Vekalet Ücreti Alacak Davası Dilekçe Örneği

Kas 8, 2018 | DİLEKÇELER

Vekalet ücretinin alınması için açılacak dava dilekçesi örneğidir.


Vekalet Ücreti Alacak Davası Dilekçesi


                                                                                                                                         NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                        :1-)
VEKİLLERİ                       :

 DAVALILAR                   :

KONUSU                  :Dava tarihi itibari ile alacak miktarının tam ve kesin olarak belirlenmesi mümkün olmadığından akdi avukatlık, karşı taraf dava avukatlık, müvekkil icra avukatlık, karşı taraf icra avukatlık, ceza mahkemesi müvekkil avukatlık ve ceza mahkemesi karşı taraf avukatlık ücretinin tespiti ile HMK.107/1 md. uyarınca belirsiz alacak davasıdır.
HARCA ESAS
DEĞER              :Fazlaya ilişkin ve sair dava/talep haklarımız saklı kalmak üzere ve ileride arttırılmak üzere şimdilik -TL
AÇIKLAMALAR     :Davalı’ın eşi ve diğer davalı ’ın babası olan, 19/09/2010 tarihinde meydana gelen elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.
İşbu trafik kazası nedeniyle müvekkil Avukatlara başvuran davalı kendi adına asaleten, oğlu’a velayeten ve diğer davalı da kendi adına asaleten, kaza ile ilgili olarak sorumlu kişi ve kuruluşlara dava açılmasını ve hukuki girişimlerde bulunulmasını istemiş, bu amaçla davacılardan Noterliğinin tarih ve  yevmiye nolu vekaletnamesi ile yetki vermiştir. (EK-1, Vekaletname) Yapılacak bu işlemlerle ilgili olarak da taraflar arasında ekte sunulan ‘Avukatlık Ücret Sözleşmeleri’ düzenlenmiştir. (EK-2, Avukatlık Ücret Sözleşmesi) Sözleşmenin tarafı olan masraf çıkmasın diye ayrıca vekalet çıkartılmamış, kendisine tanzim ettiği yetki belgesi ile takip etmiştir.
Akabinde, ilk olarak Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma numarasında kayıtlı savcılık dosyası belli bir aşamaya geldiğinde AXA Oyak Sigorta A.Ş.’ye (tescil plakalı aracın poliçe nolu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nedeniyle), tarihli ve.Noterliğinin tarih ve  yevmiye nolu ihtarnameleri ile başvurulmuş, bu başvurular ve sigorta şirketi yetkilileri ile yoğun yapılan görüşmeler neticesinde sigorta şirketi tarafından TL kısmi ödemede bulunulmuştur. Bu bedel üzerinden akdi Avukatlık ücreti kesildikten sonra kalan miktar olan TL davalılara teslim edilmiştir.
Ardından müvekkillerce yapılan çalışmalar neticesinde sorumlu olduğu değerlendirilen AXA Oyak Sigorta A.Ş., (tescil plakalı  aracın poliçe nolu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nedeniyle), (Aracı süren kişi olduğu düşünce ve kanaati ile) ve (Araç maliki olması nedeniyle) aleyhinde tarihinde.Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas numarasında kayıtlı tazminat davası ikame edilmiştir.

Bu davanın yanı sıra müvekkiller tarafından Asliye Ceza Mahkemesinin Esas numarasında kayıtlı olarak görülmeye başlanan ceza dosyası da takip edilmeye başlamıştır.
İşbu davalarda araç içerisinde bulunan, yani olayın görgü tanıkları olan tarafından ısrarla aracı süren kişinin davalıların murisi olduğu belirtilmiştir. Hal böyle iken, araç içerisinde bulunan bu üç kişinin de yüksek miktarda alkollü olduğu da göz önünde alındığında davalıların bu kaza nedeniyle tek kuruş tazminat alabilmesinin mümkün olmadığı izahtan varestedir.
Ancak, müvekkil Avukatlar bu olumsuz tabloya rağmen davalara dört elle sarılmışlar, adeta bir dedektif gibi çalışarak ve delilleri toplayarak kaza anında aracı süren kişinin Birol ERBİL isimli şahıs olduğunu ortaya koymuşlardır.
Bu yoğun çabalar neticesinde kazanın meydana gelmesinde tam kusurlu olan isimli şahıs Asliye Ceza Mahkemesinin Esas numarasında kayıtlı olarak görülen davada, kazaya bilinçli taksir ile sebebiyet vermekten Gün hapis cezası ile cezalandırılmış ve işbu ceza kesinleşmiştir.
Tabi tazminat davasına bakan Asliye Hukuk Mahkemesi de, kendi verecek olduğu karara direk etkili olacak bu ceza davasının sonucunu ve kesinleşmesini beklemiş, davanın kesinleşmesi ile birlikte tazminat davası görülmeye devam etmiştir. Görülen tazminat davasında da, davalıların murisi vefat ettiği tarihte hiçbir işi olmayan, boşta gezen bir kişi olduğundan davalıların alacağı tazminat sınırlı bir tazminat iken, müvekkil Avukatlar yine olağanüstü bir çalışma ve başarı ile müteveffanın çalışabileceği iş imkanlarını delilleri ile birlikte ortaya koyarak, davalıların 16/06/2015 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere, sigorta şirketince yapılan kısmi ödeme de mahsup edildikten sonra gibi yüklü bakiye maddi tazminata (Faizsiz sadece anapara olarak, Manevi tazminat hariç) hak kazanmasını sağlamışlardır.
Dosya raporda çıkan bu rakama göre ıslah edilmiş, ıslah dilekçesinin taraflara tebliğinden sonra karara çıkacaktır, yani dosya bitmiş durumdadır.
İşin özü, müvekkiller yaklaşık 6  yıldır  uğraşarak  yoğun çalışma ve çabalarla neredeyse alınması mümkün olmayan yüklü bir tazminatı yoktan var etmişlerdir. Ve bunu yaparken de yapmış oldukları ücret sözleşmesine binaen davalılardan tek kuruş avukatlık ücreti dahi almamış, hatta ıslah harcı dışındaki tüm masrafları da, davalıların sonunda ödeşiriz idare edin şeklindeki söylemlerine istinaden ceplerinden yapmışlardır.
Durum bundan ibaret iken, Asliye Hukuk Mahkemesindeki davanın celsesi öncesi dosya üzerinde inceleme yapan müvekkiller büyük bir şokla, davalılardan kendi adına asaleten, oğlu velayeten, davacı müvekkil avukatlardan üzerine vekalet çıkartılan vekillikten azlettiğini görmüşlerdir. tarihli duruşmaya da davacıların yeni avukatı girmiştir. Hemen peşine davalılardan da önce sözlü beyanı ardından Noterliğinin tarih ve yevmiye nolu azilnamesi ile davacı vekaletten azletmiştir. (EK-3, Azilname)
Müvekkillere karşı yapılan bu azil işlemi, tamamen haksız, hukuksuz, vicdansız ve vefasız olmasının yanı sıra çok da ayıp bir eylemdir. Bunun hiçbir açıklaması yoktur, olamaz. Yapılan bu eylemin müvekkillerin fazlasıyla hakkı olan emek ve mesailerinin karşılığı olan vekalet ücretinden mahrum etmek amacı taşıdığı çok açıktır. Ama hak ve hukuk bu kötü niyetli ve gayri etik davranışa cevaz vermeyecektir.
Malum olunduğu üzere Avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenir. Yazılı olmayan anlaşmalar, genel hükümlere göre ispatlanır. Avukatlık ücret tavanını aşan sözleşmeler, bu Kanunda belirtilen tavan miktarında geçerlidir. İfa edilmiş sözleşmenin geçersizliği de ileri sürülemez.
Aynı yasanın “Avukatlık ücreti” başlıklı 164.maddesine göre; “Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder. Yüzde yirmi beşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir. Avukatlık asgari ücretinin altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz.”
Yine aynı yasanın; “Avukatlık ücretinin belli bir işe hasredilmesi” başlıklı 173.maddesine göre; “Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kararlaştırılan avukatlık ücreti yalnızca avukatın üzerine almış olduğu işin karşılığı olup, mukabil dava, bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra kovuşturmaları veya her türlü hukuki yardımlar ayrı ücrete tabidir.
Aynı yasanın; “Ücret dolayısıyla müteselsil sorumluluk” başlıklı 165.maddesine göre; “İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.
Somut olayımızda;
Müvekkil Avukatlar, bitirip sonuna getirdikleri davalarla ilgili vekilliklerinden tamamen haksız ve vicdansız şekilde azledilmeleri sonucunda;

-Taraflar arasında akdedilen Avukatlık ücret sözleşmesi uyarınca Mahkemenin hükmedeceği toplam tazminat miktarının %20’sine karşılık gelecek akdi vekalet ücretinden,
– Asliye Ceza Mahkemesinin Esas numarasında kayıtlı olarak görülmeye başlanan ceza dosyasının tam başarıyla bitirilmesi nedeniyle ve bu dava da Avukatlık ücret sözleşmesine dahil olmadığı için bu dava nedeniyle belirlenecek müvekkil vekalet ücretinden,
-Ceza davası karşı taraf vekalet ücretinden,
-Tazminat davasının davalıları üzerine yüklenilecek olan karşı taraf dava vekalet ücretinden,
-Hükmedilecek tazminat miktarının icraya koyulması nedeniyle davalı/alacaklılardan alacağı icra vekalet ücretinden,
-Hükmedilecek tazminat miktarının icraya koyulması nedeniyle tazminat davasının davalıları/borçlulardan alacağı karşı taraf icra vekalet ücretinden mahrum kalmışlardır.
Belirtilen ve sair nedenlere bu ücretlerin davalılardan tahsili amacıyla işbu davayı ikame etme mecburiyeti hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER      :İlgili yasal mevzuat
SÜBUT SEBEPLERİ         :1-) Noterliğinin tarih ve yevmiye
nolu vekaletnamesi (EK-1),
2-)Taraflar arasında düzenlenen Avukatlık Ücret
Sözleşmeleri (EK-2),
3-) Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/406 Esas
numaralı dosyası (Celp),
4-) Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/374 Esas
numaralı dosyası (Celp),
5-) Noterliğinin tarih ve  yevmiye nolu azilnamesi (EK-3)
6-)Bilirkişi incelemesi,
7-)Tanık (Yazılı belge ile ispatı zorunlu hususlarda davalının tanık dinletmesi mümkün olmadığı gibi buna kesinlikle kabul ve muvafakatimiz de yoktur. İhtilafın maddi olgularına ilişkin tanık dinlenilmesi mümkün olan hususlarla ilgili tanık dinlenilmesine karar verildiğinde isim ve adreslerini sunacağız),
8-)İlgili Yargıtay kararları,
9-)Elde edildikçe sunulacak tüm bilgi, belge ve kayıt,
10-)Yemin,
11-)Sair yasal beyine,
12-)Gelişmelere göre ek delil ve karşı tarafın sunacağı delillere mukabil delil sunma hakkımız saklıdır.
SONUÇ/TALEP     :Yukarıdaki açıklamalarımız  usul  ve  yasaya  uygun bulunmakla,
HMK’nun 107/1 maddesi uyarınca, dava tarihi itibari ile alacak miktarının tam ve kesin olarak belirlenmesi mümkün olmadığı için davamızın belirsiz alacak davası olarak kabulü ile fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına,
Fazlaya ilişkin ve sair tüm dava ve talep haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik; akdi avukatlık, karşı taraf dava avukatlık, müvekkil icra avukatlık, karşı taraf icra avukatlık, ceza mahkemesi müvekkil avukatlık ve ceza mahkemesi karşı taraf avukatlık ücretinin azil tarihinden itibaren işleyecek avans oranlarındaki ticari temerrüt faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen alınarak müvekkil davacılara verilmesine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin müteselsilen davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ve arz ederiz.
EKLER: On.vek.,
EK-1, EK-2, EK-3
                                                  Davacılar Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank