Vakıflar Kanunu – En Güncel Hali

Nis 16, 2019 | MEVZUAT

VAKIFLAR KANUNU

Mevzuat No: 5737

Kabul Tarihi: 20.02.2008

Resmi Gazete No: 26800

Resmi Gazete Tarihi: 27.02.2008

BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Kanun; vakıfların yönetimi, faaliyetleri ve denetimine, yurt içi ve yurt dışındaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının tescili, muhafazası, onarımı ve yaşatılmasına, vakıf varlıklarının ekonomik şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 – Bu Kanun; mazbut, mülhak ve yeni vakıflar, cemaat ve esnaf vakıfları ile Vakıflar Genel Müdürlüğünü kapsar.

Bu Kanunun uygulanmasında milletlerarası mütekabiliyet ilkesi saklıdır.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Kanunun uygulanmasında;

Genel Müdürlük veya Denetim Makamı: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Vakıflar Genel Müdürünü,

Meclis: Vakıflar Meclisini,

Vakıflar: Mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf vakıfları ile yeni vakıfları,

Vakfiye: Mazbut, mülhak ve cemaat vakıflarının malvarlığını, vakıf şartlarını ve vakfedenin isteklerini içeren belgeleri,

1936 Beyannamesi: Cemaat vakıflarının 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince verdikleri beyannameyi,

Vakıf senedi: Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfların, malvarlığını ve vakıf şartlarını içeren belgeyi,

Mazbut vakıf: Bu Kanun uyarınca Genel Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek vakıflar ile mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen vakıfları,

Mülhak vakıf: Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş vakıfları,

Cemaat vakfı: Vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince tüzel kişilik kazanmış, mensupları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türkiye’deki gayrimüslim cemaatlere ait vakıfları,

Esnaf vakfı: 2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğünden önce kurulmuş ve esnafın seçtiği yönetim kurulu tarafından yönetilen vakıfları,

Yeni vakıf: Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfları,

Şube: Vakıf faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yeni vakfa bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimi,

Temsilcilik: Vakıf faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yeni vakfa bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi,

Vakıf yönetimi: Mülhak, cemaat ve esnaf vakıfları ile yeni vakıflarda; vakfiye, 1936 Beyannamesi, vakıf senedi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu Kanuna göre vakfı yönetmeye ve temsile yetkili organı,

Vakıf yöneticisi: Mülhak, cemaat ve esnaf vakıfları ile yeni vakıflarda; vakfiye, 1936 Beyannamesi, vakıf senedi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu Kanuna göre vakfı yönetmeye ve temsile yetkili kişi veya yetkili organlarda görev alan kişileri,

Hayrat: Mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf vakıfları ile yeni vakıfların, doğrudan toplumun istifadesine bedelsiz olarak sundukları mal veya hizmetleri,

Akar: Vakıf amaç ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gelir getirici şekilde değerlendirilmesi zorunlu olan taşınır ve taşınmazları,

Mukataalı vakıf: Zemini vakfa, üzerindeki yapı ve ağaçlar tasarruf edene ait olan ve kirası yıllık olarak alınan vakıf taşınmazlarını,

İcareteynli vakıf: Değerine yakın peşin ücret ve ayrıca yıllık kira alınmak suretiyle süresiz olarak kiralanan vakıf taşınmazlarını,

Taviz bedeli: Mukataalı ve icareteynli taşınmazların serbest tasarrufa terki için alınan bedeli,

Galle fazlası: Mazbut ve mülhak vakıflarda, vakfın hayrat ve akarlarının onarımı ile vakfiyelerindeki hayrat hizmetlerin ifasından sonra kalan miktarı,

İntifa hakkı: Mazbut ve mülhak vakıflarda, vakfiyelerindeki şartlara göre ilgililere bırakılmış galle fazlaları ve hakları,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM : Vakıflarla İlgili Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM : Tüzel Kişilik, Ehliyet, Yönetim, Temsil

Tüzel kişilik

Madde 4 – Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir.

Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Madde 5 – Yeni vakıflar; Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulur ve faaliyet gösterirler.

Yeni vakıfların kuruluşunda amaçlarına göre özgülenecek asgari mal varlığı her yıl Meclisçe belirlenir.

Yeni vakıflar, vakıf senetlerinde yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere Genel Müdürlüğe beyanda bulunmak şartıyla şube ve temsilcilik açabilirler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Yabancılar, Türkiye’de, hukuki ve fiili mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilirler.

Yönetim ve temsil şekli

Madde 6 – Mazbut vakıflar, Genel Müdürlük tarafından yönetilir ve temsil edilir.

Mülhak vakıflar, Anayasaya aykırılık teşkil etmeyen vakfiye şartlarına göre Meclis tarafından atanacak yöneticiler eliyle yönetilir ve temsil edilir. Vakıf yöneticileri kendilerine yardımcı tayin edebilirler. Mülhak vakıf yöneticilerinde aranacak şartlar ile yardımcılarının nitelikleri yönetmelikle düzenlenir. Vakfiyedeki şartları taşımamaları nedeniyle kendilerine yöneticilik verilemeyenler bu şartları elde edinceye, küçükler ile kısıtlılar fiil ehliyetlerini kazanıncaya ve boş kalan yöneticilik yenisine verilinceye kadar, vakıf işleri Genel Müdürlükçe temsilen yürütülür.

Cemaat vakıflarının yöneticileri mensuplarınca kendi aralarından seçilir. Vakıf yöneticilerinin seçim usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Esnaf vakıfları, mülhak vakıfların tabi olduğu hükümlere tabidir. Bu vakıflar, esnafın seçtiği yönetim kurulu tarafından yönetilir.

Yeni vakıfların yönetim organı vakıf senedine göre oluşturulur ve bu vakıfların yönetim organlarında görev alanların çoğunluğunun, Türkiye’de yerleşik bulunması gerekir.

Genel Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek vakıflar

Madde 7 – On yıl süreyle yönetici atanamayan veya yönetim organı oluşturulamayan mülhak vakıflar, mahkeme kararıyla Genel Müdürlükçe yönetilir ve temsil edilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce mazbut vakıflar arasına alınan vakıflarla, bu Kanuna göre mazbut vakıflar arasına alınan vakıflara bir daha yönetici seçimi ve ataması yapılamaz.

İlgililerin vakfiye şartlarına göre intifa hakları saklıdır.

(Ek fıkra: 13.02.2011 – 6111 S.K/Madde 208) İntifa haklarına ilişkin talepler galle fazlası almaya hak kazanıldığını gösteren mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl geçmekle düşer.

(Ek fıkra: 13.02.2011 – 6111 S.K/Madde 208) Mazbut vakıflarda intifa hakları, galle fazlası almaya hak kazanıldığını gösteren mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren, vakfın son beş yıl içindeki malvarlığı, gelirleri ve giderleri ile sınırlı olmak ve galle fazlasının mevcudiyeti şartıyla Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yeni vakıf organlarının tamamlanması

Madde 8 – Yeni vakıfların organlarında ölüm, istifa ya da herhangi bir nedenle eksilme olduğu takdirde; vakıf senedindeki hükümlere göre, hüküm bulunmaması halinde vakıf senedi değişikliğine yetkili organın, bunun bulunmaması halinde ise icraya yetkili organın kararı ve Genel Müdürlüğün görüşü alınarak mahkemece yenisi seçilir.

Vakıf yöneticisi olamayacaklar

Madde 9 – Vakıflarda; hırsızlık, nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, rüşvet, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık suçları ile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçların birinden mahkum olanlar yönetici olamazlar.

Vakıf yöneticisi seçildikten sonra yukarıdaki suçlardan mahkum olanların yöneticiliği sona erer.

Vakıf yöneticilerinin sorumlulukları ve görevden alınması

Madde 10 – Vakıf yöneticileri; vakfın amacına ve yürürlükteki mevzuata uymak zorundadır.

Birinci fıkrada belirtilen zorunluluğa uymayanlar ile;

 1. a) Vakfın amacı doğrultusunda faaliyette bulunmayan,
 2. b) Vakfın mallarını ve gelirlerini amaçlarına uygun olarak kullanmayan,
 3. c) Ağır ihmal ve kasıtlı fiilleriyle vakfı zarara uğratan,
 4. d) Denetim Makamınca tespit edilen noksanlık ve yanlışlıkları verilen süre içerisinde tamamlamayan, düzeltmeyen veya aykırı işlemlere devam eden,
 5. e) Medeni hakları kullanma ehliyetini kaybeden veya görevini sürekli olarak yapmasına engel teşkil edecek hastalığa veya maluliyete yakalanan,
 6. f)(Mülga bend: 12.07.2013 – 6495 S.K/Madde 48)TARİHÇE

vakıf yöneticileri, Meclisin vereceği karara dayalı olarak Denetim Makamının başvurusu üzerine vakfın yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesince görevlerinden alınabilir. Telafisi imkansız sonuçlar doğurabilecek hallerde dava sonuçlanıncaya kadar, Meclis kararı üzerine Denetim Makamınca, vakıf yönetiminin geçici olarak görevden uzaklaştırılması ve kayyımca yönetilmesi ihtiyati tedbir olarak mahkemeden talep edilir.

Görevinden alınan vakıf yöneticileri Meclis üyesi olamaz ve beş yıl süreyle aynı vakfın yönetim ve denetim organında görev alamazlar. Ayrıca ikinci fıkranın (c) ve (e) bentlerinde belirtilen nedenlerle görevinden alınan vakıf yöneticileri başka bir vakfın yöneticisi ise o görevinden de alınmış sayılır ve beş yıl süreyle hiçbir vakfın yönetim ve denetim organında görev alamazlar.

Vakıf yönetiminde yer alan kişiler ile vakıf çalışanları kusurlu fiilleri nedeniyle vakfa verdikleri zararlardan sorumludurlar.

Vakıf yöneticileri mahkeme kararı olmaksızın görevlerinden uzaklaştırılamazlar.

İdari para cezası

Madde 11 – Genel Müdürlükçe yapılan tebligata rağmen, bu Kanun uyarınca istenen beyanname, bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen, organların vakfiye veya vakıf senedine aykırı olarak toplanmasına sebebiyet veren veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan vakıf yönetimine Genel Müdürlükçe her bir eylem için beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. İdari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir.

İKİNCİ BÖLÜM : Vakıf Malları ve Faaliyetleri

Vakıfların mal edinmesi, akar cinsinden olan malların değiştirilmesi

Madde 12 – Vakıflar; mal edinebilirler, malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirler.

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait akar mallar ile hakların daha yararlı olanları ile değiştirilmesine, paraya çevrilmesine veya değerlendirilmesine Meclis yetkilidir.

Mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni vakıflara, başlangıçta özgülenen mal ve haklar, vakıf yönetiminin başvurusu üzerine, haklı kılan sebepler varsa, Denetim Makamının görüşü alınarak mahkeme kararı ile sonradan iktisap ettikleri mal ve hakları ise bağımsız ekspertiz kuruluşlarınca düzenlenecek rapora dayalı olarak vakıf yetkili organının kararı ile daha yararlı olanları ile değiştirilebilir veya paraya çevrilebilir.

Vakıf yöneticileri, iktisap ettikleri veya değiştirdikleri taşınmaz malları tapuya tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirirler.

Kurucularının çoğunluğu yabancı uyruklu olan vakıfların, taşınmaz mal edinmeleri hakkında, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesi uygulanır.

Taşınmazların vakıfları adına tescili

Madde 13 – Mazbut vakıfların tescil görmemiş hayrat taşınmazları, Genel Müdürlüğün isteği üzerine tapu idaresince vakıfları adına tescil edilir.

Mazbut ve mülhak vakıflara ait akar taşınmazların satış ve taviz bedelleri ile satın alınacak, trampa ile edinilecek veya yeniden yaptırılacak taşınmazlar, vakıfları adına hisseleri oranında tapuya tescil ettirilerek kayıtlara işlenir.

Amaç ve işlev değişikliği

Madde 14 – Vakıfların, vakfiyelerindeki şartların yerine getirilmesine fiilen veya hukuken imkan kalmaması halinde; vakfedenin iradesine aykırı olmamak kaydıyla mazbut vakıflarda Genel Müdürlüğün; mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarında, vakıf yöneticilerinin teklifi üzerine bu şartları değiştirmeye; hayır şartlarındaki parasal değerleri güncel vakıf gelirlerine uyarlamaya Meclis yetkilidir.

Hayrat taşınmazların nitelikleri ve değerlendirilmesi

Madde 15 – Vakıfların hayrat taşınmazları haczedilemez, rehnedilemez, bu taşınmazlarda mülkiyet ve irtifak hakkı için kazandırıcı zamanaşımı işlemez.

Genel Müdürlüğe, mazbut ve mülhak vakıflara ait olup, tahsis edildikleri amaca göre kullanılmaları kanunlara veya kamu düzenine aykırı yahut tahsis amacına uygunluğunu kaybetmiş, kısmen veya tamamen hayrat olarak kullanılması mümkün olmayan taşınmazlar; mazbut vakıflarda Meclis kararı ile mülhak vakıflarda vakıf yöneticisinin talebi üzerine Meclis kararı ile gayece aynı veya en yakın başka bir hayrata dönüştürülebilir, akara devredilebilir veya paraya çevrilebilir. Bu paralar aynı surette diğer bir hayrata tahsis olunur. Aynı vakıf içerisindeki dönüştürme veya devirlerde bedel ödenmez.

Hayrat taşınmazların tahsisi

Madde 16 – Mazbut vakıflara ait hayrat taşınmazlara, Genel Müdürlük tarafından öncelikle vakfiyeleri doğrultusunda işlev verilir. Genel Müdürlükçe değerlendirilemeyen veya işlev verilemeyen hayrat taşınmazlar; fiilen asli niteliğine uygun olarak kullanılıncaya kadar kiraya verilebilir.

