Uyuşturucu Madde Ticareti Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi

Mar 10, 2019 | Ceza Hukuku

Uyuşturucu Madde Ticareti Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi -1-

ADANA 2. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

SORGU NO: 

ŞÜPHELİ:         

MÜDAFİİ:   

KONU: Yukarıda sorgu numarası verilen Adana 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin X günlü müvekkil şüpheli hakkında tutuklanmasına ilişkin karara itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

1) Müvekkil şüpheli ……. hakkında …… tarihinde Adana  1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından TCK md 188 kapsamında tutuklama kararı verilmiştir.Aşağıda izah ettiğimiz  ve dayandırdığımız gerekçelerden ötürü Yumurtalık Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen tutuklama kararı hukuka ve hakkaniyete aykırı durum teşkil ettiği kanaatindeyiz.

2) Müvekkilim ……. hakkında basit şüpheyi bile aşmayacak derece dosyada delil bulunmamasından dolayı yargılamanın sonunda hakkında beraat kararı verilmesi kuvvetle muhtemel olan  bu dosyada  müvekkilin tutuklanması hukuka,hakkaniyete ve Türk Ceza Hukuku’nun genel ilkelerine aykırıdır.

3) Müvekkilin sorgusunda sunduğumuz  Yargıtay 20.Ceza Dairesine ait iki karar incelendiğinde müvekkilimin tutuklanmaması aksine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması gerektiği görülecektir.

4) Müvekkilimin sabit adresi mevcuttur. Müvekkilim oto yıkama dükkanından elde ettiği gelir ile bakmakla yükümlü olduğu 5 kişilik bir ailesi vardır ve başkaca bir gelir kaynakları yoktur. Müvekkilimin yargılama süresince tutuklu olması durumunda ailesi ve kendisi maddi manevi sıkıntı içerisine girecektir.

5) Cmk Madde 100 – (1)’ Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir.’ Maddesinde de belirtildiği üzere tutuklama kararı için kuvvetli suç şüphesi ve somut delil gerekmektedir. Fakat olayımızda sadece tape  kayıtlarından başka herhangi bir suç şüphesini kuvvetlendirecek delil bulunmamaktadır.

6) Cmk madde 100/2 de belirtilen delil karartma şüphesi somut olayımız açısından herhangi bir durum  teşkil etmemektedir. Zira dosya içerisinde yukarıda da belirttiğimiz üzere sadece tape kayıtları bulunmaktadır. Yargıtay kararları ve AİHM tarafından verilen kararlarda da inceleneceği üzere dosyada sadece tape kayıtlarının bulunması ve tape kayıtlarını destekleyecek somut delillerin olmaması nedeniyle sadece TAPE kayıtları delil teşkil etmemektedir.

7) Aihs Madde 5/c): ‘bir kimsenin, bir suç işlediği hususunda makul bir kuşku bulunması üzerine ya da bir suç işlenmesini yahut suç işledikten sonra kaçmasını önlemek için makul olarak gerekli bulunduğu düşünülen hallerde, o kişiyi yetkili yasal makam önüne çıkartmak amacıyla, hukuka uygun olarak gözaltına alınması/(yakalanması) ya da gözaltında/(tutuklu olarak) tutulması’ maddesinde de açıkça belirtildiği üzere tutuklama kararı verilebilmesi için en azıdan makul şüphenin olması ve kaçma ihtimalinin bulunması gerekir. Fakat somut olayda bırakın maddede yazan makul şüphe unsurunu basit şüphe bile bulunmamaktadır. Yukarıda da daha önce belirttiğimiz üzere müvekkilim 5 kişilik ailesine bakmakta olup sabit bir oturma ikametgahı ve sabit bir iş yeri ikametgahı bulunmaktadır. Böylesine çalışmak zorunda olup ailesine bakmakta olan kişinin ev adresi ve iş yeri adresi alenen açık olduğu bir durumda tutuklama kararının neye dayandırıldığını anlamak güçtür.

8) Yargıtay 20.Ceza Dairesi’nin istikrarlı kararlarında da belirtildiği üzere ‘sadece TAPE kayıtlarını baz alarak, başka hiçbir delilin bulunmadığı dosya kapsamında anlaşılmakta olup ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu mahkumiyet kararının bozulması, sanığın beraatine….’ Şeklinde verilen kararlar dikkatli bir şekilde incelendiğinde, somut olayımızla ilişkilendirildiğinde yargılamanın sonucu BERAAT olarak gözükmekte olup şu durumda tutuklamaya dair gereken hiçbir unsurun oluşmamasından dolayı Yumurtalık Sulh Ceza Hakimliği’nin vermiş olduğu tutuklama kararı yerinde değildir.

NETİCE-İ TALEP : Şöyle ki;müvekkilin üzerine atılı suçlamayı kabul etmemekteyiz,sayın mahkemenin resen göz önünde bulunduracağı sair nedenlerle,en ağır tedbir olan tutuklama yoluna gidilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan ve amacına hizmetten ziyade ikinci bir mağduriyet doğurduğundan itirazımızın kabulü ile Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği tarafından şüpheli hakkında verilen tutuklanmasına ilişkin kararın kaldırılmasına,müdafisi bulunduğumuz şüphelinin tahliyesine,Sayın Mahkeme aksi kanaatte ise Adli Kontrol Hükümlerinin uygulanmasına,lehe olan hükümlerin uygulanmasına,tutuklu müvekkil hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak,salıverilmesine karar verilmesini mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim. tarih      

ŞÜPHELİ MÜDAFİİ

                                                                                                                      Av

Uyuşturucu Madde Ticareti Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi -2-

MERSİN CEZA HAKİMLİĞİ’NE

SUNULMAK ÜZERE

ADANA CEZA HAKİMLİĞİ’NE

SORGU NO   : 

ŞÜPHELİ      : 

MÜDAFİ       : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KONU           : 23/../2017 tarihinde verilmiş haksız tutuklama kararına itirazımız ve tahliye talebimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

Müdafisi olduğum şüpheli hakkında verilmiş olan tutuklama kararı açıkça haksız ve hukuka aykırıdır. Şöyle ki ;

ŞÜPHELİ KENDİSİNE İSNAT EDİLEN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA SUÇUNU İŞLEMEMİŞTİR.

Şüpheli üzerine atılı uyuşturucu madde satmak suçunu işlememiştir. Şüphelinin verdiği ifadesinde belirttiği gibi kendisi mahalleden arkadaşı …………………. gördüğünde yaralı bacağına pansuman yaptırmak üzere evine doğru gitmektedir. O sırada mahalleden bir başka arkadaşları ………………… görüp arabasına binmiştir.  Bir süre gittikten sonra polis araçlarını durdurduğunda ise yapılan üst aramasında imal edildiği iddia edilen maddeler ilişkin bir şey çıkmamıştır. Kendisi poşet içerisindeki uyuşturucu maddeyi ilk defa polisin elinde görmüştür.

Şüpheli ……………. TCK madde 188’e göre sorumlu tutularak, tutukluluk kararının verilmesi hukuka uygun değildir. Zira uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçunun işlendiğine dayanak oluşturmak için yeterli delil bulunmamaktadır. Şüpheli bakımından sonuçları çok ağır bu suç için kime ait olduğu bilinmeyen uyuşturucu madde ile hüküm kurulması kanuna aykırılık teşkil etmektedir.

ŞÜPHELİNİN UYUŞTURUCU MADDE İMALATI VE TİCARETİNDEN SORUMLU TUTULMASI ASLA KABUL EDİLMEMEKLE BİRLİKTE, KENDİSİ HAKKINDA ANCAK TCK MADDE 281 SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME SUÇUNDAN SORUMLU OLMASI GÜNDEME GELECEKTİR.

Şüpheli ………………. bulunan uyuşturucular ile bir bağlantısı bulunmamaktadır; kendisinin uyuşturucu imal ettiğine ilişkin kuvvetli şüphe oluşturacak hiçbir delil bulunamamıştır. Ortada kamera kaydı gibi doğrudan delil oluşturacak bir kayıt bulunmadığı gibi tanık beyanı gibi dolaylı bir delil dahi bulunmamaktadır. Bu hususta kendisine üzerine atılı suçu asla kabul etmemekle birlikte gündeme gelebilecek tek suç tipi suç delillerini gizleme suçudur.

T.C. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 19.02.2016 tarihli kararına göre bu husus açıkça belirtilmiştir: “Hatalı şekilde uyuşturucu madde ticaretinden mahkum edilen sanığın eylemi suç delillerini gizleme olarak nitelendirildiğinde 6 aydan 5 yıla kadar hapis gerektirmekte olup sanık bu madde uyarınca mahkum edilse dahi ceza verilirken alt sınırdan ciddi oranda uzaklaşılmadığı sürece muhtemelen hapis dahi yatmayacaktır. Dolayısıyla suç vasfında yanılgı, verilecek ceza miktarı açısından anormal fark doğurmaktadır.

Sanığın eski eşi olan diğer sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna iştirak ettiğine ilişkin yeterli delil bulunmadığı, arama yapmak için görevliler geldiği sırada, esrarların ele geçmesini önlemek amacıyla 4 paket esrarı pencereden dışarıya atmak şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK’nın 281. Maddesinde tanımlanan “suç delillerini gizleme” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması hatalıdır.”

Bu nedenle derhal serbest bırakılması, aksi kanaatte adli kontrol tedbiri uygulanmalıdır.

NETİCE-İ  TALEP: Yukarıda izah olunan nedenler ile şüphelinin doğrudan serbest bırakılması, aksi kanaatte ise tutuklamaya alternatif tedbir olarak sistemimize giren adli kontrol tedbirinin uygulanması vekaleten arz ve talep olunur.27/10/2017

                                                                                                                    ŞÜPHELİ MÜDAFİ

Uyuşturucu Madde Ticareti Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi

Tutuklamaya İtiraz Dilekçesinde Gözden Kaçırılmaması Gereken Noktalar

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

  1. serkan akın

    Güzel bir paylaşım.

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.