Uyuşturucu Kullanma Suçu İstinaf Dilekçesi

Oca 29, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

Uyuşturucu Kullanma Suçu İstinaf Dilekçesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE
GÖNDERİLMEK ÜZERE
X AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : 

İSTİNAF BAŞVURUSU YAPAN SANIK

ADI VE SOYADI:

T.C.: ADRES:

MÜDAFİ :  D. KONUSU : İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek; hükmün bozulması, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi; hükmün bozulması yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK müvekkil hakkında BERAAT VE TAHLİYE karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR : Kısa karar sonucunda sanık müvekkilin eylemine uygulanmış olan kanun maddesi hakkaniyete aykırıdır.

Dosya kapsamındaki olay örgüsünde, sanık müvekkilin aslında en başında kendisi için temin etmiş olduğu 5F-ABD isimli sentetik uyuşturucunun yalnızca 0,11 gramını büyük ısrarlar neticesinde arkadaşını kıramayarak arkadaşı olan Tanık X’e birlikte içmek amacıyla bedelsiz ve herhangi bir temin etme amacı olmadan vermiştir. Olay örgüsünde bir satın alma-verme olayı olmadığı gibi TCK 188/3 ün uygulanmasına neden olacak bir tipe uygun bedelsiz temin etme durumu da söz konusu değildir. Hakeza bu durum tanık beyanı ile de mahkemede doğrulanmıştır. Sanık Müvekkilim içicidir keza arkadaşı Tanık X de içicidir. Her ikisinin de idrar tahlil raporları AMP Pozitif (+) çıkmıştır. Tüm bunlara binaen TCK 188/3 ün uygulanmasını gerektirecek bir suç yoğunluğu olmamasına rağmen 188/3 ten hüküm verilmesin hakkaniyete aykırıdır. Ayrıca;

Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin 11.10.2013 tarih, 2012/13522 E. ve 2013/8959 K. ile Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin 08.12.2010 tarih, 2008/2872 E. ve 2010/26366 K. sayılı kararları.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 11.10.2013 tarihli kararında, Sanık ile müştekinin aralarında arkadaşlık ilişkisinin bulunduğu, sanığın olay günü müşteki ile birlikte yanında getirmiş olduğu esrarlı sigarayı içtikleri, aynı sigarayı birlikte içmeleri nedeniyle temin etme kastının bulunmadığı gözetilmeden sanık hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma’ yerine, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan mahkumiyet hükmü kurulması” bozma gerekçesi yapılmıştır

Ayrıca; Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 22.06.2016 tarih, 2015/6733 E. ve 2016/7261 K. sayılı kararında, 

“suç tarihinde askerlik görevini ifa eden sanığın temin ettiği suça konu esrarı, hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan dava açılan … ve … ile birlikte içmekten ibaret eyleminin ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma’ suçunu oluşturduğu ve hukuki durumunun buna göre tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması” gerekçesiyle uyuşturucu madde ticaretinden verilen kararın bozulmasına hükmetmiştir.

Binaenaleyh, dosya kapsamında ki olay örgüsünde TCK 188/3 ün uygulanmasını gerektirecek bir tipe uygun eylem yoktur.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklandığı üzere istinaf incelemesi neticesinde;

  • İstinaf başvurumuzun kabulüne,
  • Hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine;
  • Hükmün bozulması yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse; ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASINI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK müvekkilin beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep ederiz.

Uyuşturucu İstinaf Dilekçesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE
GÖNDERİLMEK ÜZERE
ADANA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

İSTİNAF BAŞVURUSU :

YAPAN SANIK 

MÜDAFİ : 

DAVA KONUSU : İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek; hükmün bozulması, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi; hükmün bozulması yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK müvekkil hakkında beraat kararı verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkilim … günü arabada ……………. ile seyahat halinde iken polis memurları tarafından durdurulmuştur. Müvekkilim görevlilere arabada uyuşturucu olduğunu itiraf etmiş ve kendi rızası ile o an arabada bulunan uyuşturucu maddesini emniyet görevlilerine teslim etmiştir. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin … tarihli kararında müvekkil hakkında uyuşturucu ticareti suçunu işlediği sabit görülerek ve iyi halleri lehine hafifletici neden kabul edilerek 8 yıl 4 ay hapis ve 100 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Öncelikle her ne kadar müvekkil hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediğinden bahisle hakkında mahkûmiyet hükmü kurulmuş olsa da

Müvekkil … bir polis kontrolünde memurlar fark etmeden önce arabasında uyuşturucu bulunduğunu itiraf etmiş ve zorluk çıkarmadan kendi isteği ile görevli memurlara içinde uyuşturucu madde bulunan poşeti teslim etmiştir.

Kardeşi …’nın da bahsettiği üzere müvekkilim bu polis kontrolünden dahi önce itirafta bulunmayı kafasına koymuş ve bunu kardeşine de beyan etmiştir. Kömürlükte bulunan uyuşturucu maddeler için kardeşine oraya dokunmamasını itirafta bulunacağını söylemiştir. Fakat kendisi daha buna fırsat kalmadan yolda polis memurları ile karşılaşmış bu nedenle de oradaki görevlilere itirafta bulunmuştur.

Müvekkilin ekonomik durumu iyi durumda olmayıp çok fazla da borcu bulunmaktadır. Bu borçları ödeyemediğinden dolayı kötü duruma düşmüş ve psikolojisi bozulmuştur. Kendine borçlarını ödemek için bir çıkar yol ararken yanlış insanlarla karşılaşmış ve ifadesinde belirttiği gibi Yenidoğan semtinden bahsi geçen hapları satın almış, bir kısmını annesinin kömürlüğüne saklamıştır. Fakat kafasını toparladığında yaptığından çok pişman olmuş ve henüz satın aldığı hapları herhangi bir kimseye satmadan yaptıklarını itiraf etmeye karar vermiştir.

Müvekkilin kardeşine itiraf edeceğini söylemesi akabinde polis memurlarının arabayı durdurmasıyla yaptığı itiraf göz önüne alındığında müvekkil ……………. yaptığından pişman olmuş ve kendini izah edene kadar işler daha kötü bir hal almıştır.

5237 sayılı TCK’nin 192/1 maddesine göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmayacaktır. (TCK Md. 192/1)

Müvekkil … resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce etkin pişmanlıkta bulunmuştur. 24.01.2015 tarihinde polis memurları bir uyuşturucu ticareti ihbarı alarak değil rutin bir kontrol yaparken müvekkilin arabasını durdurmuştur ve henüz polis memurları uyuşturucu maddenin içinde bulunduğu poşeti bulmadan müvekkil … arabada uyuşturucu olduğunu itiraf etmiş ve poşeti görevli memurlara teslim etmiştir. Bu nedenle müvekkilin, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce pişmanlık gösterdiğini kabul etmek gerekir. Mahkemece bu göz ününe alınmamıştır.

Aynı zamanda müvekkil sahip olduğu tüm bilgiyi polis memurlarıyla paylaşmış ve bilgisi dahilinde görevlilere yardımcı olmuştur. Müvekkil yaptığından çok pişman olmuş ve yaptığından geri dönmek, itiraf etmek, memurlarla iş birliği yapmak istemiştir.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM :  Yukarıda izah ettiğimiz gerekçe ve resen gözetilecek nedenler birlikte değerlendirilerek; YEREL MAHKEME KARARININ KALDIRILARAK DAVANIN İSTİNAF MAHKEMESİNDE YENİDEN GÖRÜLMESİNE, ceza davasının istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi mümkün değilse, HÜKMÜN BOZULMASINA VE DOSYANIN YENİDEN KARAR VERİLMEK ÜZERE YEREL MAHKEMEYE gönderilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                                                                                Davalı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.