Anasayfa » Ceza Hukuku Avukatlığı » Tutuklamaya ve Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Örneği -2018

Tutuklamaya ve Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Örneği -2018

TUTUKLAMAYA İTİRAZ DİLEKÇESİ


Tutuklama sonucunda kişinin avukatı aracılığı ile tutuklamaya itiraz için Sulh Ceza Hakimliği’ne sunması gereken dilekçenin bir örneği aşağıdadır. Unutmayınız ki her tutuklama kendisine özel değişken somut durumlar sonucu oluşur. Aşağıdaki dilekçe iyi bir örnek olması için somut bir olaya sunulmuş olan dilekçedir. Ancak birebir dilekçenin aynısını sunmanız olayınızla örtüşmeyeceği gibi ileride çeşitli hak kayıplarına yol açabilir. Tutuklamaya itiraz evresi henüz bir soruşturmanın ilk evresidir. Süreç iyi yönetilmeli ve takip edilmelidir.


 

ADANA 6. SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

ADANA 5. SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No: 2015/… Sor. – 2015/… Sorgu

Şüpheli (Tutuklu)              :           …

Müdafi                                  :           …

Adres

Konu                                     :           Tutuklama kararına karşı itirazlarımız ve tahliye talebimizden ibaret  dilekçemizdir.

Açıklamalar             :

 1. Müvekkilimiz … (bundan sonra kısaca “Müvekkiller” olarak anılacaktır.) Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2015/… Sor. Numaralı dosyası kapsamında, tutuklama talepli sevk edildiği Adana …. Sulh Ceza Mahkemesi’nin … tarih ve 2015/… Sorgu numaralı kararı ile tutuklanmış ve cezaevine alınmıştır.
 1. Sayın Mahkemenin yukarıda tarih ve numarası yazılı tutuklama kararına baktığımızda Müvekkilimizin CMK 100. Ve devamı maddeleri gereğince tutuklanmasına karar verildiği görülmektedir. Diğer yönden CMK 100. Maddesinde tutuklama nedenleri sıralanmaktadır.
 1. Buna göre CMK 100. madde;

 

“…Tutuklama nedenleri

Madde 100 –  (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez.(1)

(2) Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:

 1. a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa.
 2. b) Şüpheli veya sanığın davranışları;
 3. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,
 4. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma,

Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa…”

Hükmüne havidir.

 1. Görülmektedir ki, olayda CMK 100. Maddesinde yazılı tutuklama nedenleri bulunmamaktadır. Zira Müvekkilimiz yönünden kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular söz konusu değildir.
 1. Diğer yönden CMK 100/2 maddesi gereğince tutuklama nedeni olarak sayılan haller olayımızda mevcut değildir. Müvekkilimizin sabit ikametgahı mevcuttur ve çevresi tarafından tanınan bir kimsedir. Bu nedenle yargılama sürecinde kaçması veya saklanması ihtimali söz konusu değildir.
 1. Ayrıca deliller toplanmış olup, yok edilmesi, gizlenmesi veya değiştirilmesi ihtimali mevcut değildir.
 1. Yukarıda önemle değindiğimiz üzere hukuka aykırılıkların mevcut olduğu, tutuklama kararının bir ceza olmadığı fakat tutuklamanın kişi hak ve özgürlüklerini sınırlayıcı bir muamele olduğu ve bu yüzden de ancak zorunlu görüldüğü anlarda uygulanmasına başvurulması gerektiği hususu önemlidir. Müvekkilimiz için CMK 100 ve devamında müvekkilim hakkında adli kontrolün neden yetersiz kalacağı hususunda tatmin edici bir belirtme (CMK101/1) yoktur.
 1. Anayasamızda tutuklamanın ancak zorunlu görülen hallerde başvurulması gerekilen bir muamele olduğu ayrıca Mahkemenin tutuklama için sunmuş olduğu gerekçenin Hukuk’un Genel İlkeleri ile bağdaşmayan, Anayasa ve CMK gözetilmeden yapılan klasikleşmiş bir ifade olduğu kanaati tarafımızda mevcuttur.

