Davada Vakıalar ve Hukuki Sebepler

Hukuk yargılamasında maddi vakıaları bildirmek yanlara, hukuki sebebi belirlemek ise mahkemeye aittir. Keza, dava ehliyetine sahip olma koşulu ile bir kimsenin ancak kendi adına dava açması olanaklı olup, başkaları adına dava açması olanaksızdır. Örneğin, mirasçıların birbirlerini davada vekil olarak temsil etmesi mümkün değildir. (7. HD. 23.12.2008-6361/5562)

Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaları sıra numarası altında açık özetleri ve delillerin nelerden ibaret olduğunu belirtmesi gereği HUMK m. 179/3’te belirtilmiş; 180. maddede de konuyla ilgili takip eden işlemler düzenleme altına alınmıştır. Aynı Yasanın 195 vd. maddelerinde esasa cevap düzenlenmiş olup; davalının varsa karşı delillerini bildirmesi gereği, 200. maddede 179 ve 180. maddelere atıfla açıkça belirtilmiştir. (HGK 24.01.2007-3/29-19) (YKD 2007/12 sf. 2204);

Usulün 73 ve onu izleyen maddeleri hükmüne göre, genel olarak bir davada maddi vakıaları bildirmek taraflara, hukuki sebebi belirlemek hakime, zararın varlığını kanıtlamak ayrık haller dışında davacı tarafa, zararın miktarını belirlemek hakime aittir… Hakkın özünü, yasanın sözüne tercih etmenin, yargıyı daha adil sonuçlara ulaştıracağı kuşkusuzdur. Kaldı ki, ayrık hallerde, usul, hakka vusuldür. 7. HD. 20.06.2006-2017/2017 (YKD 2007/2 sf. 253);

Mahkemece dayanılan gerekçeler incelendiğinde, hem usulden hem de esastan reddedildiği anlaşılmaktadır Oysa ki bir davada usulü ret sebepleri varsa öncelikle davanın esasına girilmeden usulden reddedilmesi zorunludur. Bir başka deyişle, davada hem usulden (zamanaşımı süresinden) hem de esastan (gabin sübjektif unsuru oluşmadığından) ret sebeplerine dayanılarak davanın reddi şeklinde karar verilmesi olanaksızdır. (13. HD. 25.12.2008-15038/15742) (Terazi D. 2009/33 sf. 207);

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir