Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Tespit Dava Dilekçesi

Delil Tespiti Davası ve Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Aşağıda delil tespiti davası için dilekçe örneği bulunmaktadır. Bu dilekçe örneği delil tespitine yönelik Yargıtay kararları çerçevesinde hazırlanmıştır. Delil tespiti dilekçeleri genellikle; inşaat delil tespiti, ayıplı mal delil tespiti, taşınmaz tespit davası, trafik kazası delil tespiti konularını içerir. Delil tespit dilekçesi ne kadar esaslı ise delil tespit dilekçesine itiraz da o kadar zor olacaktır. Delil tespit dilekçesi daha sonra açılacak dava için bir can damarıdır.

Delil tespiti hızlı işletilmesi gereken bir süreçtir. Delil tespiti dilekçenizde gözden kaçırdığınız bir husus büyük baş ağrılarına maruz bırakabilir.

Delil Tespiti Davası Dilekçe Örnekleri -1-


ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                    : Ad soyadı (T.C. Kimlik No) – Adres

VEKİLİ                      : Adana İncekaş Hukuk Bürosu – Av. Saim İncekaş

DAVALI                    : Ad soyadı (T.C. Kimlik No) – Adres

KONU                        : Delil tespiti (Tespit yapılacak yer)

AÇIKLAMALAR     :

Müvekkil ile davalı arasında imzalanan …/…/… tarihli İş Protokolüne göre müvekkilin edimi konusunda uyuşma ile davalı tarafından çelik kapı, Amerikan panel kapı, laminant parke, duş teknesi, mutfak dolabı, granit tezgah, PVC pencere ve vasistas yapılması konusunda anlaşılmıştır.

Davalı tarafından, taahhüt edilen işe başlanmasına karşın ekli protokolde ayrıntıları belirlenen işlemler eksik ve ayıplı şekilde yapılmıştır. Buna ilişkin olarak davalı tarafa …/…/… tarihinde …. Noterliği vasıtası ile ihtarname çekilerek temerrüt sağlanmış olmasına karşın mevcut durumda herhangi bir düzelme olmamış, hatta davalı tarafın müvekkile cevap olarak göndermiş olduğu ihtarname ile ayıp ve eksiklikler kabul edilmemiştir.

Müvekkilin tüm iyiniyetine rağmen davalı tarafça taahhüt edilen işler eksik ve ayıplı şekilde yapılmış olup bu durum müvekkilin sıkıntıya düşmesine neden olmuştur. Açıklanan nedenlerle, ileride açacağımız davalara esas teşkil etmek üzere mahkemenizden tespit talep etmemiz zarureti hasıl olmuştur.

TESPİTİ İSTENEN HUSUSLAR:

 1. Sözleşme uyarınca davalı tarafından yapılması gereken işlerden hangilerinin yapılmadığının,
  1. … adet monoblok çelik kapının yapılıp yapılmadığı,
  2. .. adet Amerikan panel kapının (kilit kol montaj dahil) yapılıp yapılmadığı
  3. .. m2 laminant parke yapılıp yapılmadığı
  4. .. adet .. kabinli duş teknesinin yapılıp yapılmadığı,
  5. ../tul MDF gövde kapak mutfak dolabının yapılıp yapılmadığı
  6. ./tul granit tezgahın yapılıp yapılmadığı
  7. … adet PVC pencerenin (… marka, cam mermer, denizlikler montaj dahil) takılıp takılmadığı
  8. … adet PVC pencerenin (… marka, cam mermer, denizlikler montaj dahil) takılıp takılmadığı
  9. … adet vastas takılıp takılmadığı
  10. Yapılmayan işlerin imalat bedelinin ne kadar olduğunun
  11. Eksik işler dışında hatalı ve kusurlu işlerin neler olduğu ve bunların düzeltilmesi için ne kadar bedel gerektirdiğinin
  12. Yapılan işlerin sözleşmeye göre imalat bedelinin ne olduğunun

İSTEM SONUCU     :

Yukarıda sunulan ve açıklanan nedenlerle; tespit istenen hususlar başlığındaki 12 kalemin tespitinin bilirkişiler vasıtası ile yaptırılması ve vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa aidiyetine karar verilmesini mahkemenizden vekalete binaen saygılarımla arz ederim. …/…/…

Ekler    : İş Protokolü

                                                                                                                      Davacı Vekili

                                                                                                        Avukat Saim İncekaş

Delil Tespiti Davası Dilekçe Örnekleri -2-

ADANA (  ). SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DELİL TESPİTİ TALEBİDİR

TESPİT İSTEYEN:

VEKİLİ:

MUHATAP:

KONU: Müvekkilin evinde oluşan zararın ve zararın miktarı hakkında delillerin tespiti talebidir.

AÇIKLAMALAR

 1. Mülkiyeti müvekkil …………………….. ait …………………………………………. adresindeki taşınmazda Doğa Evleri 4010 Ada Site Yönetimi’nin ihmali neticesinde bir takım sorunlar oluşmaya başlamıştır. Müvekkil adına daha önce de yine tarafımızca 10.01.2017 tarihinde Kadıköy 18. Noterliği’nden 00736 Yevmiye Numaralı ihtar (EK-1) ilgili yönetime çekilmiş, gerekli eksikliklerin giderilmesi yönetimden talep edilmiştir. İhtarda da yönetimin yapmadığı ancak yapması gerektiği hususlar, yasal dayanaklarımız, yöneticinin görevleri, yöneticinin sorumlulukları, kat maliklerinin katılmak zorunda olduğu giderler, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümleri, müvekkilin sürekli iyiniyetli olarak gerekli işlemlerin yapılması için yönetime başvurduğu ancak yönetimin iyiniyetli müvekkili sürekli geri çevirdiği, ortak alanlarda gereken bakım ve onarımın yapılmasını, müvekkilin zararının giderilmesini aksi halde her türlü dava hakkımızın saklı olduğu ihtaren bildirilmiştir.
 1. Müvekkil ilgili ihtarnamede tüm yasal dayanaklarını ve yönetimin sorumluluklarını belirtmesine rağmen ihtarnameye gelen cevapla büyük şok yaşamıştır. Zira mağdur müvekkil yönetimce yapılması gereken bütün hususları tek tek saymasına rağmen ilgili yönetim Sultanbeyli 2. Noterliği’nden çekilen 16.01.2017 tarihli, 00898 Yevmiye numaralı karşı ihtarda (EK-2) yönetimin 14.10.206 tarihinde yapılan toplantısında belirtmiş olduğumuz tadilatının yapılmasını istediğimiz yerle ilgili olarak binaların drenajlarının yapılması için kat maliklerine sorulduğunu ve maliyetleri nedeniyle kabul edilmediğini belirtmiştir. Ancak bu cevap 10.01.2017 tarihinde Kadıköy 18. Noterliği’nden gönderilen 00736 Yevmiye Numaralı ihtarnamede belirttiğimiz hususlar sebebiyle hukuka aykırıdır. Yönetimin neden bu şekilde bir karşı ihtar çektiği de tarafımızca anlaşılamamıştır.
 1. Müvekkil tüm bu olumsuzluklara rağmen hakkını aramaya devam etmiştir. 22.09.2018 tarihinde de yönetimin kusurlu olduğunu tespit etmek ve sonrasında da gereğinin yapılması için X’tan uzman getirip evinde inceleme yaptırmıştır. Bu inceleme (EK-3) sonunda müvekkilin gerçekten haklı olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. İncelemede kısaca daire içindeki su tesisatında herhangi bir sorun olmadığı, binanın ana mutfak hattında ise çatlak ve deforme olduğu, binaya ait ana mutfak hattının değişmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu tespitin kamera ile yapıldığı da göz önünde bulunduğunda yanılma payı yok denecek kadar azdır. Karşı ihtarnamede drenajların yapılması kat malikleri tarafından reddedilmiş olsa da uzman kişi müvekkilin dairesinde meydana gelen salon ve diğer odalarının tabanından kaynaklanan rutubetin giderilmesi için drenaj hattının çekilmesi gerektiğini belirtilmiştir.
 1. Doğa Evleri 4010 Ada Site Yönetimi’nin sorumluluklarını yerine getirmediğine dair Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili maddelerini aşağıda belirtiyoruz:

MADDE 4 Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar.

c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya, faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.

MADDE 20Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;

Katılmakla yükümlüdür.

Madde 35Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür.

b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

5. Yukarıda belirtmiş olduğumuz kanun maddelerinden de açıkça anlaşılacağı üzere müvekkil mağdur edilmiştir. Yönetim iyiniyetli müvekkile karşı sorumluluklarını hiçbir zaman yerine getirmemiş ve haksız olarak da isteklerini sürekli olarak geri çevirmiştir. Tüm bu sorunların giderilmesi için mahkemenize başvurma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER     : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, TMK ve sair mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER      :

 1. 01.2017 tarihinde Kadıköy 18. Noterliği’nden çekilen 00736 Yevmiye Numaralı ihtarname,
 2. 01.2017 tarihinde Sultanbeyli 2. Noterliği’nden çekilen 00898 Yevmiye Numaralı karşı ihtarname,
 3. PROTESİSAT’tan alınan 22.09.2018 tarihli inceleme,
 4. Tanık,
 5. Keşif,
 6. Bilirkişi incelemesi,
 7. Her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP      : Yukarıda arz ve izah olunan sebepler, yönetime karşı başlatacağımız icra takibinde kullanılmak ve her türlü hakkımız saklı kalmak üzere:

 • Yönetimin binanın ortak kullanım alanlarında yapması gereken işlemleri yapmaması ve bu işlemlerin gerçekleştirilmemesinden kaynaklı müvekkile ait Yenişehir Mah. Gökay Sok. Göçmen Konutları 4010 Ada 1. Blok Daire bağımsız bölümündeki zararın ve zarar miktarının keşif ve bilirkişi raporu ile tespitine,
 • Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin muhataba yükletilmesine;

Karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla ve vekâleten arz ve talep ederim. (tarihi yazınız) 

Tespit Talep Eden

Vekili

 

EKLER  :

Ek-1    : X tarihinde X Noterliği’nden çekilen X Yevmiye Numaralı ihtarname,

Ek-2    : X tarihinde X Noterliği’nden çekilen X Yevmiye Numaralı karşı ihtarname,

Ek-3    : X’tan alınan X tarihli inceleme.

Sulh Hukuk – Mal Teslimi Delil Tespiti Dilekçesi Örneği -3-

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’ NE

 TESPİT İSTEYEN       : 

VEKİLİ                            : Av.

ADRES                             :   

ALEYHİNE TESPİT

İSTENEN                       : 

ADRES                            :

KONU                        : Delil Tespiti

AÇIKLAMALAR         :

Müvekkil tarafından aleyhine tespit istenen taraf olan ……….. Ltd. Şti ‘ ne birtakım mallar satılmış ve teslim edilmiştir. Buna ilişkin fatura dilekçemiz ekindedir.  ………. ile yapmış olduğumuz şifahi görüşmelerde faturada yazılı ürünlerin bedelinin ödenmesini talep etmişsek de ………. Tarafından tarafımıza bir ödeme yapılmayacağı bildirilmiştir. Bu nedenle ileride açacağımız icra takip ve davalara delil teşkil etmesi açısından söz konusu malların …….. Ltd. Şti’ ne teslim etmiş olduğumuzun tespiti gerekmektedir. Aksi halde ……..Ltd. Şti’ nin borçtan kurtulmak amacıyla mal teslimi yapmadığımıza yönelik itirazı ile karşılaşacağımız kuvvetle muhtemeldir.  …………’ ne teslim etmiş olduğumuz mallar dilekçemiz ekinde bulunan fatura içeriğinde mevcuttur. Söz konusu fatura da dilekçemiz ekindedir. Belirtilen bu malzemeler (mallar)  ofis malzemeleri olup, ……………… nin yukarıda belirtmiş olduğumuz kendi adresinde bulunmaktadır. Açacağımız dava ve icra takiplerine esas teşkil etmek üzere fatura içeriğinde yer alan malların aleyhine tespit istenen tarafından teslim alındığının ve söz konusu adreste bulunduğunun tespiti için işbu davayı açmak zorunlu olmuştur. 

Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere tespitini talep ettiğimiz eşyalar ek de sunmuş olduğumuz fatura içeriğinde mevcuttur.

HUKUKİ NEDENLER                    :   HMK, TMK , İİK, İlgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM                   :   Müvekkilin , aleyhine tespit istenen şirkete teslim ettiği ve fatura içeriğinde yer alan malzemelerin aleyhine tespit istenenin yukarıda belirtilen adresinde bulunduğunun tespit ettirilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin  karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. 27.02.2018

                                                                                                                              TESPİT İSTEYEN DAVACI VEKİLİ

     EKLER:

 • Genel Vekaletname Sureti                                                                             

Delil Tespiti Davası Dilekçesi -4-

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

TESPİT İSTEYEN               :

VEKİLLERİ                         : Av

KARŞI TARAF                   :B

T.KONUSU                           : Delil tespiti istemidir.

AÇIKLAMASI                       :1)Müvekkilimiz şirket ile aleyhine tespit istenen şirket arasında akdedilen sözleşme ile İşinin müvekkil şirket tarafından üstlenilmiştir.

Ancak,aleyhine tespit istenen şirket, yevmiye nolu ihtarnamesi ile müvekkil firma ile arasında Tesis Yapımı İşine ait sözleşmeyi, haksız ve kötüniyetli olarak feshetmiş, ,… tarihinde de şirketinizce yapım işine el konularak sözleşme fiilen de sona erdirilmiştir.                                           

Müvekkil şirket anılan sözleşme ile sözleşme konusu işe başlamış ve imalatlar gerçekleştirmiştir. Bu imalatların bedeli de kendisine ödenmemiştir.

Müvekkilin, aleyhine tespit istenen tarafından haksız olarak feshedilen sözleşme nedeniyle ve özellikle yaptığı işlerin bedelinin tahsili istemiyle  açacağı dava ve davalar ile diğer talepleri için, sözleşme konusu işin yapımı için gerçekleştirdiği imalatların, üretimlerin miktarı ile  seviyesinin tespitinde  ihtiyaç ve zorunluluk bulunmaktadır.

2)Henüz dava açılmamış olması, üzerinde keşif ve bilirkişi incelmesi yapılacak imalat ve üretimler İli sınırları içinde bulunması nedeniyle mahkemeniz HMK.nun 401.maddesi uyarınca delil tespiti konusunda görevli ve yetkilidir.

Açıklanan nedenlerle, ileride açılacak dava ve davalarda ileri sürülecek vakıaların kanıtlanması için yukarıda anılan sözleşme konusu işin gerçekleşmesi için yaptığı tüm işlerin (imalat ve üretim,harcadığı malzeme vs.)miktarı ve seviyesinin  tespitini isteme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                 :Yukarına açıklanan nedenlerle, yerinde inceleme yapılarak; yaptığı imalat ve üretimlerin seviyesi ve miktarının tespitinin yapılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

                                                                                                 Tespit İsteyen Vekilleri

Delil Tespiti Dava Dilekçesi -5-

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

TESPİT İSTEYEN               :

VEKİLİ                                 : Av.

ALEYHİNE TESPİT İSTENENLER:

TALEP: HMK 400/2 gereğince hemen tespit edilmemesi halinde kaybolacağı muhakkak olan mevcut halin, aleyhine tespit istenenlere ait mevcut binaların bulunduğu halini gerek kıymeti yönünden gerekse fiziki durumu yönünden tespiti. İmar mevzuatına uygun hafriyat yapılması halinde doğması muhtemel zararın oluş şeklinin ve kıymetinin belirlenmesinde zaruret olduğundan tespit talebimizin kabulü ve bilirkişi marifeti ile mahallen keşif icrası talebi.

                                                       AÇIKLAMALAR

X Parselde kayıtlı bulunan arsa tespit isteyen X‘nin malıdır. Bu şirket, inşaat yapmaktadır. Burayı almasının sebebi de imar mevzuatına uygun ruhsat alıp inşaat yapmaktır.

Ek-1 olarak takdim ettiğimiz yapı ruhsatında X tarihinde X numara ile alınmıştır. Tespit isteyenin imar mevzuatına uygun inşaat yapma arzusu aleyhine tespit istenenlere iletilmiş; ancak tespit istenenler, mahallen gidildiğinde görüleceği üzere yıkıntı ve sundurma konumunda olan binalarla ilgili aşkın taleplerde bulunmaktadır.

Tespit isteyen inşaat şirketidir. Hafriyat aşamasında vuku bulacak hasarın eski hale getirilmesi tespit isteyen tarafından her zaman mümkündür.

Keşif anında da mahallen görüleceği üzere arsanın iki cephesindeki binalar hafriyat anında muhafaza edilmesi mümkün değildir.

Ek-2 olarak takdim ettiğimiz X tarihli yazıyla X firması yapı denetiminin alınması gereken tedbirlerle ilgili görüşünü sormuştur.

Ek-3 olarak takdim ettiğimiz X tarihli X Belediyesine hitaben yazılan yazıda hafriyatın 3,40 m derinlikte olması sebebi ile sorun yaşanacağı X Belediyesine bildirilmiştir.

Ek-4 olarak sunduğumuz iki yazı incelendiğinde, X Belediye Başkanlığı gerek tespit isteyen X şirketine gerekse X Denetim şirketine İnşaat yapılacak X parselde bulunan arsada hafriyat yapılması halinde komşu parseller 63 ve 17 parsellerin zarar görmesinin muhtemel olduğu cevaben yazılmıştır.

Ek-5 olarak takdim ettiğimiz X tarihli yazıda denetim firması tespit isteyen X Firmasının komşu parsellerin tehlike arz ettiği yolunda uyarmıştır.

Tespit isteyen sahibi bulunduğu arsaya inşaat yapmak istemektedir. Ancak komşu parseller gerek inşaat kalitesi yönünden gerekse binaların ekonomik ömrünü doldurması sebebi ile hasar görmesi muhtemeldir.

Hâkimlik makamından talebimiz, bilirkişi marifetiyle mahallen keşif icra edilerek mevcut binaların konumu, durumu, ekonomik ömrünü doldurup doldurmadığı, hafriyat yapılması halinde oluşması muhtemel zararın belirlenmesi yönünden tespit yapılmasını, bilirkişiden bu konuda rapor alınmasını talep ederiz.

HMK 400/2 gereğince hemen tespit edilmemesi halinde kaybolacağı muhakkak olan mevcut halin, aleyhine tespit istenenlere ait mevcut binaların bulunduğu halini gerek kıymeti yönünden gerekse fiziki durumu yönünden. İmar mevzuatına uygun hafriyat yapılması halinde doğması muhtemel zararın oluş şeklinin ve kıymetinin belirlenmesinde zaruret olduğundan tespit talebimizin kabulü edilmesi yasal zorunluluktur. Aksi halde mevcut durumun ileriki aşamada tespiti mümkün olmayacağı kanaatindeyiz.

HUKUKİ SEBEPLER  : İlgili mevzuat.

DELİLLER                     : 1-Yapı Ruhsatı.

                                            2- X tarihli X Firması yapı denetiminin alınması gereken tedbirlerle ilgili görüşünü sorduğu yazı.

                                            3-X tarihli X Belediyesi’ne hitaben yazılan yazı.

                                            4-X tarihli X Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazıları.

                                            5- X  tarihli X Yapı Denetim firmasının yazısı.

                                            6- Tapu Kaydı.

                                            7- Keşif ve bilirkişi incelemesi.

                                            8- Vs. her türlü kanuni delil.

NETİCE VE TALEP       : Yukarıda arz ettiğimiz hususların ışığı altında HMK 400/2 gereğince hemen tespit edilmemesi halinde kaybolacağı muhakkak olan mevcut halin. aleyhine tespit istenenlere ait mevcut binaların bulunduğu halini gerek kıymeti yönünden gerekse fiziki durumu yönünden. İmar mevzuatına uygun hafriyat yapılması halinde doğması muhtemel zararın oluş şeklinin ve kıymetinin belirlenmesinde zaruret olduğundan tespit talebimizin kabulü ve bilirkişi marifeti ile mahallen keşif icrasına karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla.  (tarih)

                                                                                              TESPİT İSTEYEN VEKİLİ

                                                                                                  Av.

[/ihc-hide-content]

Delil Tespiti Davası Dilekçe Örnekleri -6-

Delil Tespiti Davası Dilekçe Örnekleri -6-

X SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

TESPİT İSTEYEN                 : 

VEKİLLERİ                            : 

KARŞI TARAF                      : 

KONU                                    : İleride açılması muhtemel ecri misil davasına delil teşkil etmek üzere tapunun …….. adresinde kain taşınmazda halen;

 • Kimin ikamet ettiğinin,
 • Kiracı mukim ise, kira kontratının ibrazı istenerek hangi tarihten bu yana kiracı olduğunun,
 • Hangi kira dönemlerinde aylık ne kadar kira bedeli ödendiğinin ve halen ne kadar ödenmekte olduğunun,
 • Mecurun rayiç kira bedelinin ne olduğu hususlarının TESPİTİ talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

 1. Yukarıda tapu kaydı ve adresi verilen taşınmaz tapuda Muris ……… adına kayıtlıdır. …… vefatıyla hak sahibi olanlar Davalı ……. ve Müteveffa kardeşi …… dir. ………’nin vefatı üzerine Mirasçıları  sağ kalan eş Müvekkil …… olup, Davalı ……….. ile birlikte  mezkur gayrimenkulde  hissedardırlar.
 1. Mezkur gayrimenkul Müvekkilin murisinin vefatından bu yana ……….. in zilyedliğinde olup, kendisi kullanmakta  ve/veya semerelerinden yararlanmaktadır. Müvekkil hiçbir şekilde bu gayrimenkulle ilgili sahip olduğu haklarını elde edememişlerdir.
 2. İleride açılması kuvvetle muhtemel bir ecrimisil davasına esas teşkil etmek üzere tapunun ……………………………………………… adresinde kain taşınmazda halen;
 • Kimin ikamet ettiğinin,
 • Kiracı mukim ise, kira kontratının ibrazı istenerek hangi tarihten bu yana kiracı olduğunun,
 • Hangi kira dönemlerinde aylık ne kadar kira bedeli ödendiğinin ve halen ne kadar ödenmekte olduğunun,
 • Mecurun rayiç kira bedelinin ne olduğu hususlarının TESPİTİNİ talep zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER           :  H.M.K. ve sair mevzuat

DELİLLER                             :  Tapu kaydı, kira kontratı, keşif ve bilirkişi incelemesi, ilgili her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM               :   Yukarıda arz olunan nedenlerle;

Açılması muhtemel ecrimisil davasına esas teşkil etmek üzere şimdilik duruşma ve tebligat yapılmaksızın, bilirkişi marifeti ile;  Yukarıda tapu kaydı ve adresi belirtilen taşınmazda halen,

 • Kimin ikamet ettiğinin,
 • Kiracı mukim ise, kira kontratının ibrazı istenerek hangi tarihten bu yana kiracı olduğunun,
 • Hangi kira dönemlerinde aylık ne kadar kira bedeli ödendiğinin ve halen ne kadar ödenmekte olduğunun,
 • Mecurun rayiç kira bedelinin ne olduğu hususlarının TESPİTİ ile dava masraf ve ücreti vekaletin Karşı Tarafa tahmiline karar verilmesi bil vekale talep olunur.

                                                                                                          SAYGILARIMIZLA.

                                                                                                    TESPİT İSTEYEN VEKİLİ

Delil Tespiti Davası Dilekçe (Ayıplı Mal) -7-

X NÖBETCİ  SULH HUKUK MAHKEMESİNE   

DELİL TESPİTİ

İSTEYEN                                  :  

VEKİLİ                                   : 

KONU                                    : Delil Tespiti talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR            :

1-)  Müvekkile ait  …..Adresinde bulunan konutta ortaya çıkan, bulunan ayıpların tespitini istemekteyiz.

2-)  Müvekkil, Satıcı ……. a ait ve içinde kiracı bulunan yukarıda belirtilen adresteki evi, Kiraya vermek için 01.02.2019 tarihinde satın almıştır. Dairede kiracı oturduğundan dolayı kiracıyı çıkarmamıştır. Müvekkil daireyi satın aldıktan yaklaşık 1 ay sonra kiracı, bu evde oturulmaz, evin duvarlarında küflenme ve ten var ayrıca yağmur suları da eve dolmakta, tesisatında da sıkıntı var deyip evi boşaltmıştır.

3-) Müvekkil evi satın aldığı kişiye evdeki sorunları defalarca söylemiş fakat satıcı …….. umursamamıştır. Müvekkilin bildiği kadarıyla evin duvarlarında, yalıtımında ve tesisatında sıkıntılar mevcuttur.

4-)Yukarıda tespit edilen hususlardan dolayı müvekkil dairesini kiraya verememektedir.. Bu nedenle müvekkil maddi zarara uğramıştır.

5-)  Sayın mahkemenizden ileride açılacak olan davalara delil teşkil etmek üzere aşağıda ki hususların tespitini istemekteyiz;

 • Müvekkil tarafından tespit edilen ve edilemeyen ayıpların bilirkişi marifetiyle incelenmesi ve tespiti.
 • Söz konusu ayıpların giderilmesinin ne kadar zaman alacağı, bunun için gerekli işçilik ve malzeme bedelinin tespiti,
 • Ortaya çıkan ayıplardan dolayı müvekkilin  uğradığı kira kaybının tespiti,

HUKUKİ SEBEPLER       : BK, HMK, sair mevzuat.

