Derdestlik İtirazı Dilekçe Örneği

Derdestlik İtirazı Dilekçe Örneği -1-

Derdestlik itirazına yönelik yazılacak bir dilekçenin örneği aşağıdaki gibidir. Derdestlik itirazı dilekçesi bir şablon olması amacı ile paylaşılmıştır.


…….  MAHKEMESİNE

DAVALI                                            :

VEKİLİ                                             :

DAVACI                                           :

KONU                                               : …/…/… Tarihli Dava Dilekçesine Karşı Cevap ve İlk İtirazlarımızın Sunulması.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Davacı tarafından müvekkilim aleyhine … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde …/… E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Dava dilekçesi müvekkilime …/… tarihinde tebliğ edilmiştir.

2-) Davacı, aynı alacak için müvekkilime … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde …/… E. sayılı dosya için dava açmıştır. Bu nedenle, tarafları ve konusu aynı olan dava için derdestlik itirazında bulunuyoruz. Derdestlik itirazından dolayı ikinci açılan davanın reddedilmesi gerekmektedir.

3-)  Davacının söz konusu dava dilekçesinde belirttiği gibi, müvekkilim kendisinden mobilya almıştır. Ancak müvekkilim mobilyanın bedelini kendisine ödemiştir ve bu yöndeki makbuzları cevap dilekçemizde sunuyoruz. Dolayısıyla müvekkilimin davacıya herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

HUKUKİ NEDENLER                    : 1086 S. K. m. 187 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : …/…/… tarihli makbuz, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, derdestlik itirazının kabulü ile davanın usul yönünden reddine, bu talebimizin kabul edilmemesi halinde, müvekkilimin davacıya herhangi bir borcu bulunmadığından davanın esas yönünden reddine ve yargılama giderlerinin davacıya yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davalı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi


Derdestlik İtirazı Dilekçe Örneği -2-

Yerel mahkemenin derdestlik kararına karşı istinaf mahkemesine yapılan itirazı konu alan dilekçedir.

.….BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

… AİLE MAHKEMESİ’NE

ESAS NO          :

KARAR NO     : 

 

İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN

DAVALI                :

VEKİLİ                   : 

DAVACI                 : 

 VEKİLİ                  : 

TALEBİN KONUSU: … Mahkemesi’nin …  tarih, .., … sayılı dosyada verilen kararının istinaf incelemesine yönelik ayrıntılı istinaf istemimizi içerir dilekçemizdir.

KARARIN ÖZETİ : Söz konusu davanın derdest olduğu, derdestliğin dava şartı olduğu bu gerekçe ile davanın derdestlik nedeni ile reddine karar verilmiştir.

AÇIKLAMALAR    :  … Mahkemesi’nin…  tarih, … E., … K. sayılı dosyasında eksik inceleme sonucunda usul ve yasaya aykırı karar verilmiştir. Şöyle ki;

1-) Davacı vekilinin…. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde… da açtığı dava dilekçesinde; davacı kadına davalı eşinin şiddet uygulaması sebebi ile  şiddetin müvekkilinin başta yaşam hakkı olmak üzere kişilik haklarına ciddi saldırı niteliğinde olduğunu belirterek davalıdan 15.000 TL manevi tazminat talep  etmiştir. … Asliye Hukuk Mahkemesi … esas, … sayılı … tarihli kararı ile :”… dosyanın görevli … Aile Mahkemesine gönderilmesine” karar verildiği anlaşılmıştır.

2-) Davacı vekili tarafından dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi talep edilmiş ve …. Aile Mahkemesi’nin … sayılı dosyasında ilgili dava görülmeye başlanmıştır. Tarafımızca 09/01/2020 tarihinde UYAP üzeriden  vekaletnamemiz “… nolu iş emir numarası” ile gönderilmiş olup, vekaletnamemiz dosyaya eklenmemiştir.

3-) 10/01/2019 tarihinde ise … Aile Mahkemesi … esas ve ….karar sayılı kararı ile :”…HMK 166/1-2-3 maddesi gereğince yapılan incelemede her iki dosyanın  derdest olduğu,  tarafları aynı olan dosyada, davacının … Aile Mahkemesinde manevi tazminat talep ettiği bu haliyle  konusu da aynı olan dosyalar  arasında  hukuki, fiili ve şahsi irtibat bulunduğu,  biri hakkında verilecek kararın diğerini de etkiyeceği sonuç ve kanaatine ulaşıldığından  davaların birleştirilmesine” karar verildiği anlaşılmıştır. Ancak bu kararda dosyaya vekaletnamemiz eklenmediği için dosya eksik bir şekilde ….Aile Mahkemesine gönderilmiştir.

4-) … Aile Mahkemesinin … esas,… karar ve … tarihli kararı ile :” Mahkememizin … mahkemesinin … Esas sayılı dosyasının incelenmesinde; Davacı … tarafından 28/06/2019 tarihinde  davalı … aleyhine  boşanma ve maddi ve manevi tazminat talepli dava açıldığı  görülmüştür.  Mahkememizin … Esas sayılı dosyasının incelenmesinde; Davacının …i davalının … olduğu, davanın henüz evliliği devam eden taraflardan kadının erkekten 4/06/2019 tarihli darp eylemi nedeni ile manevi  tazminat talebinden ibaret olduğu anlaşılmıştır. Bu hali ile davacı kadın adına … esas sayılı davada boşanma davası ile birlikte şiddet nedenine dayalı manevi tazminat davasının devam ettiği, aynı hukuki sebebe dayalı (28/06/2019 tarihli boşanma davasından önce gerçekleşen 04/06/2019 tarihli şiddet iddiası nedeni ile ) davanın bulunduğu, davacının aynı olay ve aynı hukuki sebebe dayalı …esas sayılı davasının derdestlik nedeni ile reddi gerektiği , derdestliğin dava şartı olduğu bu gerekçe ile davanın derdestlik nedeni ile” reddine karar verilmiştir. Karar neticesinde yargılama giderlerine mahkeme tarafından hükmedilmiş olsa da, … Aile Mahkemesi’nin kusuruyla vekaletnamemizin dosyaya zamanında eklenmemesi sebebiyle eksik karar verilmiş ve vekalet ücretimize hükmedilmemiştir.

5-) Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret’e ilişkin 7. Maddesinin 2. fıkrası;

“(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre ….. avukatlık ücretine hükmolunur.” hükmünü amirdir.

6-) … Aile Mahkemesi dosyayı tamamlamadan, UYAP üzerinden gönderdiğimiz vekaletnamemizi dosyaya eklenmeden birleştirme kararı vermiş ve devamında …. Aile Mahkemesi de eksik dosyayı incelemesi üzerine usul ve yasaya aykırı karar vermiştir. Açıklanan nedenlerle iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah olunan ve resen nazara alınacak nedenlerle ;

1) İstinaf başvurumuzun kabulüne;

2) Yerel mahkemenin .. E., … K. sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını ve yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda davanın reddine karar verilmesini;

3) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 16/01/2020

DAVALI VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir