Vasinin Görevden Alınması İstemi Dilekçesi

Vasinin Görevden Alınması İstemi Dilekçesi

X SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İSTEMDE BULUNAN                   :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                             :

VEKİLİ                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

MADDİ İLGİLİ                               :

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

KONU                                               : Vasinin Görevden Alınması İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilimiz hakkında, … .. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile savurganlık hukuksal nedenine dayalı olarak vesayet (EK 1) altına alınmış ve davalı … …, kendisine vasi olarak atanmıştır.

2-) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 483. maddesinde; vasi, görevini ağır surette savsaklar, yetkilerini kötüye kullanır veya güveni sarsıcı davranışlarda bulunur ya da borç ödemede acze düşerse, vesayet makamı tarafından görevden alınacağı, aynı kanunun 484. maddesinde; ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi veya her ilgilinin, vasinin görevden alınmasını isteyebileceği düzenlenmiştir.

3-) Davalı vasi, …/ …/ … (EK 2) ve …/ …/ … (EK 3) tarihli işlemleri ile müvekkilimizin mal varlığında aşırı suretle azalmaya sebep olarak, vasilik yetkilerini kötüye kullanmış ve güven sarsıcı davranışlarda bulunmuştur. Söz konusu tasarruflarda, müvekkilimizin lehine hareket etmediği ortada olup, müvekkilimizin maddi zararına da yol açacak derecede sorumsuzca davranmıştır. Ayrıca bu durumla ilgili olarak dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK 4) isimleri yer alan ilgililer de, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verecektir.

4-) Açıkladığımız sebepler ile, vasi … …’nın yaşanan durumlardaki savurganlığı nedeniyle vasilik görevinden alınması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                   : 4721 S. K. m. 483-488, 6100 S. K. m. 382-388

HUKUKİ DELİLLER                    : … .. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı Vesayet dosyası, …/ …/ … tarihli işlem evrakı, …/ …/ … tarihli işlem evrakı, Tanık anlatımları

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenler ile, vasi … …’nın vasilik görevinden alınmasına karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER:

1- … .. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı       kararı

2- …/ …/ … tarihli işlem evrakı

3- …/ …/ … tarihli işlem evrakı

4- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

5- Bir adet onaylı vekaletname örneği.

İstemde Bulunan Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.