Vasiyetnamenin İptali Dava Dilekçesi

                                                                                                                      Tedbir Taleplidir

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                   :

VEKİLİ                      :

DAVALILAR             :

MÜTEVEFFA           :

KONU                        : Murisin vasiyetnamesinin iptali ve olmadığı takdirde tenkisine karar verilmesi isteminden ibarettir.

 AÇIKLAMALAR    :

……. 1. Noterliği’nin 04.08.2015 tarih ve 1581 yevmiye numaralı düzenlenme şeklinde vasiyetnamenin açılması için ………… Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2016/198 E. 2016/363 K. Sayılı davası tarafımızdan temyiz edilmiş olup halen derdesttir. Müvekkilin yurt dışında yaşıyor olmasından dolayı tebligatı ancak alabilmiştir. Müvekkil vasiyetnamenin açılmasına ilişkin duruşmaya katılamamış lakin kararı temyiz etmiş olup, söz konusu vasiyetnameden kanuni olarak haberdar olmuştur.

Müvekkilin murisi 04.05.2016 tarihinde vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçıları olarak; eşi ….., çocukları ……….., ……….. ve ……….’i bırakmıştır. Vefat sonrasında açılan vasiyetnamede, kanaatimizce hukuka ve usule aykırılıklar bulunmakta olup iptali gerekmektedir. Şöyleki;

Murisin 13.04.2016 tarihinde açılan vasiyetnamesinde kendi adına sahibi olduğu, …… ili ……….. ilçesi …….. mah. 291 ada 26 parselde bulunan yığma ev niteliğindeki evin kendi hissesinin tamamının ölümünden sonra olmak üzere 1/2’sini kızı ………… 1/2’sini de ………… bıraktığı ortaya çıkmıştır. Vasiyetnamede de bunun sebebi olarak “bugüne kadar bakımlarımızı bu iki kızlarımız yapmıştır, bizlere ilgi ve ihtimal gösteren onlardır.” şeklinde açıklamıştır.

Söz konusu vasiyetin murisin bir anlık kızgınlık öfke ve diğer mirasçılar ……. ve ………… baskısıyla verdiği açıktır. Muris hem yurt dışından hem Türkiye’den emekli maaşı alan bir kişidir. Yine diğer mirasçılar da yurt dışında ikamet etmektedir. Muris uzun zamandır Türkiye’de kendi ayakları üzerinde durarak yaşamıştır. Bu durumdan anlaşılacağı üzere muris, bakıma muhtaç bir hali olmamıştır. Her işini kendisi halletmiştir. Muris ölmeden önce hasta iken söz konusu bu vasiyetnameden dönmek istediğini ve pişman olduğunu söylemiştir. Lakin müvekkil bu durmu şimdilerde öğrenmiştir. Yine murisin söz konusu vasiyetnameden döndüğüne ilişkin yine yasal mirasçı olan murisin eşinde bulunduğunu tahmin ettiğimiz vasiyetname/tasarruf (sözlü ya da yazılı) vardır. Dolayısıyla mahiyet olarak bu davaya konu vasiyetname geçersizdir.

Ayrıca düzenlenen vasiyetnameye baktığımızda murisin akli melekelerinin yeterli olduğuna dair rapor aile hekiminden alınmıştır. Bu rapor geçerli değildir. İtibar edilmemelidir. muris kalp ameliyatı geçirmiştir. Kalp ameliyatı geçiren insanlarda ameliyat sonrası duygusallığın arttığı herkesçe bilinen bilimsel bir gerçektir. Murisin bir anlık öfke ve kız kardeşlerimin baskısında olduğunu, duygusal durumunu anlatan rapor, tam teşekküllü devlet hastanesinden özellikle psikiyatri uzmanının da aralarında olduğu heyetten alınması gerekirdi. Aksi halde alınan rapor murisin akli durumunun, mental zayıflığının olduğunu göstermez. Dolayısıyla bahsettiğimiz rapor olmadan düzenlenen vasiyetname şeklen usulsüz olduğu gibi mahiyet olarak da eksik ve sakattır. Ayrıca vasiyetnameyi incelediğimizde murisin okuma yazma bilmeyen birisi olduğu anlaşılacaktır. Vasiyetnamedeki tanıkların, murisin hem okuma yazma bilmediğini hemde duygusal düşünmeyip akıl sağlığı yerinde olarak yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazı sadece iki kızına bırakmasına tanıklık etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla vasiyetnamedeki tanıkların sayın mahkemenizce duruşmaya davet edilip bu hususlarda dinlenmesini talep ediyoruz.

Davalılar, murisin yukarıda izah ettiğimiz iradesini sakatlayan nedenleri kullanmak suretiyle onu hataya sürükleyerek lehine böyle bir işlem gerçekleşmesini sağlamıştır. Zira murisin yukarıda belirtilen kendi evinin tamamını sadece iki kızına bırakarak diğer mirasçılarını bundan mahrum bırakmasını gerektirecek hiçbir neden yoktur. Murisin iradesi davalılar ve murisin eşi tarafından sakatlanmış, murisi yanıltarak bu işlemi gerçekleştirmişlerdir. Miras bırakılan bu evde halen davalılar ve murisin eşi ikamet etmektedir. Yine murisin bıraktığı bu evdeki tüm eşyaları davalılar kullanmaktadır. Davacı müvekkil, rahmetli babasından kalan, onu hatırlatan herhangi bir kişisel eşyasını bile alamamıştır. Davacı müvekkil yine bu durumda da mağdur edilmiş olup, rahmetli babasından kalan eşyalardan da hakkına düşeni istemektedir.

Arz ettiğimiz nedenlerin yanında bir de davacı müvekkilin mirastan alacakları ve kanunen korunan saklı payları bulunmaktadır. Bu nedenle bu vasiyet aynı zamanda davacı müvekkilin saklı paylarına da tecavüz etmekte ve ayrıca bu nedenle de vasiyetnamenin iptali de gerekmektedir.

Bu nedenlerle anılı vasiyetnamenin iptali ve olmadığı takdirde tenkisi için sayın mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : TMK, HMK ve sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER           : Sonradan elde edilebilecek ve karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla, Nüfus Kaydı, Veraset İlamı Hastane kayıtları, doktor raporları ve reçeteleri, ……… Noterliği’nin 04.08.2015 tarih ve 1581 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vasiyetname, Tapu kaydı, Tanık beyanları, ………… Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2016/198 E. 2016/363 K. sayılı dosyası, Yemin, Bilirkişi ve sair her türlü delil.

  Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Miras Avukatı

NETİCE-İ TALEP     :

Yukarıda açıklanan ve re’sen gözeteceğiniz sebeplerle;

1-Öncelikle ………. ili …………… ilçesi ……… mah. 291 ada 26 parselde bulunan yığma ev niteliğindeki taşınmazın 3. Kişilere devrini önlemek için İhtiyati Tedbir Konulmasına,

2-………… Noterliği’nin 04.08.2015 tarih ve 1581 yevmiye numaralı düzenlenme şeklinde vasiyetnamenin kanuna aykırı olması sebebiyle iptaline, mümkün olmadığı takdirde davacının saklı payı oranında tenkisine karar verilmesini,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmilini bilvekale arz ve talep ederim. (tarih)

bir yorum bırakın