Usulsüz Tebligat İstinaf Dilekçesi

Eki 13, 2020 | Tebligat Hukuku

Usulsüz tebligat hakkında istinaf mahkemesine yapılacak olan itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır? Av. Saim İNCEKAŞ tarafından bu yazımızda sizlerle paylaşıldı.

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE

gönderilmek üzere

ADANA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ESAS NO                   : 2019/… E.

KARAR NO              : 2020/… K.

İSTİNAF KANUN YOLUNA

BAŞVURAN DAVALI         :…

VEKİLİ                      :Av. …

DAVACI                   :…

VEKİLİ                      :Av. ….

KONU            : … İcra Hukuk Mahkemesi’nin … tarihli 2019/… E. 2020/…K. Sayılı  kararın istinaf incelemesi sonucunda kaldırılması ve davanın reddine karar verilmesi talebidir. 

AÇIKLAMALAR     :

… İcra Hukuk Mahkemesi 2019/… E. 2020/… K. Sayılı dosyası ile görülmekte olan davada “İcra dosyasının incelenmesinde davalı alacaklı tarafından harca esas 64854,50 TL”ni tahsili için ilamsız icra takibi başlatıldığı, şikayetçi borçlunun ….. adresine çıkarılan ödeme emri tebliğ mazbatasında tebliğ tarihinin yer almadığı, bu hali ile tebliğ işleminin şeklen Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine aykırı ve dolayısıyla usulsüz olduğu anlaşılmaktadır. TK’nun 32. maddesi gereğince tebliğ, usulüne uygun yapılmış olsa bile muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği ıttıla tarihi olan … olarak düzeltilmesine karar vermek gerekir.” gerekçesi ile şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

Davacı-borçlu tarafından açılan haksız ve mesnetsiz davanın reddi gerekir, şöyle ki:

Davaya konu … İcra müdürlüğü’nün 2019/… E. Sayılı dosyada ödeme emri, davacı-borçlunun …. adresine gönderilmiş ve 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 21. Maddesine göre tebliğ edilmiştir.  İşbu adres tarafımızca bilinen ve takip talebi ile ödeme emrinde belirtilen adrestir. Diğer bir deyiş ile, tarafımızca bilinen adrestir. Kaldı ki, dava dilekçesinde de belirtildiği gibi, tarafımızca gönderilen … Noterliğinin … yevmiye numaralı … tarihli ihtarnamesi de işbu adrese gönderilmiştir. Ancak davacı-borçlu vekili tarafından tarafımıza cevaben gönderilen … Noterliği’nin … yevmiye numaralı … tarihli ihtarnamesinde de adrese ilişkin herhangi bir itiraz bulunmamaktadır. 

Davaya konu olayda, ödeme emrinin borçlunun takip talebinde belirtilen bilinen adresine çıkartıldığı, adreste kimsenin olmaması nedeniyle komşusundan sorulduğu, muhatabın “işte” olduğundan bahisle tebligatın mahalle muhtarına yapıldığı, muhatabın, kapısına 2 nolu haber kağıdının yapıştırıldığı, komşusuna haber bırakıldığı şerhi düşülmek suretiyle tebliğ edilmiş olup,  2 nolu fişin kapıya yapıştırılması ile tebliğ işlemini tamamlanmıştır.

Mahkemece  verilmiş kararda tebliğ mazbatasında tebliğ tarihinin yer almadığından bahisle tebliğin usulsüz olduğunu belirtilmiştir. Ancak tebligat zarflarında bulunan gönderi barkodu ile “PTT Gönderi Takip Sistemi” aracılığıyla barkod sorgusu yapılarak gönderi hareketleri takibi yapılabilmektedir.

İcra daireleri ve mahkemeler tarafından uygulamada da kullanılan bu PTT Gönderi Takip sistem tebliğ tarihi, tebligatı  teslim alan, adres ve  tebliğ mazbatasında bulunması gereken diğer hususları ayrıntılı bir şekilde içermektedir. Ekte sunmuş olduğumuz, davacı borçluya tebliğ edilen ödeme emri tebligatına ilişkin PTT Gönderi Takibinden de anlaşılacağı üzere tebligat evraklarının posta aşamaları saat ve tarihleri ile birlikte  ayrıntılı bir şekilde görülmektedir.

 İcra daireleri ve mahkemeler tarafından dahi yargılamanın tasarrufu, işlemlerin hızlılığı ve devamlılığı açısından PTT Gönder Takip Sistemi kullanılmakta iken dava konusu olayda bu durum göz ardı edilerek tebligatın usulsüz yapıldığına karar verilmesi hakkaniyete aykırı olmakla birlikte hak kaybına da sebep olmaktadır. Tebligatları usulüne uygun olarak tebliğ etmek  PTT memur görevlisinin sorumluluğu altında iken görevlinin kusurundan kaynaklanan zarar müvekkile atfedilmektedir. Tarafımızca da dava konusu Antalya …İcra Müdürlüğünün 2019/… E. sayılı dosyasının ödeme emri PTT gönderi takip sisteminden gönderi hareketlerinden tebliğ tarihleri takip edilerek işlemler tarafımızca devam ettirilmiştir. Davacı tarafından açılmış olan bu dava yersiz ve haksızdır.

DELİLLER: … İcra müdürlüğü’nün … E. Sayılı  Esas sayılı takip dosyası ve münderecatı, … Noterliği’nin …  yevmiye numaralı … tarihli ve  … Noterliğinin … yevmiye numaralı … tarihli ihtarnameleri her türlü yasal ve hukuki delil.

SONUÇ VE TALEP  : Yukarıda açıklanan ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak sebepler neticesinde: … İcra Hukuk Mahkemesi 2019/… E. 2020/… K. Sayılı … tarihli kararın kaldırılarak davanın reddine karar verilmesi, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini takdir ve tensiplerinize arz ederiz. tarih

DAVALI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.