Usulsüz Tebligat Nedeniyle Şikayet Dilekçesi

Bazı durumlarda tebligat usule aykırı bir şekilde gönderilmektedir. Böyle durumlarda tebligatın tebliğ edilmiş olarak kabul edilmesi hukuk aykırıdır. Dolayısı ile bu durumu bir şikayet dilekçesi ile mahkemeye bildirmek gerekmektedir. İlgili dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.


İSTANBUL NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’ NE

DAVACI         :

VEKİLİ          :

DAVALI         :

VEKİLİ          :

KONUSU        : Müvekkilimize yapılan usulsüz tebliğ nedeni ile ödeme emrinin tebliğ tarihinin müvekkilimizin icra dosyasını öğrenme tarihi olan 23.10.2018 tarihi olarak düzeltilmesi ile İstanbul 32. İcra Müdürlüğü 2018/ E sayılı dosyasında süresinde yetkiye, borca ve tüm ferilerine itiraz ettiğimizin tespit edilmesi talebini içeren dilekçemizdir.

İLGİLİ DOSYA: İstanbul 32. İcra Müdürlüğü 2018/

AÇIKLAMALAR:

1- İstanbul 32. İcra Müdürlüğü’nün 2018/ E sayısı ile başlatılan icra takibi ile alacaklısı aaa AŞ olarak görünen dosyadan müvekkil şirkete Örnek 13 ödeme emri gönderilmiştir. Müvekkil şirkete usulüne uygun tebligat yapılmamasına rağmen açılan takip kesinleşmiştir. Ödeme süresi de geçtiğinden alacaklı görünen şirket müvekkilime İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesi 2018/843 E sayılı dosyasında kiralanan taşınmazın tahliyesi için dava açmıştır.

2- Müvekkil şirket 23.10.2018 tarihinde İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesi 2018/843 E sayılı dosyasında açılan davaya ilişkin olarak dava dilekçesinin tebliği sırasında şirket aleyhine daha önce İstanbul 32. İcra Müdürlüğü’nün 2018/ E sayılı icra takibi başlatıldığını öğrenmiştir. 30.10.2018 tarihinde müvekkil şirkete açılan icra takibine itiraz etmiş bulunmaktayız. (Ek 1)

3-  İstanbul 32. İcra Müdürlüğü’nün 2018/ E sayılı dosyasında düzenlenen ödeme emri müvekkil şirket yetkililerine ulaşmamıştır. Yapılan tebligat usulsüzdür. Şöyle ki;

Hükmü Şahıslara /Tüzel Kişilere tebligat 7201 sayılı Tebligat Kanunun 12 ve 13. Maddeleri ile 05.01.2012 tarih 28184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 21. Maddesinde düzenlenmiştir. Tebligat Kanunun 12. Maddesi ” Hükmi şahıslara tebliğ, salahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise, yalnız birine yapılır.

” demektedir. Tebligat Kanunun 13. Maddesi ” Hükmi şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler her hangi bir sebeple mütat iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamıyacak bir halde oldukları takdirde tebliğ, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. ” demektedir. Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 21. Maddesi ” (1) Tüzel kişiler adına tebligatı almaya yetkili kişiler, herhangi bir sebeple mutat iş saatlerinde işyerinde bulunmamaları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde olmaları durumunda tebliğ, tüzel kişinin o yerdeki sürekli çalışan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.

(2) Ancak, kendisine tebliğ yapılacak memur veya müstahdemin, tüzel kişinin o yerdeki teşkilatı veya personeli içinde görev itibariyle tebligatın muhatabı olan tüzel kişinin temsilcisinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu tür işlerle görevlendirilmiş bir kişi olması gereklidir.

(3) Bu kişilerin de bulunmaması halinde, bu husus tebliğ mazbatasında belirtilir ve tebliğ, o yerdeki diğer bir memur veya müstahdeme yapılır.” demektedir. Tüzel kişiliğe haiz olan müvekkile yukarıdaki usulde yapılmayan tebligat usulsüzdür.  Uygulama Yönetmeliğinin 21/3. Maddesinde tebliğ yapılacak kişilerin bulunmaması durumunda bu husus tebliğ mazbatasında belirtilmelidir. Tebligatı alamaya yetkili kişilerin kim olduğu araştırılmadan, yetkili kişilerin bulunmama nedenleri belirtilmeden, tebligatın muhatabı olan tüzel kişinin temsilcisinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi birisinin olup olmadığı tespit edilmeden yapılan tebligat usulsüzdür. İş bu sebeple Tebligat Kanununun 32. Maddesi gereğince ödeme emrine ilişkin olarak yapılan tebligat usulsüz yapıldığından ve müvekkil şirkete gönderilen ödeme emrinin tebliğ tarihinin 23.10.2018 tarihi olarak düzeltilmesine karar verilmesi ve icra dosyasına yapılan itirazımızın süresi içerisinde yapıldığının tespit edilmesi, depoya ilişkin kira sözleşmesine, kira bedeline, borca, ferilerine, faiz türü ile işlemiş faiz oranına itirazlarımızın kabulüne karar verilmesi amacıyla iş bu davayı açma zarureti doğmuştur.

DELİLLER                : İstanbul 32. İcra Müdürlüğünün 2018/ Esas sayılı dosyası, Tebliğ evrakı, tanık, yemin, keşif, bilirkişi incelemesi ve sair her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM    : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle;

Usulsüz tebligat nedeniyle usulsüz tebliğ şikayetimizin kabulüne, ödeme emri tebliğ tarihinin İstanbul 32. İcra Müdürlüğü 2018/ Esas sayılı dosyasını öğrenme tarihimiz olan 23.10.2018 tarihi olarak düzeltilmesine, icra dosyasına sunulan itirazın süresinde olduğunun tespitine,

 Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 30.10.2018

Davacı Vekili

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.