Uyarma Cezasının İptali İstinaf Başvurusu

Ağu 7, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

Tarafımızca … İdare Mahkemesi’nin …  E. Sayılı dosyasında açıkladığımız beyanlar doğrultusunda ; müvekkil … Erkek Yatılı Bölge Ortaokulunda müdür vekilliği görevini yapmakta iken okul öğrencileri olan  …’nın … tarihinde izin almadan evlerine gitmişlerdir. Bunun üzerine araya hafta sonu girmesiyle birlikte … tarihlerinde okula gelmemişlerdir. Bahsi geçen öğrencilerin hafta sonu için okulda bulunmamalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır çünkü dava dilekçesinde de değindiğimiz üzere dönem başında adı geçen öğrencilerin velililerinin hafta sonuna dair velilerinin almış oldukları evci izinleri bulunmakta bunun belgeleri dosyaya sunulmuştur. Araya hafta sonu girdikten sonra evden okula gelecek öğrencilerin aile tarafından bizzat takibinin yapılmaması ve okula teslim edildikleri konusunda ailelerin yükümlülüğü söz konusu olmaktadır. … tarihinde öğrenciler okula dahi giriş yapmamışken okuldan kaçmış olduklarından bahisle müdür vekili olan müvekkil hakkında  başlatılan soruşturma kapsamında “ okul idaresini görevini layıkıyla yapmadığı , kendilerine emanet edilmiş çocukların takibini gereği gibi yapmadıklarından bahisle uyarma cezası almıştır.” 

Bilindiği üzere İdarenin memura verdiği cezalar memurun meslek içi yükselmesinde kendisine büyük sorunlar çıkarabilmektedir. Adana İncekaş Hukuk Bürosu olarak idari cezaların ehemmiyetinin farkındayız ve profesyonel avukat ekibimiz ile yanınızdayız.

Uyarma Cezasının İptali İstinaf Başvurusu Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ  HUKUK DAİRESİ’ne

Gönderilmek Üzere

 ADANA … İDARE MAHKEMESİ’ne

 

DOSYA NO                  :  

 

İSTİNAF TALEBİNDE

BULUNAN DAVACI  : 

 

VEKİLİ                         : 

 

DAVALI                       :  

GEREKÇELİ KARAR 

TEBLİĞ TARİHİ        : 

 

KONU                            :  … İdare Mahkemesi’ nin 2016/ Esas, 2018/ Karar sayılı kararının istinaf incelemesi ile kaldırılarak yeniden esas hakkında davanın kabulüne karar verilmesi.

 

AÇIKLAMALAR         :

1-) Tarafımızca … İdare Mahkemesi’nin …  E. Sayılı dosyasında açıkladığımız beyanlar doğrultusunda ; müvekkil … Erkek Yatılı Bölge Ortaokulunda müdür vekilliği görevini yapmakta iken okul öğrencileri olan  …’nın … tarihinde izin almadan evlerine gitmişlerdir. Bunun üzerine araya hafta sonu girmesiyle birlikte … tarihlerinde okula gelmemişlerdir. Bahsi geçen öğrencilerin hafta sonu için okulda bulunmamalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır çünkü dava dilekçesinde de değindiğimiz üzere dönem başında adı geçen öğrencilerin velililerinin hafta sonuna dair velilerinin almış oldukları evci izinleri bulunmakta bunun belgeleri dosyaya sunulmuştur. Araya hafta sonu girdikten sonra evden okula gelecek öğrencilerin aile tarafından bizzat takibinin yapılmaması ve okula teslim edildikleri konusunda ailelerin yükümlülüğü söz konusu olmaktadır. … tarihinde öğrenciler okula dahi giriş yapmamışken okuldan kaçmış olduklarından bahisle müdür vekili olan müvekkil hakkında  başlatılan soruşturma kapsamında “ okul idaresini görevini layıkıyla yapmadığı , kendilerine emanet edilmiş çocukların takibini gereği gibi yapmadıklarından bahisle uyarma cezası almıştır.” 

2-)  Yukarıda bahsi geçen uyarma cezasına karşı itiraz etmiş bulunduk fakat … Valiliği İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun … tarih ve … sayılı kararıyla itirazımızın reddine karar verilmiştir. İtirazımızın reddi olan bu kararın iptalini istediğimiz ve yukarıda numarası yazılı dosyamızda bildirdiğimiz beyanlar doğrultusunda “ adı geçen öüğrencileirn söz konusu tarihlerde okula hiç  gelmedikleri için okuldan kaçtıkları durumunun söz konusu olmadığı , soruşturmanın usule uygun şekilde yürütülmediği, disiplin amiri olmayan kişi tarafından disiplin cezası verildiği ve hukuka aykırı olduğu için itirazımızın reddi karanın da hukuka aykırılığı  söz konusu olup kararın iptalini dava dilekçemizde talep etmiştik.” Yerel mahkemece yapılan yapılan yargılama sonunda davamızın reddine karar verilmiştir.

3-) Yerel mahkemenin reddine dayanak oluşturan belge yukarıda değindiğimiz üzere usul ve yasaya aykırı olan soruşturma raporu olmuştur. Söz konusu olayda kamu görevlisinin suç oluşturduğu iddia edilen fiili ile ilgili olarak idarece açılan disiplin soruşturmasında konu ile ilgili her türlü soruşturmanın yapılması, kanıt niteliğinde toplanan tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi, tanıkların dinlenmesi , teknik konularda bilirkişilere inceleme yaptırılması , soruşturulanların görev ve konumları itibariyle sorumlulukları ile suçun oluş biçimi irdelenerek düzenlenen rapor ile fiilin sübut bulup bulmadığı ortaya çıkarılması gerektiği, soruşturma yapmakla görevlendirilenlerin ve cezayı verecek olan disiplin amirinin soruşturmaya konu olayla hiçbir ilgisi bulunmayan , hakkında soruşturma yapılan kamu görevlisinin suç konusu eyleminden  zarar gören veya yarar sağlayan veya soruşturulanın veya olayın mağduru durumundaki kişilerden olmaları ve kıdem ve görev bakımından en az soruşturulan ile aynı seviyede veya üst düzeyde bulunmaları gerekmektedir.

Fakat söz konusu olayda görevlendirilen muhakkik …………….. tarafından yapılan soruşturmada kapsamlı, objektif ve bağımsız bir şekilde soruşturma yürütülmediği sadece belli kişilerin ifadelerine başvurduğu , velilerin, belletmen öğretmenlerin ve pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının detaylı bilgisine başvurulmamıştır. Ayrıca öğrencilerin okuldan izinsiz ayrılmalarına ilişkin tutulan tutanakların belletmen öğretmenler tarafından pansiyondan sorumlu müdür yardımcılarına iletilmiş fakat bu tutanaklardan müvekkil haberdar edilmemiştir. Bu durum dahi soruşturmadan sorumlu muhakkik tarafından göz ardı edilmiştir olayla alakalı asıl ihmal ve takipsizliği yapanlar açısından herhangi bir işlem yapılmamış soruşturma aşaması bu  haliyle tarafsız ve bağımsızlığını yitirmiştir.

DANIŞTAY 12. D. 2012/10156 E. , 2016/2184 K. Sayılı İlamında; “ Davacının okul idaresi hakkında soruşturma açılması istemiyle adli ve idari makamlara şikayetçi olduğu, davaya konu cezanın okul müdürü tarafından verildiği anlaşılmakta olup, okul müdürünün disiplin amiri sıfatıyla ceza vermesi objektif ve tarafsız değerlendirmeyi olumsuz yönde etkileyeceğinden bunun sonucunda verilen disiplin cezasının da hukuka uygun olmayacağı tartışmasızdır.Bu duruma göre, yukarda belirtilen hususlar dikkate alınmadan davanın reddi yönünde hüküm kuran İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

DANIŞTAY 12. D. 2012/13342 E. , 2016/2175 K. Sayılı İlamında; “Bakılan uyuşmazlıkta, davacı hakkında soruşturma açılıp tarafsız bir soruşturmacı tayin edilmeksizin doğrudan savunmasının alındığı ve disiplin amiri tarafından cezanın verildiği anlaşılmaktadır. Bu duruma göre, soruşturma açılmadan, bağımsız bir soruşturmacı tayin edilmeden ve cezaya konu fiilleri her yönüyle ve şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya konulmadan tesis edilen edilen davaya konu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar ve yüksek mahkeme kararları ışığında söz konusu olay değerlendirilecek olursa, soruşturmanın gerektirdiği özen , dikkat ve objektiflik göz ardı edilerek yürütülmüştür. Dosya münderecatı tekrardan incelenip göz ardı edilen hususların gerekli incelemeye tabi tutulduğu takdirde yapılan kanuni ve usuli açıklamalardan da anlaşılacağı üzere hukuka aykırılık olduğu tespit edilecektir.

4-) Dava dilekçemizde değindiğimiz üzere ve ayrıca yerel mahkemece nazara alınmadan karar verilen diğer husus soruşturma işlemlerinin usul ve yasaya aykırılığı olmaktadır. Söz konusu olayda soruşturma işlemini yürüten şahsın bununla görevli ve yetkili kişi olmayışı dikkate alınmamış ve müvekkil açısından pek çok usuli işlem ihmal edilmiştir.

Şöyle ki ;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 126 gereğince ( Değişik birinci fıkra : 29/11/1984 – KHK 243/27 md. ) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra,  atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.

Yukarda yer verilen kanun maddesine göre, uyarma , kınama ve aylıktan kesme cezasının disiplin amiri tarafından verileceğine işaret edilmiştir.  Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği eki listenin “Taşra Teşkilatı” bölümünde ise ilde görev yapan okul müdürlerinin disiplin amirinin , ilgili il milli eğitim müdür yardımcısı olduğu belirtilmiştir. Söz konusu olayda UYARMA cezası muhakkik olarak görevlendirilen … çok programlı Anadolu Lisesi müdürü tarafından verilmiştir. Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere müvekkil o tarihte … Erkek Yatılı Bölge Ortaokulu müdür vekili olarak görev yapmaktadır. Soruşturmanın disiplin amiri olan il milli eğitim müdürü tarafından soruşturulup ceza verilmesi gerekirken müdür tarafından ceza verilmesi hukuka aykırıdır.  Hukuki güvenlik ilkesine aykırı olarak disiplin soruşturmasını yapan ile cezayı tesis edenin aynı kişilerce hukuka aykırılık meydana geldiği ve davaya konu işlemde hukuka uyarlık, istinafa konu yerel mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Yukarıda açık metinlerine yer verilen mevzuat hükümleri ve yüksek mahkeme kararları bir bütün halinde değerlendirildiğinde; davacı hakkında 657 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmış kanuni ve usuli  bir disiplin soruşturması bulunmadığı izahtan varestedir.

DANIŞTAY 12. D. 2012/6421 E. , 2016/324 K. Sayılı İlamında “Disiplin suçu teşkil eden fiillerle ilgili olarak soruşturma yapılması zorunlu olduğu gibi soruşturmanın belirli usuller çerçevesinde yapılması da isnada maruz kalanların hukuki güvencesidir. Soruşturma emri verilmesi; bağımsız ve üst veya denk görevde olan bir soruşturmacı atanması, olayla ilgili tanık ve soruşturulanın ifadelerinin alınması, ifade alınmadan kişiye haklarının ve soruşturma konusunun bildirilmesi, isnat olunan fiille ilgili lehe ve aleyhe başkaca delillerin araştırılması, soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanması ve bu raporda; olayın değerlendirilmesi soruşturmacının kanaat ve teklifini belirtmesi ve raporun ilgili makama sunulması, soruşturmayı yapan kişi ile soruşturmada elde edilen delilleri değerlendirecek kişi veya kurulların ayrı olmasının, yasal süre içerisinde isnat olunan fiiller bildirilerek sanığın savunmasının alınması gerekliliği disiplin hukukunun temel ilkelerinden olduğu gibi hukuki güvenlik ilkesinin de gereğidir.

5-) Yukarıda belirtilen sebeple istinaf incelemesi yapılarak mahkeme kararının kaldırılmasına ve yeniden esas hakkında talebimiz doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesini arz ve talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER: 657 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat Hükümleri

HUKUKİ DELİLLER        : … İdare Mahkemesi … Esas sayılı Dosyası, İptali istenen karar, soruşturma dosyası ve kararı , savunmalar, idari talimatlar, belletmen öğretmen nöbet çizelgeleri, öğrenci davranışı değrlendirme kurulu toplantı tutanağı, tutanaklar, veli izin belgeleri.

TALEP VE SONUÇ :

 Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ve re’sen göz önüne alınacak nedenlerle ;

  • istinaf talebimizin kabulüne,
  • usul ve kanuna aykırı kısmen ret kararının kaldırılmasına
  • yeniden esas hakkında taleplerimiz doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesini bilvekâle arz ve talep ederiz.  tarih                                                                         

Davacı Vekili

İncekaş Hukuk Bürosu Avukatları

Uyarma Cezasının İptali İstinaf Başvurusu

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.