Bu hayrat taşınmazlar; Genel Müdürlükçe işlev verilmek amacıyla, vakfiyesinde yazılı hizmetlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğün denetiminde onarım ve restorasyon karşılığı kamu kurum ve kuruluşlarına, benzer amaçlı vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere tahsis edilebilir.

Mülhak vakfa ait hayrat taşınmazın tahsisinde Genel Müdürlük görüşü alınır.

Tahsis edilen taşınmaz; ticari bir faaliyette kullanılamaz, tahsise aykırı kullanımın tespiti halinde Genel Müdürlüğün talebi üzerine taşınmaz, bulunduğu yerin mülki amirliğince tahliye edilir.

Cemaat vakıflarına ait, kısmen veya tamamen hayrat olarak kullanılmayan taşınmazlar, vakıf yönetiminin talebi halinde Meclis kararıyla; aynı cemaate ait başka bir vakfa tahsis edilebilir veya vakfın akarına dönüştürülebilir.

Taşınmazların vakfına dönmesi

Madde 17 – Tasarruf edenlerin veya maliklerin mirasçı bırakmadan ölümleri, kaybolmaları, terk veya mübadil gibi durumlara düşmeleri halinde icareteynli ve mukataalı taşınmaz malların mülkiyeti vakfı adına tescil edilir.

Taviz bedeli

Madde 18 – Tapu kayıtlarında, icareteyn ve mukataalı vakıf şerhi bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde veya tasarrufundaki taşınmazlar, işlem tarihindeki emlak vergisi değerinin yüzde onu oranında taviz bedeli alınarak serbest tasarrufa terk edilir. Ancak miri arazilerden mukataalı hayrata tahsis edilmeyenler ile aşar ve rüsumu vakfedilen taşınmazlar tavize tabi değildir.

Taviz bedelinin hesaplanmasında; ortaklığın giderilmesi veya cebri icra yoluyla satılanlarda satış bedeli, kamulaştırmalarda ise kamulaştırma bedeli esas alınır.

Bu Kanun hükümleri gereğince taviz bedelinin tamamı vakfı adına ödenmedikçe, taşınmaz üzerindeki temliki tasarruflar tapu dairelerince tescil olunmaz.

Vakıf şerhleri ile ilgili olarak, diğer kanunlarda yer alan zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere ilişkin hükümler uygulanmaz.

Taviz bedelinin tahsil şekli

Madde 19 – Taviz bedelleri, yapılacak tebligat üzerine altmış gün içerisinde peşin olarak ödenebileceği gibi eşdeğer bir taşınmazla takas edilebilir veya yarısı peşin, kalanı bir yılda beş eşit taksitte ödenebilir. Taksitlendirme halinde, taşınmaza birinci derece ve birinci sırada ipotek konulur. Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan taksitlerin tamamı muaccel olur.

Genel Müdürlükçe tahakkuk ettirilen taviz bedelleri, yapılacak tebligata rağmen ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilerek vakfı adına gelir kaydedilir.

Kira süresi

Madde 20 – (Değişik 1. fıkra: 28.11.2017 – 7061 S.K/Madde 94) TARİHÇE Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi azami üç yıldır. Ancak bu süre Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile on yıla kadar belirlenebilir. Ayrıca onarım veya inşa karşılığı kiralamalarda; onarım ve inşa bedeli göz önüne alınarak kira süresi Genel Müdürün onayı ile yirmi yıla, Meclis kararı ile kırk dokuz yıla kadar tespit edilebilir.

Genel Müdürlüğe veya mazbut vakıflara ait onarımı planlanan vakıf kültür varlıkları ile yatırım yapılacak taşınmazlar; kira süresinin bitiminden bir ay önce bildirim yapılmak kaydıyla, hiçbir hüküm ve karara bağlı olmaksızın Genel Müdürlüğün talebi üzerine kira süresi sonunda mülki amirlikçe tahliye edilir.

Vakıf ormanları

Madde 21 – Özel vakıf ormanları kurulabilir.

Vakıf kültür varlıklarının korunması ve imar uygulamalarının bildirilmesi

Madde 22 – Kamu kurum ve kuruluşları, koruma imar planlarını düzenlerken vakıf kültür varlıklarıyla ilgili hususlarda Genel Müdürlüğün görüşünü almak zorundadırlar.

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmaz mallarla ilgili olarak belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan uygulama imar ve parselasyon planlarının, askıya çıkarılmadan önce ilgili idareler tarafından Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.

Mazbut vakıf taşınmazlarında akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapılır.

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait olup uygulama imar planlarında okul, hastane veya spor alanlarında kalan taşınmazlar; ilgili kurumlar tarafından, imar planının tasdik tarihinden itibaren iki yıl içerisinde kamulaştırılmadığı takdirde ilgili bakanlığın görüşü alınarak Genel Müdürlükçe özel okul, özel hastane veya özel spor tesisi olarak değerlendirilebilir.

Zilyetlik yoluyla kazanım

Madde 23 – Vakıfların malları üzerinde zilyetlik yoluyla kazanma hükümleri uygulanmaz.

Sigorta

Madde 24 – (Değişik madde: 12.07.2013 – 6495 S.K/Madde 49) TARİHÇE

Kiraya verilen veya tahsis edilen Genel Müdürlük ve mazbut vakıf taşınmaz mallarının, yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı, kullananları tarafından Genel Müdürlük adına sigortalanması zorunludur.

Vakıf kültür varlıklarının sigorta işlemlerinde bedel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılan yapı yaklaşık birim maliyetleri V. Sınıf (D) Grubu Yapılar birim fiyatı ile taşınmazda yer alan taşınırların değeri dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.

Uluslararası faaliyet

Madde 25 – Vakıflar; vakıf senetlerinde yer almak kaydıyla, amaç veya faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilirler, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilirler, üst kuruluşlar kurabilirler ve yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olabilirler.

Vakıflar; yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım alabilirler, yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunabilirler. Nakdi yardımların yurt dışından alınması veya yurt dışına yapılması banka aracılığı ile olur ve sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir. Bildirimin şekli ve içeriği yönetmelikle düzenlenir.

İktisadi işletme ve şirket kurulması

Madde 26 – Vakıflar; amacını gerçekleştirmeye yardımcı olmak ve vakfa gelir temin etmek amacıyla, Genel Müdürlüğe bilgi vermek şartıyla iktisadi işletme ve şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilirler. Şirketler dahil iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler vakfın amacından başka bir amaca tahsis edilemez. Kurucuların çoğunluğu yabancı uyruklu olan vakıfların kurduğu yahut paylarının yarıdan fazlasına bu nevi vakıfların sahip olduğu şirketlerin mal edinmeleri hakkında aynı vakıfların mal edinmelerini düzenleyen hükümler uygulanır.

Genel Müdürlük; Cumhurbaşkanı kararıyla Genel Müdürlük ve mazbut vakıfların gelirleri ve akar malları ile iktisadi işletme veya şirket kurmaya yetkilidir. Şirket hisseleri ve hakların daha yararlı olanları ile değiştirilmesi, paraya çevrilmesi, değerlendirilmesi ve bunlara bağlı her türlü hakkın kullanılması ile ortaklık paylarına bağlı hakların kullanılması Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Sona eren veya dağıtılan yeni vakıfların mal ve hakları

Madde 27 – Sona eren yeni vakıfların borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar; vakıf senedinde yazılı hükümlere göre, senetlerinde özel bir hüküm bulunmayanlarda ise Genel Müdürlüğün görüşü alınarak mahkeme kararıyla benzer amaçlı bir vakfa; dağıtılan yeni vakıfların borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar ise Genel Müdürlüğe intikal eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Vakıf Kültür ve Tabiat Varlıkları

Vakıf kültür varlıklarının tespiti, tescili ve yaşatılması

Madde 28 – Vakıflara ait yurt içi ve yurt dışındaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının tespiti, envanterinin çıkarılması, tescili, Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait olanların korunması, mülkiyeti el değiştirmiş vakıf kültür varlıkları ile koruma alanlarının kamulaştırılması, değerlendirilmesi, onarımı, restorasyonu ve gerektiğinde yeniden inşası Genel Müdürlükçe yürütülür.

(Mülga 2. fıkra: 03.04.2013 – 6456 S.K/Madde 52) YÜRÜRLÜK TARİHÇE

Yeterli geliri bulunmayan mazbut vakıflara ait vakıf kültür varlığı niteliğindeki taşınmazların, benzer amaçlı mazbut vakıfların gelirleriyle korunmasına ve yaşatılmasına Meclis yetkilidir.

Vakıf kültür ve tabiat varlıklarının korunması

Madde 29 – Vakıflara ait taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları; Genel Müdürlük, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kullananları tarafından korunur.

Vakıf kültür varlıklarının devri

Madde 30 – Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Vakıfların Muhasebesi ve Denetimi

Vakıf muhasebesi

Madde 31 – Vakıflar, muhasebe kayıtlarını Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tutmak zorundadırlar. Tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Mazbut vakıfların her birinin gelir ve giderleri ayrı ayrı takip edilir.

Vakıflar, varlıklarını, ekonomik kural ve riskleri gözetmek suretiyle değerlendirirler.

Beyanname verme yükümlülüğü

Madde 32 – Vakıf yönetimi; vakfın yönetici veya yönetim kurulu üyeleri listesini, bir önceki yıla ait faaliyet raporlarını, bütçe ve bilançolarını, gayrimenkullerini, mali tablolarını ve bu tabloların uygun araçlarla yayınlandığına dair belgeyi, işletme ve iştiraklerinin mali tabloları ile yönetmelikle belirlenecek diğer bilgileri içeren beyannameyi her takvim yılının ilk altı ayı içerisinde Genel Müdürlüğe verir.

Vakıfların denetimi

Madde 33 – Mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni vakıflarda iç denetim esastır. Vakıf; organları tarafından denetlenebileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir.

Vakıf yöneticileri, en az yılda bir defa yapılacak iç denetim raporları ile sonuçlarını, rapor tarihini takip eden iki ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.

Vakıfların amaca ve yasalara uygunluk denetimi ile iktisadi işletmelerinin faaliyet ve mevzuata uygunluk denetimi Genel Müdürlükçe yapılır.

Yönetim ve temsil masrafı

Madde 34 – İntifa hakkına konu mazbut vakıflar ile Genel Müdürlük tarafından geçici olarak yönetilen vakıfların yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde yirmisi yönetim ve temsil masrafı olarak Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM : Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Meclisi, Genel Müdürlük Teşkilatı ve İstihdam

BİRİNCİ BÖLÜM : Vakıflar Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Madde 35 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Genel Müdürlüğün görevleri

Madde 36 – (Mülga 1. fıkra: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

(Mülga 1. cümle: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE Genel Müdürlük gerektiğinde ihtiyaç duyulan konuyla sınırlı olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın uzman kişi, kurum ve kuruluşlardan danışmanlık ve hukuki mütalaa şeklinde hizmet satın alabilir.

Genel Müdürlüğün denetimi

Madde 37 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Genel Müdürlüğün bütçesi

Madde 38 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Genel Müdürlüğün gelirleri

Madde 39 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Bazı gelirler ile bağışların harcanması

Madde 40 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

İKİNCİ BÖLÜM : Vakıflar Meclisi

Meclisin oluşumu

Madde 41 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Meclisin görevleri

Madde 42 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Meclis üyelerinin nitelikleri ve görev süresi

Madde 43 – (Mülga 1. fıkra: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Kamu görevlisi olmayan Meclis üyeleri, görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlar ve kendilerine karşı işlenen suçlar yönünden kamu görevlisi sayılır.

(Mülga 3. fıkra: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Memur veya diğer kamu görevlisi iken ortak kararnameyle Meclis üyeliğine atananların Mecliste görev yaptıkları sürece eski görevleriyle olan ilişikleri kesilir. Bu üyelerin; memuriyete giriş şartlarını kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, görevden ayrılma isteğinde bulunması veya görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları halinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu durumda Genel Müdürlükte geçirdikleri süreler atandığı kurumda geçmiş gibi değerlendirilir. Akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen personel hakkında da aynı hükümler uygulanır.

Meclis üyelerinin yenilenmesi ve huzur hakkı

Madde 44 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Meclisin toplantı şekli ve karar nisabı

Madde 45 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Meclis üyelerince uyulması gereken hususlar

Madde 46 – Meclis üyeleri, görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile Genel Müdürlük ve ilgili kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.

Meclis üyeleri görevleri süresince edindikleri gizli bilgi ve belgeleri kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine veya aleyhine kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(Mülga 3. fıkra: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Teşkilat

Merkez teşkilatı

Madde 47 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Genel Müdür

Madde 48 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Genel müdür yardımcıları

Madde 49 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Ana hizmet birimleri

Madde 50 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı

Madde 51 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı

Madde 52 – Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. a) (Mülga bend: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102)TARİHÇE
 2. b) (Mülga bend: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102)TARİHÇE
 3. c) (Mülga bend: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102)TARİHÇE
 4. d)(Ek bend: 22.08.2011 – 651 S.KHK/Madde 15)Usul ve esasları Genel Müdürlükçe çıkarılan yönetmelikle belirlenmek üzere ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burs vermek.
 5. e) (Değişik bend: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102)TARİHÇEGenel Müdürlüğün teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen diğer görevler.
 6. f) (Mülga bend: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102)TARİHÇE
 7. g) (Mülga bend: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102)TARİHÇE
 8. h) (Mülga bend: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102)TARİHÇE

Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Madde 53 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı

Madde 54 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

Madde 55 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı

Madde 56 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Madde 57 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Danışma ve denetim birimleri

Madde 58 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Hukuk Müşavirliği

Madde 59 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Madde 60 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Madde 61 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Madde 62 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Yardımcı hizmet birimleri

Madde 63 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Madde 64 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Madde 65 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Taşra teşkilatı

