Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Sözlü Yargılama ve Nihai Karar Örneği

Sözlü Yargılama ve Nihai Karar (Hüküm) Örneği


T.C.
SAMSUN
KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı:
CELSE NO

CELSE TARİHİ

HÂKİM

KÂTİP

Belirli gün ve saatte celse açıldı. Davacı İsa ERTÜRK ile davalı Nuri ÖZTÜRK geldiler. Açık duruşmaya devam olundu. Jandarmaya ve Kadastro Müdürlüğüne yazılan müzekkerelere cevap verildiği görüldü. Gelen müzekkere cevaplan okundu. Taraflar, “-Gelen cevabi yazılara bir diyeceğimiz yoktur” dediler. Davacıdan soruldu: “-Dava dilekçemi aynen tekrarlıyorum, davamın kabulüne karar verilsin” dedi. Davalıdan soruldu: “Davayı kabul ediyorum, davacıya ait olan yer, yanlışlıkla benim üzerime yazılmış, bir diyeceğim yoktur” dedi. Beyan okundu, imzası alındı.

Davalı X (TC:) (imza)

Taraflara, tahkikatın tümü hakkında açıklama yapmaları için söz verildi. Davacı taraf, tahkikat tamamlanmıştır davamız sabit olmuştur dedi. Davalı taraf, “-Tahkikat tamamlanmıştır, gerekli karar verilsin” dedi. Tahkikatın bittiği bildirildi. Sözlü yargılama evresine geçildi. Taraflara son sözleri soruldu. Davacı taraf. “-Savunmamız sabit olmuştur. Kabul kararı verilsin” dedi, davalı taraf,”- Kabul karan verilsin” dedi. Dosya incelendi, araştınlacak başka bir husus kalmadığından açık yargılamaya son verildi. Nihai karar aşamasına geçildi.

G.D.

Davacının davasının KABULÜ ile kadastro tespitinin iptaline; Samsun İli, Canik ilçesi, İlyaslı Köyü 151 ada 4 parsel sayılı taşınmazın kadastro tutanağının beyanlar hanesinde “işbu taşınmaz, Kamil oğlu İsa Öztürk’ün 1960 yılından beri fındık bahçesi vasfı ile kullanımındadır” şeklinde düzeltilmesine, Dair, taraflann yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek istinaf dilekçesiyle Bölge Adiye Mahkemesine Kanun Yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okundu, usûlen anlatıldı. 30.05.2015
Kâtip 109578 Hâkim 39726


Asliye Hukuk Mahkemesi Nihai Karar Örneği


T.C. TOKAT ( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO :
KARAR NO:
HAKİM:
KATİP:
DAVACI :
DAVALI:
DAVA Menfi Tespit
D.TARİHİ:
K.TARİHİ:
İDDİA:

Davacı 15.06.2014 tarihli dilekçesiyle mahkememizde açtığı menfi tespit davasında; davalının Tokat Merkez, Cumhuriyet Mahallesinde kain, pafta 28. Ada 46 parsel 122″ de kayıtlı 400 m2Tik arsasım, 5 katlı konut inşaatına müsait olduğunu belirterek kendisine haricen sattığım, kendisinin de bedelin 30.000 lirasma karşılık davalı satıcıya yazılı belge verdiğini, kalan bedelin ise tapu ferağı sırasmda ödenmesi konusunda anlaştıklarını, ancak daha sonra arsanın imarda çocuk parkına isabet ettiğinin öğrenilmesinin ardından arsayı almaktan vazgeçtiğini, otuzbin liralık belgenin iadesini istediğini, davalının ise, 30.000 lira için Tokat 1. îcra Müdürlüğünde 2014/522 Esas sayı ile icra takibi başlattığının anlaşıldığım; takibin kötü niyetli ve haksız olduğunu davalıya borçlu bulunmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Delillerini sunmuştur.

SAVUNMA: Davalı cevap dilekçesinde, davanın yersiz olduğunu ve reddi kararı verilmesini istemiştir. Karşı delil bildirmemiştir.

GEREKÇE: Yapılan yargılamada, taraflar arasındaki harici arsa alım satımı olgusu bütün yönleriyle irdelenmiş; arsanm tapu kaydı ile imar durumunu gösterir kayıt ve belgeler getirtilmiş; takip dosyası incelenmiş; davacı tanıklarının beyanları değerlendirilmiş; davacımn hukuken ayıplı arsayı almaktan vazgeçmesinde haklı olduğu, dolayısıyla davalıya herhangi bir borcu bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılarak aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Açıklanan nedenlerle:

1- Davacımn davasımn KABULÜNE; davacının Tokat 1. İcra Müdürlüğü’nün 2014/522 sayılı ilamsız takibe konu dosyasında davalıya borçlu bulunmadığının tespitine;

2- 202,40 Lira yargılama giderinin davalıdan almarak davacıya ödenmesine;

3- Alınması gereken (……………TL.) harçtan, peşin alman (………….TL) harem mahsubuyla bakiye……..TL haran davalıdan tahsiline; Dair karar tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yoluna başvuru hakkı açık olmak üzere, tarafların yüzlerine karşı okunup usûlen anlatıldı. 25.02.2015

Katip 18667                       Hakim 2465

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir