VEKALET NASIL VERİLİR?

Mar 23, 2019 | Devlet-Resmi İşler

Bu yazımızda resmi işler yapmak amacıyla noterde düzenlenen bir yetki belgesi olan vekaletnamenin nasıl verileceği tüm detaylarıyla Av. Saim İncekaş tarafından açıklandı. Yazımızın devamına geçmeden sizlerle aynı durumda olan diğer insanlarla iletişim kurmak ve bu konuda fikir paylaşmak isterseniz buraya tıklayarak Telegram sohbet grubuna katılabilirsiniz.

vekalet nasıl verilir?

Noter, vekalet verecek olan şahsın ve vekalet verilecek olan şahsın bilgilerini ve kimliklerini alır. Daha sonra vekalet verecek olan şahsa hangi konularda vekalet verecek olduğu sorulur ve vekalet verilecek olan konular tek tek eklenir. Ardından hazırlanan sözleşme vekalet verecek olan şahsa imzalatılarak birer nüshası noterde kalmak üzere verilir.

VEKALET VERMEK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 1. Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet
 2. 2 Adet Vesikalık Fotoğrafınız ( Bazı vekaletname çeşitleri için gerekmemektedir. Yanınızda bulundurmanızda fayda vardır.)
 3. Vekiliniz Olacak Kişinin Kimlik Bilgileri
 4. Adresiniz ve İletişim Bilgileriniz

»VEKALET NASIL İPTAL EDİLİR?«

Noterler üzerinden vekalet verilebileceği gibi verdiğimiz vekaleti iptal de edebilir. Notere giderek vekaletimiz için “azilname” düzenlemek istediğimizi söylüyoruz. Vekaletnamenin iptali yani geri alınması işlemine “azil” işlemi denmektedir.

»SIKÇA YAPILAN NOTERDE VEKALET İŞLEMLERİ«

 • Noter Tapu Vekaleti: Normal vekalet verme işleminden herhangi bir farkı yoktur. Vekalet verilecek kişinin notere gelmesine gerek yoktur. Vekalet verilecek kişinin kimlik fotokopisi ile tapu satışı için vekalet verilebilir.
 • Noter Diploma Vekaleti: Diplomanızı almasını istediğiniz arkadaşınıza vekalet vermek için arkadaşınızın nüfus cüzdanı fotokopisi ile notere gidiyorsunuz. Arkadaşınızın gelmesine gerek yoktur.
 • Noter Araç Satış Vekaleti: Yukarıdaki işlemlerden hiçbir farkı yok. Vekalet vermek istediğiniz kişiyle ya da o kişi olmadan onun nüfus cüzdanı fotokopisiyle notere giderek araç satış vekalet işlemlerini hallediyorsunuz.
 • Noterden Adana’daki bir Avukata Vekaletname Verme: İşlemler tamamen aynı. Avukatla beraber notere gidiyorsunuz ve avukatı yetkilendirmek istediğiniz konuları notere yazdırarak vekaletinizi alıyorsunuz.

»YATALAK HASTALAR İÇİN NOTER İŞLEMLERİ«

Yatalak durumda olan notere gidemeyecek olan hastalar için noterin eve gelme durumu olabilmektedir. Her noter bu hizmeti vermek zorundadır. Ancak bu hizmet noterlik hizmetinden ayrı olarak ücrete tabidir.

»BAŞKA İLDEKİ BİRİNE VEKALET VERME«

Vekalet vereceğiniz kişi ile farklı yerlerdeyseniz, vekaleti verecek olduğunuz kişi nüfus cüzdanı fotokopisini bilgisayardan taratıp size mail olarak gönderir. Siz de bu maildeki nüfus cüzdanı fotokopisini bilgisayardan yazdırırsınız. Elinizdeki bu nüfüs cüzdanı fotokopisi ve sizin kimliğiniz ile beraber notere giderseniz vekalet verecek olduğunuz kişi olmadan da vekalet çıkartabilirsiniz. Daha sonra çıkardığınız vekaleti posta yolu ile vekalet verdiğiniz kişiye gönderirsiniz.

»3. BİR KİŞİYE AVUKAT BELİRLEME YETKİSİ VERME«

Dava sürecini yürütme, sizin adınıza dava açma ve mahkemelerde sizi savunma gibi eylemleri Avukatlık Kanunu 35. madde gereği yapabilecek tek yetkili kişi ancak bir ‘avukat’ olabilmektedir.Ancak noterde yetkilendireceğiniz bir 3. kişiye ‘avukat belirleme’ yetkisi vermeniz mümkündür.Avukat belirleme yetkisi, avukat olmayan bir kişiye, sizin adınıza ‘avukat belirleme’ kudretini tanımanız anlamına gelmektedir.Noter aracılığı ile çıkaracağınız bir vekaletname ile bu kudreti tanıdığınız kişi siz orada olmadan dahi size vekil olarak bir avukat yetkilendirebilecektir.

»VEKALETNAMEDE ‘AVUKAT BELİRLEME’ YETKİSİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?«

 

Avukat belirleme yetkisi kapsamında 3. bir kişi sizin yerinize size vekil olarak bir avukat yetkilendirebilicektir.Bu durum çeşitli tehlikeleri de beraberinde taşımaktadır ve ‘avukat belirleme’ yetkisi verdiğiniz kişiyle aranızdaki güven ilişkisini tekrar tekrar gözden geçirmenizde fayda bulunmaktadır.

»ÖZEL VEKALETNAME NE ANLAMA GELİR?«

Özel vekaletname kanunda sayılan istisnai durumlar için gerekmektedir. Örneğin “boşanma davası” nedeni ile avukata verilecek bir vekaletnamede özel olarak vekalet veren kişinin resminin olması zorunludur. Bir başka örnekte avukata davalara bakması için genel avukat vekaletnamesi verilir iken, avukatın tapu davalarına bakabilmesi için ayrı olarak tapuda işlem yapma yetkisi yazmalıdır vekaletnamede. Bu bakımdan vekaletnamede yer alan yetkiler tek tek okunmalı ve bir aksilik çıkmaması için söz konusu durumunuza bu yetkiler uyarlanmalıdır.

Not: Vekaletnameyi çıkardıktan sonra son kez kontrol etmenizde fayda vardır. Başlıca şu hususları kontrol ediniz. 1)Kimlik bilgilerinizin doğruluğu 2)Vekil edilen kişinin kimlik bilgileri 3) Vekil olarak atanan işlem konusunun doğru olarak anlatılıp, doğru yetkilerin verilip verilmediği.

  Vekaletname Türleri

Başkasının adına iş görme, iş yapma, işlem yapma yetkisi içeren yazılı belgeye “Vekâletname”denir.

Vekâletnameler, Genel İş Takip Vekâletnameleri ve Dava Takip Vekâletnameleri olmak üzere iki gruba ayrılır.

İş Vekâletnamesi

İş vekâletnamesi de Genel ve Özel olmak üzere ikiye ayrılır.

Genel İş Vekâletnamesi

Bir kişinin, kendi adına her tür işi yapması için başkasma vermiş bulunduğu temsil belgesine “Genel İş Vekâletnamesi” denilir.

Genel iş vekâletnamesi; vekil edilene, dava açma, açılan davayı takip etme yetkisi vermez.

Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça, dava açamaz, sulh olamaz, hakeme başvuramaz. İflâs, iflâsın ertelenmesi ve konkordato talep edemez; kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil  olamaz, taşınmazı devredemez ve bir hak ile sınırlandırılamaz.

Özel İş Vekâletnamesi

Muayyen bir ya da birkaç iş ve işlemin vekâleten yürütülebilmesi yetkisi içeren temsil belgesine “Özel iş Vekâletnamesi” denir.

Dava Vekâletnamesi

Bir kişinin kendi adına bir davayı açması ve takip etmesi için bir başkasına verdiği temsil belgesine “Dava Vekâletnamesi” denilir. Uygulamada buna “Avukatlık Vekâletnamesi” de denilmektedir.

Davaların vekil aracılığı ile açılması ve takip edilmesi konusunda (Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla) Borçlar Kanunu’nun temsile ilişkin hükümleri uygulanır (HMK. 72; md. 502-514).

Yargı ve İcra dairelerinde başkası adına vekâleten iş, dava ve işlem takibi yetkisi, ancak (bir Baroya kayıtlı) Ruhsatnameli Avukatlara münhasırdır.

Dava vekâletnameleri de Genel Dava Vekâletnamesi ve Özel Dava Vekâletnamesi diye iki alt gruba ayrılır.

Genel Dava Vekâletnamesi

Genel dava vekâletnamesi, bir kişinin kendisinin açmış olduğu veya açacağı veya kendisine karşı açılmış ya da açılacak bütün davaları açmak, takip etmek ve sonuçlandırmak için vekâlet ehliyetine sahip bir vekile verdiği temsil belgesidir.

Dava açma ve takip etme yetkisi, vekâlet ehliyeti olan Avukatlara doğrudan verilebileceği gibi, tevkil yoluyla da verilebilir. Söz gelimi, A, B’ye “-Benim için bir Avukat tutma konusunda seni yetkili
“diyerek ona “Tevkil” (vekil tutma) yetkisi içeren bir vekâletname verebilir.

Genel dava vekâletnamesi verilen Avukat, aynı vekâletnamenin onaylı suretleriyle, vekil edenin başkaca dava ve takip işlerini de yürütebilir.

Özel Dava Vekâletnamesi

Vekil edenin, belirli bir ya da birkaç davasının takip işi için vekile verdiği özel temsil belgesidir. Söz gelimi, vekil eden, vekâlet yetkisini ve görevini sadece Geçit Hakkı davasını açıp takip etmeye hasredebilir.

“Özel Dava Vekâletnamesi” ile “Özel Yetki Verilmesi” karıştırılmamalıdır. “Özel Yetki”, Özel dava vekâletnamesinde de Genel dava vekâletnamesinde de yer alabilir. Örneğin “Redd-i Hâkim
Talebinde Bulunma” özel bir yetkidir. Bu yetki Genel dava vekâletnamesinde de yer alabilir.

Dava için birden fazla vekilde görevlendirilebilir. Bu durumda her bir vekil, vekâletten kaynaklanan her bir yetkilerini diğerinden bağımsız olarak kullanabilir. Aksi yönde sınırlandırmalar karşı taraf bakımından geçersizdir (HMK. md. 75).

Uygulamada birden fazla Avukata vekâlet verildiği hallerde vekâletname metnine “…münferiden ve müctemian ifâ-i vekâlete yetkili olmak üzere…”biçiminde ifade yazılmaktadır.

Dava Vekâletnamesinin Kanuni Kapsamı

Dava için verilen bir vekâletname, kanunda yazılı “özel yetki” verilmesini gerektiren hususlar saklı kalmak üzere, hüküm kesinleşinceye kadar, vekilin davanın takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına, hükmün yerine getirilmesine, yargılama giderlerinin tahsili ile buna ilişkin makbuz verilmesine ve bu işlemlerin tamamının kendisine karşı da yapılabilmesine ilişkin yetkileri kapsar (HMK. md. 73/2).

Belirtilen bu yetkileri kısıtlamaya yönelik bütün sınırlandırıcı işlemler, davanın karşı tarafı yönünden geçersizdir (HMK. md. 73/2).

Dava Takip Vekâletnamesinde Özel Yetki Verilmesini Gerektirmeyen İş ve İşlemler

Dava takip vekâletnamesinin kapsamına giren ve özel yetki gerektirmeyen iş ve işlemlerin başlıcaları şöyle sıralanabilir:

 • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti gibi geçici hukuki koruma tedbirlerinin alınmasını talep etmek,
 • Dava açmak,
 • Karşı dava açmak,
 • Delil bildirmek,
 • Tanık dinlenmesi talebinde bulunmak,
 • Vekil eden adına ikrarda bulunmak,
 • Davayı kısmen ıslah etmek (tümden değil),
 • Davaya müdahalede bulunmak,
 • Dava konusu harç ya da borçla ilgili olarak takas, feshi ihbar, sözleşmenin feshi, sözleşmeden dönme gibi maddi hukuka dair işlemleri yapmak,
 • Verilen hükme karşı olağan (olağanüstü değil) yasa yollarına başvurmak,
 • Bir davanın yürütülmesi ve takibi için gereken diğer her çeşit işlemleri yerine getirmek,
 • Mahkeme hükmünü doğrudan icraya koyabilmek,
 • Hükümde öngörülen mahkeme giderlerini tahsil etmek ve karşılığında makbuz vermek,
 • Ahz-u kabz (hüküm altına alınan şeyi fiilen alma, zilyed etme).

Dava Takip Vekâletnamesinde Özel Yetki Verilmesini Gerektiren İş ve İşlemler

Dava takip vekâletnamesiyle yetkilendirilen vekile “Özel Yetki” verilmesini icap ettiren iş ve işlemler:

 • Hâkimi ret talebinde bulunmak
 • Davayı tümden ıslah etmek
 • Karşı tarafa yemin teklif etmek
 • Yemini kabul, iâde veya reddetmek
 • Başkasını tevkil etmek ( vekâlet yetkisini başkasına devretmek)
 • Haczi kaldırmak
 • Müvekkilin iflâsını istemek
 • Tahkim ve hakem sözleşmesini yapmak
 • Konkordato teklifinde bulunmak veya buna muvafakat etmek
 • Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmak veya bunlara muvafakat etmek
 • Alternatif uyuşmazlık yollarına başvurmak
 • Davadan feragat etmek
 • Davayı kabul etmek
 • Sulh olmak
 • Karşı tarafı ibra etmek
 • Yargılamanın iadesi yoluna gitmek
 • Olağanüstü kanun yollarına başvurmak
 • Hâkimlerin hukuki sorumlulukları sebebiyle devlete karşı tazminat davası açmak
 • Kişiye sıkı sıkıya bağlı bulunan kişilik haklarıyla ilgili davaları açmak ve yürütmek.

Vekilin Mutlak Olarak Yapamayacağı İş ve İşlemler

Özel Hukuk yargılama sistemimizde bazı işlemlerin vekil tarafından yapılması kesin olarak yasaklanmıştır. Vekilce yapılması kesin surette yasaklanan işlemler şunlardır:

Vekil yemin edemez.

Vekil, mahkemede vekil eden adına yemin edemez. Ancak vekâletnamede kendisine özel yetki verilmişse, yemin teklifinde bulunabilir. Yemini kabul, iade ya da reddedebilir.

Vekil isticvap edilemez.

Yargılamada gerektiğinde vekil eden taraf (yani asil) isticvap olunabilir. Vekil hiçbir biçimde isticvap edilemez.

Vekâletname Nasıl Düzenlenir ve Nasıl Kullanılır?

Vekâletnamenin düzenlenmesi

Vekâletname, özü itibariyle “bir”dir.

Usûl Yasamız, Avukatlarca açılan veya takip edilen işlerde kullanılabilecek vekâletname için Noter tarafından düzenlenme ya da onaylanma şartı getirmektedir.

Ancak bu şekil şartı, geçerlilik değil, ispat şartı olarak değerlendirilir.

Vekaletnameyi Düzenleme Yetkisi Kimlerde Vardır?

Mahkemelerde kullanılabilecek dava vekâletnameleri şu mercilerce düzenlenebilir:

Noterler

Noterler, “Düzenlenme” şeklinde ya da “Onaylanma” şeklinde dava vekâletnameleri hazırlarlar (HMK.md. 84, 90-92).

Boşanma davalarının açılması ve takibi için düzenlenecek vekâletnamelere vekâlet verenin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur (NK. md. 93/k).

Kadastro ve Sulh Hâkimleri

Kadastro ve Sulh hâkimleri tarafından onaylanmış bulunan vekâletnameler de geçerlidir (Kadastro K. md. 31/1).

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetkili Amirleri

Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili amirlerince üşülünce düzenlenen Temsil belgeleri ile kurum Avukatları takip yapabilirler (HMK. md. 76/2).

Askeri Komutanlıklar

Silâh altına alman muvazzaf ya da ihtiyat erat için bölük komutanlarınca düzenlenip onaylanan vekâletnameler de geçerlidir. Hiçbir harca tabi olmayan bu vekâletnamelerin geçerlilikleri (eratın terhisinden sonraki iki ay için de) devam eder (Askerlik Kn. md.61).

Türk Konsoloslukları

Yabancı ülkelerdeki Türk konsolosluklarınca düzenlenen vekâletnameler de noterlerce tanzim edilen vekâletnameler gibi muteberdir (NK. md. 191).

Yabancı bir devletin yetkili merciince onaylanan bir vekâletnamenin (yetkili makamca düzenlendiğinin) o yerdeki Türk Konsolosluğu’nca da onaylanması gerekir (NK. md. 195).

Vekâletnamenin Kullanılması Usûlü

Vekâletnamenin aslı ya da Avukat tarafından “Aslı gibidir.” şeklinde onaylı örneğinin ilgili mahkeme dosyasına sunulması zorunludur (HMK. md. 76-77).

Vekil Avukat, davayı kendisi açar ise, vekâletnameyi de dava dilekçesi ekinde vermekle yükümlüdür (HMK. Çünkü vekille açılan davalarda ” Geçerli Vekâletname” dava şartıdır (HMK. Md.f). Mahkeme, bu yönü kendiliğinden gözetir.

Dava dosyalarına sunulan vekâletnamelerin onaylı örneklerine (bandrol da denilen) “Baro Pulu” da yapıştırılır. Noksanlık halinde (verilen 10 günlük süre içerisinde) eksiklik giderilmezse, vekâletname işleme konulamaz (Av. Kn. md. 27/3).

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

4 Yorumlar

 1. Sertaç

  Merhaba, arabam babamın üzerine ve farklı bir ilde yaşıyor. Arabayı kendi üzerime almak istiyorum babama benim üzerime devretmesi için vekaletname verebilir miyim yoksa 3. Bir kişiye mi vekalet vermek zorundayım?

  Şimdiden teşekkürler.

  Yanıtla
 2. Eymen

  Merhaba kolay gelsin
  Bulunduğum ilden farklı illerde bulunan vekaletnameleri iptal edebiliyormuyum

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Evet, herhangi bir noter aracılığı ile azil işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

   Yanıtla
 3. Abdurrahman Türk

  Emekli maaşımı eşim şahsi vekalet(noterden değil sadece kendiimzamın olduğu dilekçe şeklinde) ile almaktadır, nasıl iptal ederek emekli maaşımı kendim alabilirim, şimdiden teşekkürler

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.