Netice-i Talep        : Yukarıda arz ve izah edilen hususlar göz önünde bulundurularak Sayın Mahkemenizce de ortaya konulabilecek nedenler ile birlikte CMK’da açıkça belirtilen tutuklama şartlarından hiç birinin olmadığı ve bu tutuklamanın müvekkilimiz üzerinde psikolojik olarak ağır mağduriyete sebep vereceği ve tutuklu kaldığı sürece Müvekkilimiz üzerinde ağır zararlara sebep teşkil edecek olan Adana …. Sulh Ceza Mahkemesinin 2015/… Sorgu numaralı TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ EDİYOR ve Müvekkilimizin TAHLİYESİNE karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ediyoruz.  12.03.2018

Müdafi

Av.Saim İncekaş

Bu konu hakkında diğer dilekçe örnekleri :


Tututkluluğa İtiraz Dilekçesi Örneği -2


……… 2. SULH CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

 

SORGU NO        : 201../…..sorgu

ŞÜPHELİ                   :……………….  T.C.No:……………………….

                                     (Samsun E Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda tutuklu)

 

MÜDAFİİ                  : ……………T.C.No:………………….

                                     ADRES

KONUSU      :Tutuklama kararının İTİRAZEN kaldırılarak, şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verilmesi istemidir. 

İTİRAZ NEDENLERİMİZ : 

1.Müdafisi olduğum ……………….  daha önce herhangi bir adli kaydı olmayıp bu tarz bir suça karışmamıştır. Kendisi emniyet ve savcılık sırasındaki ifadelerinde de samimi bir şekilde anlatmıştır.

 1. Her ne kadar aleyhinde bu suçu işlediğine dair müşteki beyanları olsa da bunların doğru olup olmadığı hususu yoruma açıktır. Mağdur beyanları dışında somut bir delil yoktur.

3.Müdafisi olduğum şüpheli ailesi ile birlikte pazarcılık işi yapmaktadır. Kendisinin %80 zihinsel engelli raporu vardır.

 -CMK 100’deki koşullar oluşmamıştır:

 -Şüphelinin herhangi bir kaçma şüphesi yoktur. Sabit ikametgâh sahibidir. Şüphelinin delilleri karartması şüphesi yoktur.

 

HUKUKİ NEDENLER          : CMK 101/5 ve 267,268 vd maddeleri, İlgili yasal mevzuat.

 

SONUÇ ve İSTEM           : Belirttiğimiz nedenler ve mahkemenin kendiliğinden takdir edeceği nedenlerle:

 1. 1. Şüpheli hakkındaki tutuklama kararının İTİRAZEN KALDIRILMASINI ve şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verilmesini,
 2. Mahkeme aksi görüşte ise, tutuklama kararının CMK 109 vd. hükümleri gereğince‘ ’adli kontrole’’ çevrilmesini; Sanık müdafii olarak saygılarımla talep ederim……………

 

 

                                                                                                                                    Sanık Müdafii

                                                                                                                                Av.       


Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi Örneği -3   


Fetö davasında tutuklanan sanığın tutukluluğuna itiraz savunma dilekçesi örneği aşağıdaki gibidir.

ADANA 2. SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE

 

SORGU NO                                      : 2018/

 

SORUŞTURMA NO                        : 2017/

 

ŞÜPHELİ                                           : 

 

MÜDAFİ                                           : Av.

 

ADRES                                            :

 

KONUSU                                           : Tutuklama kararına itiraz.

 

İTİRAZ NEDENLERİMİZ            :

 

 

 • Müvekkilim, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla hâkimliğinizin 2018/ sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Müvekkilimin tutuklanması dosya içeriğine, mevcut delil durumuna ve hakkaniyete aykırı olduğundan işbu tahliye talebinde bulunma zorunluluğu hâsıl olmuştur.

 • Müvekkilim, kolluk ifadesinde ve hâkimlik sorgusunda tüm samimiyetiyle beyanda bulunmuş, kapatılan okullarda çalıştığını açıkça beyan ederek aslında kendisinin de FETÖ/PDY terör örgütünün mağduru olduğunu ifade etmiştir. FETÖ/PDY iltisaklı kolejlerin kapatılması akabinde işsiz kalan müvekkilim, Manisa ve İzmir illerinde birçok iş başvurusunda bulunmuş ancak daha önce iltisaklı okullarda çalışmış olması nedeniyle dosyada bahsi geçen etüt merkezinde 3 çocuğunun rızkını kazanabilmek için cüz’i ücretler karşılığında çalışmıştır. Amacı sadece çocuklarının rızkını kazanmak olan müvekkilimin bunun dışında herhangi bir eylem veya teşebbüsü söz konusu değildir.

