Vefat Eden Kişi Hakkında İcra Takibine İtiraz

Mar 31, 2019 | DİLEKÇELER, İcra Hukuku, Miras Hukuku Avukatlığı

ADANA NÖBETÇİ  İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

   *İcranın durdurulması taleplidir.

 

İCRA DOSYA NO   : Adana 2.İcra Müdürlüğü 2018/….. E

 

ŞİKAYETÇİ             :

 

ADRES                      :

 

VEKİLLERİ            :

 

ADRES                      :

 

KARŞI TARAF        :

 

VEKİLLERİ            :

 

ADRES                      :

 

KONU                       : Adana 2.İcra Müdürlüğü 2018/…….. E ödeme emri icrasının durdurulması ve iptaline karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

 

Davalı alacaklı  tarafından Salihli 2.İcra Müdürlüğü ……… E. sayılı dosyası ile müvekkil aleyhine yapılan ilamsız  icra takibine ilişkin ödeme emri usul ve yasaya aykırılık teşkil etmekle iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

Davalı  DENİZBANK A.Ş  tarafından  Müvekkilin Murisi Babası ……………..’ün müteselsil kefaletiyle Müvekkil ile imzalanan K1 0………..numaralı – 18.11.2013 tarihli genel kredi sözleşmesi uyarınca kredi kullandırılmıştır.

Müvekkilin murisi babası 18/04/2015 tarihinde vefat etmiş ve vefat tarihi itibariyle murisin kefaleti bulunan kredi borçlarının tamamı ödenmiş olup iptali istenen davaya konu icra takibindeki borç müvekkil tarafından murisinin ölümünden sonra kullanılmıştır. Murisin ölümünden sonra kefalet sözleşmesine dayanılarak banka tarafından kullandırılan kredilerden murisin ve mirasçılarının sorumluluğunun söz konusu olamayacağı, bu hususta kefalet teminatlarını araştırmadan kredi kullandırmaya devam eden bankanın basiretli bir tacir gibi hareket etmediği ve merhumun ölümü üzerinden bu kadar uzun bir süre geçmesine rağmen doğrudan merhum aleyhine takip  başlatması hususunun maddi hatadan kaynaklanmadığı, iyi niyet ve dürüstlük kurallarını çiğneği açıktır.

Bilindiği gibi dava şartlarından biri de taraf ehliyetidir. Hukuk davalarında olduğu gibi icra takibinin taraflarının da, taraf ehliyetine sahip olmaları gerekir. Gerçek kişilerin kişiliği ve bununla birlikte medeni haklardan istifade ehliyeti ölüm ile son bulduğundan (T.M.K. Md.28, 1), ölmüş bir kişinin taraf ehliyeti bulunmamaktadır.İçtihadı Birleştirme Kararı’nda da belirtildiği üzere ölü kişi aleyhine takip yapılamayacağı izahtan verasettir.

 

Nitekim Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2014/5786 Karar No:2014/8187 K. Tarihi:20.3.2014  kararında ‘……Somut olayda, alacaklı Ş.. B..’in takipten önce 12.03.2006 tarihinde öldüğü dosyaya sunulan nüfus kayıt örneğinden anlaşılmaktadır….Mahkemece anılan husus re’sen dikkate alınarak borçlu adına başlatılan takibin iptaline karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir…. ‘ diyerek iddiamızın haklılığını ortaya koymaktadır.

Davalı bankanın murisin ölümünden sonra müvekkil ile yeni bir sözleşme imzaladığından, bu sözleşmede  Merhum babası ………….’ün kefil sıfatıyla imzasının olmadığından , takibe konu alacağın kefili olduğu sözleşmeden kaynaklanamayacağından, aksi durumda Miras hukukundaki külli halefiyet ve kendiliğinden iktisap prensibiyle kefaletin kişisel teminat olma prensibine aykırılık bulunduğundan doğrudan  …………… aleyhine yapılan SALİHLİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2018/………. E sayılı dosyasındaki ödeme emri hukuka aykırılık teşkil ettiğinden iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuşur.

 

HUKUKİ DELİLLER        :

 

  1. Salihli 2.İcra Müdürlüğü 2018/4……. E sayılı dosya kapsamları
  2. Banka Genel Kredi Sözleşmesi ve ekleri
  3. Kefaletname Sözleşmesi
  4. Nufüs Kayıt Örneği
  5. Bilirkişi Raporu, Tanık, Yemin ve sair yasal her türlü deliller.

HUKUKİ NEDENLER       : İİK, HMK ve sair yasal Mevzuat hükümleri, Yargıtay Kararları

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izaha çalışılan ve res’en incelenecek nedenler ışığında, Sayın Mahkemenizden ; 

  1. Gecikmesinde telafisi mümkün olmayan zararların doğmaması için öncelikle TAKİBİN TEDBİREN DURDURULMASINA,

  1. Şikayetimizin kabulü ile Salihli 2.İcra Müdürlüğü 2018/4……. E sayılı dosyasındaki işbu TAKİBİN İPTALİNE ,

  1. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa YÜKLETİLMESİNE,

 karar verilmesini Sayın Mahkemenizden arz ve talep ederiM. 18.03.2019

 

EKİ    : Onanmış vekaletname Sureti, Nufüs Kayıt Örneği

 

                                                                       DAVACI VEKİLİ 

 Av. Saim İNCEKAŞ  

                                              

 

 

 

 

 

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.