Uyuşturucu Ticareti Temyiz Dilekçesi

Uyuşturucu Ticareti Temyiz Dilekçesi

Uyuşturucu madde ticareti suçu nedeniyle ilk derece(yerel) mahkemesinden hakkında aleyhine hüküm verilen tarafın bu sonuca itiraz ederek kararı temyiz etme hakkı bulunmaktadır. Bu durumu anlatır dilekçe örneğimiz aşağıdaki gibidir.

Uyuşturucu Suçu Temyiz Dilekçesi -1-


YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA 

SUNULMAK ÜZERE

ANTALYA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO           :…. E.

TEMYİZ EDEN

SANIK                 :

MÜDAFİİ           : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

SUÇ                      :

TALEP                : Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinin …. tarih ve… karar sayılı müvekkil sanık … hakkında verilen mahkumiyet hükmünün BOZULMASI.

TEMYİZ VE BOZMA NEDENLERİ

Muhterem yerel mahkemenin gerekçeli kararı tarafımıza 13.04.2016 tarihinde tebliğ edilmiş olup, yasal süreler içerisinde kararı temyiz ediyoruz. Müvekkil sanık ….in mahkumiyetine ilişkin kararı, usul, yasa ve yargısal uygulamalar yönünden hatalı olup, bozulması gerekmektedir.

Gerek yargısal uygulamalar, gerekse Yargıtay’ın istikrar kazanmış yerleşik karar ve içtihatlarına göre, mahkumiyet hükmünün kurulabilmesinin her türlü KUŞKU VE ŞÜPHEDEN uzak kesin ve inandırıcı delillerin elde edilmesi halinde mümkün olabileceğini, heyetin engin deneyim, bilgi, uygulama ve tecrübelerine sunmakla birlikte;

Şöyle ki;

1-Müvekkil sanık … soruşturmanın başından itibaren tüm aşamalarda istikrarlı bir şekilde olayı anlatmış, kendisinin uyuşturucu satmadığını, içici olduğunu ifade etmiştir.

Tanık … da Savcılıkta ve mahkemede alınan beyanlarında müvekkilin satış yapmadığını beyan ederek müvekkilin savunmasını doğrulamıştır.

2-Sanık….’ e isnat edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu ilgili 5237 sayılı kanunun 188/3 maddesindeki düzenlemede seçimlik hareket olarak sayılan: uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, olarak sayılan seçimlik hareketlerden hiçbirini müvekkil sanık gerçekleştirmemiştir.Müvekkil Sanığın olayla tek bağlantısı kendisine ait olmayan, herhangi bir kiracı-kirayalan ilişkisinin de olmadığı, öğrendiğimiz kadarıyla uyuşturucu içicilerinin günlük olarak kiraladıkları bir evde bulunmuş olmasıdır. Evde bulunan hassas terazi müvekkil sanığa ait değildir. Bu terazi uyuşturucu içicilerinin aşırı dozda madde alıp ölmemek için kendilerince aldıkları bir tedbirdir. Olayda herhangi bir suçüstü hali de yoktur. Bu itibarla;

Gerek müvekkilin istikrarlı savunmaları, gerek tanıkların ifadeleri, toplanan deliller ve yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı, müvekkil sanığın atılı suçu işlediğine dair sarfı nazar edilen tanık Ayşe’nin çürütülen atfı cürümden ibaret kendisini suçtan kurtarmaya yönelik beyan ve ifadeleri dışında her türlü kuşkudan arındırılmış kesin ve inandırıcı deliller olmadığından beraati yerine mahkumiyetine hükmedilmesi bozma nedenidir.

3-  Esas hakkında savunmamızda da belirttiğimiz gibi olayın vuku bulduğu yer müvekkil sanık…’e ait bir ev değildir. Burası günlük kiraya verilen evlerden olmakla beraber, haricen öğrendiğimiz kadarıyla bu evi genellikle uyuşturucu içicileri kiralamaktadır. Hassas terazi de sanık müvekkile ait değildir. Bu içicilerin aşırı dozdan ölmemek için almış oldukları bir tedbirdir. Savcılığın mütalaasında belirtmiş olduğu gibi, bulunan maddeler …’in oturduğu koltukta değil, boş olan başka bir koltuktan çıkmıştır. Bilidiği üzere ceza muhakemesinde temel olan bazı ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkelerden en önemlisi olarak gösterilebilecek olanı “Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi”dir. Buna göre; ceza muhakemesinde ispat konusunda bir husus aydınlatılmadığında sanık lehine sonuç çıkarılması ve karar verilmesi gerekir. Zira suçluluğu sabit oluncaya kadar sanık suçsuz sayılmalıdır. Bu hususta AY. m.38/4 “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” ve AİHS m.6/2 “Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır.” Denilmek suretiyle suçsuzluk karinesine yer verilmiştir. Suçun müdafisi olduğum sanık tarafından işlenip işlenmediği belli olmadığı ve kesin, somut bir delil bulunmadığı için sanık hakkında işbu ilkenin uygulanması gerekmektedir.

Hal böyleyken sanığın uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi hangi maksatla yanında bulundurduğu tespit edilemezse, “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince, failin uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi içicilik maksadıyla yanında bulunduğu kabul edilmelidir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’ nun 2011/10482 E. 2012/1784 K. sayılı kararında ve yine uygulamada ilke karar denilen, bir çok Yargıtay kararında da belirtildiği üzere; suçun sanık tarafından işlendiği kesin, net, inandırıcı ve her türlü kuşkudan uzak bir delil yoksa ve bulunan maddelerin gramajlarına da bakıldığında bu hükmün yürütülmesi gerekmektedir.

Bu itibarla ; müvekkil sanığın kati denilebilecek her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığından, sanığın tutarlı savunmalarını ve bulunan maddelerin gramajlarını da göz önünde bulundurarak müvekkil sanığın beraatine karar verilmesi gerektirdiğini takdirlerinize sunmaktayız. Nitekim çok benzer bir olayda Yargıtay Ceza Kurulu’ nun mahkeme dosyasına da sunulan 25.09.2012 tarih 2011/10482 E. 2012/1784 K. sayılı sayılı kararı da bu doğrultudadır.

Ancak yerel mahkemece tüm bu yasal ve anayasal düzenlemeler, Yargıtay’ın istikrar arz eden kararları bir kenara itilmiş, sanığın şüpheden yararlanması gerekirken, şüphenin sanığın aleyhine yorumlandığı kararda cezalandırılma cihetine gidilmiştir.

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve inceleme esnasında RESEN tespit edilecek nedenlerden dolayı Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11.03.2016 tarih …. sayılı müvekkil Sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünün BOZULMASINA karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. 14.04.2016

                                                               SANIK  MÜDAFİİ

Uyuşturucu Suçu Temyiz Dilekçesi -2-

İLGİLİ YARGITAY CEZA DAİRESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ADANA BAM 3. CEZA DAİRESİ’NE

DOSYA NO                     : 

SANIK                              : UFUK AKSAKAL

KONU                              : Temyiz istemini içerir dilekçe

Tc Bursa Bölge Adliye  Mahkemesinin  14/05/2019 tarih ve  sayılı kararının bozulması istemi ile temyiz nedenlerimizin sunulması dileğidir.

AÇIKLAMALAR           :  İstinaf mahkemesinin verdiği karar usul , yasaya ve yerleşik içtihatlara uymamaktadır

Şöyle ki; Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2009/2569E., 2012/82K., uyarınca ;

Hükümden önce 19.12.2006 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanun’la değişik 5237 sayılı TCK’nın 191. Maddesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmış sanık hakkında, birinci fıkraya göre cezaya hükmedilmeden ikinci fıkra gereğince sadece tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilebileceği gibi, altıncı fıkra yollaması uyarınca birinci fıkradaki ceza ile birlikte ikinci fıkradaki tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine de hükmedilebileceği öngörülmüştür. Uyuşturucu madde kullanmış olan sanık hakkında, belirtilen iki seçenekten biri uygulanırken, yasal gerekçe gösterilmesi, gerekçenin somut olgulara ve davranışlarına bağlı olarak sanığın tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uyup uymayacağının değerlendirilmesine dayanması gerekmektedir. Öte yandan, uyuşturucu madde kullanan sanık hakkında, hangi seçenek kabul edilirse edilsin, tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunması zorunlu olup, bunların uygulanıp uygulanmaması yönünden mahkemeye takdir hakkı tanınmamıştır.

Hem yerel mahkeme de hemde ses kayıtlarımın mevcut olduğu ancak tutanağa geçirilmeyen İstinaf mahkemesine Tedavi olmak istediğimi defaatle bildirmeme ve samimi beyanlarıma bakıldığında, Yasal gerekçe gösterilmeden hakkımda bu şekilde hüküm tesis edilmesi Hukuka aykırıdır. Bu nedenle hükmü temyiz etmek lazım gelmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER     :              TCK 191 ve sair mevzuat.

TALEP SONUCU     :              Yukarıda belirtilen ve re’sen dikkate alınacak sair nedenlerle Bursa Bölge Adliye  Mahkemesi 3. Ceza dairesinin  14/05/2019 tarih ve ……………  sayılı usul ve yasaya aykırı kararının temyizen incelenerek bozulmasına ve Lehe hükümlerin uygulanması için gereğinin yapılmasına  saygılarımızla arz ve talep ederim

 

                                                                                                                    SANIK

                                                                                                                                                              UFUK AKSAKAL

       

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.