Vasiyetnamenin İptali Davasına Cevap Dilekçesi

Oca 10, 2021 | Miras Hukuku Avukatlığı

. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

DAVAYA CEVAP VEREN

(DAVALI)                               :……………………………… (TC:………..)

VEKİLİ                                    :  Av. ……………………-Adres

DAVACILAR                          :1- ………………………..…(TC………..)

                                               2-……………………………..(TC………..)

                                               3-………………………………(TC………..)

VEKİLİ                                    : Av. …………………….. (Adres)

DAVA KONUSU                   : Davaya karşı cevaplarımızın ve delillerimizin sunulmasıdır.

CEVAPLARIMIZ                   : Davacı tarafın sunmuş olduğu dava dilekçesinde, iddia etmiş olduğu hususlar, yasal dayanaktan yoksun, somut bir delile dayanmayan ve tamamen soyut iddialardan ibaret olup, bu beyanlara itibar edilmesi hukuken mümkün değildir. Davacı taraf, iddia etmiş olduğu hususları ispat yükü altında olup, dava dilekçesinde delil olarak sunulan bilgi ve belgelerin hiçbiri, usul kuralları çerçevesinde, iddia edilen vakıayı ispata elverişli araçlar değildir.

  1. VASİYETNAMENİN İPTALİ YÖNÜNDEN:

Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır. Vasiyetname, resmi memur (noter, hakim vs.) huzurunda yapılabileceği gibi miras bırakanın kendi el yazısı ile veya koşulları varsa sözlü beyan yolu ile de geçerli bir şekilde yapılabilir. Miras bırakan ölüme bağlı bir tasarrufla Mirasçılardan birine veya üçüncü bir kişiye belirli mal vasiyeti yapabilir (MK m. 517),

Vasiyetnamenin iptali sebepleri kanunda sınırlı bir şekilde gösterilmiş olup, ancak bu sebeplerin varlığı halinde vasiyetnamenin iptaline karar verilebilir.

İptal sebepleri şunlardır;

1. Vasiyetname, miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa, vasiyetname iptal edilecektir. Kişinin vasiyetname yapabilmesi için on beş yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekmektedir. Örneğin, kişinin vasiyetname yaptığı sırada, yaşlılığından dolayı ayırt etme gücünü etkileyecek bir hastalığı varsa, mirasçılar vasiyetnamenin iptalini isteyebilirler. Kişinin ehliyet durumu doktor raporu ile kanıtlanır.

2. Vasiyetname, yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa, mirasçılar veya vasiyet alacaklısı vasiyetnamenin iptalini isteyebilir. Vasiyetname miras bırakanın gerçek iradesini yansıtmalıdır. Örneğin, lehine vasiyet yapılanların, miras bırakana bakmayacaklarını söylemeleri ve miras bırakan üzerinde manevi korku yaratmaları Yargıtay kararlarında vasiyetnamenin iptali sebebi olarak görülmüştür.

3. Vasiyetnamenin içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise, vasiyetnamenin iptali istenebilir. Örneğin, miras bırakanın, mirasçının eşinden boşanması veya evlenmemesi koşuluyla yapılan vasiyetnamenin iptali istenebilir.

4. Vasiyetname,  kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa, vasiyetnamenin iptali istenebilir. Vasiyetname kanunda öngörülen şekillere uygun olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde, mirasçılar veya vasiyet alacaklısı vasiyetnamenin iptalini talep edebilir. Vasiyetname, resmi şekilde yapılabileceği gibi, el yazısıyla veya istisnai hallerde sözlü yapılabilir. El yazılı vasiyetname, baştan sona vasiyetçinin el yazısıyla yazılmalı ve vasiyetnamede tarih bulunmalıdır. Resmi vasiyetnamede ise, vasiyetçi, vasiyetin istek ve arzularına uygun olarak düzenlendiğini iki tanık huzurunda beyan eder. Tanıklar ise vasiyetnamenin önlerinde yapıldığını ve miras bırakanı tasarrufa ehil gördüklerini beyan ederler. El yazılı vasiyetnamede, tarih bulunmaması, resmi vasiyetnamede tanıkların vasiyet edeni ehil gördüklerini beyan etmemiş olmaları veya imzaların eksik olması birer iptal sebebidir.

Vasiyetnamenin iptali davası, vasiyetnamenin iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçılar veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir.

Vasiyetnamede saklı payların ihlal edilmesi, vasiyetnamenin iptali sebeplerinden biri değildir. Saklı payın ihlal edilmesi ancak tenkis davasına konu olabilir.

 Öncelikle belirtmeliyiz ki mirasçılık belgesinin istemi üzerine verilen … Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/…. E.- 2020/…. K. Sayılı kararından da anlaşıldığı üzere davacı  ………., muris ………………..’nın terekesinde miras payına sahip değildir. Bu sebeple açılan dava, …………… için husumet yokluğu nedeniyle reddedilmelidir.

 Diğer davacılar açısından ise:

Söz konusu vasiyetname kanunda belirtilen tüm şekil şartlarına sahiptir. Vasiyetname iki tanık huzurunda noterde imzalanan düzenleme şeklindeki vasiyetnamedir. Murisin akıl sağlığı miras bıraktığı sırada yerindedir. (Sağlık raporuyla ispatlanacak.) Ayrıca vasiyeti özgür iradesine dayanmaktadır. Herhangi bir yanılma, aldatma veya korkutma kesinlikle mevcut değildir. Murisin vasiyetinde de belirttiği üzere müvekkilim ……………….., ……………………’ya  yıllardır bakmakta ve ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Söz konusu belirli mal vasiyetinin sebebi bu durumdan kaynaklı murisin gösterdiği şükran ve müvekkilim ……………….’in emeklerine sunulan karşılıktır. (Tanık beyanı sunulacak.)

Bu bilgiler ışığında iptali istenen vasiyetnamede şekli bir noksanlık bulunmadığı açıkça görülmektedir. Şekil şartlarına aykırılık bulunmaması dolayısıyla söz konusu vasiyetnamenin iptali istemi yerinde değildir, usul ve yasaya aykırıdır.

  • TENKİS TALEBİ YÖNÜNDEN

Davacı tarafın dilekçesindeki  “…müteveffa ve mirasçılar mal kaçırma kastıyla hareket etmişler, bir kısım malları tapuda devir yapmışlar, vasiyetnameye konu … parseldeki hisseyi ……………………’e bırakarak müvekkillerimden mal kaçırma işlemine devam etmişlerdir…”  şeklindeki  iddiası gerçeklikten uzaktır ve asılsızdır. Söz konusu tapudaki devir işlemleri hakkında somut bir delil gösterilememektedir. Zaten açılan davaya konu vasiyetname, belirli mal vasiyeti olduğu için iddia edilen devir işlemlerinin somut olayda bir değeri bulunmamaktadır. Şekil şartlarına uyularak noterde düzenlenen vasiyetnamenin ise mal kaçırma sayılamayacağı zaten ortadadır.

Vasiyetnamenin davacıların saklı payını ihlal ettiği konusunda da aksi kanaatte bulunmaktayız. …’ta murise ait tapuya kayıtlı başka taşınmazlar bulunmaktadır. (… Tapu Müdürlüğünden sorulmasını talep ediyoruz) Söz konusu taşınmazlar da dikkate alındığında murisin davacıların saklı paylarını ihlal etmediği görülecektir. (Bu konuda tanık da dinletilecektir.)

Ezcümle; muris ……………..’nın, kendisine karşı son yıllarda evlatlık görevini layıkıyla yerine getiren müvekkilim ……………..’e belirli miras bırakması gayet anlaşılabilir bir durumdur. ………….’nın diğer evlatları olan …………… ve ……………….. da durumun farkındadır ve vasiyeti kabul etmişlerdir. Fakat bu konuda itirazda bulunan davacılar ise hayatının son döneminde muristen haberleri olmayan torunlarıdır. Bu konuda dava dilekçesinde müvekkilimin ve diğer mirasçıların davacılara karşı aileden dışlanma noktasına getirilmesi söz konusu değildir. Bu noktada vasiyetnamenin iptalinin veya tenkis taleplerinin kabul edilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu hususunu sayın mahkemenize arz ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: HMK, MK ve ilgili tüm mevzuat

DELİLLERİMİZ: Vasiyetname, Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/… E. Sayılı dosyası, nüfus kayıtları, verasetnameler, raporlar, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, Eceabat Tapu Müdürlüğünden istenen murise ait taşınmazlara ait bilgiler, Muris ………..’a ait sağlık raporu ve her türlü yasal delil

Tanıklarımız:        1- ……………………. (TC NO: ……………………)

                               2-…………………….. (TC NO: ……………………)

                               3-……………………… (TC NO: …………………..)

                               4-……………………… (TC NO: …………………..)

İSTEM SONUCU: Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle davanın reddini masraf ve avukatlık ücretinin davacılara yüklenmesine karar verilmesini vekil olarak saygılarımla arz ederim.

DAVALI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.