DELİLLER                         : Bilirkişi ,Fotoğraflar, Tanıklar ,Tapu kaydı , İlgili mevzuat ve diğer sair deliller

NETİCE-İ TALEP     : Açıklanan nedenler ile sıraladığımız hususların tespitine ve davamızın kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih                                                                                

                                                                                                                TESPİT İSTEYEN VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Ayıplı Araç Delil Tespiti Dilekçesi 8

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK  MAHKEMESİNE

DELİL TESPİTİ

TALEP EDEN DAVACI   

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Taraflar arasında imzalanan Araç Satış Sözleşmesine istinaden satışı gerçekleştirilen ve davalıların ağır kusurlu olarak, gizli ve ağır ayıplı araç teslimi nedeniyle meydana gelen zararların tespiti ile ilgili araç üzerinde delil tespiti yaptırılması istemidir.

AÇIKLAMALAR

1)  Müvekkil davacı … ile davalı … arasında imzalanan … tarihli ve … Noterliği’nin  sayılı yevmiye numaralı Araç Satış Sözleşmesi ile, plakalı … model … marka aracın satışına yönelik sözleşme akdedilmiştir. Bu sözleşmeye istinaden müvekkil tarafından araç bedelinin tamamı olan … TL davalı  … ödenmiş, neticeten aracın müvekkile devri gerçekleştirilmiştir.

2) Araç tesliminden  hemen sonra müvekkil …’den yola çıkmıştır ve araçla seyir halindeyken aracın motoru bir anda arıza vererek yol hakimiyetini kaybettirmiş ve aracın durup bir daha çalışmamasına neden olmuştur.  Müvekkil çekici vasıtasıyla aracı servise götürtmek durumunda kalmıştır. Daha sonrasında aracın arızasına dair yaptırılan incelemede motorun parçalarının daha önce değiştirildiği ve motorun yapısının bozulduğu araç turbosunun bu sebeple arızalandığı tespiti  … tarihinde  tarafımıza bildirilmiştir.

3) Bunun üzerine derhal aracın teslim alındığı davalı  ile iletişime geçilmiş ve aracın bu haliyle satılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle aracın iade edilmek istendiği ifade edilmiş, aracı teslime hazır olduğumuz bilgisi paylaşılmıştır. Fakat davalı tarafından bugüne kadar tarafımıza herhangi bir dönüş sağlanmamıştır. Bunun üzerine … Noterliği’nin … yevmiye nolu ve … tarihli keşideli ihtarnamesi ile aracı iadeye hazır olduğumuz, aksi halde yasal yollara başvurulacağı hususu ihtar edilmiş fakat yine tarafımıza herhangi bir dönüş sağlanmamıştır.

4) Ağır hasarlı ve gizli ayıplı olarak bu şekilde müvekkile satılan aracın müvekkil tarafından kabul edilebilmesi mümkün değildir. Zira müvekkilin satın aldığı aracın bu haliyle müvekkil tarafından tekrar satılabilmesi de mümkün olmayacaktır.

5) Bu süre zarfında müvekkil aracı aldıktan sonra çektirme, ekspertiz raporu alma gibi bir takım masraflar yapmak durumunda  kalmış ve araç için masraflara girmiştir.  Yapılacak delil tespiti ile aracın halihazırdaki durumu görülerek müvekkilin aracı teslim aldıktan sonraki uğradığı zararların tespit ettirilmesi gerekmektedir.

6) Müvekkilin satın almış olduğu gizli ayıplı ve ağır hasarlı araç nedeniyle uğramış olduğu zararlar ile araçta meydana gelen değer kaybı ve hasar için ilgili kurumlara karşı dava açılacaktır. Ancak dava açılmadan evvel 6100 sayılı HMK 400. ve ilgili diğer maddeleri uyarınca DELİL TESPİTİ YAPTIRARAK aracın hali hazırdaki durumunun ve araçta sonradan müvekkil tarafından yapılan iyileştirmelerin kayıt altına alınması için işbu davayı açma zarureti doğmuştur. Bahsi geçen bu tespitin de 6100  sayılı HMK’nın 403. Maddesine istinaden zaman kaybını ve aracın üzerinde oluşacak değişimlerin bir an önce önüne geçilebilmesi amacıyla karşı tarafa tebligat yapılmaksızın yaptırılmasını talep etmek zarureti vardır.

Acele hâllerde tespit

MADDE 403- (1) Talep sahibinin haklarının korunması bakımından zorunluluk bulunan hâllerde, karşı tarafa tebligat yapılmaksızın da delil tespiti yapılabilir. Tespitin yapılmasından sonra, tespit dilekçesi, tespit kararı, tespit tutanağı ve varsa bilirkişi raporunun bir örneği mahkemece kendiliğinden diğer tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde delil tespiti kararına itiraz edebilir.

HUKUKİ NEDENLER : H.M.K., K.T.K. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER  :

 • … Noterliği’nin … sayılı yevmiye numaralı Araç Satış Sözleşmesi,

 … Noterliği’nin … yevmiye nolu ve … tarihli keşideli ihtarnamesi,

Yapılan ödemeleri gösterir banka dekontları

Araç üzerindeki yaptırılan kontrollere ilişkin servis bakım formları (bir kısmı ektedir.)

Keşif, Bilirkişi,

Tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve re’sen göz önüne alınacak sebeplerle ve fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Müvekkile ait … adresinde bulunan plakalı  model … marka araç üzerinde keşif ve bilirkişi, … model … marka araç üzerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak;

1- Bahsi geçen araçta bulunan gizli ve açık ayıpların neler olduğunun ve özellikle motorun yapısının bozulmasından kaynaklı meydana gelen değer kaybının ve tamiri için gerekli meblağın tespit edilmesine,

2- Müvekkilin araçta yaptığı zorunlu masraflar nedeniyle uğradığı zararların ve aracın halihazırdaki durumunun tespitine,

3- HMK m. 403 gereğince karşı yana tebligat yapılmaksızın acele olarak tespit yaptırılmasına,

4- Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin ise karşı yana tahmil edilmesine,

Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla,

Tespit Davası Dilekçesi 9

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

TESPİT İSTEYEN:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

KONU: Tespit taleplerimiz hk.

AÇIKLAMALAR:  

Müvekkil … Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd Şti ile …’un münferiden temsile yetkilisi olduğu … Turizm Otelcilik Ve Tic Ltd Şti arasında  …’de binanın otel-pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin … tarihli kira sözleşmesi imzalanmıştır.( Ek-1: Kira sözleşmesi) Söz konusu sözleşmede müvekkil şirket tarafından genel bir tadilat ve tamirat  yapılacağı açıkça belirtilmiştir..

Müvekkil şirket binanın çok eski olması sebebiyle ve sözleşmede de kararlaştırıldığı üzere elektrik tesisatı, su tesisatı ile yıkık ve harabe durumda olan  binanın onarım ve tadilatı için,  yasalara uygun bir şekilde  tadilat ve onarımlara başlanmış, bir firma ile anlaşarak tadilat projeleri hazırlattırmış, bu noktada … belediyesinden basit tadilat izni alınmış, bir çok sigortalı işçi çalıştırılmış, bir çok masraf yapılmıştır.  Bu tadilatlara ilişkin olarak 3. Kişi firma … Mimarlık Ltd Şti ile sözleşme imzalanmış, mimari projeler yaptırılmış, bunun dışında da tadilat için birçok malzeme alınmıştır.  

Ancak daha sonra … tarafından gönderilen ihtarname ile,  davalıların söz konusu yerin maliki olmadıkları, kiralanan yerin ½ hissesinin …’ a ait olduğu, davalıların ise binanı ½ hisseye denk gelen kısmını işgalci olarak kullandıkları müvekkil şirketin aldatıldığı anlaşılmış, yapılan tadilatlar da hemen durdurulmuştur.  Hatta daha sonra …’dan kendisinin … arasında boşanma davası olduğu, söz konusu otel vasfındaki taşınmazın ½ hissesinin malikinin kendisinin olduğunu hatta taşınmazın … tarafından işletildiğini ancak hissesine düşen ecrimisil bedelinin ödememesi sebebiyle … Asliye Hukuk Mahkemesi … sayılı dosyası ile ecrimisil bedeli talepli dava açıldığı öğrenilmiştir. YANİ DAVALILARIN SÖZ KONUSU YERİ KİRALAMAYA YETKİSİ OLMADIĞI, ½ LİK KISMINDA İŞGALCİ OLDUĞU, DOLAYISIYLA MÜVEKKİLLERİ DE  BU ŞEKİLDE YANILTARAK SÖZLEŞME İMZALATTIĞI ANLAŞILMIŞTIR ( Ek-2: İhtarname)

Bu sebeple söz konusu kira sözleşmesinin baştan itibaren geçersiz/yok hükmünde olması sebebiyle,  imzalandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere feshedilecektir. Ancak imzalanan kira sözleşmesinde de belirtildiği üzere binada tadilat ve tamirat yapılacağı açıkça belirtilmiş olup, bu aşamada müvekkil şirket tarafından yapılan tadilat ve tamiratların neler olduğunun ve bunlar için yapılan masrafların tespit edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur.

 • Müvekkil şirketin söz konusu kira sözleşmesini imzaladıktan sonra yapılan tadilat ve tamiratlara ilişkin fatura ve sözleşmeler şu şekildedir;
 1. Müvekkil şirketin otel binasının tadilat mimari ve iç mimari projelerinin yapılması işi için … Mimarlık İnşaat Taah. Ot. Tur.San ve Tic ltd Şti ile … tarihinde … TL miktarlı sözleşme imzalamış ve sözleşmede belirtilen hükümler doğrultusunda ödemelerini yapmıştır.( Ek-3: Sözleşme)
 • Söz konusu tadilat işleri için … döneminde 5 personel, Ocak 2020 döneminde 22 personel, Şubat 2020 döneminde 31 personel, Mart 2020 döneminde 3 personel, Nisan 2020 döneminde 2 personel, Mayıs 2020 döneminde 2 personel, Haziran 2020 döneminde 2 personel, Temmuz 2020 döneminde 2 personel çalıştırılmıştır. Bu personelleri ilişkin SGK sigorta primleri tahakkuk fişleri ve maaş bordrolarını da sunuyoruz. ( Ek-4) Müvekkil şirket bu personellere hem maaş ödemesi yapmış hem de sigorta primlerini yatırmıştır.
 • Müvekkil şirketin söz konusu tadilatlar için yaptığı malzeme alımları ve hizmet alımlarına ilişkin fatura suretlerini de sunuyoruz.

Faturaları dilekçemiz ekinde sunuyoruz. ( Ek-5)

Ayrıca yine müvekkil şirket tarafından;

Yapılmıştır. Dekontlar da ekte sunulmuştur. ( Ek-6)

Müvekkil şirket tarafından tadilat için alınan bazı malzemeler ve masraflarla ilgili faturalar bu şekildedir. Mahallinde yapılan tespit neticesinde, söz konusu faturaya konu malzeme ve işlerin dikkate alınmasını, yapılan işleri ve bedellerinin tespit edilmesini arz ve talep ederiz.

 • Belirmek gerekir ki;
 • Binanın tüm sıhhı tesisatı söküldü yeni tesisat için alt yapı çalışması,
 • Tüm Elektrik tesisatı sökülerek yeni tesisat için alt yapı çalışması,
 • Bina içerisinde yeni mimari projeye uygun olacak şekilde mevcutta bulunan 16 oda sayısı 22 ye çıkartmak için duvarlar yıkılmıştır.

Ancak söz konusu faturalar dışında, müvekkil şirket tarafından yapılmış olan birçok tadilat işlemi mevcut olmakla, bunlar da tespit anında gösterilecek olup, bunların da yapıldığının ve bedellerinin ne olduğunun tespit edilmesini talep ederiz.  Dilekçemiz ekinde söz konusu binanın ilk kiralandığı andaki fotoğrafları ile tamirat ve tadilatlara başlandığı sıradaki çalışmaları gösterir fotoğrafları da sunuyoruz. ( Ek-7: Fotoğraflar)  Bu fotoğraflarında dikkate alınarak yapılan tüm işlerin ve bedellerinin tespitini arz ve talep ederiz.

5-) Bu sebeple müvekkil tarafından  zaten baştan itibaren geçersiz/yok hükmünde olan söz konusu sözleşme feshedileceğinden ve müvekkil şirket tarafından yapılan tadilat ve tamirat işlerine ilişkin yapılan tüm masraflar davalılardan talep edileceğinden ve bu sebeple ileride davalılar aleyhine açılacak olan menfi-müspet zarar tazmini ve tahsili talebi v.s her türlü açılacak davada delil teşkil etmesi, yapılan tadilatların ve işlerin sözleşmenin fesih tarihindeki mevcut seviyesi, durumu  ve bedellerinin tespiti için  mahkemenize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. BURADA TESPİTİ İSTENİLEN HUSUS, YUKARIDA DETAYLARI BELİRTİLEN VE EKTE FATURA, SÖZLEŞME VE FOTOĞRAFŞARI SUNULAN TADİLAT VE TAMİRATLARA İLİŞKİN İŞLEMLERİN YAPILIP YAPILMADIĞI, YAPILAN TADİLAT VE TADİLATA İLİŞKİN İŞLEMLERİNİN BEDELLERİNİN NE OLDUĞU NOKTASINDA TOPLANMAKTADIR.

İmzalanan kira sözleşmesinde de belirtildiği üzere binada tadilat ve tamirat yapılacağı açıkça belirtilmiş olup, bu aşamada müvekkil şirket tarafından yapılan tadilat ve tamiratların neler olduğunun ve bunlar için yapılan masrafların tespit edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur. Zira müvekkil şirket tarafından bu tarihe kadar yapılan tamir ve tadilatlara ilişkin masraflar ile her türlü zarar ve ziyan davalılardan talep edileceğinden söz konusu binada yapılan tamirat ve tadilatların neler olduğunun, bedellerinin tespit edilmesi için  iş bu tespit talebinde bulunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Belirtmek gerekir ki söz konusu tadilat ve tadilata ilişkin işlemlerin her an yerin ½ hissedarı … tarafından yıktırılması, eski halinde getirilmesi ya da …’ un dilekçesi uyarınca belediye tarafından eski haline getirilmesi yada davalılar tarafın delillerin yok edilmesi amacıyla eski hale getirilmesi mümkündür. Bu sebeple de bir an önce delil tespitinin yapılması gerekmektedir.

HMK 403. Maddesi “ Talep sahibinin haklarının korunması bakımından zorunluluk bulunan hâllerde, karşı tarafa tebligat yapılmaksızın da delil tespiti yapılabilir. Tespitin yapılmasından sonra, tespit dilekçesi, tespit kararı, tespit tutanağı ve varsa bilirkişi raporunun bir örneği mahkemece kendiliğinden diğer tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde delil tespiti kararına itiraz edebilir.”  Hükmü mevcuttur.

Mevcut durumda acil olarak tespit yapılması gerekmekte olup, müvekkilin haklarının korunması gerekmektedir. Zira aksi durumda baştan beri geçersiz/yok olan sözleşmenin geriye dönük feshi gecikecek, müvekkil şirket tarafından yapılan tamirat ve tadilata ilişkin işlem ve bunların  masraflarının ileride tespit edilmesi mümkün olmayacak, zaten zarara uğramış müvekkilin zararı daha da artacak, ileride davalılara karşı bu masrafların tahsili amacıyla açılacak davalarda  yapılan masrafların tespiti mümkün olmayacaktır. Belirtmek gerekir ki binanın ½ hissesine sahip olan …’ da bir an önce binanın boşaltılmasını ve ecrimisil ödenmesini istediği gibi belediyeye yaptığı başvuru ile de yapılan tadilatların ve imalatların yıkılmasını talep etmiştir. Bu sebeple HMK 403 maddesi uyarınca acilen delil tespiti yapılmasını arz ve talep ederiz.

DELİLLER:  … tarihli sözleşme, projeler, dava dilekçesi ekinde sunulan faturalar, ödeme makbuzları, … tarafından gönderilen … tarihli ihtarname, tanık, bilirkişi, keşif, yemin, ticari defter ve kayıtlar, tapu kayıtları,  yapı ruhsatı, SGK belgeleri, bordrolar, fotoğraflar, tadilat mimari ve iç mimari projeler

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirtilen sebeplerle ve fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydı ile;  bir inşaat mühendisi, bir mimar, bir elektrik mühendisi ve 1 sıhhi tesisatçı bilirkişi eşliğinde mahallin de keşif yapılarak;

 • Müvekkil şirketin mimari ve iç mimari projelerini 3. Kişi şirket ile sözleşme imzalayarak yaptırdığını ve yaptığı tamirat ve tadilatları bu projelere göre yaptırdığını ayrıca bunların bedellerinin
 • Müvekkil şirketin tadilat yapılması için çalıştırdığı personelle ödediği maaş ve SGK primlerinin belirlenmesini
 • Müvekkil şirketin ekte sunulan fatura ve ödeme makbuzlarına konu malzemeleri  alarak  ve yerinde yapılacak olan tespitlerle tadilat ve tamirat işlemlerini yaptığını ve bunların bedellerini
 • Müvekkil şirketin ekte sunulan fatura ve ödeme makbuzlarına konu  hizmetleri alarak tadilat ve tamirat işlemlerini yaptığının yerinde yapılacak olan tespitlerle belirlenmesini  ve bunların bedellerini
 • Binanın tüm sıhhi tesisatı söküldü yeni tesisat için alt yapı çalışması yapılması, tüm Elektrik tesisatı sökülerek yeni tesisat için alt yapı çalışması yapılması  ve bina içerisinde yeni mimari projeye uygun olacak şekilde mevcutta bulunan 16 oda sayısı 22 ye çıkartmak için duvarlar yıkılması v.b çalışmaların yapıldığının yerinde yapılacak olan tespitlerle  tespiti ile bedellerinin belirlenmesi,
 • Faturası mevcut olmamakla birlikte, mimari ve iç mimarı projeler uyarınca yapılan tüm tadilat ve tamiratlara ilişkin yapılan işlerin ( kiralandığı ilk haline ilişkin fotoğrafların da dikkate alınarak) yerinde yapılacak olan keşif ile tek tek tespiti ile bu iş bedellerinin tespitini, bu hususlarda bilirkişi raporu tanzim edilmesinin istenmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.
 • BURADA TESPİTİ İSTENİLEN HUSUS, YUKARIDA DETAYLARI BELİRTİLEN VE EKTE FATURA, SÖZLEŞME VE FOTOĞRAFŞARI SUNULAN TADİLAT VE TAMİRATLARA İLİŞKİN İŞLEMLERİN YAPILIP YAPILMADIĞI, YAPILAN TADİLAT VE TADİLATA İLİŞKİN İŞLEMLERİNİN BEDELLERİNİN NE OLDUĞU NOKTASINDA TOPLANMAKTADIR.
 • Gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Tespit İsteyen Vekili

Ekler:

 1. Kira Sözleşmesi
 2. İhtarname
 3. 3. Kişi firma ile yapılan sözleşme
 4. SGK sigorta primleri tahakkuk fişleri ve maaş bordroları
 5. Faturalar
 6. Ödeme dekontları
 7. Fotoğraflar
 8. Onaylı vekaletname sureti

Muz Ürünü Delil Tespiti Dava Dilekçesi 10

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

TESPİT İSTEYEN:

VEKİLİ:

TESPİT İSTENENLER  :

TESPİT KONUSU: Aynı Zamanda Ortaklığın Giderilmesi Davasına  Konu Yapılan ve Aşağıda Tapu Bilgilerini Vereceğimiz Taşınmazlar Üzerinde Bulunan  Muz Ürününün Miktarının ve Değerinin Tespitine Yönelik Delil Tespiti.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil ve davalılar ……………… ve  ………………. ortak mirasçılarıdır. ………….. ile ilgili mirasçılık durumu  …………… Noterliği’nin ………………. tarihli ve …………..yevmiye sayılı mirasçılık belgesi  ile, …………….. ilişkin  mirasçılık durumu da  yine İ…………Noterliği’nin ………….. tarihli ve ……………yevmiye nolu mirasçılık belgesi ile sabittir.

Müvekkil ile davalılara murislerinden intikal eden ,tapuda halen murisleri adına kayıtlı olan,taşınmazlar bulunmaktadır. Müvekkil ve davalılar bu taşınmazların taksimi konusunda aralarında anlaşma sağlayamamaktadırlar. Bu taşınmazlar;

1-Muris …………….. İntikale Eden Taşınmazlar:

1-………………. Mah……….ada ……….ve  ……….parsel sayılı taşınmazlar.

2-Muris …………… İntikal Eden Taşınmazlar:

1-…………. Mah………… ada ……………………. parseller.

Müvekkil ile davalıların murislerinden intikal eden bu taşınmazların taksimi konusunda aralarında anlaşamamaları sebebiyle  müvekkilim tarafından ……………Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ……………….  E.sayılı dosyası üzerenden Ortaklığın Giderilmesi davası açılmıştır. Bu dava halen devam etmektedir.

Müvekkilime murislerinden intikal eden ve ortaklığın giderilmesine konu yapılan taşınmazların tamamı tarım arazisidir ve bu taşınmazların tamamında da zeytin ürünü bulunmaktadır.

Müvekkilim söz konusu taşınmazlardan bu güne kadar faydalanamamıştır. Bu nedenle ileride taşınmazları kullanamamaktan doğan maddi kayıplarının giderilmesi  konusunda dava açmayı düşünmektedir. Ancak bu anlamda  müvekkilimin maddi kaybının gerçeğe yakın olarak belirlenebilmesi için taşınmalar üzerinde bulunan muz miktarının(ağaç  adedi ve muz ürünü miktarı açısından) ve bugün itibariyle ekonomik değerinin tespiti gerekmektedir. Zira şu an muz ürününün hasat  mevsimi olması açısından yapılacak tespitin müvekkillerimin talepleri açısından belirleyici olacağından işbu talepte bulunma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER:  HMK 400 ve ilgili hükümler.

DELİLLER                         :

1-Tespit konusu taşınmazların tapu kayıtları ve çapları.

2-Mahallinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi.

SONUÇ VE İSTEM: İşbu  tespit talebimizin kabulü ile  dilekçemizin  1 ve 2 bentlerinde belirttiğimiz taşınmazlarda  keşif yapılmak suretiyle bu taşınmazlarda bulunan muz ağaçlarının ve üzerlerindeki muz ürünlerinin  tespit tarihi itibariyle  miktar ve adetleri ile değerlerinin  belirlenmesini ,tespit masraflarının ileride haksız çıkacak taraf üzerinde bırakılmasını vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

Araçta Çıkan Yangın Delil Tespiti Dilekçesi 11

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DELİL TESPİTİ

TALEP EDEN:

VEKİLİ:

KARŞI TARAF:

KONU: Delil Tespiti Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilime ait ….. plakalı araç, … tarihinde sürücü ….. kontrolünde … üzerinde seyir halindeyken aracın ön kaputunda çıkan dumanlar ve akabindeki alevler nedeniyle yanmıştır. Aracın sürücüsü ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtaki alevler söndürülmüş ve hemen polis ve kasko firmalarına haber verilmiştir. Olay polis tutanaklarıyla kayıt altına alınmıştır.

2-Müvekkilime ait ….. plakalı araçta meydana gelen hasar karşı tarafa anlatılmış ve giderilmesi istenmiş ancak olumlu bir yaklaşım alınamamıştır.

3-Bunun üzerine Adana Arabuluculuk Bürosuna ….. başvuru numarasıyla zorunlu arabuluculuk yoluna başvurulmuştur. Müvekkilim ile karşı taraf şirket arasında arabulucu huzurunda yapılan … tarihli son görüşmede anlaşma sağlanamamıştır.

4- İleride açacağımız davada delil kaybının yaşanmaması ve davaya esas olması amacıyla iş bu tespiti talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER: 1-Araç Ruhsatı, 2- Polis Tutanağı, 3-Araç Sürücüsünüm Beyanı,  4- Araca ait daha önceki servis formları 5-Keşif ve bilirkişi incelemesi ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER         : HMK. m. 400-406 ve ilgili mevzuat.

SOUNÇ VE TALEP   : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle,  araç mahallinde yapılacak inceleme neticesinde yanmış olan araçta, yangın sonucu meydana gelen zararın, tüm giderler (onarım vb.) dâhil olmak üzere tespitine karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim.

Tespit İsteyen Vekili

İnşaat Tespit Davası Dilekçesi 12

ADANA NÖBETÇİ TİCARET HUKUK MAHKEMESİNE

TESPİT İSTEYEN:

VEKİLİ:

ALEYHİNE TESPİT

İSTENEN:

KONU: Taraflar arasındaki sözlü anlaşmaya istinaden, anlaşmaya konu imalat ve inşaatın durumu, imalatların yapılıp yapılmadığı, fiziksel olarak hangi oranda bulunduğu, hangi kalemlerin yapıldığı, projeye, imara ve fenne aykırılık olup olmadığı hususlarının ilerde açılacak davaya esas alınmak üzere kül halinde delil tespiti istemine ilişkin

AÇIKLAMALAR

1- Tespit isteyen İnşaat San Tic. Ltd. Şti. , aleyhine tespit istenen ise YTurizm Gıda adlı firmadır. Taraflar aralarında sözlü olarak anlaşmışlardır. Bu anlaşmaya göre tespit isteyen taraf, aleyhine tespit istenenin …………… ta bulunan ve işletmesinin de aynı firma şirketlerince yapılan otel, düğün salonunun üzerinde yapacağı bölme duvar, grandex dış cephe, alçıpan sıkma, asma tavan, alçıpan kolon kiriş, anemon tamirat, müdahale kapağı, alçıpan kesim düğün salonu, ilave tamiratlar, ana salon tavan göbek orta kesim tamirat işlerini müvekkil yapacaktır.

2-………….. tarihi saat ………. TURİZM GIDA tarafından … İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ’ye yapılacak işler için ……………… BANK aracılığıyla ………… TL para gönderilmiştir. (EK 1)

3- Yapılan bu işlerin karşılığında ise, tespit isteyen tarafa … tarihli hakediş formuna göre;

Bölme Duvar                                    : 183,5 M2                  = 8.257,50 TL

Grandex Dış Cephe Alçıpan           : 113,4 MTÜL           = 2.268,00 TL

Alçıpan Sıkma                                  : 481 M2                     = 7.696,00 TL

Asma Tavan                                     : 326 M2                     = 11.410,00 TL

Alçıpan Kolon Kiriş                         : 683 MTÜL              = 23.905,00 TL

Anemon Tamirat                              : 1 ADET                   = 800,00 TL

Müdahale Kapağı                            : 5 ADET                   = 500,00 TL

Alçıpan Kesim Düğün Salonu         : 1 ADET                   = 500,00 TL

İlave Tamiratlar                               : 1 MUTELİF           = 6.500,00 TL

Ana Salon Tavan Göbek Orta Kesim Tamirat     : 70 ADET     = 7.000,00 TL

Toplam= 68.836,50 TL

KDV 18= 12.390,57 TL

G.TOPLAM= 81.227,07 TL

 nakde düşen alacak olarak ödeme yapılacaktır.

4- Tespit isteyen taraf olarak müvekkil, fenne uygun olarak üzerine düşen imalat işlerini yapmış ve karşı tarafa fiilen teslim etmiş bulunmaktadır. Ancak bu imalatların bedellerine yönelik tarafımıza herhangi bir ödeme de yapılmamıştır.

5- 6100 sayılı HMK’nun 400/1. fıkrası aynen şu şekildedir; Taraflardan her biri, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir. HMK 403/1. fıkrasına göre; Talep sahibinin haklarının korunması bakımından zorunluluk bulunan hâllerde, karşı tarafa tebligat yapılmaksızın da delil tespiti yapılabilir.

6098 sayılı TBK’nun 471.maddesine göre; Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

6- Aleyhine tespit istenen taraf, işveren konumunda olup, henüz  bir bedel ödememiştir. Dolayısıyla inşattaki imalatların kimin tarafından yapıldığı, proje ve fenne uygun olup olmadığı, piyasa rayiç bedellerinin ne olduğu gibi ilerde hukuki kargaşanın ve ispata yönelik çelişkilerin çıkması muhtemeldir.

7- Açıkladığımız sebeplerden gerek inşaatın ve imalatın durumu gerekse ilerde açılması muhtemel alacak, tazminat vs. gibi davalar için imalatların fiilen yapılıp yapılmadığı, bitirilme oranı, fiziksel durumu, projeye ve imara uygunluk vs. gibi durumların net biçimde bilinmesi gereklidir. Zira bu durum açılacak davaların niteliğini yakından ilgilendirecektir.

8- İş bu nedenlerle karşı tarafça, yapılan iş ve imalatların bulunduğu yerde herhangi bir müdahale ve değişikliğin yapılmasını önleme amaçlı ayrıca usul ve dava ekonomisi de düşünülerek karşı tarafa tebligat yapılmaksızın (daha sonradan bilirkişi raporu ile birlikte tebligat yapılarak) ivedi biçimde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını istemekteyiz.

Bilirkişiden aşağıda özetlediğimiz hususlarda ayrı ayrı ve net rapor verilmesi amacıyla mahkemenize başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : HMK 400-406, TTK, HMK, TBK ve ilgili sair tüm yasal mevzuat

KANITLAR: … tarihli hakediş formu, faturalar, projeler, şirket ticari sicil kayıtları, zabıta araştırması, mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi, yemin, tanık, ikrar vs. yasal diğer tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

1- Taraflar arasındaki sözlü anlaşma gereğince talep konusu inşatta tespit isteyen tarafça  bölme duvar, grandex dış cephe, alçıpan sıkma, asma tavan, alçıpan kolon kiriş, anemon tamirat, müdahale kapağı, alçıpan kesim düğün salonu, ilave tamiratlar, ana salon tavan göbek orta kesim tamirat yapılıp yapılmadığı,

2- İnşaat ve blokların fiili fiziksel durumu,

3- Harici zorunlu imalatların olup olmadığı,

4- Bu imalatların projeye, fenne ve imara uygun olup olmadığı, imalatların piyasa (mahalli) rayiç bedellerinin ne olduğu, hususlarının ileride açılması muhtemel alacak/tazminat davalarına delil teşkil etmek üzere bir inşaat bilirkişisi vasıtasıyla tespitine karar verilmesini yüce mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim.

Delil Tespitini İsteyen Vekili

Delil Tespit Talebi Dava Dilekçesi 13

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE;

TESPİT İSTEYEN :

VEKİLLERİ :

KARŞI TARAF :

KONU : Hastane kamera kayıtlarının mahkemenizden görülmekte olan ve açılacak davamızda delil niteliği taşıması sebebiyle ilgili kurumlardan istenerek dosyanızda saklanması hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkil Ahmet ile eşi Serpil arasında Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/12 E. Sayılı dava dosyasında dava görülmektedir. Görülmekte olan bu davamızda ve açacak olduğumuz karşı davamızda Adana Seyhan Devlet Hastaneleri’nin güvenlik kamera görüntüleri, davamızda haklılığımızı ispat edebileceğimiz delillerden biridir. Bu sebeple bahse konu kamera görüntüleri, delil niteliği taşıdığından ve belirli bir sürede kayıtları silindiğinden, HMK. 400. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, güvenlik kamera görüntülerinin ilgili hastanelerden istenmesine ve dosyanızda korunmasına karar verilmesini talep ederiz.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜ KAYDI İSTENECEK HASTANELER

1- SEYHAN DEVLET HASTANESİ’NDEN;

Acil önü Giriş güvenlik kamera görüntüleri

Poliklinik Güvenlik Odası Önü güvenlik kamera görüntüleri

2- ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ’NDEN;

-06.04.2021 ile 30.04.2021 tarihleri arasındaki hafta içi her gün 11:00- 17:00 mesai saatlerini içeren;

Hastane Bahçesi güvenlik kamera görüntüleri

-06.05.2021 Tarihindeki 12:00-17:00 mesai saatlerini içeren;

YASAL NEDENLER : BK, HMK, sair mevzuat.

KANITLAR : 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/12 E. Sayılı dava dosyası.

İSTEM SONUCU : Yukarıda belirtilen nedenlerle, belirli bir sürede kayıtları silinen kamera kayıtlarını görülmekte olan ve daha sonra açılacak olan davalarımızda önemli bir delil niteliği taşıdığından, HMK. 400. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, Torbalı Devlet Hastanesi ve Bayındır Devlet Hastanesi’nden istenmesine ve dosyanızda korunmasına karar verilmesini talep ederiz

TESPİT İSTEYEN VEKİLİ


Bu yazımızda tespit davasına dair dilekçelere değinmiş olduk. Tespit davası ile ilgili şu dilekçemizi de incelemeniz faydalı olacaktır.

Tespit Davası Dilekçesi 14

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

Tespit Talebinde Bulunan (Davacı):

Vekilleri :

Davalılar:

Açıklamalar :

1. Müvekkil şirket, …………..TOKİ konutlarının yapımı işini yüklenici(ana frima) olarak üstlenmiştir.

2. Müvekkil şirket, yapılan konutların ısıcam yapımı işi için, ……………………………adlı taşeron firmalarla anlaşmıştır.

3. Konutların ısıcam işleri taşeron firmalarca yapıldıktan belli bir müddet sonra; ısıcamların içinde buğulanma olduğu görülmüştür.

4. İlk zamanlarda bu durumun geçici bir şey olduğu düşünülse de, buğulanmanın daha sonraki süreçte de devam etmesi üzerine; kalıcı bir durumun söz konusu olduğu anlaşılmıştır.

5. Hal böyle olunca; bahse konu ısıcamların ayıplı olup olmadığının, kullanılan malzemenin standartlara uygun olup olmadığının ve yapılan işlerde işçilik hatasının olup olmadığının tespiti için; mahkemenizde tespit davası açma zarureti hasıl olmuştur.

Hukuki Nedenler: T.T.K, B.K, HMK ve ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller   :  Keşif, taşeronluk sözleşmesi, bilirkişi, tanık beyanları ve diğer deliller.

Sonuç ve İstem     :  Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, aşağıda belirttiğimiz TOKİ konutlarında keşif yapılarak, konutlara yapılan ısıcam işinin ayıplı olup olmadığının, eğer ayıplı ise ayıbın sebebinin tespitine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımla

Davacı Vekili

Tespit İstenen Adres:

TOKİ Konutlarında bulunan:

B1-5-5 Numaralı Daire

B1-10-24 Numaralı Daire

B1-9-22 Numaralı Daire

EB4-20 Numaralı Daire

EB2-8 Numaralı Daire

Otoparkın Fiili Kullanımı Nedeniyle Delil Tespiti Dava Dilekçesi 15

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

TALEP EDEN :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF :

KONU :

AÇIKLAMALAR

Müvekkil, “……..” adresinde bulunan …….. isimli apartmanda kat mülkiyeti sahibidir.

Mevzu bahis taşınmaz 06.10.2016 yılında 1/2 pay oranında ……..ve 1/2 pay oranında ……ile gerçekleştirilen tasarruf işlemi neticesinde Müvekkilin mülkiyetine geçmiştir (EK-1 Tapu Senedi).

Paydaş satıcılılar ile yapılan taşınmazın mülkiyetini devir sözleşmesinde mevzu bahis taşınmaza dahil olarak Müvekkile ait olmak üzere 3 (üç) arabanın park edilebileceği otopark alanı taahhüt edilmiş ve bu park alanları müvekkile özgülenmiştir.

Müvekkil altı yıl boyunca, satış sırasında da taahhüt edildiği üzere, kendisine özgülenen otopark alanını kullanmış fakat 02.07.2022 tarihinde Müvekkile yapılan bilgilendirme neticesinde mevzu bahis otopark alanını artık bu şekilde kullanamayacağını, bu şekilde kullanımın Yönetim Planı’na uygun olmadığı iletilmiştir.

Müvekkil, paydaş satıcılarla yaptığı tasarruf işleminin konusu olan taşınmazın eklentisi niteliğinde olan, satış tarihinde kendisine bu şekilde kullanımı taahhüt edilen ve de kendisine özgülenen otopark alanını kullanamadığından zarara uğramıştır. Açıkça anlaşılabileceği üzere Müvekkilin otopark alanını bu şekilde kullanamayacak olması, teknik inceleme gerektiren farklılıklar ve uyuşmazlıklar maliki olduğu taşınmazın değerini etkilemektedir.

Kendisine özgülenen otopark alanını kullanamadığı gibi mevzu bahis taşınmaza ilişkin ……. Yönetim Planı’ndaki (EK-2 Yönetim Planı) yer alan hükümlerdeki vaziyet planı ile pratikte yer alan otopark kullanımı alanı arasında uyuşmazlıklar mevcuttur. Örneğin; Yönetim Planı’nın “EKİ” kısmında yer alan “OTOPARK ALANLARI” kısmında “ARAÇ YIKAMA YERİ” olarak ayrılan yer pratikte mevcut değildir. Bu aykırılıklar sadece Yönetim Planı ile fiiliyattaki kullanımla sınırlı olmamakla beraber, bu iki hususun Yapı Ruhsatı ile de uyuşmadığı anlaşılmaktadır.

Müvekkilimizin taşınmazının eklentisi mahiyetinde olan otopark alanının fiili kullanımıyla Yapı Ruhsatı ve de Yönetim Planı arasındaki bu farklılıkların müvekkilce tespit edilmesi mümkün olmayıp teknik inceleme gerektirmektedir.

Tarafımızca yapılan açıklamalar sebebiyle; Müvekkil ciddi ekonomik zarara uğradığından mevzu bahis uyuşmazlıkların tespiti, tarafımızca açılacak eda davası açısından önem arz etmektedir.

HMK 400. Maddesine göre taraflar “görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir.”

Yukarıda açıklanan hususlar neticesinde sayın mahkemeden Yönetim Planı ve Yapı Ruhsatı ile fiiliyattaki kat otopark kullanımı arasındaki farklılıkların, başta müvekkil olmak üzere diğer kat maliklerine de ekonomik açıdan zararına sebebiyet vermesi nedeniyle tespitinin yapılmasını siz Sayın Mahkeme’den arz ve talep ederim.

H.DELİLLER : Keşif , Bilirkişi , Tanık, Tapu kaydı, Sair delil

EK-1 Tapu Senedi

EK-2 Yönetim Planı

H.NEDENLER : MK, BK, TTK , İlgili yasal mevzuat

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı;

1- Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile Tespit isteminin KABULÜ ile Yönetim Planı ve Yapı Ruhsatı ile fiiliyattaki otopark kullanımı arasındaki farklılıkların TESPİTİNİ,

2- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini saygılarımızla talep ederiz.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

7 yorumlar

 1. yılmaz özcanlı

  Örnek dilekçelerini beğendim.Sorunları güzel özlü anlatmışınız.Bizim Orman idaresine karşı 2008 de açtığımız tapu tesciline itiraz davamız var.Avukatımız yeni öldü.Daha yeni keşif yapıldı.37 dönümlük fındık bahçesi orman sayılan yer olarak tescil edildi.Biz gürcü muhaciriyiz.Elimizde osmanlıdan kalma kök tapu var.Vergi tapu ve mahkeme katyıtlarına lehimize olan hiç bir delile bakılmadan 1956 hava fotoğrafına bakılarak orman sayılan yer denildi orada bile resim üzerine aplikasyonu ormancı bilirkişi yaptı haliyle orda da kaydırma yaptı.Gözlemimiz yeri 2b ye bırakmak istiyorlar.Davayı AİHM ye götürmek zorunda kalsak bu konuda deneyiminiz var mıdır?

  • Örnek dilekçelerini beğendim deyip de avukata kendi olayını sormak kötü bir tarz . Beğenecek kadar (yani değerlendirecek kadar) kendinizi iyi görüyorsanız avukata hiç danışmayın kendiniz çuvallayın pardon kendiniz çabalayın.

  • Avukatın dilekçesini beğenecek ve bunu da çekinmeden buradan açıkça dile getirecek derecede kendinize güvendiğiniz halde devamındaki soruyu sormanız çok ayıp.

 2. Çatısı su akıtan ve bu sebeple zarar gören dairede talep ettiğim delil tespiti, mahkemece reddedildi. Neyi yanlış yaptığımı anlamadım.

  • Anladığım kadarıyla siz durumun tespitini istememişsiniz, yargılama ile ulaşılacak bir sonucu delil tespiti şeklinde istemişsiniz. KMK uyarınca açılacak bir davadaki talepler ile aynı olmuş. Tamir ve tadilat zorunluluğu ve kanıtların yok olması gerekçeleri açıklanarak dairenin mevcut durumunun tespitini istemenizi öneriyorum. Delil tespiti yapılarak kaybolması muhtemel delillerin toplanacağını, bu vesileyle hukuki yararınız olduğunu açıklayın.

 3. Öncelikle Emeklerinize sağlık.
  Bizim 1980 yılında yapılmış daha sonra 1985 yılında ek planla son halini almış apartmanımıza ait garajı kısmının o tarihte yönetim planında kimlere ait olacağı belirtilmemiştir.
  Şu anda alt kaltta oto galari olarak işletilen iş yerinin sahipleri burayı kendi alanları gibi kullanarak biz 3 malike otoparkta yer vermemektedirler.
  Bunu önlemek için araçları parkın önüne doğru dizerek geçiş engellemektedirler.
  Şu anda Hakkı olmayan yere tecavüzden şikayette bulunduk.
  Sizin değerli bilgileri ışığında buna yer tesbit davası acmalımıyız ayrıca yönetici olarak buraya yeni yönetim planı yapabilirmiyiz buna ne gibi işlem gerekmektedir.
  Şimdiden Çok Teşekkür Ederim.

 4. NEBAHAT NALAN EKREN

  Emeğinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim üstadım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir