Üretim Sektörü İçin Bayilik Sözleşmesi

Ara 6, 2020 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

BAYİLİK BÖSLEŞMESİ

TARAF 1                              :  

Ticaret sicil no                      :

Vergi No                                :

Yetkilisi                                  :

 MERKEZ ADRESİ            :

ŞUBE ADRESİ                    :

TARAF 2                              :

 Ticaret sicil no                     :

Vergi No                                :

Yetkilisi                                  :

ADRESİ                                :

SÖZLEŞME ŞARTLARI

1-)  TARAFLAR Bir taraftan kayıtlı ofisi/ iş merkezi, …………….. adresinde olan, şube adresi olarak, : Ulucami Mahallesi Ata Caddesi No:86 Ahmetli/Manisa olan  ……………..undan böyle “ŞİRKET” olarak anılacaktır)

Diğer taraftan kayıtlı ofisi/iş merkezi …………………………………… Adresinde olan …………………………………………………………………………………… Bundan böyle “BAYİ” olarak anılacaktır.

2-) KONU ŞİRKET;tarafından üretilen ve/veya ürettirilen ve bayi tarafından sipariş formunda belirtilen “………” markalı emtianın ŞİRKET tarafından bayie satımı ile, emtianın bayi kanalı ile sözleşme içerisinde belirtilen süre; ülke, bölge veya nokta alanlarda satış prensipleri ve tarafların karşılıklı ilişkilerinin belirlenmesinden ibarettir.

3-) TANIMLAR;

3.1. Marka Bu sözleşmenin (22) nolu ekinde belirtilen “…….” markası ile ilgili tüm tanımlar, resimler, logolar,

3.2. Emtia Sözleşme süresince sipariş formu ile yazılı olarak belirlenen ürün ve ürün serileridir. 3.3. Bayi Bu sözleşmenin diğer tarafı olup emtiayı ŞİRKET’ten satın alarak kendi mağazasında satan kişidir.

3.4. Mağaza Aşağıda hükümler başlığının ………. maddesinde yazılı koşullara uygun olarak dekore edilmiş ………. mağazasıdır.  

3.5. Sipariş Formu Bayi tarafından verilen sipariş adet ve tutarlarının gösterildiği, ŞİRKET tarafından onaylı emtia listesidir.

3.6 BAYİ BÖLGESİ; Türkiye sınırları içinde olmak kaydı ile BAYİ’nin ………………….. ürünlerini satabileceği/dağıtabileceği ve sözleşmenin Bayi Bölgesi başlıklı ilgili maddesinde belirtilen bölgeyi.

4- YORUM;

4.1. Sözleşme Bu sözleşme bir bayilik sözleşmesidir. Sözleşmenin tamamı, bir kısmı veya herhangi bir hükmü, bayie acentelik, komisyonculuk, simsarlık, vekillik, frenchise, ortaklık hakkı vermeyeceği gibi, bu sözleşmenin yukarıda belirtilen konularla ilgili veya bayilik sözleşmesi dışında bir başka sözleşme şeklinde yorumlanması hakkını da vermez.

4.2. Devir Bayi, bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen üçüncü kişilere devredemez, bu sözleşme hükümlerinin uygulanması açısından üçüncü kişilerle ortaklık kuramaz. Ancak bu sözleşme ileride gerçek kişi Bayinin % 51’den fazla ortağı bulunacağı şirkete ŞİRKET’ in yazılı onayı ile devredebilir.

4.3. Yeni Bayilikler Bu sözleşme bayi’ye herhangi bir bölgede, ilde, ilçede veya mahallede tekel hakkı vermez. Bayii ancak sözleşmede belirtilen bölgelerde satış yapabilir. Belirlenen bölgelerin dışında doğrudan veya dolaylı olarak satış yapamaz.

 ŞİRKET dilediği bölgede il, ilçe veya mahalde yeni bayilikler, acentelikler, komisyonculuklar, ortaklıklar kurma, ,kendi adına veya üçüncü kişiler adına mağaza veya mağazalar açmak, açtırmak hakkına sahiptir. ŞİRKET bu sözleşmeden doğan haklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir, bu sözleşme ile ilgili olarak üçüncü kişilerle ortaklık kurabilir.

5- KOŞULLAR ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Bayinin satacağı Emteanın teslimini ŞİRKET bayinin sipariş ettiği emtianın tamamı veya bir kısmını bayiye ait mağazaya……………………………tarihlerinde teslim edecektir. Teslim edilen emtianın nakliyesi ve tüm nakliye riskleri ŞİRKET’e/BAYİE aittir.

5.2. BAYİ, sözleşme konusu ürünlerin satış fiyatlarını belirlemekte serbesttir, şu kadar ki ŞİRKET BAYİ’ye fiyat tavsiye etme veya maksimum fiyatları belirleme hakkına sahiptir.

(((((( Bu madde aşağıdaki şekildede düzenlenebilir………………………)

Bayi’nin Emteayı Satış Fiyatı ŞİRKET ürettiği veya ürettirdiği emtianın bayie satış fiyatını tek taraflı olarak saptamak hakkına sahiptir. Bayi bu konuda ŞİRKET tarafından tek taraflı olarak saptanacak satış fiyatlarına hiç bir nedenden dolayı itiraz edemez ve sipariş ettiği emtiayı, bu nedenle satın almaktan kaçınamaz…………….))))))))))))))))))))))

5.3. Emtea’nın ŞİRKET’e İadesi ŞİRKET, indirim dönemi sonunda bayinin elinde kalan satılmamış emteayı iade almayacaktır.

6-BAYİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Emteayı Satın Alma Koşulları Bayi ŞİRKET tarafından üretilen veya ürettirilen, bu sözleşme ve sözleşme ekinde yazılı emtiayı ŞİRKET’ten sözleşme koşullarına uygun olarak satın almayı, mağazada sözleşme koşullarına uygun olarak satmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Bayi bu sözleşme konusu emtia dışında herhangi bir emtiayı satamaz ve teşhir edemez, tanıtamaz, pazarlayamaz veya benzer herhangi bir teşebbüste bulunamaz.

BAYİ, bu sözleşmenin yürürlükte bulunduğu süre içinde ve bu sözleşmenin hitam tarihinden önce herhangi bir şekilde feshedilmemiş oldukça kamu veya özel, yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel ……………….mamulleri veya bu mamullere rakip olabilecek mamullerin üreticisi başka herhangi bir kuruluşun bayiliğini dolaylı veya dolaysız olarak gerçek veya tüzel veya üçüncü bir şahıs aracı olarak kullanmak suretiyle de olsa alamaz, söz konusu kuruluşların bu nev’i mamullerini dağıtamaz, satamaz ve reklamını yapamaz, teşhir edemez. Bayii nakliye amacıyla dahi olsa servis araçlarında sözleşme konusu ürünlere rakip ürünler ya da bu ürünlere zarar verebilecek başka ürünler bulunduramaz.

6.1.1. Bayi, kontrat süresince ŞİRKET tarafından üretilecek veya ürettirilecek, sözleşme konusu emtia içinden, ŞİRKET’in belirleyeceği sınırlar içinde kalmak koşulu ile dilediği cins,adet,renk, model ve ebattaki emtiayı ŞİRKET’e yazılı olarak sipariş etmek hakkına sahiptir. Bayi, iş bu sipariş formunda belirttiği emteanın tamamını ŞİRKET’ten satın almak zorundadır. ŞİRKET dilediği emtiayı satmak, dilediği emtiayı satmamak hakkına sahiptir. 6.1.2. Bayi, ŞİRKET’ten satın aldığı emtiayı teslim mahallinde muayene etmek, cinsi, kalitesi, ebadı, rengi, adedi ve diğer özellikleri ile ilgili itirazlarını ve kayıp ihbarlarını teslim mahallinde ve teslim sırasında yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Bildirmediği takdirde emteayı görünür hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

6.1.3. – BAYİ ……………………. Bölgesinde faaliyette bulunacaktır. Bayilik, özellikle BAYİ’nin kendisinin yürüteceği bir iştir. BAYİ işbu sözleşmede yazılı hak ve edimlerini gerçek ve tüzel üçüncü kişi veya kişilere devredemez, ŞİRKET’in yazılı olurunu almadıkça sözleşme konusu işe ortak olamaz, üçüncü şahısların ortaklık tekliflerini kabul edemez veya buna rakip bir işle uğraşan gerçek veya tüzel kişilerle bu anlamda bir sözleşme akdedemez.

Bayi, ŞİRKET tarafından üretilecek veya ürettirilecek tüm emtia dışında hiç bir emtiayı üretemez, ürettiremez, satamaz ve üçüncü şahıslardan satın alamaz. Bayi, bayilik bölgesi dışında diğer bayilere tahsis edilen bölgelerde anlaşma konusu mallarla ilgili olarak, müşteri arama, şube açma ve dağıtım deposu kurma gibi aktif satış politikaları izleyemez.

6.1.4. ŞİRKET’in BAYİ’ye tanıdığı bayilik bölgesi sınırlarının BAYİ’nin etkin, yeterli ve kendisi için rantabl bir dağıtım yapmasına engel olduğunun yerinde yapılacak tetkikler sonucunda anlaşılması halinde mezkûr sınırların değiştirilmesi veya dağıtım yetersizliğini önlemek amacıyla, ŞİRKET, aynı bölge içinde aynı işle ilgili olarak başka bayilik ihdas edebileceği gibi kendisi de bu bölgeye doğrudan satış yapabilir, BAYİİ buna hiçbir şekilde muhalefette bulunamaz ve bu sebepten ötürü ŞİRKET’ten hiçbir hak talep edemez. Sözleşme ile kendisine tanınan bayilik bölgesi içinde başka bayilik ihdas edilmesi halinde BAYİ söz konusu yeni bayi için ŞİRKET’in yeni bayiye tahsis ettiği bayilik bölgesi sınırları içinde işle ilgili faaliyetlerde ona hukuki ve fiziki güçlük çıkaramaz.

6.1.5. Bayi, sözleşme süresi boyunca satın alacağı emtianın toplam bedelini ödeme protokolunda belirtilen ödeme esas ve koşullarına uygun olarak ödeyecektir. Bayının sözleşmeyi feshi halinde, ödemelerin gecikmesi halinde ŞİRKET’in bu nedenle uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanın ŞİRKET tarafından sözleşmede yer alan teminat mektubundan tahsil edilmesini, tahsil tarihine kadar geçecek süre içerisinde tüm borçlara aylık % …. oranında faiz işletilmesini kabul ve taahhüt etmiştir. ŞİRKET gecikme faizinin oranını dilediği zaman ve tek taraflı olarak bayie bir bildirimde bulunmaksızın azaltmak veya arttırmak hakkına sahiptir. 6.1.6. Bayi sözleşme süresi boyunca yıllara bölünmek kaydı ile: …….. yılı (…. ay)……………………………………………………………..TL bedelinde emtea satın almayı kabul etmiştir ve taahhüt etmiştir. Her yıl bu oran bir önceki dönemin miktarından en az % …..’den az olmamak üzere ŞİRKET tarafından tek taraflı olarak belirlenecektir. Bayi ŞİRKET tarafından tek taraflı olarak belirlenecek asgari tutardaki emtiayı satın almayı şimdiden kabul etmiştir. Tespit edilen miktarın bayi tarafından kabul edilmemesi durumunda bu sebeple doğan gelir kaybı ŞİRKET’e bayi tarafından ayrıca tazmin edilecektir.

6.1.7. ŞİRKET yukarıda belirtilen emteayı satın alma koşullarını tek taraflı olarak kısmen veya tamamen değiştirmek ve/veya yeni koşullar ihdas etme hakkına haizdir. Bayi, ŞİRKET tarafından değiştirilen ve/veya ihdas edilen yeni koşullara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.

6.2 Emteayı Satma Koşulları Bayi, ŞİRKET’ten satın aldığı ve ŞİRKET tarafından üretilen veya ürettirilen, emteayı sözleşme koşullarına uygun olarak satmayı kabul ve taahhüt etmiştir. 6.2.1. Bayi, sözleşme konusu emteayı ŞİRKET tarafından belirlenecek mağaza dışında hiç bir mahalde satamaz, teşhir edemez, pazarlayamaz veya benzeri herhangi bir teşebbüste bulunamaz.

Bu sözleşme bayi’ye herhangi bir bölgede, ilde, ilçede veya mahallede tekel hakkı vermez. Bayii ancak sözleşmede belirtilen bölgelerde satış yapabilir. Belirlenen bölgelerin dışında doğrudan veya dolaylı olarak satış yapamaz.

6.2.2. Bayi, ŞİRKET’in yazılı izni olmadıkça,bu sözleşmenin konusu emtiayı toptan olarak diğer bayilere veya üçüncü kişilere devredemez ve satamaz.

6.2.3. ŞİRKET hangi ürünlerin fiyatlarının değişeceğine karar verme hakkına sahiptir. Bayi ŞİRKET tarafından belirlenen satış fiyatlarına uymayı şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. Bayi, ŞİRKET’in değiştirdiği veya belirlediği fiyatların altında ve üstünde satış fiyatı uygulaması halinde, ŞİRKET’ in bu nedenle uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

6.2.4. Bayi, satış esnasında kullanacağı tüm paketleme malzemesin ve vitrin malzemesini ŞİRKET’ten satın almak zorundadır

6.2.5.Bayi aylık satın alma hacimleri ve yıllık satın alma hacimlerini önceden bildirmelidir.

Bayi deposundaki ihtiyacı aylık/2 aylık üretim projeksiyonunu oluşturmak için en geç bir önceki ayın son haftası talep listesi olarak bildirmelidir.

Üretim prosesinden kaynaklı ihtiyat ve projeksiyonu revize etme üretici firma uhdesindedir.

6.2.6. ŞİRKET yukarıda belirtilen emtiayı satın alma koşullarını tek taraflı olarak kısmen veya tamamen değiştirmek ve/veya yeni koşullar ihdas etme hakkına haizdir. Bayi, ŞİRKET tarafından değiştirilen veya belirlenen ve eklenen tüm koşullara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.

7-SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

Satıcı bu sözleşmede ve sözleşme eklerinde kendisine tanınan tek taraflı yetki ile yapacağı değişiklikleri, sözleşmenin ifasına yönelik yöntem ve talimatları ve bilgi belge isteğine ilişkin yaratacağı usuli formları mevcut sözleşmeye ek yapmak suretiyle yapabilir. BAYİ bu ek, talimat ve formları sözleşmenin eki olarak kabul edeceğini ve uygulayacağını şimdiden bila itiraz kabul eder.

8-HAKLARIN SÜREKLİLİĞİ:

Satıcının sözleşmede kendine tanınmış olan hak ve yetkilerinden bir kısmını kullanmamış olması hiçbir zaman bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

9-MAMÜLÜN TEMİN VE TEDARİKİ

9.1.BAYİ, sözleşmeye konu mamulleri, aksine bir hüküm olmadıkça, ŞİRKET’in serbestçe tayin ve tespit edeceği depo ve/veya tesislerden ŞİRKET’in çalışma durumuna ve mevsim şartlarına göre tespit edeceği saatlerde temin etmekle mükelleftir. BAYİ, ŞİRKET’in önceden yazılı onayını almaksızın mamülü diğer bir bayiden veya diğer bir bayiin tali bayiinden veya buna benzer başka bir yerden hiçbir şekilde temin ve tedarik edemez. Ayrıca BAYİ, sözleşme konusu ürünlerin tüm çeşitlerin satış bölgesinde pazarlama, satış ve dağıtımını yapma ve bölgenin büyüklüğüne göre yeterli olacak miktarda stok bulundurmak mecburiyetinde olduğunu kabul eder.

9.2. Savaş, iç savaş, yolların kapanması, trafiğin kesilmesi veya aksaması, grev, lokavt veya grev ihtimali, salgın hastalık vs. gibi mücbir sebepler, hükümetin emir ve tahditleri, hammadde ve her türlü emtiayı temin edememe, mamul stoklarının kalmaması, ŞİRKET’in fabrika, tesis ve ambarlarında teknik nedenlerden dolayı üretimde meydana gelebilecek aksaklıklar ve bunlara benzer olağan ve/veya olağan dışı nedenlerden dolayı ŞİRKET taahhütlerini yerine getiremezse BAYİ, ŞİRKET’e karşı herhangi bir hak iddia edemez ve ŞİRKET’e bunlardan dolayı herhangi bir sorumluluk yükleyemez.

9.3. BAYİ’nin kendi teşkilatında vuku bulacak direniş, grev, lokavt, hükümetin emir ve tahditleri, salgın hastalık vs. gibi mücbir sebepler,  mamul stoklarının kalmaması ve bunlara benzer olağan ve/veya olağan dışı nedenlerden dolayı BAYİ satış bölgesindeki dağıtım, pazarlama ve satış taahhütlerini yerine getiremezse; ŞİRKET, kendi vasıta, teşkilat ve imkanlarıyla BAYİ’nin satış bölgelerinde üretim programına dahil ürünlerin doğrudan doğruya veya başka aracılar marifetiyle satış ve tevzii hak ve salahiyetini uhdesinde tutar.

9.4. ŞİRKET tarafından her yıl bir önceki yıl satış miktarlarına göre tespit edeceği hedeflere ulaşmakta BAYİ % ….’dan daha fazla geri kalırsa veya …. yıl üst üste hedeflere ulaşamazsa ŞİRKET, BAYİ satış bölgesinde doğrudan doğruya veya başka aracılar marifetiyle sözleşme konusu ürünlerin satış ve dağıtımına geçebilir.

9.5. – BAYİ, mevsimine, satış durumuna ve kendi satış bölgesinin kapasitesine göre yeterli mamul stoku bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.

9.6. Bayi fiyat listesinde yer alan ürünleri stoklarında bulundurmalıdır.

Bayi oluşturmuş olduğu şube ve alt bayilerinin stoklarını takip etmelidir.

Bayi payına tahsis edilecek yeni piyasa ürünlerini almalı ve satmalıdır.

Bayi piyasa rekabetininin içinde olmalı, denge fiyatını gözetmeli, gerekli iskontoları yapmalıdır.

10. BAYİ’NİN DAĞITIMDA KULLANACAĞI ARAÇLAR

10.1.BAYİ, dağıtım ve satışta kullanacağı araç, vasıta ve teçhizatı ŞİRKET tarafından gerekli görülecek cins ve miktarlara ve standartlara uygun olarak emrinde bulundurmakla mükelleftir. BAYİ, dağıtım araçlarının sayısını, ŞİRKET’in işin gelişmesini göz önünde tutarak yapacağı bildirime uygun şekilde arttırmayı da kabul ve taahhüt eder. Bunlar için gerekecek yatırımı yapmayı BAYİ peşinen kabul etmiştir. BAYİ tüm araçlarına kasko sigorta yaptırmayı ve bu sigortayı süre bittikçe yenilemeyi kabul ve taahhüt eder.

10.2.BAYİ, ŞİRKET deposundan ve/veya tesislerinden mamul almak üzere göndereceği nakil vasıtalarının karoserlerinin ŞİRKET’in tarif edeceği şekilde ve mamulün tahribatına sebep olmayacak tipte olmasını ve temiz bulunmasını temin etmekle mükelleftir. Şekle uygun karoseri bulunmayan nakil vasıtalarına yükleme yapmama hakkını ŞİRKET mahfuz tutar. BAYİ mevsimlerin gereğine göre mamullerin şehirler arası nakliyesinde, BAYİ deposunda ve perakendecilerin işyerlerinde muhafazasını temin edecek tedbirleri almakla mükelleftir.

10.3. BAYİ, dağıtımda ve nakliyede kullanacağı araçların ŞİRKET’in öngördüğü standartlara uygun olmasını ve araçlar üzerinde şirket logo ve amblemi ile araç renklerini ŞİRKET’in isteklerine göre düzenlemeyi ve araçların görünüş ve renklerinin ve üzerindeki logo ve amblemlerinin ŞİRKET’in imajını ve itibarını gölgeleyecek biçimde eskimiş, aşınmış, bozulmuş olmamasını temin etmeyi ve bunların her türlü bakım, onarım ve gerektiğinde değiştirilmesinin kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.

11- MAĞAZA DEKORASYONU

11.1. Mağaza

11.1.1. Bayi, ŞİRKET tarafından belirlenecek mağazanın tapusunu veya kira sözleşmesini ŞİRKET’e ibraz etmek zorundadır. Mağazanın kirası, apartman giderlerine katılma payı, elektrik, su, telefon ve diğer giderler ile her türlü vergi, resim ve harçlar bayie aittir.

11.2. Dekorasyon

11.2.1. Mağazanın bu sözleşmenin (….) numaralı ekinde belirtilen plan uyarınca mağazanın dekore edilmesi, mağaza dekorasyonu ve vitrin tasarımının bir yıl içerisinde en az………. kere değiştirilmesi ve bununla ilgili her türlü yatırım, malzeme, işçilik, proje giderleri, mağazanın bakımı, onarımı ile ilgili her türlü harcama ve giderler ile sair giderler bayie aittir. 6.2.2. Bayi, bu sözleşmede mağaza dekorasyon planını aynen uygulamayı,mağazayı bu plana göre dekore etmeyi, dekorasyon malzemelerini ŞİRKET’ten almayı veya ŞİRKET’in belirleyeceği üçüncü kişilerden almayı yada ŞİRKET tarafından ithal edilecek malzemeyi satın almayı ve kullanmayı, mağazanın yeniden dekore edilmesi veya mevcut malzemenin onarılması hallerinde, yukarıda ki koşullara uymayı kabul eder.

11.2.3. ŞİRKET, mağaza vitrinlerini düzenlemek, denetlemek ve uygun görmediği vitrin düzenlemesini değiştirme hakkına sahiptir. Bayi ŞİRKET’in yazılı izni olmaksızın mağaza dekorasyonuna hiç bir ilave veya değişiklik yapamaz, vitrinlere yazı yazamaz, levha, tabela veya benzerlerini asamaz kendisine uyarıda bulunulan bayi vitrin tasarımını 24 saat içinde değiştirmeyi şimdiden kabul etmiştir.

11.2.4. ŞİRKET, mağaza dekorasyonunun değiştirilmesini talep edebilir. Bu takdirde bayi, dekorasyon giderleri kendine ait olmak kaydıyla bir aylık süre içerisinde mağazasını ŞİRKET tarafından tek taraflı olarak düzenlenecek yeni dekorasyon planına uygun hale getirecektir. 11.2.5. ŞİRKET mağaza dekorasyonuna ait tüm detayları içeren dekorasyon sözleşmesi adı altındaki sözleşmesini ekte bayie sunacaktır.

11.2.6. Mağaza içerisinde kullanılacak yazar kasa, klima, müzik seti alarmlar, ups sistemleri, kamera sistemleri ve buna benzer tür elektronik birimler ŞİRKET den alınacak yada ŞİRKET’ in göstereceği üçüncü şahıslardan bayi tarafından alınacaktır.

12-TANITIM VE SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ-ÜRÜN’ÜN VE MARKASI’NIN KORUNMASI – HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ

12.1. Bayi, ŞİRKET’in izni olmaksızın “……….” markası ile ilgili olarak tanıtım ve reklam faaliyetlerinde bulunamaz. Bayi kendi adına veya üçüncü kişiler adına reklam, afiş ve ilan yayınlayamaz, dağıtamaz, asamaz.

BAYİ, ŞİRKET’in mamullerin tanıtılması, pazarlanması ve satışların arttırılması amacıyla yapacağı her nevi reklam ve propaganda giderlerine ŞİRKET tarafından tespit edilecek makul oranlarda katılmayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

BAYİ, ŞİRKET’in vereceği veya tarif ve tanzim edeceği veya göstereceği amblem veya reklam tabelalarını yahut bunların birleşik şeklini ve diğer her türlü reklam malzemesini bedelini ödemek veya bedeline ŞİRKET’in öngöreceği oranda iştirak etmek suretiyle ŞİRKET’ten satın alıp işyerine ve şehirlerin belli başlı yerlerine asmayı, takmayı, teşhir etmeyi ve yayınlamayı kabul etmiştir. BAYİ bu şekilde temin ettiği reklam malzemelerinin kendi müşterilerine intikali için gerekli tüm masrafları bizzat kendisi karşılamak üzere yollamasını kabul ve taahhüt eder. BAYİ’nin vasıtalarına ve bölgesindeki sair yerlere konulan ŞİRKET’in tabela, amblem, duvar reklamı, ışıklı reklam, radyo ve TV reklamları ve bunlara benzer tüm reklam faaliyetlerine ilişkin bilumum vergi ve rusumlar ile diğer tüm masraflar (kira, yayın giderleri, elektrik giderleri vb.) BAYİ tarafından ödenecektir.

Bu şartlara uyulmaması halinde; “………….” markasının tanıtım, reklam ve satış geliştirme faaliyetleri yalnız ŞİRKET tarafından yürütülecektir.

12.2. Bayi ŞİRKET’ in satış geliştirme ile ilgili her türlü talebini yerine getirmek zorundadır. Bayi, ŞİRKET’ in marka ile ilgili düzenleyeceği her türlü satış geliştirme faaliyetlerine ve kampanyalara yıllık cirosunun %……..oranında katılmak zorundadır.

12.3. Bayi kendi başına hiç bir reklam faaliyetinde bulunamaz. Tüm bu faaliyetler ŞİRKET tarafından düzenlenir ve yönetilir.

12.4. ŞİRKET bayinin satışlarını, satış geliştirme faaliyetlerini, denetlemek, değiştirmek ve özellikle mağazalarda satış danışmanlarını ve mağaza müdürlerini eğitmek hakkına sahiptir. Bayi bu tür ŞİRKET ‘ten gelecek talepleri yerine getirmek zorundadır.

12.5. Bayi mağaza içinde kullanılacak her türlü tanıtım ve satış geliştirme malzemesini ŞİRKET’in uygun göreceği adetlerde ŞİRKET’ten almakla yükümlüdür.

12.6. Bayi, satış geliştirme faaliyetlerinin bir bölümü olarak düşünülen ve ŞİRKET’in istediği ve koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan yazar kasa, bilgisayar gibi uygulamaları kurmak, işletmek ve geliştirmekle ilgili her türlü masrafı üstlenmeyi kabul eder.

12.7.BAYİ, arızalı ve ayıplı   Ürünler’i ÜRETİCİ’nin  ticari itibarına zarar verebilecek tarzda satmamayı eğer arıza veya ayıp var ise bunları , ürünün üzerine görünür şekilde konulacak “ ayıplı mal ; ya da , teşhir ürünüdür”vb. ibare ile uygun fiyattan satmayı taahhüt etmiştir.Bu Ürünlerin piyasaya satışından doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan BAYİ sorumludur. BAYİ, üçüncü kişi ya da kuruluşlar tarafından ÜRETİCİ’ye karşı bu sebeple ileri sürülebilecek her türlü talep, iddia ve alacaklardan ötürü ÜRETİCİ’nin maruz kalabileceği kayıp ve zararların tamamını, ÜRETİCİ’nin ilk talebinde, derhal nakden ve def’aten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

12.8.BAYİ’nin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a ve bu amaçla çıkan tebliğ ve yönetmeliklere aykırı davranışları nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sorumluluk tümü ile BAYİ’ye aittir. A-G nihai tüketiciye kanuni teselsül veya müşteri memnuniyetini sağlamak için herhangi bir ödemede bulunmak zorunda kalırsa, bu bedeli BAYİ hiçbir kayıt ileri sürmeden talep halinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

12.9.BAYİ.Ürün’ün vasıf, nitelik ve özellikleri konusunda kendi veya ÜRETİCİ adına, Müşterilerine veya tüketicilere ilave hiç bir garanti veremez. Aksi takdirde, her türlü sorumluluk BAYİ’ye ait olup, ÜRETİCİ ‘nin bu nedenden uğrayacağı zararlar için BAYİ’ye rücu hakkı saklıdır.

12.10.BAYİ, Bölge’de Ürünler’in satış, dağıtım, pazarlama ve servis hizmetleri faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için yeterli adet ve nitelikte araç, personel, eleman ve işçiyi, kendi nam ve hesabına görevlendirecek, bunların sayıları, nitelikleri-standartları, eğitimi ve giyimleri konusunda ÜRETİCİ’nin talimat, öneri ve isteklerine uyacaktır

12.11.BAYİ, ÜRETİCİ’nin yazılı iznini almaksızın, Ürün’ün Marka(ları) ve sair ŞİRKET tanıtım işaretlerini hiç bir şekilde kullanamaz. BAYİ, Ürün’ü ve Ürün’ün ve ÜRETİCİ’nin Marka ve sair tanıtım işaretlerini, üçüncü kişilere kullandıramaz, taklit edemez, aynı veya benzerlerini üretemez/ürettiremez. BAYİ, ÜRETİCİ’nin unvanı veya logosunu kendi antetli kağıtlarında veya duyurularında kullanamaz.

12.12.BAYİ, üçüncü kişilerin Ürün’ü ve/veya Marka(lar)ı ya da ŞİRKET’in diğer marka ve sair tanıtım işaretlerini taklit ettiklerini veya diğer bir surette tecavüzde bulunduklarını ya da haksız olarak kullandıklarını öğrendiği takdirde durumu derhal ÜRETİCİ’ye bildirmek, ÜRETİCİ’nin bu konuda vereceği talimata göre hareket etmek ve markaya tecavüzün/haksız rekabetin önlenmesi için gerekli her türlü işbirliği-yardımı yapmakla yükümlüdür.

12.13.BAYİ, Markanın(ların) şöhretini ve ÜRETİCİ ‘nin ticari itibarını koruyup güçlendirecek tarzda hareket etmek ve ŞİRKET’in Marka(lar)ına ve ticari itibarına zarar vermesi muhtemel davranışlardan ve ticari ahlaka uygun olmayan faaliyetlerden kaçınmakla yükümlüdür.

13- DENETİM

13.1. ŞİRKET, bu sözleşmenin uygulamasını denetlemek hakkına sahiptir. Bu cümleden olmak üzere ŞİRKET bayinin; Ticari defterlerini ve müstenidatı belgelerini, Satış fiyatlarını ve koşullarını, Müşteri ilişkilerini, incelemek hakkına sahiptir.

13.2. ŞİRKET yetkili kılacağı elemanlar tarafından yapılacak denetlemeler sonucunda öğrenilecek olunan bayı sırları, gerek ŞİRKET gerekse ŞİRKET’in elemanları tarafından sır olarak saklanacak ve hiç bir şekilde ve hiç bir nedenden üçüncü kişilere ifşa edilmeyecektir. 13.3. Bayi ŞİRKET’in herhangi bir zamanda yukarıdaki belge ve bilgileri talep etmesi üzerine itirazsız derhal, ŞİRKET’e veya görevlendirdiği elemanına ibraz etmekle yükümlüdür.

13.4.ŞİRKET gerekli gördüğü her zaman ve bayilik bölgesindeki her yerde yetkililerini veya temsilcilerini pazarlama çalışmaları yapmak, bölge satışlarını ve BAYİ’nin her türlü faaliyetlerini inceleme ve denetleme hakkına sahiptir. BAYİ, ŞİRKET yetkililerince yapılacak çalışmalarda veya temsilcilerinin talebi halinde onlarla birlikte her türlü konuda çalışma yapmayı veya çalışmalarına yardımcı olmayı ve işbirliğinde bulunmayı ve hiçbir sebep ve maksatla güçlük çıkartmamayı kabul ve beyan eder. Çalışmalar sonucunda ŞİRKET yetkililerinin BAYİ’nin faaliyetleri konusunda yapacağı tavsiye ve uyarılara BAYİ riayet edecek ve gerekli değişikliğin yapılması konusunda derhal çalışmalara girişecek ve görülen aksaklıkları düzeltecektir. BAYİ’nin ŞİRKET depo ve tesislerine göndereceği vasıtaların şoför ve yardımcılarının ŞİRKET tarafından bildirilecek saatlere ve ŞİRKET’in idari kurallarına tamamen uymalarını BAYİ temin edecektir. Bu kurallara riayet etmeyen vasıtalara mal yüklememe hakkını ŞİRKET mahfuz tutar. Bu nedenlerle mal teslimatının yapılmaması halinde ŞİRKET’e hiçbir sorumluluk yüklenmeyecektir.

14-MARKA İHLALİ VE TAKLİDİ

Bayi, hiçbir şekilde ve hiç bir nedenden dolayı “…………” markasını kullanamaz,üçüncü kişilere kullandıramaz. “………” markasının üçüncü kişiler tarafından herhangi bir şekilde ihlal ve taklit edilmesi veya benzeri hallerde Bayi ŞİRKET’e yazılı olarak bunu bildirmek zorundadır. Bu hallerde yasal işlemler sadece ŞİRKET tarafından yürütülür.

15- TEMİNAT

15.1. BAYİ, sözleşmeden mütevellit vecibelerini yerine getirmenin garantisi olarak ve bu sözleşmeden doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatı olmak üzere,  ŞİRKET’e işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte ………………………………………………… TL’lık kesin, şartsız ve süresiz banka teminat mektubunu veya ŞİRKET ‘in kabul edeceği bir teminatı ŞİRKET’e tevdi etmeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu teminat, sözleşmenin geçerli bulunduğu sürece ŞİRKET’te kalacak ve ancak tüm ilişkilerin kesilmesi ve hesapların tasfiye edilmesi halinde BAYİ’ye iade edilecektir. Her yıl artan satış tutarları değerlendirilerek BAYİ’den teminat istenir. BAYİ talep tarihinden itibaren en geç ….. gün içinde bu ilave teminatı ŞİRKET’e vermekle mükelleftir. İşbu sözleşmeden ötürü ŞİRKET lehine bir tazminat, hak ve alacak doğduğu takdirde, herhangi bir dava ve ihtara gerek kalmaksızın alınmış bulunan işbu teminattan bu tazminat, hak ve alacaklarını mahsup etmeye ve sözleşmenin ŞİRKET tarafından sözleşme hükümleri çerçevesinde feshi halinde aşağıda belirtilen esaslar dahilinde teminatı irad kaydetmeye ŞİRKET’in yetkili olduğunu BAYİ peşinen kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen haller nedeni ile sözleşmenin ŞİRKET tarafından feshi durumunda, teminatın % …..’ı ŞİRKET tarafından cezai şart olarak nakde çevrilerek irad kaydedilir. Teminatın müteakip kısmından da ŞİRKET’in tazminat, hak ve alacakları mahsup olunur. Bu işlemlerden sonra herhangi bir tutar artarsa artan kısım bayiye iade edilir. İrad kaydedilen kısım çıktıktan sonra, teminatın geri kalan kısmının ŞİRKET’in tazminat, hak ve alacaklarını karşılamaması durumunda, ŞİRKET’in tahsil edemediği alacağı için takibat hakkı mahfuzdur. BAYİ üzerindeki alacağın ödenmesi gereken (muaccel olduğu) tarihten ödendiği tarihe kadar geçecek süre için yürürlükteki en yüksek banka ticari faizi uygulanacağını BAYİ peşinen kabul eder.

15.2. Bayi, sözleşmenin uzatıldığı her yeni dönemde ŞİRKET tarafından meblağı ve teslim tarihi tek taraflı olarak kararlaştırılacak ve ŞİRKET tarafından onaylanmış banka teminat mektubunu veya yine ŞİRKET tarafından belirlenen başka bir teminatı ŞİRKET’e tevdi etmeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.

ŞİRKET bu sözleşmenin teminatı olarak kendisine tevdi edilmiş sebebi her türlü teminatı sözleşmenin yürürlüğü süresince muhafaza etmek ve kısmen veya tamamen nakde tahvil ederek, bu sözleşmeden doğmuş ve doğacak her türlü alacağını tahsil etmek hakkına sahiptir. 15.3. Bayi, ŞİRKET’in sözleşme sebebiyle doğacak her türlü tazminat ve cezai şarttan doğan alacaklarını bayi tarafından kendisine tevdi edilmiş olan teminatlardan herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın tahsilini kabul eder.

15.4. ŞİRKET alacaklarını, bayi tarafından tevdi edilmiş olan teminatlardan tahsil edebileceği gibi bu teminatlara başvurmaksızın bayiden ayrıca talep ve tahsil etme hakkına sahiptir Teminatların tahsili halinde verilmiş olan teminatın borcu karşılamaması durumunda bakiye borç ayrıca talep ve tahsil edilecektir.

16-DİĞER HÜKÜMLER;

16.1-BAYİ’NİN MÜŞTERİLERİ – YARDIMCILARI – ORTAKLARI İLE İHTİLAFLARI

BAYİ, işbu sözleşmenin uygulanmasında tamamen bağımsız olup, sözleşme hükümlerini ihlal etmemek kayıt ve şartıyla kendi namına serbestçe hareket hakkını haiz bir tacirdir. BAYİ’nin müşterileri ve yardımcıları ve ortaklarıyla olan ilişkilerinden doğacak yazılı ve sözlü, maddi veya manevi her türlü muamelat ve ihtilaflarda muhatap ve sorumlu taraf BAYİ olup; kabil muamelat ve ihtilaflar ile bunların sonuçlarından ŞİRKET hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi muhatap da değildir. Ayrıca BAYİ’nin akdedeceği hizmet, sigorta ve buna benzer sözleşmelerden ötürü de ŞİRKET hiçbir şekilde sorumlu ve muhatap değildir.  

16.2.BAYİ’NİN ŞİRKET’İN KREDİ-REKABET POLİTİKASINA UYMASI BAYİ, bu sözleşmenin hükümlerine aykırı olmamak, ŞİRKET tarafından kurulmuş olan dağıtım ağına ve ŞİRKET imajına zarar vermemek kaydıyla kendi pazar politikalarını uygulamakta serbesttir.

