Azilname sureti)

 

Dava dışı X X İcra Müdürlüğünün X E.sayılı dosyası ile müvekkilimiz banka aleyhine X tarihinde yukarıdaki ödemeler toplamı olan X TL  tutarında ilamsız icra takibi başlatmış, müvekkilimiz bankaca iyi niyetli olarak takibe itiraz edilmemiş dosya kapak hesabı tutarı X TL olarak icra dosyasına yatırılmıştır. (Ek-5 Ödeme emri sureti, Ek-6 İcra ödeme dekontu sureti)

 

Davalı borçlu X vekaletname ile kendisine tanınan SGK ödemeleri ile sınırlı para çekme yetkisini kasıtlı ve kötü niyetli olarak geniş yorumlamış ve müvekkilimiz bankanın ödemeyi yapan şubesi personellini de ısrarlı baskıyla etki altında bırakarak iadesini talep ettiğimiz bu tutarları haksız olarak çekmiştir.

 

Bu süreçten sonra davalı ile yapılan görüşmeler de sonuç vermemiş; kendisi yetkisizce çekmiş olduğu bu tutarları hiçbir suretle iade etmeyeceğini açıkça beyan etmiştir.

 

Davalı Borçlu X aleyhine bankamız haklı alacağının karşılıksız kalmaması, ileride tahsilinin çok geç veya olanaksız duruma gelmemesi için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla X TL bedel için X Asliye Hukuk Mahkemesi’nin X Değişik İş sayılı dosyası kanalıyla ihtiyati haciz kararı alınmış, devamında X İcra Müdürlüğünün X E. Sayılı dosyası kanalıyla esas takibe geçilmiştir.

 

Davalı borçlu söz konusu esas takibe kötü niyetli olarak itiraz etmiştir. Yetkisiz vekaletname ile müvekkilimiz Bankadan çekmiş olduğu meblağlar müvekkilimiz banka tarafından mevduat sahibi dava dışı X’a ödendiğinden davalı X bu tutarı müvekkilimiz bankaya iade etmekle mükellef olduğundan takibe itirazı haksız ve kötü niyetlidir. Vaki itirazın iptali için dava açma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER : İİK.  , BK ve sair mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER:

 • EK-1 Vekaletname sureti
 • Ek-2 Soruşturma bilgi notu sureti
 • Ek-3 toplam 12 adet ödeme dekontu sureti 
 • Ek-4 Azilname sureti
 • Ek-5 Ödeme emri aslı
 • Ek-6 İcra ödeme dekontu aslı
 • X İcra Müdürlüğünün X E.sayılı dosyası ( müvekkilimiz bankaca ödemenin yapılarak kapatılan icra dosyasıdır, celbini talep ediyoruz.)
 • Harç ve teminattan muhafiyeti gösterir 6741 sayılı kanun sureti.
 • İkamesi mümkün sair her türlü delil.

 

NETİCE-İ TALEP:

Müvekkilimiz banka sermayesinin tamamı hazineye ait olan bir kamu bankası olup varlık fonuna devredilmiştir. 6741 sayılı yasanın 8. Maddesinin 2. Fıkrasına göre dava ve icra işlemlerinde : harç ve teminat yatırma mükellefiyetinden muaftır. Söz konusu muafiyet de gözetilmek suretiyle harç alınmaksızın;

 1. Haksız itirazın iptaline, takibin devamına,
 2. Davalı aleyhine alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine,
 3. Yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine

 karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

                                                                                               Davacı Vekili

                                                                                      Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.