 

 • Müvekkilim hakkında iddia edilen Bylock tespiti ile ilgili dosyada herhangi bir mesajlaşma içeriği mevcut değildir. Müvekkilimin bylock kullanıcısı olduğuna ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerin dosyada bulunmaması sebebiyle salt bylock tespiti ile tutuklama tedbirine başvurulmaması gerektiği kanaatindeyiz.

 • Tüm dosya kapsamı birlikte incelendiğinde görülecektir ki; deliller toplanmış olduğundan ve delil karartma şüphesi söz konusu olmadığından, tutuklamadan beklenen yarar sağlanmıştır. Müvekkilim sabit ikametgâh sahibi olup kaçma şüphesi bulunmamaktadır. Müvekkilimin delilleri karartma imkânı bulunmamaktadır. Tanıklar, mağdur veya başkaları üzerinde baskı kurma olasılığı da yoktur. Ayrıca, tutuklama kararı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5.maddesindeki koşullarla Anayasa’nın 19/3 hükümleri de dikkate alınarak verilmelidir. Bu koşullar, müvekkilim bakımından oluşmamıştır.

 

 • Müvekkilimin bu sebepler de göz önüne alınarak tutukluluk halinin incelenmesi, ailesi ve 3 çocuğunun müvekkilimin bakımına muhtaç olması ve tutukluluk dolayısıyla uğrayabileceği mağduriyetlerin giderilebilmesi açısından önemlidir.

 • Müvekkilim hakkında adli kontrol uygulanması bizce hakkaniyete daha uygun olacaktır. Çünkü müvekkilimin suçu işlemediği yönünde kuvvetli bir karine mevcuttur ve şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği bu temel haklarını kullanabilmelidirler.

 • “Haksız yere bir insanın bir gün bile içerde kalmasının bedelini hiçbir devlet hazinesi ödeyemez” sözü bugünün çağdaş ceza hukukunun temel felsefesini oluşturmaktadır. Ceza muhakemesinin amacı; maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Ancak bu amacın ortaya çıkarılması için tutukluluk tedbirine başvurmada bir zorunluluk yoktur. Sıklıkla ve yıllarca uygulanabilmesi sebebiyle tutuklama artık “tedbir” değil  “ceza” haline dönüşmüştür ki; olması gereken tutuksuz yargılanmadır. Modern ceza hukuku ve hümanist açıdan düşünüldüğünde; yeni Türk Ceza Yasası, içinde yaşadığımız toplumun korunması yanında, suçlunun da ıslahına yönelen yaptırımların varlığının kabulüne yönelmiş, alışılmış şekliyle klasik ve geleneksel olarak, giderek dünya insanlığının kabul ettiği “ceza kavramı” yanında “suçlunun kişiliğine uygun önlemlerin uygulanması” görüşüne de, yeni yasada yer verilmiştir.

     İSTEM SONUCU: Yukarda arz ve izah edilen sebepler dolayısıyla; hazırlık evrakının bir kez daha hâkimliğinizce hakkaniyet dâhilinde incelenerek, müvekkilimin uygun görülecek şekilde tutuksuz yargılanmasını saygılarımla arz ve talep ederim.25/05/2018

 

     Şüpheli Müdafi

 Av.  

 

      

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 oy, puan: 4,64 üzerinden 5)
Loading...

Yorumlarınızı veyahut sorularınızı aşağıdan yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra görünür hale gelir.

 1. Levend dedi ki:

  tutuklamaya itiraz edersek gecerli olur mu kesin bi sekilde

 2. Elif Dinç dedi ki:

  merhaba, tutuklama kararında 3. sulh ceza hakimliğine itirazı kabil olmak üzere yazıyor ama kararı veren 2. sulh ceza hakimliği. Dilekçeyi kararı veren mahkemeye mi vermeliyim? 3.sulh cezaya gönderilmek üzere 2. sulh ceza hakimliğine mi demeliyim? 🙁

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.