16.3. BAYİNİN DAVRANIŞLARININ, ŞİRKET’İN ÖNGÖRDÜĞÜ POLİTİKAYA UYGUN OLMASI

BAYİ, çalışma şeklini ve faaliyetlerini bu sözleşmeye uyun olarak yürütmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu bakımdan BAYİ gerektiği takdirde mamülün stok durumunu, satışla ilgili bilgileri, muamele ve kayıtlarını ŞİRKET’in yetkililerine göstermeyi ve izahat vermeyi kabul ve taahhüt eder. BAYİ’nin verdiği çekin ve kıymetli evrakın karşılıksız olduğunun tahakkuku veya ticari ahlâka uygun düşmeyen tutum ve davranışlarda bulunduğu ŞİRKET yetkililerince tespit edildiği takdirde, ŞİRKET sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Bu kabil bir fesihten doğacak maddi ve manevi her türlü sorumluluklar, zararlar BAYİ’ye ait olup BAYİ bunlardan dolayı ŞİRKET’ten maddi ve manevi hiçbir talepte bulunamaz ve hak ve tazminat iddia edemez.

16.4. SATIŞ HEDEFLERİ VE BAYİ’NİN FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİRKET her takvim yılı başında bayilik bölgesi için o yıla ait öngördüğü satış hedeflerini tayin ve tesbit eder ve bunları aylık ve/veya yıllık kotalar halinde yazılı olarak BAYİ’ye bildirir. BAYİ, ŞİRKET’in öngördüğü satış hedeflerine ulaşmayı ve bu amaçla her türlü çabayı göstermeyi kabul ve taahhüt eder. Faaliyet yılı sonunda BAYİ’nin öngörülen satış hedefine ulaşmaması, BAYİ’nin yetersiz ve başarısız olduğuna dair ŞİRKET için bir kriter teşkil edebilir. Böyle bir durumda ŞİRKET, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme ve aynı bölgede başka bir bayilik ihdas etme hakkına sahip olduğu gibi satış hedeflerine bayi tarafından ulaşılmaması halinde ulaşılamayan hedef için meydana gelen satış kaynaklı zarar, iş bu durumun tespit edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisimnde, bayi tarafından şirkete tazminat olarak ödemekle yükümlüdür.  BAYİ bundan dolayı ŞİRKET’ten hiçbir hak ve tazminat talep edemez, ŞİRKET’e karşı bir iddiada bulunamaz.

16.5. ÜRÜN İADESİ-ÜRÜN DEĞİŞİKLİĞİ.

16.5.1.Üretici tarafından üretilen ya da pazarlanan her türlü mal, üretim hatalarına karşı Üretici’nin garantisi altında olup üretim hatası olan mal derhal yenisi (veya eşdeğeri) ile değiştirilir.

Bu değişimin yapılabilmesi için üretim hatası bulunan malların Bayi tarafından Üretici’ye en geç sevkiyat tarihini izleyen …(…) gün/ay içerisinde iade edilmesi zorunludur.

16.5.2. Üretici, bu sözleşme kapsamında yer alan her hangi bir ürünü önceden haber vermek suretiyle üretimden kaldırabilir veya yeni bir ürünü ürün yelpazesine ekleyebilir.

Bayi, ürün değişiklikleri nedeniyle hiçbir şekilde zarar ve maddi ve manevi tazminat talebinde bulunamaz.

16.6.SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET YASAĞI

Bayinin, kendisi ve üretici arasında imzalanan bu sözleşme konusu mal ve hizmetler ile ilgili olarak edindiği üretim ile ilgili her türlü teknik bilgi ve işletme bilgileri, Pazar bilgileri, satış miktarları, hesaplarla ilgili bilgiler, sır saklama yükümlülüğü altındadır.

Bayi, rekabet hukuku kurallarına uymak zorundadır. Bayinin rekabete aykırı davranışlarından dolayı Üretici’ye resmi makamlar veya üçüncü kişilerden kaynaklanan bir sorumluluk yüklendiği takdirde Üretici, bayilik sözleşmesini fesh ederek elindeki teminattan zararını karşılar. Üreticinin fazlaya ilişkin dava hakkı saklıdır.

16.7-SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLARIN VE BORÇLARIN DEVRİ:

Sözleşmenin tarafları, bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını diğer tarafın onayı olmaksızın kısmen de olsa üçüncü kişilere devredemezler. Diğer taraf haklı sebeplere dayanarak böyle bir onayı vermekten kaçınabilir.

Bu hüküm sözleşme konusu malların ŞİRKET tarafından üçüncü bir işletmeye ürettirilmesi veya dağıttırılmasını engellemez.

16.8-ÖDEMELER Bayinin ŞİRKET’ten satın almış olduğu adet ve tutardaki iki tarafında mutabık kaldığı emteanın toplam bedeli,…………………………………………tahsil edilecektir.

Faturalar onaylı sipariş formu üzerinde belirtilen vade tarihinde ödenir. BAYİ’nin cari hesap için verdiği çek ve senetler BAYİ’nin alacağı olarak cari hesaba kaydedilir. BAYİ’nin temerrüdü sonucunda, tahakkuk edecek faiz tutarı, faturaya ilave edileceği gibi münhasıran kesilecek fatura ile de BAYİ’nin hesabına borç olarak kaydedilir.

Bayi, sevkiyatını yapmış olduğumuz ürünlerin bakiyelerine istinaden ödeme evraklarını takip eden ayın en geç 10. Gününe kadar tarafımıza ulaştırmakla mükelleftirler.

Ulaştırılması gereken evraklar esas olarak müşteri çekleri olmalı ve ortalama vadesi 120 günü geçmeyecek şekilde tarafımıza teslimi gereklidir. Üretici müşteri çeki ve şahsi çek tercihi yapma hakkına sahiptir. (Şahsi çek durumunda bayi tarafından teminat verilmelidir.)

16.9-SERBEST FAİZ ANLAŞMASI: BAYİ; fatura, çek ve senet vs sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir borcunu ödemekte temerrüde düşmesi halinde geciken ödemeye akdi faiz olarak en yüksek banka tüketici kredi faizi oranında faiz uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.

16.10-CARİ HESAP Bu sözleşme aynı zamanda Ticaret Kanunu’nun 87 ve 89. maddeleri hükmü uyarınca cari hesap sözleşmesi niteliğindedir. O bakımdan taraflar Ticaret Kanunu’nun “cari hesap”a dair hükümlerine uymayı kabul etmişlerdir ve bu yönü ile Türk Ticaret Kanunu’nun «Cari Hesaba» ilişkin hükümlerine tabidir. Taraflar bu Sözleşme’den doğacak alacak-borçların ŞİRKET nezdinde tutulacak bir cari hesapta takip edilmesini kabul etmişlerdir.

16.11-FİYAT DEĞİŞİMİ;

Ekonominin şartları gereği, maliyetleri çerçevesinde fiyatlar değişebilir,

Bayi yeni fiyat listesine göre satış yapmak mecburiyetindedir.

Fiyat değişimindeki siparişin karşılanması stoklarla sınırlıdır,

Satıcı eski fiyatlı sipariş almak konusunda iki yönlü serbestliğe sahiptir.

16.12-DELİL ANLAŞMASI Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak hesap uyuşmazlıklarında ŞİRKET’in ticari defterleri ve bu defterlerdeki kayıtları, irsaliye ,fatura,fiş gibi belgeler (bilgisayar kayıtları dahil) tek taraflı kesin delil niteliğindedir (H.M.K. 192 ).

16.12.1.Mali Yükümlülükler:          Bu Sözleşme ile ilgili her türlü harç, resim, vergi, damga vergisi, noter masrafları ve sair yasal mali yükümlülükler BAYİ tarafından karşılanır ve ödenir.

16.12.2. Sözleşmenin bütünlüğü : Bu sözleşme ile sözleşmenin eki olan ve/veya bu sözleşme de bu yönde gönderme yapılan her türlü belge ÜRETİCİ ve BAYİ arasında bu konuda sözleşmenin bütününü oluşturup, taraflar arasındaki daha önceki ilgili her türlü sözleşme,anlaşma,protokol uyuşma,öneri ve benzerini ortadan kaldıracaktır.

17- CEZAİ ŞART-ZARAR-ZİYAN TAZMİNAT TEMİNAT;

Bayi herhangi bir sebeple sözleşmenin feshine sebep olduğunda feshin gerçekleştiği TCMB efektif satış kuru üzerinden………..USD’den az olmamak üzere feshin gerçekleştiği sezon öncesindeki sezonda elde ettiği cironun %……….’sı oranında ve fesih tarihinden itibaren işleyecek sözleşme faizi ile birlikte cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

18-SÜRE.18.1 Bu sözleşme imza tarihinden itibaren ….. yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Şu şartla ki; işbu sözleşmenin taraflarca peşinen kabul ve taahhüt edilmiş bulunulan maddelerini BAYİ’nin ihlal etmesinden doğacak fesih sebeplerinden ayrı olarak ŞİRKET’in BAYİ’nin yetersizliğine kanaat hasıl etmesi ve BAYİ’nin iş bu sözleşmede yazılı fiilleri icra etmesi ve bu maddelere muhalefette bulunması nedenleriyle işbu sözleşmeyi ihlal etmesi hallerinde ayrıca hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ŞİRKET’in sözleşmeyi feshetmeye ve tazminat talebinde bulunmaya hakkı olduğunu BAYİ kabul etmiştir.

18.2.Bu sözleşme ŞİRKET tarafından ilk yıl sözleşmenin 12. maddesi uyarınca fesh edilmediği takdirde bir sonraki yıl için otomatik olarak uzayıp beş yıl sonunda şartlar yeniden ŞİRKET tarafından tek taraflı olarak belirlenecektir. Bayi şimdiden tüm bu şartları kabul etmiştir.

19- MUACCELİYET Sözleşmeden doğan borç için verilmiş veya verilecek her türlü sıra bonolarından bir tanesi vadesinde ödenmediği takdirde bundan sonraki vadeli bono, çek ve diğer kambiyo evrakı muacceliyet kazanacaktır.

20- SİGORTA- MAMÜLÜN FABRİKA VE DEPO TESLİMİNDEN SONRA MAMÜLDE VEYA ARAÇLARDA KAZA VE BENZERİ NEDENLERDEN İLERİ GELEN HASAR VE ZARARLAR

20.1.Bayi, sözleşme konusu emteayı ve mağazayı, müşmilat, mütemmim cüz ve teferruatıyla birlikte bütün sigorta risklerini (yangın, patlama, hırsızlık, su baskını ve kardan zararlar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) kapsar şekilde sigorta ettirmeyi ve sigorta poliçelerini ŞİRKET, ŞİRKET’in daini mürtehin bulunduğunu ifade eden zeyilname ile ciro ve devretmeyi, sigorta ettirmediği takdirde, bütün masraf ve primler Bayie ait olmak üzere, ŞİRKET tarafından sigorta ettirilmesini, müddeti biten sigortaları yenilemeyi, yenilemediği takdirde, bütün masraf ve primler Bayie ait olmak üzere ŞİRKET tarafından yenilenmesini, bu muamelerin tamamen yapılmamasından veya gecikmesinden doğan mesuliyetlerin keza Bayie aidiyetini, bu amaç için seçilecek sigorta şirketlerinin doğrudan ŞİRKET tarafından belirlenmesini, emteanın veya mağazanın hasara uğraması veya zayi olması ve bu hususların kısmen vuku bulması hallerinde sigorta bedellerinin doğrudan ŞİRKET’e ödenmesini ve vergiler, fonlar, sair yükümlülükler dahil olmak üzere, söz konusu sigorta poliçesine ilişkin bütün prim ve masrafların bayi tarafından karşılanacağını kabul ve taahhüt eder. Riskin meydana gelmesi durumunda ŞİRKET’in alacakları,alacağa mahsuben çek, bono vs ödeme belgelerinin verilmiş olmasına bakılmaksızın öncelikle ödenecektir.

20.2. BAYİ’ye mal teslimatı nakil vasıtasına yüklenmiş olarak yapılacaktır. BAYİ’nin kendi araç ve araçlarıyla veya kendinin herhangi bir şekilde temin ettiği araç ve araçlarla veya BAYİ’nin yazılı veya sözlü arzusu ve isteği uyarınca ŞİRKET’in kendi araç veya araçlarıyla veya ŞİRKET’in diğer herhangi bir şekilde temin edeceği araç veya araçlarla mamülü teslim yerinden BAYİ’nin göstereceği mahaldeki boşaltma yerine kadar yolda nakliye sırasında meydana gelecek kaza nedeniyle ve sair nedenlerle mamülün bozulması ile mamülde meydana gelebilecek diğer herhangi bir zarar ziyandan malın fabrikadan tesliminden itibaren tamamen BAYİ sorumludur. BAYİ’nin kendi araç ve araçlarıyla veya kendinin herhangi bir şekilde temin ettiği araç veya araçlarla vey BAYİ’nin yazılı veya sözlü arzusu ve isteği uyarınca ŞİRKET’in dışarıdan temin edeceği araç veya araçlarla mamülün yolda nakliyesi sırasında meydana gelecek kaza nedeniyle ve sair nedenlerle 3. şahıslara ika olunabilecek bedeni ve ölümcül zararlardan ŞİRKET hiçbir şekilde HUKUKİ VE CEZA-İ sorumlu olmayıp HUKUKİ VE CEZA-İ sorumluluk tamamen BAYİ’ye aittir. Bu nedenlerden dolayı BAYİ, ŞİRKET’ten hiçbir hak ve tazminat talep edemez ve ŞİRKET’e karşı herhangi bir iddiada bulunamaz.

21- TEMSİL VE İLZAM

21.1. Bayi tarafından ibraz edilip bu sözleşmeye eklenen imza sirküleri, bu mukaveledeki değişiklikler ŞİRKET’e yazılı olarak bildirilecek ve ŞİRKET’in onayı alınacaktır.

21.2. Bayinin tüzel kişi olması durumunda,ortaklı devri ve yetkilinin değişmesi halinde tüzel kişiliğin yetkilileri ve/veya devreden ortak ŞİRKET’ten yazılı olarak izin almak zorundadır. Bu iznin alınması durumunda tüm doğmuş ve doğacak hak,alacak,tazminat ve cezai şartlardan tüzel kişiliğin eski yetkilileri ve/veya ortaklığını devreden eski ortak şahsen sorumlu olacaktır. Yapılacak olan değişikliklerin ilanı sonucunda ŞİRKET tarafından bir itirazın yapılmamış olması bu değişikliklere icazet anlamını taşımaz.

21.3. Bayinin tüzel kişilik olması durumunda bu sözleşmeden doğan her türlü borçtan şirket ortakları ve şirket ortağı olmaması durumunda ayrıca şirket yetkilileri de şahsen sorumludur.

22. SÖZLEŞMENİN EKLERİ      Aşağıda yazılı ekler bu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

EK 1 Müteselsil Kefalet senedi

EK 2   BAYİ’nin ana sözleşmesi ve değişikliklerinin yayınlandığı Ticaret Sicili Gazeteleri, ortaklık yapısı,

EK 3   BAYİ’nin imza sirküleri.

EK 4   Cari Hesap sözleşmesi

ÜRETİCİ’nin göndereceği-bildireceği (sirküler, rehber, bildiri, duyuru, çalışma esasları ve sair başlık taşıyan) uygulama esasları da, bu Sözleşme’nin ayrılmaz ekleri sayılır ve ÜRETİCİ  tarafından değiştirilmedikleri sürece geçerli-bağlayıcı olur ve ÜRETİCİ ‘nin işyerinde ilan edilmek sureti ile veya ÜRETİCİ tarafından BAYİ’ye taahhütlü ve normal posta-aps-telefax kanalı ile gönderilmesi ile BAYİ’ye tebliğ edilmiş olur. Bu Sözleşme ile ilgili uygulama esasları, Rekabetin korunmasına dair mevzuata uygun olarak düzenlenir.

23-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ, FESHİ, MÜNFESİH OLMASI:

23.1. ŞİRKET bu sözleşmeyi,herhangi bir neden göstermeksizin yazılı ihbarda bulunarak, sona erdirebilir. Yazılı ihbarın bayie ulaştığı tarihten itibaren …. gün sonra sözleşme kendiliğinden sona erer. ŞİRKET tarafından herhangi bir neden göstermeksizin sözleşmenin sona erdirilmesi halinde bayi ŞİRKET’ten herhangi bir zararın tazminini talep edemez.

23.2. Bu sözleşme, iş bu sözleşmede belirtilen yazılı sürenin dolmasından önce taraflardan herhangi birisinin yazılı ihbarı üzerine, yazılı ihbarın diğer tarafa ulaştığı tarihten itibaren doksan gün sonunda kendiliğinden sona erer. Sözleşmenin sırf bu nedenden dolayı sona erdirilmesi halinde; taraflardan hiç birisi diğerinden herhangi bir zararın tazmin edilmesini talep edemez.

23.3. ŞİRKET, Bayinin bu sözleşme hükümlerinden herhangi birine uymaması veya sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde, Bayinin bu sözleşmenin imzalanması tarihini takip eden ….. yıl içinde veya sonrasında dönem boyunca herhangi bir zaman üst üste 12 ay boyunca makul büyüklükte bir ciroya (bu ciro ŞİRKET tarafından demografik ve sosyo-ekonomik verilerin bölge koşulları ve diğer bayilerin perfomansları doğrultusunda incelenmesi sonucunda hesaplanabilir) ulaşamaması durumunda, bu sözleşmeyi süresinden önce 12.2. bendinde yazılı ihbar şartlarına uymaksızın derhal feshedebilir. Bu takdirde ŞİRKET bu sözleşmeden doğmuş ve doğacak her türlü zararını bayie tazmin ettirmek hakkına sahiptir.

23.4.İşbu sözleşmede yazılı ve taraflarca da kabul edilmiş olan şartlardan herhangi birine BAYİ tarafından riayet edilmemesi veya sözleşmenin her ne surette olursa olsun ihlali vey BAYİ’nin faaliyetini tatil etmesi veya işi bırakması ve sözleşmenin devamını imkansız kılması hallerinde ayrıca bir ihtara ve yazılı bir karar almaya lüzum kalmaksızın sözleşme ŞİRKET tarafından feshedileceği gibi bu fesihten dolayı da BAYİ, ŞİRKET’ten hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Bu nedenlerle ŞİRKET’in sözleşmeyi feshetmesi halinde ŞİRKET iş bu sözleşmede belirtilen teminatları irad kaydeder. Ancak fesih sebebiyle ŞİRKET’in zarara düşmesi halinde BAYİ meydana gelecek zararın da tazminini gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder.

23.5. Bu sözleşme, aşağıda yazılı nedenlerden ötürü, ayrıca ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinde münfesih olur ve ŞİRKET sözleşmeyi feshe yetkilidir

23.5.1.Bayinin iflas etmesi veya borçlarını ödemekte acze düşmesi, Gerçek kişi BAYİ’nin vefatı veya fiilen işinde çalışmasına engel olacak sebeplerin zuhurunda, (mirasçıları ile işbu sözleşmeyi devam ettirip ettirmemekte ŞİRKET tamamen serbesttir.), ticareti terk, Tüzel kişi Bayinin fesh olması, infisah etmesi, konkordato talep etmesi ve iflasının istenmesi, ŞİRKET’in haiz olduğu“………..” markasını kullanma hakkını herhangi bir neden ile sona ermesi, Bayinin işyerinde bir ayı aşan süre ile grev veya lokavt uygulanması,

23.5.2.BAYİ’nin borçlusu bulunduğu kambiyo senetlerinden dolayı ödememe protestosuna muhatap kalması durumunda protestoyu kaldırmaması veya kesinleşmiş icrai takibata rağmen bu takibatı kaldırmaması halleri “borç ödemede acze düşme” olarak kabul edilir.

23.6. Bu sözleşmenin herhangi bir nedenden sona ermesi feshi veya infisahi hallerinde üçüncü kişilere duyuruda bulunulması gerektiğinde,duyurunun metni taraflarca kararlaştırılacaktır. 23.7. Bu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda Bayi,mağaza dekorasyonunu sökmeyi ve müteakip herhangi bir işinde mağaza dekorasyonunu ve “…………….” markasını, emteasını ve ………….. mağazalarının dekorasyonuna özgü her türlü tanıtım işaretlerini, resimlerini, levhalarını ve logolarını kısmen veya tamamen kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmiş ve bu taahhüdüne uymamasından ötürü ŞİRKET’in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

23.8. Bu sözleşmenin iş bu sözleşmede belirtilen nedenlerden sona ermesi veya yazılı şekilde bayi tarafından sona erdirilmesi halinde bayi sözleşme konusu mağazayı, öncelikle ŞİRKET’e veya ŞİRKET’in belirleyeceği üçüncü kişiye aynen devretmek zorundadır. O bakımdan sözleşme konusu mağazanın kiralık mağaza olması halinde Bayi, müsteciri ile akdettiği veya akdedeceğı sözleşmede mağazanın ŞİRKET’e veya ŞİRKET’in belirleyeceği üçüncü kişiye kira sözleşmesinde yazılı koşullarda devredilmesi hakkını mahfuz tutacaktır. Şirket sözleşme konusu mağazayı devralmak veya uygun göreceği üçüncü kişiye devretmekte muhtardır. ŞİRKET sözleşme konusu mağazayı devralmak veya üçüncü bir kişiye devretmek istediği takdirde mağazadaki dekorasyon malzeme bedeli, Bayinin ticari defterlerinde yazılı ve amortismanı düşmüş bedelden Bayie ödenecektir.

24- YETKİLİ ARABULUCULUK BÜROSU, MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ Bu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafta yetkili mahkeme ve icra daireleri AMASYA ARABULUCULUK BÜROSU, MAHKEMELERİ ve İCRA DAİRELERİDİR. Bayi tarafından borca mahsuben ŞİRKET’e verilmiş veya verilecek her türlü çek, bono vs. senetler sebebiyle yapılacak işlemlerde de yetkili kuralı geçerli olacaktır.  

25- TEBLİGAT ADRESLERİ Taraflar yukarıda yazılı adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğunu, mezkur adreslerin değiştiği noterlik vasıtasıyla bildirilmedikçe, bu adreslere yapılacak bilumum tebligatın muteber olacağı ve şahıslarına yapılmasa bile veya adres değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan, kabul ve taahhüt etmişleridir.

25- EKLER Ödeme Protokolu Teminat Mektubu Bayi Mukavelesi ve Esas Mukavele Değişiklikleri Bayi’nin İmza Sirküleri Bayi’nin Vergi Levhası Fotokopisi Bayi’nin Ticaret Odası Sicil Kaydı Bayi’nin Mağazasına Ait Tapu veya Kira Sözleşmesi Mağaza Dekorasyon Planı (Röleve+Elktr Ve Hava Pro +Mobilya Yer+Duvar ve Bilgisayar Ekipman Tanımları+Alarm ve Diğer……) Mağaza Sigortasına Ait Evraklar Sipariş Formları “…………” markası ile ilgili tüm tanımlar, resimler, logo

27- YÜRÜRLÜK Bu Sözleşme………./…………/……….. tarihinde taraflarca kabul ve imza edilerek, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

SATICI-BAYİİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.