Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Nedeniyle İtiraz/İstinaf Dilekçesi

Şub 21, 2019 | DİLEKÇELER

Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Durumunda Hazırlanacak İstinaf-İtiraz Dilekçesi Nasıl Olmalıdır? 

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

X ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

ESAS  NO                 :

KARAR NO               :

SANIK                       :

MÜDAFİİ                   : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KATILAN                  :

VEKİLİ                       :         

KATILAN                  :

VEKİLİ                       :

KARAR TARİHİ        :

KONUSU                     :istinaf kanun yoluna başvurumuz  hk.

KARARIN ÖZETİ      : Müvekkilimiz hakkında, 4733 Sayılı Türün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet ettiğinden bahisle cezalandırılması istemi ile  kamu davası açılmış ise de tahkikat sonucu  İzmir 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/750 Esas-2013/1399 Karar sayılı dosya içeriği ile  bu dava dosyasının içeriği incelendiğinde müvekkile  isnad edilen eylemin suç tarihinin, olayın içeriklerinin aynı olduğu, müvekkil  hakkında daha önce aynı suç ve eylem nedeni ile açılmış ve sonuçlanmış bir dava dosyasının bulunduğu, aynı eylem nedeniyle ikinci kez davanın açılmış olduğu görülmekle, müvekkil  hakkında 01/12/2014 tarih, 2014/48162 Esas nolu iddianame ile 4733 Sayılı Türün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan açılan ikinci davanın CMK’nın 223/7 maddesi gereğince REDDİNE karar verilmiştir. Ancak hüküm kısmında müvekkilimiz lehine AAÜT gereği hükmedilmesi gereken  vekalet ücreti vekil olarak tahkikat aşamasında yer almamaıza rağmen  hükmedilmemiştir.

AÇIKLAMALAR       :Yerel Mahkemede  müvekkimiz aleyhine   4733 Sayılı Türün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet ettiğinden bahisle kamu davası açılmış ve tahkikat gerçekleştirilmiştir. Tahkikat sonucu olarak 10.12.2018 tarihli nihai karar ile  CMK’nın 223/7 maddesi gereğince davanın REDDİNE karar verilmiştir. Ancak Gerekçeli kararın hüküm kısımında müvekkilimiz lehine yargılama giderlerinden olan vekalet ücretine  hükmedilmemiştir. Her ne kadar “Sanığın sarfına neden olduğu yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına” denmek suretiyle yargılama giderlerinden hazinenin sorumlu olduğu belirtilmişse de son duruşmada ve bozma öncesinde yapmış olduğumuz istinaf başvurumuzda da talep etmemize rağmen  müvekkil lehine, yasa gereği yargılama giderlerinden sayılan vekalet ücretine hükmedilmemiştir.

Bilindiği üzere 5271 Sayılı CMK’nun   Yargılama Giderleri başlıklı 324. ve devamı maddelerinde ;

324. maddenin 1. fıkrasında : “Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden yapılan her türlü harcamalar ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir.” şeklinde düzenlenen madde metnine göre   AAÜT’ne uygun olarak   ödenmesi gereken  vekalet ücretinin  yargılama giderlerinden olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı maddenin 2. fıkrasında:

” Hüküm ve kararda yargılama giderlerinin kimlere yükletileceği gösterilir” düzenlemesiyle Mahkeme ilamında yargılama giderlerinin  doalayısıyla da  vekalet ücretlerinin kime yükletileceğinin gösterilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 Aynı yasanın 325. maddesinin 3. fıkrasında:

“Yargılamanın değişik evrelerinde yapılan araştırma veya işlemler nedeniyle giderler meydana gelmiş olup da, sonuç sanık lehine ortaya çıkmış ise, bu giderlerin sanığa yüklenmesinin hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında mahkeme, bunların kısmen veya tamamen Devlet Hazinesine yüklenmesine karar verir” hükmüyle sanığın lehine karar verildiği durumlarda hakkaniyete uygun olarak sanığa yargılama giderlerinin yükletilmemesi gerektiği belirtilmiştir.Anılan tüm kanuni gerekçeler ve  somut olayda mükerrer yargılama yapıldığından davanın reddine karar verilmiş olması birlikte değerlendirildiğinde  müvekkilimizin lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi yürürlükteki hukuk kurallarına aykırdır.

Benzer bir olayda   söz konusu mahkeme kararının dayanığını oluşturan  CMK 223/7 maddesi uyarınca verilen kararda sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine  yönelik temyiz incelemesinde Yargıtay 21.Ceza Dairesi 2015/14342 E. 2016/747 K. Sayılı 03.02.2016 tarihli kararında “..kural; sanık hakkında, cezaya veya güvenlik tedbirine hükmolunması halinde, bütün yargılama giderlerinin sanığa yüklenmesidir. İstisnalar ise yasada açıkça belirtilmiş değildir. Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi halinde sanığın sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkum edileceği hükmüne ayrıca yer verilmiş olması, 327. maddenin “sınırlayıcı nitelikte istisnai bir hüküm olarak” kabul edilmesini gerektirmez. Zira, 325. madde, yargılama giderlerinden mutlaka sorumlu olacak kişiyi, 327. madde ise yargılama giderlerinden sorumlu tutulamayacak kişiyi belirtmekle yetinmiştir. 325. maddenin 3. fıkrasında da; “yargılamanın değişik evrelerinde araştırma veya işlemler nedeniyle giderler meydana gelmiş olup da, sonuç sanık lehine ortaya çıkmış ise, bu giderlerin sanığa yüklenmesinin hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında mahkeme, bunların kısmen veya tamamen Devlet Hazinesine yüklenmesine karar verir.” denilmek suretiyle, yargılama giderlerinin sanığa yüklenip yüklenmeyeceği hususunda “hakkaniyete aykırı” davranılmaması gerektiğine işaret edilmiştir.

Bu durumda, Yasanın 325 ve 327. maddelerinden her ikisinde de sayılmayan, “düşme, davanın reddi” gibi hallerde, 325. maddenin 3. fıkrasındaki “hakkaniyet” kıstası kullanılmak suretiyle kıyas yapılması mümkün görülmüştür. Zira, ceza muhakemesi hukukunda, sınırlayıcı ve istisnai normlar ile koruma tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin kıyasen uygulanmasının olanaklı olmadığı kabul edilmekte ise de; 327. maddedeki düzenlemenin, sınırlayıcı veya istisnai bir norm olduğu söylenemez.” şeklinde hüküm kurarak CMK 223/7 hükmü gereği davanın reddine karar verilmesi halinde sanık lehine tarifeye uygun vekalet ücretinin hükmedilmesi gerektiğini ancak söz konusu eksikliğin yeniden yargılamayı gerektirmediğini belirtilerek sanık lehine vekalet ücretine hükmetmek suretiyle DÜZELTEREK ONAMA kararı vermiştir.

Açıklanan nedenlerle usul ve yasaya aykırı olan Yerel Mahkeme kararına karşı istinaf kanun yoluna başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER             : CMK 324-325 ve sair ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM   :Yukarıda belirttiğimiz nedenler ile re’sen tespit edilecek nedenler  dikkate alınarak yerel mahkemece verilen kararın usul ve yasaya aykırı hususlarının  müvekkilimiz lehine ortadan kaldırılmasına,   müvekkil lehine,   ilk derece mahkemesinin nihai kararında hükmedilmeyen  AAÜT’ne göre  belirlenecek olan    vekalet ücretinin Hazineye yükletilmesine karar verilmesini vekaleten  talep ederiz.

                                                                                                                  Sanık Müdafii

                                                Av.  

EK-1) YARGITAY 21.Ceza Dairesi 2015/14342 E. 2016/747 K. Sayılı 03.02.2016 tarihli kararı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.