Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Vasiyetnamenin İptali Dava Dilekçesi

Vasiyetnamenin İptali Dava Dilekçesi -1-

                                                                                                 Tedbir Taleplidir

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                   :

VEKİLİ                      :

DAVALILAR             :

MÜTEVEFFA           :

KONU                        : Murisin vasiyetnamesinin iptali ve olmadığı takdirde tenkisine karar verilmesi isteminden ibarettir.

 AÇIKLAMALAR    :

……. 1. Noterliği’nin 04.08.2015 tarih ve 1581 yevmiye numaralı düzenlenme şeklinde vasiyetnamenin açılması için ………… Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2016/198 E. 2016/363 K. Sayılı davası tarafımızdan temyiz edilmiş olup halen derdesttir. Müvekkilin yurt dışında yaşıyor olmasından dolayı tebligatı ancak alabilmiştir. Müvekkil vasiyetnamenin açılmasına ilişkin duruşmaya katılamamış lakin kararı temyiz etmiş olup, söz konusu vasiyetnameden kanuni olarak haberdar olmuştur.

Müvekkilin murisi 04.05.2016 tarihinde vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçıları olarak; eşi ….., çocukları ……….., ……….. ve ……….’i bırakmıştır. Vefat sonrasında açılan vasiyetnamede, kanaatimizce hukuka ve usule aykırılıklar bulunmakta olup iptali gerekmektedir. Şöyleki;

Murisin 13.04.2016 tarihinde açılan vasiyetnamesinde kendi adına sahibi olduğu, …… ili ……….. ilçesi …….. mah. 291 ada 26 parselde bulunan yığma ev niteliğindeki evin kendi hissesinin tamamının ölümünden sonra olmak üzere 1/2’sini kızı ………… 1/2’sini de ………… bıraktığı ortaya çıkmıştır. Vasiyetnamede de bunun sebebi olarak “bugüne kadar bakımlarımızı bu iki kızlarımız yapmıştır, bizlere ilgi ve ihtimal gösteren onlardır.” şeklinde açıklamıştır.

Söz konusu vasiyetin murisin bir anlık kızgınlık öfke ve diğer mirasçılar ……. ve ………… baskısıyla verdiği açıktır. Muris hem yurt dışından hem Türkiye’den emekli maaşı alan bir kişidir. Yine diğer mirasçılar da yurt dışında ikamet etmektedir. Muris uzun zamandır Türkiye’de kendi ayakları üzerinde durarak yaşamıştır. Bu durumdan anlaşılacağı üzere muris, bakıma muhtaç bir hali olmamıştır. Her işini kendisi halletmiştir. Muris ölmeden önce hasta iken söz konusu bu vasiyetnameden dönmek istediğini ve pişman olduğunu söylemiştir. Lakin müvekkil bu durmu şimdilerde öğrenmiştir. Yine murisin söz konusu vasiyetnameden döndüğüne ilişkin yine yasal mirasçı olan murisin eşinde bulunduğunu tahmin ettiğimiz vasiyetname/tasarruf (sözlü ya da yazılı) vardır. Dolayısıyla mahiyet olarak iş bu davaya konu vasiyetname geçersizdir.

Ayrıca düzenlenen vasiyetnameye baktığımızda murisin akli melekelerinin yeterli olduğuna dair rapor aile hekiminden alınmıştır. Bu rapor geçerli değildir. İtibar edilmemelidir. muris kalp ameliyatı geçirmiştir. Kalp ameliyatı geçiren insanlarda ameliyat sonrası duygusallığın arttığı herkesçe bilinen bilimsel bir gerçektir. Murisin bir anlık öfke ve kız kardeşlerimin baskısında olduğunu, duygusal durumunu anlatan rapor, tam teşekküllü devlet hastanesinden özellikle psikiyatri uzmanının da aralarında olduğu heyetten alınması gerekirdi. Aksi halde alınan rapor murisin akli durumunun, mental zayıflığının olduğunu göstermez. Dolayısıyla bahsettiğimiz rapor olmadan düzenlenen vasiyetname şeklen usulsüz olduğu gibi mahiyet olarak da eksik ve sakattır. Ayrıca vasiyetnameyi incelediğimizde murisin okuma yazma bilmeyen birisi olduğu anlaşılacaktır. Vasiyetnamedeki tanıkların, murisin hem okuma yazma bilmediğini hemde duygusal düşünmeyip akıl sağlığı yerinde olarak yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazı sadece iki kızına bırakmasına tanıklık etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla vasiyetnamedeki tanıkların sayın mahkemenizce duruşmaya davet edilip bu hususlarda dinlenmesini talep ediyoruz.

Davalılar, murisin yukarıda izah ettiğimiz iradesini sakatlayan nedenleri kullanmak suretiyle onu hataya sürükleyerek lehine böyle bir işlem gerçekleşmesini sağlamıştır. Zira murisin yukarıda belirtilen kendi evinin tamamını sadece iki kızına bırakarak diğer mirasçılarını bundan mahrum bırakmasını gerektirecek hiçbir neden yoktur. Murisin iradesi davalılar ve murisin eşi tarafından sakatlanmış, murisi yanıltarak bu işlemi gerçekleştirmişlerdir. Miras bırakılan bu evde halen davalılar ve murisin eşi ikamet etmektedir. Yine murisin bıraktığı bu evdeki tüm eşyaları davalılar kullanmaktadır. Davacı müvekkil, rahmetli babasından kalan, onu hatırlatan herhangi bir kişisel eşyasını bile alamamıştır. Davacı müvekkil yine bu durumda da mağdur edilmiş olup, rahmetli babasından kalan eşyalardan da hakkına düşeni istemektedir.

Arz ettiğimiz nedenlerin yanında bir de davacı müvekkilin mirastan alacakları ve kanunen korunan saklı payları bulunmaktadır. Bu nedenle bu vasiyet aynı zamanda davacı müvekkilin saklı paylarına da tecavüz etmekte ve ayrıca bu nedenle de vasiyetnamenin iptali de gerekmektedir.

Bu nedenlerle anılı vasiyetnamenin iptali ve olmadığı takdirde tenkisi için sayın mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : TMK, HMK ve sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER           : Sonradan elde edilebilecek ve karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla, Nüfus Kaydı, Veraset İlamı Hastane kayıtları, doktor raporları ve reçeteleri, ……… Noterliği’nin 04.08.2015 tarih ve 1581 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vasiyetname, Tapu kaydı, Tanık beyanları, ………… Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2016/198 E. 2016/363 K. sayılı dosyası, Yemin, Bilirkişi ve sair her türlü delil.

  Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Miras Avukatı

NETİCE-İ TALEP     :

Yukarıda açıklanan ve re’sen gözeteceğiniz sebeplerle;

1-Öncelikle ………. ili …………… ilçesi ……… mah. 291 ada 26 parselde bulunan yığma ev niteliğindeki taşınmazın 3. Kişilere devrini önlemek için İhtiyati Tedbir Konulmasına,

2-………… Noterliği’nin 04.08.2015 tarih ve 1581 yevmiye numaralı düzenlenme şeklinde vasiyetnamenin kanuna aykırı olması sebebiyle iptaline, mümkün olmadığı takdirde davacının saklı payı oranında tenkisine karar verilmesini,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmilini bilvekale arz ve talep ederim. (tarih)

Vasiyetnamenin İptali Dava Dilekçesi -2-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

              -İhtiyati Tedbir Taleplidir-

 

TEDBİR TALEP EDEN/DAVACI :

VEKİLİ                                 :

KARŞI TARAF/DAVALI :

TALEP                                : İhtiyati Tedbir

 –

AÇIKLAMALAR :

  • Ekte sunulan nüfus kaydı ve mirasçılık belgesinden de anlaşıldığı üzere müvekkil …. ve davalı ….. kardeştirler. Her ikisinin de babası olan …. … tarihinde vefat etmiştir.

 

  • Merhum …üzerine kayıtlı olan Ankara İli Çankaya İlçesi … Mahallesi …. Ada/Parseli teşkil eden kargir apartman niteliğindeki 3. katta bulunan .. paylı 10 numaralı bağımsız bölümü (mesken) … tarihinde davalı …..’e satış göstermek suretiyle devretmiştir. Satış bedeli söz konusu meskenin değerinin çok altında olup yaklaşık ….TL dir. Esasen bu işlem bağış niteliğindedir. …. doğumlu olup satış tarihinde … yaşında olan Merhumun ekonomik olarak bu evi satmasını gerektirecek hiçbir sebep yoktur. Nitekim Davalı tarafından Merhuma bu satış karşılığında gerçekte hiçbir ödeme yapılmamıştır. İşbu işlemin diğer mirasçılardan mal kaçırma amacıyla yapılmış olduğuna delalet etmektedir.

 

  • Merhum … ile davalı … arasında Ankara .. Noterliğinin … tarih ve … numaralı işlemi ile Düzenleme Şeklinde Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşme ile ….ya ait Ankara İli …. İlçesi …. Mahallesi … pafta … ada .. parseli teşkil eden kargir apartman niteliğindeki 5. katta bulunan … arsa paylı … numaralı bağımsız bölümün (mesken) merhumun ölümünden sonra davalı ..’e verileceği kararlaştırılmıştır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesine rağmen sözleşmede geçen ve yukarıda belirtilen mesken …. tarihinde intifa hakkı …. üzerinde bırakılmak üzere davalı …..ya satış gösterilmek sureti ile devredilmiştir. Bu işlem de esasen bağış niteliğindedir. Satış tarihinde .. yaşında olan …’in ekonomik açıdan bu evi satmasını gerektirecek hiçbir sebep olmadığı gibi meskenin satış değeri yaklaşık …-TL dir ki bu değer söz konusu meskenin asıl değerinin çok altındadır. Ayrıca Noterde bu işlem yapılırken alınan sağlık raporu tam teşekküllü bir hastaneden alınmamış ve özel hastaneden alınarak işlem yapılmıştır. Davalı tarafından Merhum …’e bu satış karşılığında hiçbir gerçek ödeme yapılmamıştır. Yine yukarıda bahsettiğimiz hususu destekler nitelikte olan bu durum asıl amacın diğer mirasçılardan mal kaçırma olduğunu göstermektedir.

 

  • Dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz vasiyetname incelendiğinde murisin tüm malvarlığını ve bankalarda bulunan hesaplardaki tüm varlıkları davalı mirasçıya bıraktığı açıkça görülecektir. Bu durum hem davacı müvekkilin saklı payının ihlal edildiğini hem de yukarıda bahsettiğimiz hususların doğruluğunu destekler niteliktedir. Muris tüm malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunarak saklı payları ihlal ettiği apaçık ortadadır.

 

  • Her iki satış işlemi de olayların gelişiminden anlaşıldığı üzere diğer mirasçılardan mal kaçırma amaçlıdır. Davalı herşeyi düşünerek Murisi yönlendirmiş ve ortaya böyle bir sonuç çıkmıştır. Bedellerinin çok altında satış olarak gösterilmelerine rağmen bağış niteliğindedir. Buna ilişkin tanıklarımız bulunmaktadır. Ayrıca Merhum ….davalı …. arasındaki Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi yok hükmündedir. Zira şekil şartları tamamlanmadan yapılmıştır. Türk Medeni Kanununun 512. Maddesine göre ölünceye kadar bakım sözleşmesinin miras mukavelenamesi şeklinde düzenlenmesi gerekir. Miras mukavelenamesinin düzenleme şekli ise kanunun 545. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre düzenlenen sözleşmenin memurun ve iki tanığın önünde imzalanması gerekir. Aynı kanunun ‘Düzenlemeye katılma yasağı’ başlıklı 536. Maddesine göre ise ‘kardeşler’ düzenleme işlemine memur ve tanık sıfatı ile katılamazlar. Oysa yukarıda belirtilen Ankara 20. Noterliğinin ….. tarih ve …. numaralı işlemi ile yapılan Düzenleme Şeklinde Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesindeki 2 tanıktan biri olan …. ile merhum ….. kardeştirler.(Anneleri aynı babaları farklıdır)

 

  • Davalıya karşı açacağımız, vasiyetnamenin iptali, muris muvazaası, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali ve tapu iptal-tescil davalarına ilişkin hazırlığımız devam etmekte olup olayların gelişiminden açıkça kötü niyetli olduğu anlaşılan davalının söz konusu taşınmazları 3. kişilerine devrini ve her türlü ayni hak ihdasını engellemek için yukarıda belirtilen gayrimenkuller üzerine teminatsız olarak ihtiyati tedbir koyulmasını talep etme zorunluluğu hâsıl olmuştur.

 

SEBEPLER              :  HMK 389 vd. maddeleri

DELİLLER              :  Nüfus Kaydı, Mirasçılık Belgesi, Tapu Kayıtları, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Örneği vs.

SONUÇ         : Belirtilen nedenlerle;

İhtiyati tedbir talebimizin kabulü (teminatsız olarak)  ile davalı …. üzerine kayıtlı Ankara İli …. Mahallesi …. Ada/Parseli teşkil eden kargir apartman niteliğindeki zemin katta bulunan … paylı .. numaralı bağımsız bölüm (mesken) ile Ankara İli …. İlçesi İncesu Mahallesi … pafta …. ada .. parseli teşkil eden kargir apartman niteliğindeki teras katta bulunan …. arsa paylı .. numaralı bağımsız bölümün (mesken) tapu kaydına (devir ve temlikin önlenmesi için) ihtiyati tedbir konulmasına ve giderlerin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. tarih

                                                                             Avukat

Eki: 

1- Vekaletname Örneği

2- Nüfus Kaydı

3- Mirasçılık belgesi

4- Tapu Kayıtları

5-Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve Vasiyetname

Vasiyetnamenin İptali Dava Dilekçesi -3-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACILAR:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

KONU                       : Murisin vasiyetnamesinin iptaline karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR                :

1- Davacı müvekkillerden bir kısmının kardeşi, bir kısmının amcası ve dayısı olan ……….., ……….Noterliği’nden ……. tarihli ve …….yev. no’lu bir düzenleme şeklinde resmi vasiyetname düzenletmiştir. İşbu vasiyetnameyle muris …………  sahibi bulunduğu ve düzenleme tarihinden sonra sahip olacağı terekesinin tamamını eşit hisseler ile davalılar ……. ve ………………..e bırakmayı vasiyet etmiştir. Şayet kendisi atadığı bu mirasçılardan sonra ölürse, terekesinin tamamını ………….’de bulunan …………… Vakfı’na bırakmayı vasiyet etmiştir. ……………, ………… tarihinde vefat etmiştir. Daha sonra davalı mirasçılar (yansoy) ……… ve ………….. Ankara ……….. Mahkemesi’ne ……… sayılı dosya ile başvurarak mirasçılık belgesi istemli dava açmışlardır. Yapılan yargılama sonucunda ………… tarihli ………K. sayılı karar ile murisin mirasçılarının kimler olduğu tespit edilmiştir. Bu veraset ilamına göre müvekkillerim mirasçıdırlar.

2- Mirasçılık belgesinin alınmasından sonra ……..Sulh Hukuk Mahkemesi’nde ………E. sayılı dosya ile vasiyetnamenin açılması davası açılmıştır. Müvekkillerim açılan bu davada, vasiyetnameyi kabul etmediklerini ve vasiyetnamenin iptali davası açacaklarını beyan etmişlerdir.  Bu dava halen derdest olup devam etmektedir.

3- Dava konusu olan vasiyetnamenin aşağıda açıklanacak sebeplerden dolayı iptal edilmesi gerekmektedir.

4- Muris … doğumlu olup, resmi vasiyetnamenin düzenlediği tarihte 88 yaşındadır. 88 yaşında olan bir kişinin akli melekelerinin yerinde olup olmadığının bu konuda uzman olan hekimlerce düzenlenecek bir sağlık raporuyla belirlenmesi gerekir. Olayımızda muris tarafından bir hastaneden sağlık raporu alınmamış, konunun uzmanı olmayan bir aile hekiminden alınan bir rapor noterlik işlemine esas alınmıştır. Tek başına bu rapor, resmi vasiyetname düzenlenebilmesi için yeterli değildir. Murisin yaşı gereği akli melekelerinin yerinde olmadığı hususu, dava süresince dinleteceğimiz tanıklarımızın beyanlarıyla da ortaya çıkacaktır. Muris bu sebeple vasiyetname düzenlemeye ehil olmadığından, düzenlenen resmi vasiyetnamenin iptal edilmesi gerekmektedir.

5- Kaldı ki, murisin akli melekelerinin yerinde olduğu kabul edilse dahi, düzenlenen resmi vasiyetnamede murisin hem imzasının olması hem de parmak izinin alınması şekli yönden hukuka aykırılık oluşturmaktadır. Parmak izi kullanımı, imza atamayan veya atamayacak durumda olan kişilerin hukuki işlemlerinde başvurulan bir imkandır. Bu şekil yanlışlığından dolayı da vasiyetnamenin iptal edilmesi gerekmektedir.

Şayet vasiyetname bu şekilde açılıp, hüküm tesis edilecek olursa müvekkillerim mağdur olacaktır. Tüm bu nedenlerle söz konusu vasiyetnamenin iptali için sayın mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : Türk Medeni Kanunu, HMK ve ilgili diğer mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        : ………..Sulh Hukuk Mah. ……. E. …………. K. sayılı dosyası (Veraset İlamı), ………..Sulh Hukuk Mah. ………..E. sayılı dosyası (Vasiyetnamenin Açılması), Murisin almış olduğu sağlık raporu ,  ………. tarihli ve ………… yev. no’lu Vasiyetname, Nüfus kayıtları, Tanık ve arzı mümkün olan her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan sebepler ve yargılama esnasında re’sen göz önüne alınacak sebeplere binaen;

1- Davamızın KABULÜNE karar verilerek, hukuka aykırı düzenlenen ……….. Noterliği …………. tarihli ve …….yev. no’lu Vasiyetnamenin iptaline,

2- Avukatlık ücreti ve sair yargılama giderlerinin davalılar üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini,  müvekkillerim adına saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                                      Davacılar Vekili

EK:

1- Vekaletname

2-  ……..Noterliği ……tarihli ve ………yev. no’lu Vasiyetname

3- Sağlık Raporu

Son düzenleme tarihi 8 Ağustos 2020 13:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.