Madde 66 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İstihdam

Personel rejimi

Madde 67 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Atamalar

Madde 68 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Vakıf Uzmanı ve Vakıf Uzman Yardımcısı

Madde 69 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı

Madde 70 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Kadro iptal ve ihdasları

Madde 71 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Performans ve vekalet ücreti

Madde 72 – (Mülga 1. fıkra: 27.06.1989 – 375 S.KHK/Ek Madde 12) YÜRÜRLÜK TARİHÇE

(Mülga 2. fıkra: 27.06.1989 – 375 S.KHK/Ek Madde 12) YÜRÜRLÜK TARİHÇE

Genel Müdürlük lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin; avukatlara ve hukuk servislerinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 02/02/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli Hükümler

Görev ve yetki

Madde 73 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Yetki devri

Madde 74 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

İntifa hakkı

Madde 75 – Mazbut ve mülhak vakıfların vakfiyelerindeki şartlar doğrultusunda, ilgililerin hakları saklıdır. Bu hakların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Mülhak vakıflarda hasım gösterilme

Madde 76 – Mülhak vakıflarda vakıf yönetimine, mülkiyet ve intifa hakkı iddiasına ait davalarda vakıf yönetimi ile Genel Müdürlük birlikte hasım gösterilir.

Muafiyet ve istisnalar

Madde 77 – Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar Devlet malı imtiyazından yararlanır, haczedilemez, rehnedilemezler. Tüm iş ve işlemleri, her türlü vergi, resim, harç ve katılım payından istisnadır.

Genel Müdürlük tarafından açılacak davalarda teminat aranmaz.

Genel Müdürlüğün ve mazbut vakıfların tahsil edilemeyen gelirleri, 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Genel Müdürlükçe tahsil edilir.

Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesi ve kamulaştırma işlemleri, 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi değildir.

Vakıf kültür varlıklarının, restorasyon veya onarım karşılığı kiralama işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Bu harcama ve kiralamalara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Yurt içi veya yurt dışında vakıf kültürünü araştırmak, geliştirmek ve desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler; Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili faaliyet ve yatırım programlarında yer alan her türlü ilmi organizasyon, stratejik araştırma, konferans, sempozyum ve benzeri kültürel faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında sponsorluk yapabilirler. Bu faaliyetlerle ilgili sponsor kişi veya şirketler Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar dahilinde reklam alabilirler. Vakıflar adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının; bakım, onarım ve restore edilmesi, yaşatılması, çevre düzenlemesi ve kamulaştırılması dahil Genel Müdürlüğün kontrolünde gerçek ve tüzel kişilerin kendileri tarafından yapılacak harcamalar, bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahından düşülür.

Kuruluşunda veya kurulduktan sonra vakıflara bağışlanan taşınır ve taşınmaz mallar Veraset ve İntikal Vergisinden istisnadır.

Dava ve icra takibi ile alacaklardan vazgeçme

Madde 78 – Bir sözleşme mevcut olmasa dahi, Genel Müdürlük menfaatinin olması kaydıyla hangi aşamada olursa olsun;

 1. a) Genel Müdürlük ile diğer kamu kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan hukuki ihtilafların anlaşma veya sözleşme değişikliği ile neticelendirilmesinde Meclis,
 2. b) Maddi ve hukuki sebeplerle takibinde veya yüksek dereceli mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi, bir hakkın tanınması, menfaatin terkininde ellibin Türk Lirasına kadar Genel Müdür, bu miktarı aşanlarda Meclis,

yetkilidir.

Genel Müdür bu yetkisini kısmen veya tamamen Genel Müdür yardımcılarına, I. Hukuk Müşavirine veya bölge müdürlerine devredebilir.

Bu maddenin uygulanmasına ve miktarların tespitine ilişkin hususlar Meclisçe belirlenir.

Değiştirilen hükümler

Madde 79 – a) 27/01/1954 tarihli ve 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine “belediyelere” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne” ibaresi eklenmiştir.

 1. b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

1) 36 ncı maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine; “Başbakanlık Uzman Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vakıf Uzman Yardımcıları” ve “Başbakanlık Uzmanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vakıf Uzmanlığına” ibareleri,

2) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” bölümünün “A- Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (i) alt bendine; “Kültür ve Turizm Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vakıf Uzmanları” ibaresi,

3) Eki (I) sayılı ek gösterge cetvelinin, “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendine “Kültür ve Turizm Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vakıf Uzmanları” ibaresi,

4) Eki (II) sayılı ek gösterge cetvelinin “II- Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” başlıklı bölümüne “Teftiş ve Tetkik Kurulu Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı” ibaresi,

5) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 5 inci sırasının (e) bendinin sonuna “Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı” ibaresi,

eklenmiştir.

 1. c) 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasına “Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz” ibaresinden sonra gelmek üzere “malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz” ibaresi eklenmiştir.
 2. d) 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;

1) 3 üncü maddesine (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) bendi,

“k) Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal veya hizmet alımları,”

2) Geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra,

“Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (k) bendine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.”

eklenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 80 – 05/06/1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu, 27/06/1956 tarihli ve 6760 sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi hariç diğer maddeleri, 20/04/1936 tarihli ve 2950 sayılı Vakıf Malların Taksitle Satılması ve Kiraya Verilmesi ve Satış Paralarının Kullanılması ve Emaneten İdare Edilen Mülhak Vakıflardan İdare ve Tahsil Masrafı Alınması Hakkında Kanun, 10/09/1957 tarihli ve 7044 sayılı Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğüne Devrine Dair Kanun, 22/02/1926 tarihli ve 748 sayılı Emvalı Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Vakıflardan, Bazı Müessesat ile Belediyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hakkında Kanun, 01/07/1953 tarihli ve 6092 sayılı Vakıf Zeytinlik, İncirlik, Fındıklık, Narenciye ve Meyvalıkların Satış Şekli Hakkında Kanun, 08/06/1984 tarihli ve 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu kanunların ek ve değişiklikleri ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 111 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

23/02/1995 tarihli ve 547 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinde ve 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Vakıflar Genel Müdürlüğü” ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.

Geçici Madde 1 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Geçici Madde 2 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Geçici Madde 3 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Geçici Madde 4 – (Mülga madde: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

Geçici Madde 5 – Vakıf şerhleri ile ilgili devam etmekte olan davalarda; diğer kanunlarda yer alan zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere ilişkin hükümler bu Kanun açısından uygulanmaz.

Geçici Madde 6 – Mülhak vakıfların vakfiyelerinde; intifa hakları hayır şartlarından fazla olanlar, vakıf yöneticisi ve ilgililerinin istekleri halinde, Meclis kararı alınarak, mahkemesince, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 372 nci maddesinde belirtilen aile vakfına dönüştürülür.

Geçici Madde 7 – Cemaat vakıflarının;

 1. a) 1936 Beyannamelerinde kayıtlı olup, halen tasarruflarında bulunan nam-ı müstear veya nam-ı mevhumlar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazlar,
 2. b) 1936 Beyannamesinden sonra cemaat vakıfları tarafından satın alınmış veya cemaat vakıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde, mal edinememe gerekçesiyle halen; Hazine veya Genel Müdürlük ya da vasiyet edenler veya bağışlayanlar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazlar,

tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onsekiz ay içinde müracaat edilmesi halinde, Meclisin olumlu kararından sonra, ilgili tapu sicil müdürlüklerince cemaat vakıfları adına tescilleri yapılır.

Geçici Madde 8 – 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş olan kadroların kullanılmasına devam olunur.

Geçici Madde 9 – Sağlık Bakanlığı kadrolarında bulunarak Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesinde çalışırken Genel Müdürlük kadrolarına nakledilen personelin, 06/01/2005 tarihli ve 5283 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hükümlerden yararlandırılmasına devam olunur.

Genel Müdürlüğe bağlı olarak faaliyette bulunan Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri, Vakıf Memba Suları ve Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi işletmeleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 11 inci maddesi hükmüne göre, döner sermayeli işletmelerin yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar faaliyetlerini döner sermaye işletmesi olarak yürütmeye devam ederler.

Geçici Madde 10 – (Ek madde: 13.02.2011 – 6111 S.K/Madde 209)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 7 nci maddesine eklenen hükümler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış ve halen devam eden intifa haklarının ödenmesi, malvarlığı ve gelirlerinin tespitine ilişkin davalarda da uygulanır.

Geçici Madde 11 – (Ek madde: 22.08.2011 – 651 S.KHK/Madde 17)

Cemaat vakıflarının;

 1. a) 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup malik hanesi açık olan taşınmazları,
 2. b) 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup kamulaştırma, satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına kayıtlı taşınmazları,
 3. c) 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup kamu kurumları adına tescilli olan mezarlıkları ve çeşmeleri,

tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren oniki ay içinde müracaat edilmesi halinde, Meclisin olumlu kararından sonra, ilgili tapu sicil müdürlüklerince cemaat vakıfları adına tescil edilir.

Cemaat vakıfları tarafından satın alınmış veya cemaat vakıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde, mal edinememe gerekçesiyle Hazine veya Genel Müdürlük adına tapuda kayıt edilen taşınmazlardan üçüncü şahıslar adına kayıtlı olanların Maliye Bakanlığınca tespit edilen rayiç değeri Hazine veya Genel Müdürlük tarafından ödenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Geçici Madde 12 – (Ek madde: 12.07.2013 – 6495 S.K/Madde 50)

1/1/1990 tarihinden bu maddenin yayımı tarihine kadar Genel Müdürlüğün dağıtılma talebiyle açtığı dava sonucunda dağılmasına veya dağıtılmasına karar verilen yeni vakıfların hayatta bulunan kurucularının birlikte başvurusu üzerine vakfın adı ve amacı aynı olmak kaydıyla bin lira kuruluş malvarlığı tahsis edilerek Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre yeni bir vakıf kurulabilir.

Kurulan bu vakıflar 4721 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine göre faaliyette bulunurlar, ancak kanunla kurulan vakıf statüsünde sayılmazlar.

Dağıtılan vakfın Genel Müdürlüğe intikal eden ve halihazırda Genel Müdürlük tarafından tasarruf edilen taşınmazları, yeni kurulan vakfa mahkeme siciline tescilinden itibaren üç ay içinde devredilir. Devredilen mallarla ilgili başkaca bir talepte bulunulamaz.

Geçici Madde 13 – (Ek madde: 21.03.2018 – 7103 S.K/Madde 78)

Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan aşağıdaki listede belirtilen taşınmazlar, tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte, taşınmazların bulunduğu bölgede yer alan Süryani cemaatine ait vakıflar arasından Vakıflar Meclisinin kararı ile belirlenecek vakıflar adına, ilgili tapu sicil müdürlüklerince tescil edilir.

SIRA NO İLİ İLÇESİ KÖYÜ/MAHALLE PAFTA ADA PARSEL
1 MARDİN NUSAYBİN DAĞİÇİ 118 1
2 MARDİN NUSAYBİN DİBEK 101 2
3 MARDİN NUSAYBİN DİBEK 108 24
4 MARDİN NUSAYBİN DİBEK 110 31
5 MARDİN NUSAYBİN TAŞKÖY 118 6
6 MARDİN NUSAYBİN TAŞKÖY 119 2
7 MARDİN NUSAYBİN TAŞKÖY 119 4
8 MARDİN NUSAYBİN TAŞKÖY 119 15
9 MARDİN NUSAYBİN TAŞKÖY 132 9
10 MARDİN NUSAYBİN TAŞKÖY 135 26
11 MARDİN NUSAYBİN TAŞKÖY 137 1
12 MARDİN NUSAYBİN ÜÇKÖY 101 2
13 MARDİN NUSAYBİN ÜÇKÖY 102 5
14 MARDİN NUSAYBİN ÜÇKÖY 105 42
15 MARDİN NUSAYBİN ÜÇKÖY 134 4
16 MARDİN NUSAYBİN ÜÇKÖY 149 45
17 MARDİN NUSAYBİN ÜÇKÖY 149 53
18 MARDİN NUSAYBİN ÜÇKÖY 149 66
19 MARDİN NUSAYBİN ÜÇKÖY 150 2
20 MARDİN NUSAYBİN ÜÇYOL 109 3
21 MARDİN DARGEÇİT ÇATALÇAM M47-D-1 128 1
22 MARDİN SAVUR DEREİÇİ KÖYÜ M45-C20-C 126 11
23 MARDİN SAVUR DEREİÇİ KÖYÜ M45-C20-D 120 6
24 MARDİN SAVUR DEREİÇİ KÖYÜ M45-C-25-A 148 1
25 MARDİN SAVUR DEREİÇİ KÖYÜ M45-C-25-A 148 13
26 MARDİN SAVUR DEREİÇİ KÖYÜ M45-C-25-A 175 1
27 MARDİN NUSAYBİN ODABAŞI 90
28 MARDİN NUSAYBİN GÜNYURDU 88
29 MARDİN NUSAYBİN BALABAN 173
30 MARDİN MİDYAT BAĞLARBAŞI 140 3
31 MARDİN MİDYAT MERCİMEKLİ 122 1
32 MARDİN MİDYAT MERCİMEKLİ 134 1
33 MARDİN MİDYAT MERCİMEKLİ 108 63
34 MARDİN MİDYAT DOĞANÇAY 149 1
35 MARDİN MİDYAT ALAGÖZ 129 56
36 MARDİN MİDYAT ALAGÖZ 145 1
37 MARDİN MİDYAT ALTINTAŞ 105 471
38 MARDİN MİDYAT ALTINTAŞ 118 43
39 MARDİN MİDYAT ALTINTAŞ 123 11
40 MARDİN MİDYAT ALTINTAŞ 131 14
41 MARDİN MİDYAT ANITLI 118 16
42 MARDİN MİDYAT ANITLI 107 7
43 MARDİN MİDYAT ANITLI 107 24
44 MARDİN MİDYAT ANITLI 112 20
45 MARDİN MİDYAT ANITLI 132 7
46 MARDİN MİDYAT ANITLI 135 8
47 MARDİN MİDYAT ANITLI 136 7
48 MARDİN MİDYAT ANITLI 103 72
49 MARDİN MİDYAT ANITLI 136 14
50 MARDİN MİDYAT BARDAKÇI 150 4
51 MARDİN NUSAYBİN BALABAN 194
52 MARDİN NUSAYBİN ESKİHİSAR 33
53 MARDİN NUSAYBİN GÜNYURDU 90
54 MARDİN NUSAYBİN GÜNYURDU 107
55 MARDİN NUSAYBİN ÜÇKÖY 105 43
56 MARDİN DARGEÇİT ÇATALÇAM 104 53

Yürürlük

Madde 81 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 82 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EKLER

(I) SAYILI LİSTE

KURUMU     : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI  : MERKEZ

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TUTULAN KADRO ADEDİ TOPLAM
GİH Genel Müdür 1 1 1
GİH Genel Müdür Yardımcısı 1 3 3
GİH Vakıflar Meclisi Üyesi 1 5 5
GİH 1.Hukuk Müşaviri 1 1 1
GİH Rehberlik ve Teftiş Başkanı 1 1 1
GİH Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı 1 1 1
GİH Hayır Hizmetleri Daire Başkanı 1 1 1
GİH Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanı 1 1 1
GİH Yatırım ve Emlak Daire Başkanı 1 1 1
GİH Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı 1 1 1
GİH Kültür ve Tescil Daire Başkanı 1 1 1
GİH Dış İlişkiler Daire Başkanı 1 1 1
GİH Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1 1 1
GİH İnsan Kaynakları Daire Başkanı 1 1 1
GİH Destek Hizmetleri Daire Başkanı 1 1 1
GİH Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 1 1 1
GİH Hukuk Müşaviri 1 10 10
GİH Başmüfettiş 1 40 40
GİH Müfettiş 1 10 10
GİH Müfettiş 3 5 5
GİH Müfettiş 4 2 2
GİH Müfettiş 5 25 25
GİH Müfettiş Yardımcısı 5 1 1
GİH Müfettiş Yardımcısı 7 30 30
GİH İç Denetçi 1 4 4
GİH İç Denetçi 2 3 3
GİH İç Denetçi 3 4 4
GİH İç Denetçi 5 4 4
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 2 1 1
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 3 1 1
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 4 2 2
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 5 2 2
GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 8 3 3
GİH Müdür 1 42 42
GİH Vakıf Uzmanı 1 5 5
GİH Vakıf Uzmanı 2 5 5
GİH Vakıf Uzmanı 3 10 10
GİH Vakıf Uzmanı 4 10 10
GİH Vakıf Uzmanı 5 10 10
GİH Vakıf Uzman Yardımcısı 6 20 20
GİH Uzman 1 30 30
GİH Uzman (Özelleştirme) 1-12 120 120
GİH Sivil Savunma Uzmanı 1 1 1
GİH Araştırmacı 1 8 8
GİH Araştırmacı 3 25 25
GİH Araştırmacı 5 2 2
GİH Araştırmacı (Özelleştirme) 1-13 167 167
GİH Çözümleyici 6 2 2
GİH Programcı 6 2 2
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 40 40
GİH Bilgisayar İşletmeni 4 5 5
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 15 15
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 14 14
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 10 10
GİH Bilgisayar İşletmeni 9 10 10
GİH Müze Araştırmacısı 1 1 1
GİH Müze Araştırmacısı 6 2 2
GİH Mütercim 1 1 1
GİH Mütercim 3 1 1
GİH Mütercim 6 2 2
GİH Kitap Pataloğu 9 2 2
GİH Musahhih 6 2 2
GİH Kütüphaneci 6 1 1
GİH Ayniyat Saymanı 1 2 2
GİH Teberrükât Saymanı 2 1 1
GİH Kameraman 10 2 2
GİH Memur 5 40 40
GİH Memur 6 15 15
GİH Memur 7 16 16
GİH Ambar Memuru 5 2 2
GİH Satınalma Memuru 5 1 1
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 7 2 2
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 9 13 13
GİH Şoför 5 5 5
GİH Şoför 8 5 5
GİH Şoför 10 2 2
SH Daire Tabibi 1 2 2
SH Diş Tabibi 1 1 1
SH Diş Tabibi 5 1 1
SH Biyolog 1 1 1
SH Biyolog 4 1 1
SH Hemşire 1 1 1
SH Hemşire 7 1 1
SH Sağlık Memuru 7 1 1
SH Çocuk Gelişimcisi 2 1 1
AH Avukat 1 10 10
AH Avukat 3 5 5
AH Avukat 5 1 1
AH Avukat 6 4 4
TH Mimar 1 8 8
TH Mimar 3 5 5
TH Mimar 5 5 5
TH Mühendis 1 12 12
TH Mühendis 5 11 11
TH Şehir Plancısı 5 3 3
TH Matematikçi 5 5 5
TH Arkeolog 1 1 1
TH İstatistikçi 5 5 5
TH Desinatör 7 3 3
TH Restoratör 9 3 3
TH Tekniker 1 17 17
TH Tekniker 3 3 3
TH Tekniker 7 5 5
TH Teknisyen 3 10 10
TH Teknisyen 5 6 6
TH Teknik Ressam 7 3 3
YH Teknisyen Yardımcısı 5 3 3
YH Teknisyen Yardımcısı 8 2 2
YH Dağıtıcı 5 3 3
YH Dağıtıcı 10 4 4
YH Kaloriferci 10 1 1
YH Hizmetli 5 12 12
YH Hizmetli 7 14 14
——— ———
TOPLAM 1014 1014

(I) SAYILI LİSTE

KURUMU    : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI  : TAŞRA

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TUTULAN KADRO ADEDİ TOPLAM
GİH Bölge Müdürü 1 25 25
GİH Şube Müdürü 1 159 159
GİH Şube Müdürü 3 2 2
GİH Hastane Müdürü 1 1 1
GİH Hastane Müdür Yrd. 2 3 3
GİH Hastane Müdür Yrd. 3 2 2
GİH Hastane Müdür Yrd. 5 1 1
GİH Vakıf Uzmanı 1 20 20
GİH Vakıf Uzmanı 2 20 20
GİH Vakıf Uzmanı 3 20 20
GİH Vakıf Uzmanı 4 20 20
GİH Vakıf Uzmanı 5 20 20
GİH Vakıf Uzman Yardımcısı 6 50 50
GİH Sivil Savunma Uzmanı 1 5 5
GİH Uzman (Özelleştirme) 1-12 2 2
GİH Araştırmacı 1 15 15
GİH Araştırmacı 3 65 65
GİH Araştırmacı 4 8 8
GİH Araştırmacı 5 6 6
GİH Araştırmacı (Özelleştirme) 1-13 3 3
GİH Çözümleyici 6 15 15
GİH Programcı 6 10 10
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 60 60
GİH Bilgisayar İşletmeni 4 19 19
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 18 18
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 20 20
GİH Bilgisayar İşletmeni 9 105 105
GİH Müze Araştırmacısı 3 1 1
GİH Müze Araştırmacısı 6 14 14
GİH Müze Araştırmacısı 9 4 4
GİH Mütercim 6 10 10
GİH Kitap Pataloğu 6 8 8
GİH Musahhih 6 5 5
GİH Ayniyat Saymanı 1 15 15
GİH Ayniyat Saymanı 3 9 9
GİH Ayniyat Saymanı 5 2 2
GİH Teberrükât Saymanı 1 5 5
GİH Teberrükât Saymanı 5 1 1
GİH Teberrükât Saymanı 6 22 22
GİH Kameraman 10 5 5
GİH Memur 5 155 155
GİH Memur 7 60 60
GİH Memur 8 26 26
GİH Memur 9 38 38
GİH Ambar Memuru 5 15 15
GİH Ambar Memuru 7 20 20
GİH Satınalma Memuru 5 20 20
GİH Satınalma Memuru 7 20 20
GİH Kütüphaneci 1 1 1
GİH Kütüphaneci 3 1 1
GİH Kütüphaneci 6 3 3
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 5 1 1
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 7 10 10
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 9 60 60
GİH Şoför 5 25 25
GİH Şoför 8 15 15
GİH Şoför 10 9 9
SH Daire Tabibi 1 2 2
SH Veteriner Hekim 5 2 2
SH Baştabip 1 1 1
SH Baştabip Yardımcısı 1 5 5
SH Klinik Şefi 1 25 25
SH Klinik Şef Yardımcısı 1 15 15
SH Uzman Tabip 1 70 70
SH Uzman Tabip 2 20 20
SH Uzman Tabip 3 26 26
SH Uzman Tabip 4 4 4
SH Uzman Tabip 5 30 30
SH Uzman (TUT) 5 1 1
 SH Başasistan 1 18 18
SH Başasistan 2 2 2
SH Başasistan 3 3 3
SH Başasistan 5 3 3
SH Asistan 1 5 5
SH Asistan 2 5 5
SH Asistan 3 10 10
SH Asistan 4 15 15
SH Asistan 5 240 240
SH Tabip 2 2 2
SH Tabip 3 2 2
SH Tabip 5 13 13
SH Diş Tabibi 1 2 2
SH Diş Tabibi 5 5 5
SH Biyolog 1 3 3
SH Biyolog 5 1 1
SH Biyolog 9 3 3
SH Psikolog 1 2 2
SH Psikolog 5 1 1
SH Odyolog 6 1 1
SH Sağlık Fizikçisi 8 1 1
SH Fizyoterapist 5 2 2
SH Diyetisyen 5 2 2
SH Laborant 1 1 1
SH Laborant 2 2 2
SH Laborant 4 3 3
SH Laborant 5 13 13
SH Laborant 7 8 8
SH Eczacı 1 1 1
SH Eczacı 5 8 8
SH Sağlık Teknisyeni 4 2 2
SH Sağlık Teknisyeni 5 21 21
SH Sağlık Teknisyeni 6 6 6
 SH Sağlık Memuru 2 2 2
SH Sağlık Memuru 3 1 1
SH Sağlık Memuru 9 12 12
SH Başhemşire 1 1 1
SH Hemşire 1 10 10
SH Hemşire 2 15 15
SH Hemşire 3 10 10
SH Hemşire 4 17 17
SH Hemşire 5 140 140
SH Hemşire 6 15 15
SH Hemşire 7 57 57
SH Hemşire 8 35 35
SH Hemşire 9 20 20
SH Ebe 4 1 1
SH Ebe 5 5 5
SH Ebe 7 6 6
AH Avukat 1 40 40
AH Avukat 3 20 20
AH Avukat 5 10 10
AH Avukat 6 40 40
TH Mimar 1 15 15
TH Mimar 3 15 15
TH Mimar 5 50 50
TH Mühendis 1 28 28
TH Mühendis 3 15 15
TH Mühendis 5 70 70
TH Mühendis 8 5 5
TH Şehir Plancısı 4 1 1
TH Şehir Plancısı 5 5 5
TH Arkeolog 1 4 4
TH Kimyager 1 1 1
TH Fizikçi 1 1 1
TH Fizikçi 2 1 1
TH Fizikçi 5 1 1
TH Desinatör 1 1 1
TH Desinatör 7 5 5
TH Restoratör 9 5 5
TH Tekniker 1 32 32
TH Tekniker 3 15 15
TH Tekniker 5 10 10
TH Tekniker 7 40 40
TH Teknisyen 3 25 25
TH Teknisyen 5 13 13
TH Teknisyen 7 15 15
TH Teknisyen 9 14 14
TH Teknik Ressam 7 5 5
TH Fen Memuru 3 5 5
TH Fen Memuru 7 15 15
YH Teknisyen Yardımcısı 7 4 4
YH Teknisyen Yardımcısı 8 2 2
YH Aşçı 5 10 10
YH Aşçı 7 2 2
YH Aşçı 8 8 8
YH Aşçı 10 5 5
YH Hastabakıcı 7 8 8
YH Bekçi 5 5 5
YH Bekçi 7 12 12
YH Bekçi 11 1 1
YH Kaloriferci 5 5 5
YH Kaloriferci 7 1 1
YH Kaloriferci 10 20 20
YH Hizmetli 5 40 40
YH Hizmetli 7 65 65
YH Hizmetli 8 25 25
YH Hizmetli 9 70 70
YH Hizmetli 10 45 45
YH Hizmetli 11 84 84
TOPLAM 3162 3162

(I) SAYILI LİSTE

KURUMU             : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI          : DÖNER SERMAYE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TUTULAN KADROADEDİ TOPLAM
GİH İşletme Müdürü 1 2 2
GİH Şube Müdürü 1 4 4
GİH Saymanlık Müdürü 1 3 3
GİH Veznedar 6 2 2
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 5 5
GİH Bilgisayar İşletmeni 4 1 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 2 2
GİH Memur 5 15 15
GİH Memur 7 4 4
GİH Şoför 10 3 3
TH Mühendis 1 2 2
TH Tekniker 1 3 3
TH Fen Memuru 3 2 2
TH Teknisyen 4 1 1
TH Teknisyen 7 1 1
SH Sağlık Teknisyeni 9 5 5
SH Sağlık Memuru 9 5 5
SH Hemşire 9 41 41
SH Hemşire Yardımcısı 5 2 2
SH Ebe 5 1 1
SH Ebe 9 4 4
YH Hizmetli 10 1 1
YH Bekçi 6 1 1
TOPLAM 110 110
GENEL TOPLAM 4286 4286

(I) SAYILI CETVEL

(Mülga cetvel: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

(II) SAYILI CETVEL

(Mülga cetvel: 02.07.2018 – 703 S.KHK/Madde 102) TARİHÇE

(III) SAYILI CETVEL

(Mülga cetvel: 27.06.1989 – 375 S.KHK/Ek Madde 12) YÜRÜRLÜK TARİHÇE

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.