Vasi Kararı ile Araç Alma ve Satma İzni Dilekçesi

Kısıtlı kişi adına araç almak için mahkemeden yetki almak gerekir. Peki bu yetki nasıl alınır, mahkemeye nasıl başvurulur? Adana Avukatlarından Saim İncekaş tarafından bu yazımızda sizlere kısıtlı adına araç alım hakkında bilgiler sunduk.

Kısıtlı Adına Araç Alım İzni Dilekçesi -1-

X SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NUMARASI :…
DAVACI : …
DAVALI  : …
KONU           : Dava dilekçeme ek beyanlarımdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR             :

Dava dilekçemde annem olan … vasi olarak tayin edilme talebinde bulunmuştum. Annemin yaşlı ve rahatsız olması nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanamamasından ötürü ihtiyaçlarını karşılamak için annemin adına ÖTV indiriminden faydalanarak araç almayı istiyorum. Sayın mahkemeniz nezdinde görülecek iş bu davada vasi atanması kararı yanı sıra annemin adına araç alabilmem ve satın alınacak aracın finansmanı için banka ve finans şirketlerinden taşıt kredisi kulanmam için izin verilmesini de talep ediyorum.

SONUÇ VE İSTEM     :  

Yukarıda açıkladığım nedenler ve mahkemenin re’sen elde edeceği deliller ışığında; annem X için vasi olarak tayin edilmem ve annem adına araç alabilmem ve satın alınacak aracın finansmanı için banka ve finans şirketlerinden taşıt kredisi kulanmam için sayın mahkemenizden izin verilmesi yönünde karar verilmesini arz ve talep ederim.

Vasi Kararı ile Araç Alımı Dilekçesi -2-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİNE

TALEPTE BULUNAN DAVACI:

KONUKısıtlı adına araç alabilmem için tarafıma yetki verilmesine ilişkin talebimdir.

AÇIKLAMALAR: Kısıtlı eşim olup ….. Sulh Hukuk Mah. …. E. …. K. say. Dosyasından vasi atanmıştım. Lakin 2 yıllık vasilik süresi dolmuş olduğundan dolayı vasiliğin uzatılması için … tarihli dilekçe ile mahkemenize başvurmuş bulunmaktayım. Eğer ki mahkemenizce vasilik süresinin uzatılmasına karar verilecek olursa ayrıca kısıtlının işlerini görebilmem için kısıtlı adına kendi birikimim ile araç almak istemekteyim.

Eşim adına trafikte kayıtlı olmak ve (eşim aklen malul olduğu ve sağlık sorunları olduğu için) toplu taşıma araçlarını kullanamamasından ötürü ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için eşim adına yasada engelli plakalı araç olarak bilinen bir araç satın almak istiyorum.

Açıklanan nedenle ilgili kullanılmak üzere, eşim adına araç satın alma yetkisi içeren ve noterden aldığımız bilgiye göre; “Kişinin adına araç almaya satmaya noterlik trafik idarelerinde işlemleri takip etmeye her türlü taahhüt muvafakat ve beyanname imzalamaya alınan araçları kısıtlı adına tescil ettirmeye bu konuda başkalarına yetki vermeye vasi … adlı kişi yetkilidir.” şeklinde düzenlenecek yetki belgesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Satın alınacak olan araç, benim aktifimden karşılanacak olup, kısıtlının malvarlığında bir azalmaya neden olmayacaktır.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda kısaca izah ettiğim üzere mahkemenizce vasilik süresinin uzatılmasına karar verilecek olursa,  kısıtlı eşim … adına araç almaya ve satmaya, alınan aracı kısıtlı adına tescil ettirmeye yarayacak yetki belgesinin saygı değer mahkemenizce düzenlenerek tarafıma verilmesi hususunda da gerekli işlemlerin yapılmasını saygıyla arz ve talep ediyorum. tarih

Vasi Araç Alımı Dilekçe Örneği -3-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİNE

SATIŞ İZİN TALEBİNDE

BULUNAN DAVACI:

DAVA KONUSU: SATIŞA İZİN VERİLMESİ TALEBİDİR.

AÇIKLAMALAR:

1-Annem ………….. adına Mahkemenizin ……. Esas ve ………… Karar sayılı kararı ile ben annem olan … vasi olarak atandım.

2-Annem adına kayıtlı bulunan … Plakalı araç kaza sonucu hasar görmüştür. Sigorta şirketi tarafından yapılan tespitler sonucunda araç çok hasarlı olduğundan Perte ayrılmıştır. Sigorta şirketi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda aracın rayiç bedeli 29.795,00 TL olarak tespit edilmiştir. Yine aracın hurda olarak satışı için yapılan araştırmalar sonucunda hurda fiyatı ………….. tarafından 10.429,00 TL olarak belirlenmiştir. İlgili mahkemenize yaptığımız başvuru sonucunda kısıtlı adına … Vakıfbank Şubesinde hesap açılmıştır. Dosyamızda karar mevcuttur.

3- Araç ile ilgili tüm hazırlıklar ve satış işlemi hazırdır. İlgili evrakları ekte mahkememize sunuyoruz. Kısıtlı annemin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve adına yeniden bir araç almamız için yukarıda belirttiğimiz aracın vasisi tarafından satılabilmesi için satışa izin verilmesi zarureti doğmuştur.

TÜRK MEDENİ KANUNU

MADDE 462

 B. İzin
I. Vesayet makamından

Aşağıdaki hallerde vesayet makamının izni gereklidir:
1. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması,
2. Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehnedilmesi,
3. Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işleri,
4. Ödünç verme ve alma,
5. Kambiyo taahhüdü altına girme,
6. Bir yıl veya daha uzun süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli taşınmaz kirası sözleşmeleri yapılması,
7. Vesayet altındaki kişinin bir sanat veya meslekle uğraşması,
8. Acele hallerde vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı kalmak üzere, dava açma, sulh olma, tahkim ve konkordato yapılması,
9. Mal rejimi sözleşmeleri, mirasın paylaştırılması ve miras payının devri sözleşmeleri yapılması,
10. Borç ödemeden aciz beyanı,
11. Vesayet altındaki kişi hakkında hayat sigortası yapılması,
12. Çıraklık sözleşmesi yapılması,
13. Vesayet altındaki kişinin bir eğitim, bakım veya sağlık kurumuna yerleştirilmesi,
14. Vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin değiştirilmesi.

HUKUKİ DELİLLER      :

1-Mahkemenizin … Sayılı dosyası,

2-Vasi ve sigorta şirketi tarafından yapılan Taahütname,

3-Kısıtlının sağlık raporu,

4-Trafik kazası tespit tutanağı,

5-Ekspertiz raporu,

6-Kaza Fotoğrafları

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanun Mad. 462/1 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız ve sayın mahkemenizce de resen nazara alınacak hususlar doğrultusunda davamızın kabulü ile kısıtlı adına olan … Plakalı aracın hurdaya dönüşmesi ve kısıtlının ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kısıtlı adına yeniden araç almamız için gerekli satış iznin verilmesini davacı vasi olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim.

DAVACI VASİ

Vasi Araç Satışa İzin Dilekçe Örneği -4-

SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                 :

KISITLI                                 :

ADRES                                   :

VEKİLİ                                   :

ADRES                                   :

KONU                                    :

AÇIKLAMALAR

Kısıtlı, davacının kardeşi olup, kısıtlı Ağır Mental Retardasyon hastasıdır. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin E. ve K. Sayılı ilamı ile davacı, kısıtlı vasi olarak atanmıştır.

Davacı, 5 yıl önce kısıtlı adına 2012 model Mitsubishi marka Plakalı aracı satın almıştır. Ancak söz konusu araç artık sorun ve arıza çıkartmaya başladığından masrafları da artmıştır. Bu nedenle kısıtlının da rahatsızlığından ve sürekli hastaneye gidip gelme durumu da olduğundan, kısıtlı adına kullanılmak üzere daha uygun ve kullanışlı bir araç almak elzem olmuştur.

Söz konusu araç sık sık tamirhaneye götürüldüğünden dolayı, kısıtlının yaşamını ciddi şekilde engellemektedir. Ayrıca Engelliler için üretilmiş iç donanım ve kullanım konusunda yenilik ve kolaylık sağlayan yeni araçlar kısıtlının işlerini daha rahat görmesi için uygun olacaktır.

Bu nedenle mevcut aracın satılarak, daha uygun ve kısıtlı yararına donanımlı bir araç almak için SATIM VE ALIM İÇİN GEREKLİ İZİN VE YETKİLERİN davacı/vasi …’a verilmesi hususunda dava açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: İlgili Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Mahkeme İlamı Sureti, Araç Ruhsat Fotokopisi, ve Diğer Tüm Deliller

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile; kısıtlı … adına alınan 2012 model MITSUBISHI marka plakalı aracın SATILMASI ve kısıtlının yararına donanım ve dizayn edilmiş YENİ BİR ARAÇ ALINMASI İÇİN davacı vasiye SATIM ve ALIM İÇİN GEREKLİ İZİN VE YETKİLERİN verilmesini talep ederiz.

Vasi araç satışa izin dilekçe örneği -5-

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI(VASİ):

KISITLI:

T. KONUSU: Vesayetim altındaki eşim  … adına   Trafik Siciline kayıtlı …  plakalı aracın satışına izin verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Eşim … %93 oranında engellidir. Alzheimer hastalığı sebebiyle kısıtlanarak  Sulh Hukuk Mahkemesinin … tarihli ve …  E.  …  K. sayılı kararı ile kendisine ben vasi tayin edildim. (Ek:1)

Kısıtlı eşimin adına olan …  plakalı aracı (Ek:2) kısıtlı eşimin kullanma imkanı yoktur. Eşimin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için bu aracı satıp yerine engelli aracı almak için  mahkemenizden vesayet makamı olarak satış izni verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLER: Sulh Hukuk …  Sayılı vesayet kararı,  …  plakalı satışı talep edilen aracın mülkiyet durumunu gösterir tescil belgesi, araç ehliyeti

HUKUKİ SEBEPLER: TMK madde 462 ve sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davamızın kabulü ile vesayetim altındaki eşim … adına kayıtlı … plakalı aracın satışına izin verilmesini saygıyla talep ederim.

Davacı (Vasi)

Ekler:

 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16 sayılı vesayet kararı
 2. Trafik Tescil Belgesi
 3. Kimlik Fotokopisi

Vasiye araç satış izni dilekçe örneği 6

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:

TALEP EDEN:

TALEP KONUSU : Vasi tayin edilmem sebebiyle kısıtlı annem adına onu borçlandırmadan araç alımına izin verilmesi ve halihazırda kullanmış olduğumuz aracın satış izninin verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Kendisine vasi tayin edildiğim annem adına 2015 yılında bir binek otomobil satın aldım. Almış olduğum araç 12/06/2015 tarihinde trafiğe tescil edilmiştir. Yaklaşık 6 yıldır kullanmış olduğum ve annemin istifadesine sunmuş olduğumuz aracın satışına izin verilerek, engelli annemin ulaşımını kolaylaştırmak ve daha konforlu hale getirmek için kanun ile tanımlanan bir haktan yararlanmak adına Sayın Mahkemenizden kısıtlı adına, tüm masrafları (satın alma ve işletme masrafları da dahil olmak üzere) kendime ait olacak şekilde uygun bir aracın satın alınması için tarafıma yetki verilmesini talep ederim.

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığım nedenler, resen nazara alınacak hususlar ışığında annem Ayşe’ye vasi olarak tayin edilmem dolayısıyla onun menfaatine olacak şekilde 2015 model 16 plakalı Opel Astra Notchback Sedan aracın satışına izin verilerek yerine ÖTV istisnası imkanından yararlanılarak tüm masrafları tarafıma ait olacak şekilde daha konforlu bir aracın satın alınmasına izin verilmesini arz ve talep ederim.

TALEP EDEN

EK1: AYM Hamit Aydemir 2015/17844

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Babalık davası için çocuğa kayyım atanması dilekçe örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI: DAVALI: Hasımsız. KAYYIM ATANMASI TALEP EDİLEN ÇOCUK : KAYYIM ADAYI …

5 yorumlar

 1. Merhaba saim bey yukarıda yazılı olan dilekçede bır husus dikkatimi çekti, değerli vaktimizi akmakla birlikte bır konuyu danışmak istiyorum, zihinsel engeli %90 bulunan kısıtlı kişinin üzerine alıcak araca herhangi bir banka yada finans kuruluşundan kredi çekilebiliyormu, mahkemenin böyle bir konuda emsal kararı varmıdır…

  • çekilemiyor. araçlar ötvsiz ve indirimli kdv ile alındığından, kredi karşılığı ödenemez ve banka araça el koyarsa vergileri banka ödemesi gerekecektir. Bu durumda bankalar araç kredisi vermiyorlar.

   • Merhaba eşim cezaevinde vasi olarak atandım eşimin üzerine araç var satışını yapabilir miyim nasıl yapabilirim

 2. Merhaba Saim bey eşim yüzde 90 engelli vasi olarak aracı kendi adıma alabiliyormuyum teşekkürler

 3. özgür cemil akbay

  vasisi olduğum kardeşim adına 2015 yılın da bir araç satın aldım bu aracı değiştirmek istiyoruz.mubaşir e sorduğum da aracı bilirkişi nin göreceğini,ve kendileri tarafından açık arttırma ile satılacağını.satıştan sonra paranın kardeşimin hesabına yatıp bloke edileceğini söyledi prosodür bu mu yoksa dilekçe yazıp kendim pazarlık usulü satış yapabiliyormuyum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: