Uyarma Cezasına Karşı İptal Davası Dilekçe Örneği

Ağu 5, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

Uyarma Cezasına Karşı İptal Davası Dilekçe Örneği

ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI:

DAVALI:

DAVA KONUSU: … tarih … sayı … konulu uyarma cezasının iptali talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ: … tarihinde elden tebliğ edilmiştir.

AÇIKLAMALAR:

1-) …  yılları arasında daha önce ismi Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı olan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2017 tarihinden bugüne dek Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığında aynı özlük haklara sahip Tarım ve Orman uzmanı olarak görev yapmaktayım.(EK-1)

2) … tarihinde sağlık problemlerim nedeniyle (EK-2) üzerimdeki endişe ve paniğin vermiş olduğu dalgınlıktan dolayı gaz ve freni karıştırmamdan dolayı, Strateji Geliştirme Başkanlık Makamının … tarihli ve … sayılı görevlendirme oluru kapsamında Muhakkik olarak görevlendirilen VETERİNER HEKİM tarafından savunmam alınmış ve yürütülen disiplin soruşturması neticesinde  hiçbir haklı gerekçe gösterilmeden “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesinin (A)  fıkrasının (e) bendi gereğince, Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak fiili, UYARMA CEZASI verilmesine karar verilmiştir.

3) Söz konusu uyarma cezası konulu işlem yetki ve  sebep bakımından hukuka aykırıdır. 657 sayılı Devlet Memurları 124. Maddesine göre; “Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tespit edilecek amirlerdir.”  Hükmü ile yayımlanan 31.08.2013 tarih 28751 sayılı Resmi Gazete yayımlanan, Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ekinde paylaşılan disiplin amirleri listesinde görülecek üzere ( EK-3) Gıda Tarım ve Hayvancılık Uzmanı hakkında yürütülecek disiplin soruşturmasında disiplin amirinin Daire Başkanı düzeyinde olması hüküm altına alınmasına rağmen Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Veteriner Hekim muhakkik üye görevlendirilerek uyarma cezası verilmesi yetki bakımından hukuka aykırı olduğu gibi sebep yönünden de hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

4) Şöyle ki; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yürütülen soruşturmalarda soruşturmacı olarak görevlendirilen kişilerin taşıması gereken şartlara ilişkin olarak ilgili kanunda yasal bir düzenleme olmayıp muhakkikin taşıması gereken niteliklerin neler olduğu Mahkeme kararları çerçevesinde şekillenmiştir. Disiplin Soruşturmalarında muhakkik soruşturmacı olarak görevlendirilen kişilerin taşıması gereken özelliklerden biriside yapmış oldukları soruşturma konusunda uzman olmalarıdır. Örneğin tıbbı bir konu hakkında yapılacak soruşturmada tıbbi bilgisi olmayan bir kişinin görevlendirilmesi soruşturmanın objektif yürütülmesini engel olabilecektir. Somut durumda ekte sunduğum sağlık raporlarını incelemede etkin bir soruşturma yürütülmemiş, netice olarak idareye vermiş olduğum savunmamda söz konusu hastalığımın buna sebep olacak veya olmayacak yönünde hiçbir değerlendirme yapılmadan, gerekçesiz olarak uyarma cezası verilmiştir(EK-4). Bu sebeple de söz konusu işlem hukuka aykırıdır.

5) Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda disiplin soruşturmasını yapacak kişilerin kimler olacağı konusunda açık hüküm olmamakla beraber soruşturmacının soruşturulan kişinin üstü, bu mümkün değilse dengi statüsünde olan muhakkikçe yürütülmesi gerektiği yargısal içtihatlarla kabul edilmiştir. Öte yandan, disiplin soruşturmalarında iddia konusu suçların sübuta erip ermediği hususunda soruşturulanların görev yaptığı kurumun yapısı, mevzuatı, yürütülen hizmetin niteliği dikkate alınarak sonuca ulaşılacağından soruşturmacının kurumun sözü edilen özelliklerini bilmesi, bir başka deyişle o kurumda görev yapmasının kamu hizmetinin en iyi şekilde yürütülmesi ilkesine de uygun düşeceği tabiidir.

Ancak  mevzuat kapsamında disiplin soruşturmamın dilekçenin başında ifa ettiğim üzere, özlük haklarımın daire başkanı ile eş değer olmasına rağmen, konuda uzman ve yetkili olmayan muhakkik Veteriner Hekim tarafından soruşturmanın yürütülmesi ve bu kapsamda uyarı cezası verilmesi, söz konusu idari işlemin iptal edilmesini gerektirmektedir.

Kaldı ki Yüksek Danıştay, soruşturmaya muhatap olan memurun dengi veya üstü muhakkik görevlendirilmesiyle ilgili, 12. Daire E: 2010/5479 K: 2013/6665 K.T.: 26.09.2013 kararında  “ Disiplin soruşturmasını davacının dengi olarak kabulü gereken “Lise Müdürü” ile birlikte mal müdürlüğünde muhasebe şefi olarak görev yapan kişinin muhakkik sıfatıyla yaptığı görüldüğünden, davacının dengi veya üstü konumunda bir idari göreve sahip bulunmadığı ve başka bir kurumda muhasebe şefi olarak görevli kişinin muhakkikliğinde ve anılan unvanın uzmanlığını gerektiren soruşturma konusu bulunmadığı halde yürütülen disiplin soruşturması bu yönüyle hukuka aykırı bulunduğundan,” söz konusu idari işlemin iptaline karar vermiştir.

HUKUKİ SEBEPLER: Anayasa, 657 sayılı Kanun, İ.Y.U.K ve sair hukuki mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Danıştay kararları, uyarma cezası işlemine  dair yazı, özlük dosyası, aslı gibidir sağlık raporları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri, yapılan tespitler ve hukuki sebepler göz önünde bulundurularak, telafisi mümkün olmayan zararların yaşanmaması bakımından, Anayasanın 40. maddesinde yer alan, tesis edilen idari işlemlere ilişkin hak arama hürriyeti hükmü gereğince ve Sayın Başkanlığınız tarafından re’sen gözetilecek sebeplere binaen;

-Yerleşik Danıştay İçtihatlarına ve olağan uygulamanın aksine hukuka, mevzuata uygun olmayan bir biçimde tesis edilmiş olan dava konusu … tarih … sayılı idari İŞLEMİN İPTALİNE,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasını arz ve talep ederim. (tarih belirtiniz)

                                    DAVACI

EK-1   : Cv- Bakanlik Karti Fotokopisi

EK-2   : Sağlik Raporu

EK-3   : … tarih 28751 sayılı Resmi Gazete yayımlanan, Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ekinde paylaşılan disiplin amirleri listesi

EK-4   : Savunma ve Davalı İdarece verilmiş olan karar

EK-5   : Tebellüğ tarihini gösteren tutanak

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.