Yargıtay Öncelik Dilekçesi Örneği

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİNE

DOSYA NO           : 

TEMYİZ EDEN

DAVACI                :

VEKİLİ                  : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI                :

KONU                   : 2016/… Esas nolu dosyamızın incelenmesinin hızlandırılması hk.

AÇIKLAMALAR  :

  1. X Asliye Hukuk Mahkemesinin .. Esas ve … karar sayılı kararı üzerine hukuka aykırı mahkeme kararının incelenerek bozulması talebiyle X tarihinde yasal süresi içinde temyiz isteminde bulunulmuştur.
  2. …. esas numaralı dosya şu anda arşivdedir ve incelenmek üzere tetkik hâkimine gönderilmeyi beklemektedir.
  3. Söz konusu dosyadaki uyuşmazlık konusu X ili, X ilçesi, … ada/parsel taşınmaz üzerindeki ortaklığın, X Sulh Hukuk Mahkemesinin … e. Ve … karar sayılı X tarihli kararıyla satış yolu ile giderilmesine karar verilmiştir. Esas numarası belirtilen karar kesinleşmiş ve kararın icra aşamasına gelinmiştir.
  4. Satışın gerçekleşmesi ve satıştan elde edilecek gelirin tapudaki hisseleri oranında taraflara dağıtılması durumunda, hakkında yargılama devam eden uyuşmazlık konusu taşınmazın haksız paylaşımı söz konusu olacaktır. Bu husus temyiz incelemesi sonucunda davacının haklı çıkması durumunda telafisi güç ve imkansız zararlar doğmasına neden olacaktır.
  5. Açıklanan nedenlerle satış işlemi gerçekleşmeden taşınmazın malikinin belirlenmesi ve temyiz incelemesinin bir an önce sonuçlandırılması gereği ortaya çıkmıştır.

SONUÇ VE İSTEM: Arşivde bulunan … esas numaralı dosyanın aciliyet arz etmesi nedeniyle öncelikle incelenmesini arz ve talep ederim.

Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Yargıtay Öncelik Dilekçesi 2

YARGITAY … HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

ADANA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO:

TALEPTE BULUNAN:

VEKİLİ:

KONU: Temyiz incelemesinin ivedilikle yapılması talebimizi içermektedir.

AÇIKLAMALAR

………..  Asliye Hukuk Mahkemesinde ……………..Tapu İptali ve Tescili davası açılmış ve ilk derece mahkemesince  …………….  tarihinde davanın reddine kararı verilmiştir.

…………….  Asliye Hukuk Mahkemesinin ……….. E. ve ………….. K. sayılı kararı üzerine, hukuka aykırı mahkeme kararının incelenerek bozulması talebiyle …………….. tarihinde yasal süresi içinde tarafımızca temyiz isteminde bulunulmuş ve dosya incelenmek üzere Başkanlığınıza gönderilmiştir.

Aradan geçen ….. yıla rağmen dosya hakkında karar verilmemiştir. ………………………. NEDENİYLE bu  geçen sürede müvekkilin mağduriyeti katlanarak artmış ve hala da mağduriyeti artmaya devam etmektedir.

Müvekkil, ……………… sorunları ile uğraşmaktadır. Müvekkilin bu  durumu ……………. raporu ile de sabittir.

Bu sebeplerle davaya ilişkin bir an önce karar verilmesi önem arz etmektedir.

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanununda açıkça vurgulanmıştır.

Anayasa’nın Hak arama hürriyeti başlıklı 36. maddesi şöyledir. “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.”

Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Adil yargılanma hakkı başlıklı 6. maddesi de şu şekildedir. “Herkes medeni hak ve yükümlülükleri ile ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir.”

Medeni hak ve yükümlülüklere ilişkin uyuşmazlıkların makul sürede karara bağlanması gerektiği açıktır. 6100 sayılı Kanun’da yer alan usul hükümlerine göre yürütülen somut yargılama faaliyetinin, medeni hak ve yükümlülükleri konu alan bir yargılama olduğunda şüphe yoktur. …….. yılında temyiz başvurusu yapılan somut olayda, ………. yılına gelindiğinde hala karar verilmemiş olması makul süre kavramı içerisinde değerlendirilemeyeceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle dava dosyamıza öncelik verilerek temyiz incelemesi yapılmasını talep etme gereği hasıl olmuştur.

TALEP VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Başkanlığınızda inceleme sırası bekleyen … esas numaralı dava dosyasının temyiz incelemesinin ivedilikle yapılmasını talep ederiz.

Talepte Bulunan Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir