Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi

Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi


T.C.

ADANA

İŞ MAHKEMESİ’ NE

ARABULUCULUK

NUMARASI         :X

DAVACI                : 

VEKİLİ                 : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana/Seyhan

DAVALI                : TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONU                   : Müvekkilimize Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği kapsamında ödenmesi gereken X ayları olmak üzere üç aylık ücret alacağının ödenmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

1-) Müvekkilimiz X, X A.Ş.nin işletmekte olduğu teknolojik ürün satışı yapılan mağazasının X şubesinde satış danışmanı olarak çalışmakta iken  şirketin ödeme güçlüğüne düşmesi nedeniyle ihtarname tarihi olan X tarihinde işten ayrılmıştır.

2-) Müvekkilimizin işten çıktığı tarihte ve sonrasında da işveren ödeme güçlüğü çekmekte ve çekmeye devam etmektedir.  Bu nedenle de müvekkilimiz işten ayrıldıktan sonra ödenmeyen  son 3 aylık ücret alacağı, kıdem tazminatı, fazla çalışma, yıllık izin ve ulusal bayram ve genel tatil ücretleri alacaklarının kendisine ödenmesi maksadıyla X Mahkemesi’nde görülen X E. Ve X K. no’lu davayı ikame etmiştir.

3-)  Yargılama neticesinde müvekkilimizin ücret alacağı ve diğer kalem alacakları olduğuna karar verilmiş ve tarafımızca bu karar  X İcra Müdürlüğü’nün X E. Sayılı dosyasıyla takibe konulmuştur. (EK-1:  X Mahkemesi’nde görülen X E. Ve X K. No’lu kararı) Ancak işyeri şirket aciz durumunda olduğundan ilam gereği kesinleşen alacaklar tahsil edilememiş, X tarihli haciz tutanağından da anlaşılacağı üzere HACZE KABİL MAL BULUNAMAMIŞTIR. (EK-2: X İcra Dairesi’nin X Talimat  sayılı dosyasının X tarihli haciz tutanağı)

4-) Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği kapsamında davalı kuruma işçi alacak belgemiz ile üç aylık ücret alacağımızın  tarafımıza ödenmesi için başvuru yapılmışsa da kurum tarafından Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’ndeki ödemeye ilişkin şartları karşılıyor olmamıza rağmen “İşçinin işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması gerekir.” şartının gerçeklemediğinden bahisle talebimiz reddedilmiştir. (EK-4:Red kararı.)

5-) Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’ndeki ödemeye ilişkin usul ve esasları düzenleyen madde 9’a göre; “İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması gerekir. Günlük ücret alacağı 5510 sayılı Kanunun 82. Maddesi uyarınca belirlenen günlük kazanç üst sınırını aşamaz. Ücret alacağı , işçinin kuruma başvuru tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeler , Fon kaynaklarıyla sınırlıdır. Ödemeler, Kuruma başvuru sırasına göre yapılır.”bu şartları taşıyan işçiler için ücret alacakları kuruma yapacakları başvuru ile fondan karşılanır.” denilmektedir.

6-) Halbuki müvekkil işçi işten ayrılma tarihi olan X tarihinden önceki son üç ay (x ayları) ücret alacağını alamamış yani işveren X aylarında ödeme güçlüğüne düşmüş ve yine müvekkilimiz bu tarihlerden geriye son 5 yıldır bu işyerinde çalışmaktadır. Yani anılan ret gerekçesi gerçeği yansıtmamaktadır.

7-) X tarihinden itibaren bazı hallerde arabulucuya başvuru zorunluluğu getirilmiş ve ayrıca Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüklerine şikayet başvurusu yolu kapanmış olduğundan, vekilliğimizce, X Arabuluculuk Bürosuna X Arabuluculuk numarası ile başvurulmuş, dilekçemiz ekinde de sunduğumuz son oturum tutanağında anlaşma sağlanamadığından işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur. (EK-5 :Son oturum anlaşamama tutanağı.)

😎 Müvekkilimizin işten ayrılmadan önceki ve ayrıldıktan sonraki zaman diliminde şirketin ödeme güçlüğüne düşmesi müvekkilimizin işçilik ücretini alamamasına ve mağduriyetine sebebiyet vermiştir. Söz konusu Fonun sağlaması gereken ücretten de haksız olarak şartları taşımadığı gerekçesiyle reddolunarak tekrar mağduriyete sebep olunmuştur. İşbu mağduriyetten ötürü bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER             :X Arabuluculuk Bürosu X Numaralı son                oturum tutanağı , X İş Mahkemesi X e. Ve X K. Nolu ilamı, X İcra Müdürlüğü’nün X E. Sayılı takip dosyası ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER         :İİK, İş Kanunu, HMK, Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle;

Müvekkilimize Ücret Garanti Fonu kapsamında üç maaşının ödenmesi istemli davamızın kabulüne,

Ödenmeyen üç aylık ücret alacağımızın davalı  kuruma  başvuru tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz ile tahsiline,

Dava harç ve giderleri ile yasal vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini  dileriz.                                        

                                                               Davacı Vekili

                                                               Av. 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.