Kamulaştırma İstinaf Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

SUNULMAK ÜZERE

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

ESAS NO :

KARAR NO :

CEVAP VEREN DAVALI :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yukarıda esas numarası belirtilen kararının DÜZELTİLEREK ONANMASI talebi ile istinaf nedenlerimizin ve davacı yanın … tarihinde tarafımıza tebliğ olunan İstinaf Başvuru Dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Davacı istinaf dilekçesinde özetle;

Yerel mahkemece kabulüne karar verilen Kamulaştırma Kanununun mülga 17. Maddesine dayalı tescil davasında, davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğini ileri sürmüş,

Yerel mahkemenin kararına dayanak teşkil ettiği ilgili AİHM, AYM ve Yargıtay kararlarının, Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine dayalı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarına ilişkin kararlar olduğu; huzurda görülen davanın ise kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin olmayıp Kamulaştırma Kanununun mülga 17. Maddesine dayalı yalnızca tescil davası olduğu, dolayısıyla bu kararların gerekçe gösterilerek davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmeyip, tarafımız lehine vekalet ücretine hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu ve huzurdaki davanın açılmasına tarafımızca sebebiyet verildiği iddia edilmiştir.

Davacı yanın yukarıdaki gerekçelere dayanarak yapmış olduğu istinaf başvurusu tamamen haksız olup hukuki mesnetten yoksundur.

Şöyle ki;

Öncelikle ifade etmek gerekir ki; huzurdaki davanın temeli kamulaştırma işlemi olup davanın açılmasında müvekkilin herhangi bir sorumluluğu olmayıp, davacı idareyi dava açmaya zorlama gibi bir durum da söz konusu değildir.

Bu itibarla; söz konusu davanın açılmasında müvekkilin hiçbir kusurlu davranışı ve uyuşmazlık çıkartma iradesi bulunmamaktadır ve bu davaya dayanak taşınmaz ise 1996 yılında müvekkilin mirasbırakanları döneminde kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup, o dönemde kamulaştırma bedelleri tarafımıza ödenmiş ancak sürecin kontrolünü yürüten ve takibini yapan davacı idarenin kusuru nedeniyle tescil işlemi gerçekleşmemiş ve bugün huzurdaki bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

Dolayısıyla huzurda görülen davanın açılmasının tek müsebbibi, geçmişte kusurlu davranarak tescili gerçekleştirmeyen davacı idare olup, bugün lehine vekalet ücreti talep etmesi son derece yersizdir. Nitekim Davacı İdare, hizmet kusuru ile vazifesi olan kamulaştırmayı 2020 yılında, bölgede Kanal İstanbul Projesi sonrasında fark etmiş ve bu davayı açmıştır. Bu kapsamda Kamulaştırma Kanunu’nun hükümlerine göre müvekkillere yargı giderlerinin yüklenmemesi, bu giderlerden davanın açılmasına sebebiyet veren davacı idarenin sorumlu olması gerekmektedir.

Öte yandan Anayasanın 46. maddesinde” Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.” hükmü mevcut olup davacı idare lehine vekâlet ücreti ödenmesine hükmedilmesi hem taşınmazın müvekkilin elinden alınmasına hem de vekâlet ücreti ve yargılama giderleri miktarı kadar eksik kamulaştırma bedeli ödenmesine neden olacaktır. Bu durum ise T.C. Anayasası’nın 46’ncı maddesinde düzenlenen “gerçek karşılığın ödenmesi” ilkesinin ve Anayasanın 35. Maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlali sonucunu doğuracaktır. Dolayısıyla davacı idarenin vekalet ücreti talebi Anayasa’ya da aykırılık teşkil etmektedir.

Ayrıca; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun “Giderlerin ödenmesi” başlıklı 29’uncu maddesinde; “10 uncu madde uyarınca mahkeme heyetinin harcırahları, 15 inci madde uyarınca mahkemece oluşturulan bilirkişilerin ve keşifte dinlenilen muhtarın mahkemece takdir edilecek ücretleri ile, tapu harçları ve bu Kanunun gerektirdiği diğer giderler kamulaştırmayı yapan idarece ödenir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Kanunun bu maddesinden de anlaşılacağı üzere; kamulaştırmayı yapan idare 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 29’uncu maddesinde sayılan giderleri bizzat öder. Kanunda bahsi geçen “ bu Kanunun gerektirdiği diğer giderler” ifadesi ise genel olarak yargılama ile ilgili yapılması gereken tüm giderleri içine alır. Buna göre, vekâlet ücreti de bu anlamda ödenmesi gereken yargılama gideri niteliğindedir ve yargılama giderlerinden davacı idare sorumludur. Dolayısıyla davacı İdarenin lehine vekalet ücretine hükmedilmesi talebi Kanuna aykırılık teşkil etmektedir.

Hulasa; tüm bunlar ışığında açılmasında tarafımın sorumluluğu olmadığı bu davada Yerel Mahkemenin vekalet ücretinin davacı İdareye yükletilmesine karar vermesi gerekmekte olup, davacı idarenin aksi yöndeki talebi tamamen hukuka aykırıdır.

NETİCE VE TALEP:

Yukarıda açıklanan ve re’sen göz önüne alınacak hususlarla davacının istinaf başvuru dilekçesinde belirtilen hususların herhangi bir hukuki dayanağının olmaması sebebiyle davacı yanın mesnetsiz ve hukuka aykırı istinaf talebinin REDDİNE,

İtirazlarımız doğrultusunda mahkeme kararının düzeltilmesine ve davalı müvekkil lehine vekalet ücretine hükmedilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz.

Davalı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir